Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων αισθητικής, αυτοτελών διαιτολογικών γραφείων και πολυδύναμων διαιτολογικών μονάδων - Η νέα διαδικασία γνωστοποίησης

1 Νοέμβριου 2021 Σχόλια
Ίδρυση και λειτουργία εργαστηρίων αισθητικής, αυτοτελών διαιτολογικών γραφείων και πολυδύναμων διαιτολογικών μονάδων - Η νέα διαδικασία γνωστοποίησης


Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ δύο νέες αποφάσεις για τη διαδικασία, το περιεχόμενο, τα δικαιολογητικά, το παράβολο και τις κυρώσεις για τη γνωστοποίηση της ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων Αισθητικής και αυτοτελών διαιτολογικών γραφείων και πολυδύναμων διαιτολογικών μονάδων.

Στο πεδίο εφαρμογής της Γ1β/οικ.67585/2021 εμπίπτουν τα αυτοτελή διαιτολογικά γραφεία και οι πολυδύναμες διαιτολογικές μονάδες με ενδεικτικούς Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) 96.04.10.01 και 96.04.10.02.

Στο πεδίο εφαρμογής της Γ1β/οικ. 67591/2021 εμπίπτουν τα εργαστήρια αισθητικής που υπάγονται στις τάξεις NACE με ενδεικτικούς κωδικούς 96.02 και 96.04.

Η γνωστοποίηση υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή (Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της οικείας Περιφερειακής Ενότητας του τόπου εγκατάστασης και λειτουργίας) αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ.-Α.Δ.Ε.) του άρθρου 14 του ν. 4442/2016. Μέχρι την ενεργοποίηση του Ο.Π.Σ.Α.Δ.Ε. ως προς το τμήμα που αφορά στη γνωστοποίηση των αυτοτελών διαιτολογικών γραφείων και των πολυδύναμων διαιτολογικών μονάδων και εργαστηρίων αισθητικής, η γνωστοποίηση υποβάλλεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος www.notifybusiness.gov.gr, το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), εφόσον υπάρχει τεχνικά η δυνατότητα. Διαφορετικά η γνωστοποίηση υποβάλλεται σε έγχαρτη ή ηλεκτρονική μορφή στην αρμόδια αρχή ή σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π. που λειτουργεί ως Ε.Κ.Ε. σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 3844/2010, με θεώρηση ως προς το γνήσιο της υπογραφής αν δεν κατατίθεται από τον φορέα της δραστηριότητας αυτοπροσώπως.

Για την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης του αυτοτελούς διαιτολογικού γραφείου απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παράβολου σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 236 του ν. 4442/2016, το οποίο ορίζεται στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ. Για την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης της πολυδύναμης διαιτολογικής μονάδας απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παράβολου σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 236 του ν. 4442/2016, το οποίο ορίζεται στο ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

Για την υποβολή της αρχικής γνωστοποίησης εργαστηρίου αισθητικής απαιτείται η προηγούμενη καταβολή παράβολου σύμφωνα με τα άρθρα 11 και 244 του ν. 4442/2016, το οποίο ορίζεται στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ.

Η ισχύς των νέων αποφάσεων αρχίζει δύο (2) μήνες μετά από τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (ΦΕΚ Β' 5027/30-10-2021)

Δείτε την Γ1β/οικ.67585/29-10-2021 και την Γ1β/οικ. 67591/29-10-2021 από το αρχείο του κόμβουΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης