Χρήση μισθωμένων φορτηγών: Προσωρινή συμφωνία σχετικά με αναθεωρημένους κανόνες για τη μεταφορά εμπορευμάτων

Ανακοινώσεις ΑΑΔΕ - e-ΕΦΚΑ - Υπ.Οικ. - ΟΑΕΔ - Ε.Ένωσης κ.ά.

27 Οκτώβριος 2021
Η Προεδρία συμφωνεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σαφέστερους και πιο ευέλικτους κανόνες Taxheaven.gr


Σήμερα, οι διαπραγματευτές του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία σχετικά με αναθεωρημένους κανόνες για τη χρήση μισθωμένων οχημάτων για τη μεταφορά εμπορευμάτων.

Με την αναθεώρηση αποσαφηνίζονται οι ισχύοντες κανόνες, εναρμονίζεται το νομικό πλαίσιο και χαλαρώνουν οι περιορισμοί στη χρήση των εν λόγω οχημάτων. Η αυξημένη ευελιξία στη μίσθωση οχημάτων θα καταστήσει αποτελεσματικότερες τις μεταφορές και θα συμβάλει στην ομαλή λειτουργία της ενιαίας αγοράς. Επιπλέον, τα μισθωμένα οχήματα είναι συνήθως νεότερα, ασφαλέστερα και πιο φιλικά για το περιβάλλον.

Η ευρύτερη ελευθερία ενοικίασης οχημάτων θα παρέχει στις εταιρείες μεταφορών μεγαλύτερη ευελιξία όταν υπάρχει κορύφωση της ζήτησης ή όταν χρειάζεται όχημα αντικατάστασης. Ταυτόχρονα, εξασφαλίζει ισότιμους όρους ανταγωνισμού και παρέχει περισσότερες ευκαιρίες στις επιχειρήσεις που μισθώνουν οχήματα για επαγγελματική χρήση. Καθώς τα μισθωμένα οχήματα συχνά ρυπαίνουν λιγότερο, οι κανόνες αυτοί στηρίζουν επίσης τον κοινό μας στόχο του οικολογικού προσανατολισμού της οικονομίας.
Jernej Vrtovec, Υπουργός Υποδομών της Σλοβενίας, Πρόεδρος του Συμβουλίου

Τι θα αλλάξει;

Επί του παρόντος, η οδηγία εγγυάται την πρόσβαση των εταιρειών μεταφορών σε μισθωμένα οχήματα μόνο όταν αυτά είναι ταξινομημένα στο κράτος μέλος όπου έχει την έδρα της η εταιρεία.

Βάσει της συμφωνίας, τα κράτη μέλη δεν θα επιτρέπεται να περιορίζουν τη χρησιμοποίηση στο έδαφός τους οχήματος μισθωμένου από εταιρεία μεταφορών εγκατεστημένη σε άλλο κράτος μέλος, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι σχετικοί κανόνες στο κράτος μέλος εγκατάστασης.

Δεδομένου ότι το επίπεδο φορολόγησης των οδικών μεταφορών ποικίλλει σημαντικά εντός της ΕΕ, τα κράτη μέλη θα εξακολουθήσουν να έχουν τη δυνατότητα να περιορίζουν, εντός ορισμένων ορίων, τη χρήση οχημάτων που μισθώνονται σε άλλο κράτος μέλος από τις δικές τους εταιρείες. Οι περιορισμοί αυτοί αφορούν κυρίως το ποσοστό μισθωμένων οχημάτων ταξινομημένων σε άλλο κράτος μέλος στον στόλο εταιρείας μεταφορών, καθώς και τη διάρκεια της περιόδου μίσθωσης οχήματος μισθωμένου από το εξωτερικό. Η ελάχιστη εγγυημένη περίοδος μίσθωσης για μεμονωμένο όχημα ταξινομημένο σε άλλο κράτος μέλος ορίζεται σε 2 μήνες. Θα υπάρχει μηχανισμός ασφαλείας 30 το πολύ ημερών, εάν αυτό απαιτείται από τους εθνικούς κανόνες ταξινόμησης οχημάτων.

Για να βελτιωθεί η επιβολή της νομοθεσίας οι αρμόδιες αρχές θα πρέπει να καταγράφουν στα εθνικά ηλεκτρονικά μητρώα των επιχειρήσεων οδικών μεταφορών τους αριθμούς κυκλοφορίας των οχημάτων που μισθώνονται από άλλο κράτος μέλος.

Πότε θα αρχίσουν να εφαρμόζονται οι νέοι κανόνες;

Οι χώρες της ΕΕ θα πρέπει να ενσωματώσουν τις νέες διατάξεις στη νομοθεσία τους 14 μήνες μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας.

Αυτό λαμβάνει υπόψη το χρονοδιάγραμμα για τη θέσπιση των πρόσθετων μέτρων ελέγχου που απαιτούνται από την πρώτη δέσμη μέτρων για την κινητικότητα.

Διαδικασία και επόμενα στάδια

Η πρόταση για τα μισθωμένα οχήματα αποτελεί μέρος της πρώτης δέσμης μέτρων για την κινητικότητα, η οποία υποβλήθηκε από την Επιτροπή τον Μάιο 2017 για να καταστούν οι μεταφορές καθαρότερες, πιο ανταγωνιστικές και κοινωνικά δίκαιες. Το Συμβούλιο συμφώνησε τη διαπραγματευτική του θέση τον Ιούνιο του 2021.

Η σημερινή προσωρινή συμφωνία υπόκειται σε έγκριση από το Συμβούλιο. Θα υποβληθεί τώρα στην Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων του Συμβουλίου (ΕΜΑ) προς έγκριση.