Αποτελέσματα live αναζήτησης

Οδηγίες για την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς Δ.Π.Χ.Α. στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

  • Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων Ε.Λ.Τ.Ε. ανακοινώνει τα εξής: 1. Η Ε.Λ.Τ.Ε. είναι αρμόδια να εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών θέματα Λογιστικής Τυποποίησης, καθώς και την εναρμόνιση των Λογιστικών Προτύπων με το δίκαιο της Ευρωπαικής Επιτροπής και τα διεθνή πρότυπα.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 0006/09

«Οδηγίες για την εφαρμογή των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) στις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις»

Αθήνα, 28 Ιανουαρίου 2010

Η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (Ε.Λ.Τ.Ε.) ανακοινώνει τα εξής:

1. Η Ε.Λ.Τ.Ε. είναι αρμόδια να εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών θέματα Λογιστικής Τυποποίησης, καθώς και την εναρμόνιση των Λογιστικών Προτύπων με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα διεθνή πρότυπα.

2. Η Ε.Λ.Τ.Ε., γνωρίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υιοθετήσει ειδικά λογιστικά πρότυπα για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και τα οποία θα πρέπει ακολούθως να ενσωματωθούν στο εθνικό δίκαιο, ενημέρωσε πρόσφατα τις ελεγκτικές εταιρείες ότι το Συμβούλιο Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ) της Ε.Λ.Τ.Ε. προτίθεται να ξεκινήσει δημόσια συζήτηση προκειμένου να καταγραφούν οι ιδιαιτερότητες της Ελλάδας και να διαμορφωθούν ενιαίες θέσεις της χώρας μας στη διαδικασία επεξεργασίας τουπροτύπου που θα προταθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

3. Προσφάτως, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έθεσε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο προτύπου με την επωνυμία “International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities” και το οποίο βασίζεται στο πρότυπο “International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Enterprises” του Οργανισμού “International Accounting Standards Board ” (IASB).

4. Η Ε.Λ.Τ.Ε. προτρέπει τις ελεγκτικές εταιρείες και λοιπούς ενδιαφερόμενους να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο ακόλουθο link: http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2009/ifrs_for_sme_en.htm

5. Προκειμένου να διαμορφωθούν ενιαίες θέσεις της χώρας μας στη διαδικασία επεξεργασία του προτύπου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήταν επιθυμητή η κοινοποίηση των θέσεών σας στο ΣΛΟΤ στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:

[email protected]

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ Ε.Λ.Τ.Ε.

Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης