984.001 οι ενεργές επιχειρήσεις το 2019 με 4.116.903 άτομα προσωπικό - 737.852 εξ αυτών ήταν ατομικές επιχειρήσεις

Ανακοινώσεις ΑΑΔΕ - e-ΕΦΚΑ - Υπ.Οικ. - ΟΑΕΔ - Ε.Ένωσης κ.ά.

21 Οκτώβριος 2021
Η δημογραφία των επιχειρήσεων για το 2019 από την ΕΛΣΤΑΤ Taxheaven.grΗ Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) εγκαινιάζει με το παρόν Δελτίο Τύπου, τη δημοσίευση σε ετήσια βάση, επίσημων στατιστικών στοιχείων για τη δημογραφία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα και ειδικότερα για τις ενεργές επιχειρήσεις, για τις γεννήσεις επιχειρήσεων, για τους θανάτους επιχειρήσεων και για τις επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης.

Τα στατιστικά στοιχεία για τη δημογραφία των επιχειρήσεων παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη συμβολή που έχουν οι νεοσύστατες επιχειρήσεις και οι επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης στην οικονομία, καθώς και σχετικά με την επίδραση των θανάτων των επιχειρήσεων. Για κάθε δημογραφικό γεγονός επιχειρήσεων υπάρχουν πληροφορίες και για την απασχόληση, προκειμένου να είναι εφικτό να ποσοτικοποιηθεί η σημαντικότητά τους και να αναχθεί στο πλαίσιο της αγοράς εργασίας.

Ειδικότερα, η ΕΛΣΤΑΤ ανακοινώνει για το έτος αναφοράς 2019 προσωρινά στοιχεία:

- Για το πλήθος και τη συνολική απασχόληση των ενεργών επιχειρήσεων, των γεννήσεων επιχειρήσεων και των θανάτων επιχειρήσεων, κατά τομέα οικονομικής δραστηριότητας της Στατιστικής Ταξινόμησης των Οικονομικών Δραστηριοτήτων (NACE Αναθ. 2) και κατά τάξη μεγέθους του αριθμού των μισθωτών ή ανά κατηγορία Νομικής Μορφής της επιχείρησης, για το έτος αναφοράς 2019.

- Για το πλήθος και τη συνολική απασχόληση των επιχειρήσεων υψηλής ανάπτυξης, με βάση την απασχόληση, ανά τομέα οικονομικής δραστηριότητας της Στατιστικής Ταξινόμησης των Οικονομικών Δραστηριοτήτων (NACE Αναθ. 2).

Πλήθος και αριθμός απασχολουμένων ατόμων των Ενεργών επιχειρήσεων, των Γεννήσεων επιχειρήσεων και των Θανάτων επιχειρήσεων, 2019 (Πίνακες 1, 2 και 3)

Ο αριθμός των ενεργών επιχειρήσεων, το έτος 2019, ανήλθε σε 984.001 με συνολική απασχόληση 4.116.903 άτομα. Από τις 984.001 ενεργές επιχειρήσεις, οι 737.852 ήταν ατομικές επιχειρήσεις και οι 523.685 δεν απασχολούσαν μισθωτούς.

Ο αριθμός των γεννήσεων επιχειρήσεων, το έτος 2019, ανήλθε σε 47.418 με συνολική απασχόληση 114.641 άτομα. Από τις 47.418 γεννηθείσες επιχειρήσεις, οι 34.122 ήταν ατομικές επιχειρήσεις και οι 30.236 δεν απασχολούσαν μισθωτούς.

Ο αριθμός των θανάτων επιχειρήσεων, το έτος 2019, ανήλθε σε 29.238 με συνολική απασχόληση 52.614 άτομα. Από τις 29.238 θανούσες επιχειρήσεις, οι 26.173 ήταν ατομικές επιχειρήσεις και οι 20.294 δεν απασχολούσαν μισθωτούς.


1. ΕΝΕΡΓΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

1.1. Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας ανά Τάξη Μεγέθους του Αριθμού των Μισθωτών της επιχείρησης (Πίνακας 1)


Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους καταγράφηκε το μεγαλύτερο πλήθος ενεργών επιχειρήσεων ανά Τάξη Μεγέθους του Αριθμού των Μισθωτών είναι:
- Χωρίς Μισθωτό: Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο,  Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών με 125.042 ενεργές επιχειρήσεις.
- 1-4 Μισθωτοί: Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών, με 109.641 ενεργές επιχειρήσεις.
- 5-9 Μισθωτοί: Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης, με 14.692 ενεργές επιχειρήσεις.
- 10 Μισθωτοί και περισσότεροι: Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης, με 15.605 ενεργές επιχειρήσεις.

1.2. Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας ανά κατηγορία Νομικής Μορφής της επιχείρησης (Πίνακες 3 και 4)

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους καταγράφηκε το μεγαλύτερο πλήθος ενεργών επιχειρήσεων ανά κατηγορία Νομικής Μορφής είναι:
- Ατομικές επιχειρήσεις: Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών, με 188.145 ενεργές επιχειρήσεις και 331.969 απασχολούμενους.
- Κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις: Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών με 23.847 ενεργές επιχειρήσεις και 339.359 απασχολούμενους.
- Προσωπικές επιχειρήσεις: Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών, με 44.257 ενεργές επιχειρήσεις και 209.264 απασχολούμενους.
 
2. ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2.1. Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας ανά Τάξη Μεγέθους του Αριθμού των Μισθωτών της επιχείρησης (Πίνακας 1)


Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους καταγράφηκε το μεγαλύτερο πλήθος γεννήσεων επιχειρήσεων ανά Τάξη Μεγέθους του Αριθμού των Μισθωτών είναι:
- Χωρίς Μισθωτό: Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες, με 7.103 γεννήσεις επιχειρήσεων.
- 1-4 Μισθωτοί: Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών, με 3.623 γεννήσεις επιχειρήσεων.
- 5-9 Μισθωτοί: Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης, με 1.024 γεννήσεις επιχειρήσεων.
- 10 Μισθωτοί και περισσότεροι: Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης, με 782 γεννήσεις επιχειρήσεων.

2.2. Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας ανά κατηγορία Νομικής Μορφής της επιχείρησης (Πίνακες 3 και 4)

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους καταγράφηκε το μεγαλύτερο πλήθος γεννήσεων επιχειρήσεων ανά κατηγορία Νομικής Μορφής είναι:
- Ατομικές επιχειρήσεις: Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών, με 7.285 γεννήσεις επιχειρήσεων και 9.985 απασχολούμενους.
- Κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις: Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών, με 1.572 γεννήσεις επιχειρήσεων και 3.652 απασχολούμενους.
- Προσωπικές επιχειρήσεις: Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών, με 1.665 γεννήσεις επιχειρήσεων και 5.365 απασχολούμενους.

3. ΘΑΝΑΤΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

3.1. Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας ανά Τάξη Μεγέθους του Αριθμού των Μισθωτών της επιχείρησης (Πίνακας 1)


Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους καταγράφηκε το μεγαλύτερο πλήθος θανάτων επιχειρήσεων ανά Τάξη Μεγέθους του Αριθμού των Μισθωτών είναι:
- Χωρίς Μισθωτό: Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών, με 5.686 θανάτους επιχειρήσεων.
- 1-4 Μισθωτοί: Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών, με 2.567 θανάτους επιχειρήσεων.
- 5-9 Μισθωτοί: Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης, με 320 θανάτους επιχειρήσεων.
- 10 Μισθωτοί και περισσότεροι: Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης, με 185 θανάτους επιχειρήσεων.
 
3.2. Τομείς Οικονομικής Δραστηριότητας ανά κατηγορία Νομικής Μορφής της επιχείρησης (Πίνακες 3 και 4)

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους καταγράφηκε το μεγαλύτερο πλήθος θανάτων επιχειρήσεων ανά κατηγορία Νομικής Μορφής είναι:
- Ατομικές επιχειρήσεις: Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών, με 7.286 θανάτους επιχειρήσεων και 9.774 απασχολούμενους.
- Κεφαλαιουχικές επιχειρήσεις: Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών, με 122 θανάτους επιχειρήσεων και 235 απασχολούμενους.
- Προσωπικές επιχειρήσεις: Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών, με 939 θανάτους επιχειρήσεων και 2.419 απασχολούμενους.

4. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (Πίνακας 5)


Με βάση τον στατιστικό ορισμό που εφαρμόζεται, ως επιχειρήσεις υψηλής ανάπτυξης για το έτος 2019 προσδιορίζονται αυτές που απασχολούσαν 10 μισθωτούς κατά το έτος 2016 και είχαν μέση ετήσια αύξηση του αριθμού των εργαζομένων άνω του 10% ετησίως, για την περίοδο 2016 - 2019.

Ο αριθμός των επιχειρήσεων υψηλής ανάπτυξης, το 2019 ήταν 7.300 με αριθμό απασχολούμενων 473.230 άτομα.

Στον τομέα οικονομικής δραστηριότητας «Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης» καταγράφηκε το μεγαλύτερο πλήθος των επιχειρήσεων με υψηλή ανάπτυξη, με 2.785 επιχειρήσεις και 134.664 απασχολούμενους, με τους τομείς «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσυκλετών», με 1.476 επιχειρήσεις και 92.423 απασχολούμενους, και «Μεταποίηση», με 1.121 επιχειρήσεις και 65.067 απασχολούμενους, να ακολουθούν. Αντίθετα το μικρότερο πλήθος των επιχειρήσεων με υψηλή ανάπτυξη καταγράφηκε στον τομέα «Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού», με 13 επιχειρήσεις και 565 απασχολούμενους.
 
Δείτε τους πίνακες ή κατεβάστε τους από εδώ:


O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε το έγγραφο από εδώ: Download PDF