Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποθέσεις ΔΕΚ σχετικά με την εξαίρεση από το ΦΠΑ κατά την εισαγωγή (άρθρο 143 οδηγίας)

2 Νοέμβριου 2021 Σχόλια
Υποθέσεις ΔΕΚ σχετικά με την εξαίρεση από το ΦΠΑ κατά την εισαγωγή (άρθρο 143  οδηγίας)

Υποθέσεις ΔΕΚ


C-531/17 (Vetsch) – Απόφαση – Ο διασαφιστής που δεν γνωρίζει την απάτη δικαιούται απαλλαγή από τον ΦΠΑ κατά την εισαγωγή
C-528/17 (Milan Bozicevic Jezovnik) – Η εξαίρεση που χορηγείται μετά τον έλεγχο των μπανανών μπορεί να αντιστραφεί μόνο σε περίπτωση απάτης
C-108/17 (Enteco Baltic) – Δεν επιτρέπεται η άρνηση εξαίρεσης σε εισαγωγέα που ενεργεί καλόπιστα, εάν δεν πληρούνται οι όροι για απαλλαγή από την προμήθεια IC που έγινε μετά την εισαγωγή

Συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-144/13, C-154/13, C-160/13 – Χωρίς απαλλαγή και έκπτωση ΦΠΑ, εάν μια απαλλαγή από τον ΦΠΑ βάσει του εθνικού δικαίου αντίκειται στο δίκαιο της ΕΕΤο άρθρο 143 της οδηγίας

Άρθρο 143

1. Τα κράτη μέλη απαλλάσσουν τις ακόλουθες πράξεις:

α) τις οριστικές εισαγωγές αγαθών, των οποίων η παράδοση από υποκείμενους στον φόρο απαλλάσσεται οπωσδήποτε στο αντίστοιχο έδαφός τους,

β) τις οριστικές εισαγωγές αγαθών που διέπονται από τις οδηγίες 69/169/ΕΟΚ [5] 83/181/ΕΟΚ [6] και 2006/79/ΕΚ [7] του Συμβουλίου,

γ) τις οριστικές εισαγωγές αγαθών, που έχουν τεθεί σε ελεύθερη κυκλοφορία προερχόμενα από τρίτο έδαφος που αποτελεί μέρος του τελωνειακού εδάφους της Κοινότητας και θα ήταν δυνατόν να υπαχθούν στην απαλλαγή που αναφέρεται στο στοιχείο β), εάν είχαν εισαχθεί κατά την έννοια του άρθρου 30, πρώτο εδάφιο,

γα) τις εισαγωγές αγαθών όταν ο ΦΠΑ δηλώνεται δυνάμει του ειδικού καθεστώτος που αναφέρεται στον τίτλο XII κεφάλαιο 6 τμήμα 4 και όταν, το αργότερο κατά την υποβολή της διασάφησης εισαγωγής, ο ατομικός αριθμός φορολογικού μητρώου ΦΠΑ για την εφαρμογή του ειδικού καθεστώτος του προμηθευτή ή του μεσάζοντος που ενεργεί για λογαριασμό του, ο οποίος έχει χορηγηθεί δυνάμει του άρθρου 369ιζ, έχει παρασχεθεί στο αρμόδιο τελωνείο στο κράτος μέλος εισαγωγής,

δ) τις εισαγωγές αγαθών που αποστέλλονται ή μεταφέρονται από τρίτο έδαφος ή τρίτη χώρα σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος μέλος άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς, στην περίπτωση που η παράδοση των αγαθών αυτών, εάν διενεργηθεί από τον εισαγωγέα που αναγνωρίζεται ως υπόχρεος του φόρου με βάση το άρθρο 201, απαλλάσσεται σύμφωνα με το άρθρο 138,

ε) τις επανεισαγωγές αγαθών στην κατάσταση στην οποία ήταν όταν εξήχθησαν από το πρόσωπο που τα εξήγαγε, όταν τα αγαθά αυτά απολαύουν τελωνειακής ατέλειας,

στ) τις εισαγωγές αγαθών που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων, όταν τα αγαθά αυτά απολαύουν ατέλειας,

στα) τις εισαγωγές αγαθών από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ή από οργανισμούς που έχουν συσταθεί από τις Κοινότητες, για τους οποίους ισχύει το πρωτόκολλο της 8ης Απριλίου 1965 περί προνομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και οι συμφωνίες για την εφαρμογή του ή οι συμφωνίες για την έδρα τους, ιδίως στο μέτρο που αυτό δεν προκαλεί στρεβλώσεις του ανταγωνισμού·

ζ) τις εισαγωγές αγαθών που πραγματοποιούνται από διεθνείς οργανισμούς άλλους από αυτούς που αναφέρονται στο σημείο στα), των οποίων η ιδιότητα αναγνωρίζεται από τις δημόσιες αρχές του κράτους μέλους υποδοχής, ή από τα μέλη των οργανισμών αυτών, σύμφωνα με τα όρια και με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται από τις διεθνείς συμβάσεις για την ίδρυση των οργανισμών αυτών ή από τις συμφωνίες για την έδρα τους·

ζα) τις εισαγωγές αγαθών στα κράτη μέλη τις οποίες πραγματοποιούν οι ένοπλες δυνάμεις άλλων κρατών μελών για χρήση από τις εν λόγω ένοπλες δυνάμεις, ή από το πολιτικό προσωπικό που τις συνοδεύει, ή για εφοδιασμό των λεσχών ή των κυλικείων τους, εφόσον οι δυνάμεις αυτές συμμετέχουν σε αμυντική προσπάθεια για την υλοποίηση ενωσιακής δραστηριότητας στο πλαίσιο της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας·

η) τις εισαγωγές αγαθών οι οποίες πραγματοποιούνται στα κράτη μέλη που μετέχουν στο Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, από τις ένοπλες δυνάμεις των άλλων μερών της συμμαχίας, για χρήση των δυνάμεων αυτών ή των πολιτικών υπηρεσιών που τις συνοδεύουν ή για τον εφοδιασμό των λεσχών και κυλικείων τους, εφόσον οι δυνάμεις αυτές υπηρετούν τον κοινό αμυντικό σκοπό,

θ) τις εισαγωγές αγαθών οι οποίες πραγματοποιούνται από τις ένοπλες δυνάμεις του Ηνωμένου Βασιλείου που σταθμεύουν στην Κύπρο σύμφωνα με τη συνθήκη εγκαθίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας της 16ης Αυγούστου 1960, για χρήση από τις εν λόγω ένοπλες δυνάμεις ή από το πολιτικό προσωπικό που τις συνοδεύει ή για τον εφοδιασμό των λεσχών ή των κυλικείων τους,

ι) τις εισαγωγές σε λιμάνια προϊόντων αλιείας από επιχειρήσεις θαλάσσιας αλιείας στην κατάσταση που αλιεύθηκαν ή αφού υπέστησαν εργασίες συντήρησης με σκοπό την εμπορία τους και πριν από οποιαδήποτε παράδοσή τους,

ια) τις εισαγωγές χρυσού από τις κεντρικές τράπεζες,

ιβ) την εισαγωγή αερίου μέσω συστήματος φυσικού αερίου ή οιουδήποτε άλλου δικτύου συνδεδεμένου με τέτοιο σύστημα ή που εισάγεται από πλοίο μεταφοράς αερίου σε σύστημα φυσικού αερίου ή σε ανάντη δίκτυο αγωγών, ηλεκτρικής ενέργειας, θερμότητας ή ψύχους μέσω των δικτύων θέρμανσης ή ψύξης·

2. Η απαλλαγή που προβλέπεται στην παράγραφο 1 στοιχείο δ) εφαρμόζεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες την εισαγωγή αγαθών ακολουθεί η παράδοση αγαθών που απαλλάσσεται δυνάμει του άρθρου 138 παράγραφος 1 και παράγραφος 2 στοιχείο γ) μόνον εάν, κατά τη στιγμή της εισαγωγής, ο εισαγωγέας έχει παράσχει στις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους εισαγωγής τις ακόλουθες τουλάχιστον πληροφορίες:

α) τον αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ που χορηγείται από το κράτος μέλος εισαγωγής ή τον αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ του φορολογικού αντιπροσώπου του, υπόχρεου καταβολής του ΦΠΑ, που χορηγείται από το κράτος μέλος εισαγωγής·

β) τον αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ του αποκτώντος, στον οποίον παραδίδονται τα αγαθά σύμφωνα με το άρθρο 138 παράγραφος 1, ο οποίος χορηγείται σε άλλο κράτος μέλος, ή τον δικό του αριθμό φορολογικού μητρώου ΦΠΑ ο οποίος χορηγείται στο κράτος μέλος άφιξης της αποστολής ή της μεταφοράς των αγαθών όταν τα αγαθά αποτελούν αντικείμενο μεταφοράς σύμφωνα με το άρθρο 138 παράγραφος 2 στοιχείο γ)·

γ) την απόδειξη ότι τα εισαγόμενα αγαθά προορίζονται να μεταφερθούν ή να αποσταλούν από το κράτος μέλος εισαγωγής σε άλλο κράτος μέλος.

Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να προβλέπουν ότι η απόδειξη που αναφέρεται στο στοιχείο γ) κοινοποιείται στις αρμόδιες αρχές μόνον κατόπιν σχετικού αιτήματος.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης