Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η συμπλήρωση του Ε9 των ΟΤΑ. Ποιά ακίνητα γράφονται στο Ε9 και ποιά όχι. Ποιά ακίνητα φορολογούνται στον ΕΝΦΙΑ και ποιά απαλλάσσονται

25 Οκτώβριου 2021
Η συμπλήρωση του Ε9 των ΟΤΑ. Ποιά ακίνητα γράφονται στο Ε9 και ποιά όχι. Ποιά ακίνητα φορολογούνται στον ΕΝΦΙΑ και ποιά απαλλάσσονται
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

Ορέστης Σεϊμένης - Αλεξάνδρα Γεράγγελου

Όσοι έχουν την ευθύνη, στα λογιστήρια των Ο.Τ.Α., για την συμπλήρωση του Ε9, πρέπει να προσέχουν πολύ, γιατί:

- Κάποια «ακίνητα» γράφονται και κάποια άλλα δεν γράφονται στο Ε9.

- Κάποια «ακίνητα» φορολογούνται και κάποια άλλα απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

- Για κάποια άλλα ακίνητα γράφουν μόνο τα κτίσματα αλλά όχι το οικόπεδο ή το γήπεδο

[Κατά τη δημιουργία δήλωσης Ε9 των Ο.Τ.Α., εμφανίζεται στην οθόνη το είδος του Ν.Π., δηλαδή εάν είναι κερδοσκοπικού ή μη χαρακτήρα βάσει στοιχείων που τηρούνται στο μητρώο του Taxis. Εάν το Ν.Π. είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, πρέπει υποχρεωτικά να επιλεγεί από λίστα η κατηγορία του Ν.Π. (Ν.Π.Δ.Δ. που εντάσσονται στους φορείς της γενικής κυβέρνησης, ΟΤΑ, κ.λπ.)].

Παρακάτω θα παραθέσουμε όλες τις πληροφορίες για τις σχετικές υποχρεώσεις καταγραφής ή μη της ακίνητης περιουσίας των Ο.Τ.Α. στο Ε9

1. Τα κτίρια που ανήκουν στους Ο.Τ.Α. και εκμισθώνονται εντός ή εκτός των Κοιμητηρίων. Δηλώνονται στο Ε9 χωρίς το γήπεδο.

Τα κτίρια που ευρίσκονται εντός ή εκτός των κοιμητηρίων (π.χ. κυλικεία κλπ που θεωρούνται επαγγελματικές στέγες) που ανήκουν στους Δήμους και εκμισθώνονται σε τρίτους θα δηλωθούν στη Στήλη 9 στους οικείους Κωδικούς και θα φορολογηθούν με τον ΕΝ.Φ.Ι.Α χωρίς καμιά απαλλαγή. Όμως, ειδικά τα κτίρια που υπάρχουν εντός των κοιμητηρίων, δηλώνονται στο Ε9 χωρίς γήπεδο ή οικόπεδο.

2. Οι «Κοινόχρηστοι Δημοτικοί χώροι» των Ο.Τ.Α. δεν αναγράφονται στο Ε9.

Οι Ο.Τ.Α δεν υποχρεώνονται να αναγράφουν στο Ε9 τους, τους Κοινόχρηστους Δημοτικούς Χώρους κατά την έννοια του άρθρου 967 του Αστικού Κώδικα, που έχουν στην κυριότητά τους και έχουν δημοσιευθεί στο σχετικό ΦΕΚ.

Οι χώροι αυτοί είναι:

• Οι αιγιαλοί
• Οι δρόμοι
• Οι πλατείες
• Τα λιμάνια
• Οι όρμοι
• Οι όχθες των ποταμών κ.λπ.
• Οι λίμνες

Επίσης οι Ο.Τ.Α. δεν είναι υποχρεωμένοι να γράφουν στο Ε9 τις παρακάτω ιδιοκτησίες τους:

• Τους τάφους
• Τα οικόπεδα και τα γήπεδα κοιμητηρίων
• Τα οστεοφυλάκια
• Τους νεκροθαλάμους
• Τα αποτεφρωτήρια
• Τα χωνευτήρια τα οποία ευρίσκονται εντός των αποτεφρωτηρίων

Σημείωση: Τα ακίνητα των ΟΤΑ είναι τα κοινής χρήσεως πράγματα που ανήκουν σε αυτούς, σύμφωνα με το άρθρο 967 του Α. Κ, καθώς και ακίνητα που προορίζονται για την εξυπηρέτηση δημοτικών και κοινοτικών σκοπών (μεταξύ αυτών και τα δημοτικά στάδια, τα δημοτικά θέατρα κ.λπ.).

3. Τα Δημοτικά ακίνητα που ανήκουν στους Ο.Τ.Α. και ιδιοχρησιμοποιούνται: π.χ. το Δημοτικό Μέγαρο, τα Σχολεία, οι Παιδικοί Σταθμοί κ.ά.

Απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Ε9: Τα ανωτέρω ακίνητα καταγράφονται στον Πίνακα 1 Στήλη 33 Κωδ. 1

4. Τα Δημοτικά ακίνητα που ανήκουν στους Ο.Τ.Α. και χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες της δημόσιας υγείας.

Απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να χορηγηθεί η συγκεκριμένη απαλλαγή στους δικαιούχους, απαιτείται η υποβολή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. του υποδείγματος 1Α της ΠΟΛ.1200/2017 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., με τα παραστατικά που πιστοποιούν ότι το ακίνητο, το οποίο ανήκει σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης ή ΟΤΑ χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες της Δημόσιας Υγείας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Δημόσια υγεία νοείται το σύνολο των οργανωμένων δραστηριοτήτων της πολιτείας, που αποβλέπουν στην προαγωγή της υγείας του πληθυσμού και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Ε9: Τα ανωτέρω ακίνητα καταγράφονται στον Πίνακα 1 Στήλη 33 Κωδ. 1

5. Τα ακίνητα που παραχωρούνται δωρεάν στο Δημόσιο.

Απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.

Απαλλαγή δίνεται επίσης στα ακίνητα που ανήκουν σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), που εντάσσονται στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, καθώς και σε Ο.Τ.Α. και ιδιοχρησιμοποιούνται ή παραχωρούνται δωρεάν στο Δημόσιο.

Ε9: Τα ανωτέρω ακίνητα εξακολουθούν να καταγράφονται από τον Ο.Τ.Α. στον Πίνακα 1 Στήλη 33 Κωδ.6

6. Οι δωρεάν παραχωρήσεις ακίνητου από …… Ο.Τ.Α. σε τρίτους δικαιούχους πριν την σύνταξη του σχετικού παραχωρητηρίου.

Ο δικαιούχος ακινήτου από Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης εφόσον έχει παραλάβει το ακίνητο, πριν από την σύνταξη του σχετικού παραχωρητηρίου, θεωρείται πλήρης κύριος αυτού, το δηλώνει εκείνος στο Ε9 και φορολογείται με ΕΝ.Φ.Ι.Α. (με το παραχωρητήριο μεταβιβάζεται αργότερα η κυριότητα)

7. Τα ακίνητα που δεσμεύουν οι Ο.Τ.Α.

Όταν εκκρεμεί η σχετική αποζημίωση αναγράφουν το δεσμευμένο ακίνητο στο Ε9 τους. Το Ε9 συμπληρώνεται από τον Ο.Τ.Α. και από τον δικαιούχο ιδιοκτήτη του ακινήτου.


Σε περίπτωση ακινήτου δεσμευμένου από ΟΤΑ για οποιονδήποτε λόγο, εκτός από τον ΟΤΑ, ο οποίος είναι υπόχρεος σε καταβολή φόρου (πλήρης κυριότητα στον κύριο φόρο του ΕΝ.Φ.Ι.Α.) και υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης Ε9 για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εκκρεμεί η καταβολή της σχετικής αποζημίωσης, το ακίνητο δηλώνεται και από τον έχοντα δικαιώματα επ' αυτού, με συμπλήρωση και των αντίστοιχων κωδικών

Ε9: Τα ανωτέρω ακίνητα καταγράφονται από τον Ο.Τ.Α. στον κωδικό που ανήκει το ακίνητο

Ε9: Τα ανωτέρω ακίνητα καταγράφονται από τον δικαιούχο στη Στήλη 15 Κωδ. 13 (για κτίριο) ή στην Στήλη 19 Κωδ. 13 (για οικόπεδο) του Πίνακα 1 (ή στην Στήλη 18 Κωδ. 13 του Πίνακα 2, όταν πρόκειται για γήπεδο)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση αυτή η αποζημίωση πρέπει να εκκρεμεί μετά την κύρωση της πράξης εφαρμογής στο ΦΕΚ

8. Αναγκαστικές Προσκυρώσεις κοινόχρηστων χώρων σε ιδιώτες (π.χ. μέρος δρόμων κλπ). Τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί στο Ε9 των Ο.Τ.Α.

Σε περιπτώσεις αναγκαστικής προσκύρωσης απαιτείται από τον/την συμβολαιογράφο η προσκόμιση από τον ΟΤΑ του πιστοποιητικού του άρθρου 54Α για τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. προκειμένου να συντάξει το σχετικό συμβόλαιο.

Πρόκειται για ιδιοκτησίες μικρών χώρων από καταργούμενους «κοινόχρηστους χώρους» των Ο.Τ.Α. που προσκυρώνονται στους ιδιώτες έναντι μιας καθορισμένης αποζημίωσης η οποία καταβάλλεται από τους ιδιώτες στους Δήμους.

Οι Δήμοι αντέδρασαν και ήταν δύσκολο να «δίνουν» πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε περίπτωση προσκύρωσης κοινόχρηστου χώρου σε ιδιοκτησία ιδιωτών -επειδή συνήθως είναι λίγα τετραγωνικά σε κάθε περίπτωση- σε πράξη εφαρμογής κυρωμένη, σε πολλές περιπτώσεις, από πολύ παλιά .

Μέχρι τον Σεπτέμβριο 2020 δεν υπήρχε υποχρέωση για προσκόμιση, στους συμβολαιογράφους, του πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. με το επιχείρημα ότι με βάση την παράγραφο 14 της ΠΟΛ.1237/2014 οι Δήμοι δεν έχουν υποχρέωση να αναγράφουν στην δήλωση στοιχείων ακινήτων τους κοινόχρηστους χώρους τους και επομένως δεν χρειαζόταν να αναζητούν το πιστοποιητικό του ΕΝ.Φ.Ι.Α. από την Δ.Ο.Υ. για να το χρησιμοποιήσουν κατά στην σύνταξη του συμβολαίου μεταβίβασης της προσκυρωθέντος τμήματος του κοινόχρηστου χώρου σε τρίτους.

Όμως από τον Σεπτέμβριο του 2020 και μετά οι συμβολαιογράφοι ζητούν το πιστοποιητικό αυτό του ΕΝ.Φ.Ι.Α.. Στην υπενθύμιση των Δήμων ότι οι κοινόχρηστοι χώροι δεν γράφονται στο Ε9 οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Υπουργείου των Οικονομικών αντέτειναν ότι «από την στιγμή που ένα τμήμα του Κοινόχρηστου χώρου του Δήμου προσκυρώνεται σε κάποιον ιδιώτη με Πράξη Εφαρμογής, αυτομάτως μεταβάλλεται από Κοινόχρηστο Χώρο σε Οικόπεδο που πρέπει να δηλωθεί στο Ε9 και στη συνέχεια να ζητηθεί από την Δ.Ο.Υ. η έκδοση πιστοποιητικού ΕΝ.Φ.Ι.Α. για να χρησιμοποιηθεί κατά την μεταβίβαση του στον ιδιώτη.»

Δηλαδή πρέπει να καταχωρηθούν στο Ε9 ανά οικοδομικό τετράγωνο και πράξη εφαρμογής δεκάδες κομμάτια 20, 25, 30 τετραγωνικών μέτρων που είναι τμήματα δρόμων και μετά την προσκύρωσή τους σε ιδιώτες να διαγραφούν από το Ε9

Η καταχώρηση αυτή στα βιβλία του Δήμου θα πραγματοποιηθεί στην Στήλη 9 Κωδικό 1 «Ιδιοχρησιμοποίηση» για να έχει απαλλαγή και να μην φορολογηθεί στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. το τμήμα του οικοπέδου που προσκυρώνεται από τον Δήμο σε τρίτους.

Νομίζομε ότι οι Δήμοι έχουν δίκιο πρέπει να καταργηθεί αυτή η διαδικασία και η υποχρέωσης προσωρινής καταγραφής στο Ε9 των μικρών γεωτεμαχίων που άσκοπες - αντιπαραγωγικές ώρες εργασίας και πολύ γραφειοκρατία.


(Περισσότερες-αναλυτικότερες λεπτομέρειες για το Ε9 των Ο.Τ.Α. θα βρείτε στο βιβλίο «Οι Κωδικοί του Ε9», έκδοσης 2021.
Το βιβλίο αυτό αναφέρεται στη Σωστή συμπλήρωση των Κωδικών του Ε9 σε όλες τις περιπτώσεις
)Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης