Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΣτΕ - Αλληλέγγυα ευθύνη: Προδικαστικό ερώτημα σχετικά με την επιρροή ενδικοφανούς προσφυγής νομικού προσώπου στην ατομική ειδοποίηση που αποστέλλει η φορολογική αρχή

20 Οκτώβριου 2021
ΣτΕ - Αλληλέγγυα ευθύνη: Προδικαστικό ερώτημα σχετικά με την επιρροή ενδικοφανούς προσφυγής νομικού προσώπου στην ατομική ειδοποίηση που αποστέλλει η φορολογική αρχή

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
Στ' Τμήμα
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 47-49
ΑΘΗΝΑ 105-64


Προδικαστικό ερώτημα ΔΠρωτ Αθ(9619/20) σχετικά με την επιρροή ενδικοφανούς προσφυγής νομικού προσώπου στην ατομική ειδοποίηση που αποστέλλει η φορολ. αρχή στα πρόσωπα ά.50 ΚΦΔ

19/10/2021
    
Αριθ. καταθέσεως: 1385/2021    
Βοηθός Εισηγητής: Αντωνία-Ελένη Ανδρουτσοπούλου
 
Ο Πρόεδρος του Στ΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας
 
Ενόψει: α) της καταθέσεως ενώπιον του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών της από 14.06.2016 ανακοπής του ******* ******* κατά της ........./4.4.2016 πράξης ταμειακής βεβαίωσης της Δ.Ο.Υ. Παλλήνης και β) της εκδοθείσης επί της ανακοπής αυτής υπ’ αρ. 9616/2020 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, με την οποία διατυπώνεται κατ’ εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 1 παρ. 2 του Ν. 3900/2010, το ακόλουθο προδικαστικό ερώτημα: «εάν η φορολογική αρχή νομιμοποιείται να αποστείλει στα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 50 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ατομική ειδοποίηση καταβολής – υπερημερίας κατά το χρονικό διάστημα που εκκρεμεί η έκδοση αποφάσεως από τη Διεύθυνση Επιλύσεως Διαφορών σε ασκηθείσα από το νομικό πρόσωπο που διοικούν ενδικοφανή προσφυγή κατά των καταλογιστικών του φόρου πράξεων, οι οποίες και αποτελούν το νόμιμο (εκτελεστό) τίτλο για την έκδοση της ατομικής ειδοποιήσεως καταβολής – υπερημερίας σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ή προτού παρέλθει η προθεσμία των 120 ημερών ώστε να λογίζεται η ενδικοφανής προσφυγή σιωπηρώς απορριφθείσα».

Εισάγει το προδικαστικό ερώτημα προς συζήτηση, λόγω σπουδαιότητας, στην επταμελή σύνθεση του Τμήματος, σύμφωνα με τα άρθρα 14 παρ. 5, 20 και 21 του Π.Δ. 18/1989 υπό τον τίτλο "Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας".

Ορίζει δικάσιμο την 1η Νοεμβρίου 2021 και ώρα 9.30 π.μ. με εισηγητή τον Σύμβουλο Ιωάννη Σύμπλη.

Παραγγέλλει να ανακοινωθεί στον εισηγητή η δικογραφία και να κοινοποιηθεί αντίγραφο της πράξεως αυτής στους: α) ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ, με την παράκληση να διαβιβάσει μέσα σε 30 ημέρες στον εισηγητή απευθείας όλα τα σχετικά με την υπόθεση έγγραφα και συνοπτική έκθεση της αρμόδιας υπηρεσίας και β) ******* *******, δικηγόρο ......., ως πληρεξούσιο του ανακόπτοντος.

Παραγγέλλει τη δημοσίευση της πράξεως αυτής, σύμφωνα με το άρθρο 1 (παρ. 1 και 2) του ν. 3900/2010, στις ημερήσιες εφημερίδες «ΤΑ ΝΕΑ» και «ΕΣΤΙΑ» και την ανάρτησή τους στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας.
 
Η παρούσα πράξη συνεπάγεται, σύμφωνα με την ως άνω διάταξη, την αναστολή εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων, στις οποίες τίθεται το ίδιο ζήτημα.
 
Αθήνα, 02/07/2021
 
Η Πρόεδρος                                                       
Ι. Β. Γράβαρης                                                          

Η Γραμματέας
Α. ΡίπηΘέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης