Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στις εταιρείες ΚΤΕΛ - Προϋποθέσεις για αύξηση εάν τα ίδια κεφάλαια είναι αρνητικά

20 Οκτώβριου 2021 Σχόλια
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου στις εταιρείες ΚΤΕΛ - Προϋποθέσεις για αύξηση εάν τα ίδια κεφάλαια είναι αρνητικά
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά

Με το άρθρο 77 του νομοσχεδίου «Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ρυθμιστικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, ρυθμίσεις για την άσκηση ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων και την απλούστευση πλαισίου δραστηριοτήτων στην εκπαίδευση, βελτιώσεις στην επιμελητηριακή νομοθεσία και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.», που βρίσκεται στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής, συμπληρώνονται οι διατάξεις περί αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στις εταιρείες ΚΤΕΛ Α.Ε. (ν. 2963/2001) και τίθενται, κατ’ εξαίρεση των διατάξεων για τις ανώνυμες εταιρείες (ν. 4548/2018), προϋποθέσεις για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου εάν τα ίδια κεφάλαια είναι αρνητικά.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων του ν. 4548/2018 (Α’ 104) και κάθε αντίθετης καταστατικής διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων των Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε. δύναται να λαμβάνει απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων, εάν τα ίδια κεφάλαια των ανωτέρω εταιρειών είναι αρνητικά κατά τον χρόνο λήψης της απόφασης. Η ρύθμιση κρίνεται απολύτως αναγκαία για την εξεύρεση των απαιτούμενων κεφαλαίων από τους συγκοινωνιακούς φορείς Κ.Τ.Ε.Λ. Α.Ε., οι οποίοι εκ του νόμου έχουν αναλάβει την εκτέλεση και εκμετάλλευση του συγκοινωνιακού έργου των τακτικών αστικών και υπεραστικών γραμμών, στην περίπτωση που τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας είναι αρνητικά, προκειμένου να διασφαλισθεί η ανεμπόδιστη εκτέλεση του έργου των δημόσιων οδικών τακτικών μεταφορών επιβατών στη γεωγραφική περιοχή που εξυπηρετεί ο συγκοινωνιακός φορέας που εμφανίζει αρνητικά ίδια κεφάλαια.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 77
Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου σε εταιρείες ΚΤΕΛ Α.Ε. - Τροποποίηση άρθρου 3 ν. 2963/2001


Προστίθενται εδάφια δέκατο και ενδέκατο στην παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 2963/2001 (Α’ 268):
«Κατ’ εξαίρεση του ν. 4548/2018 (Α’ 104) και κάθε αντίθετης καταστατικής διάταξης, η Γενική Συνέλευση των μετόχων των ΚΤΕΛ Α.Ε. της περ. α’ της παρ. 2 του παρόντος δύναται να λαμβάνει απόφαση για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με απόλυτη πλειοψηφία των εκπροσωπούμενων σε αυτή ψήφων, εάν τα ίδια κεφάλαια των ανωτέρω εταιρειών είναι αρνητικά κατά τον χρόνο λήψης της απόφασης. Στην περίπτωση αυτή, το κεφάλαιο μπορεί να αυξάνεται τουλάχιστον κατά ποσό που καλύπτει το ελάχιστο ύψος του κεφαλαίου της ανώνυμης εταιρείας και το παθητικό της εταιρείας, όπως αυτό προκύπτει από τον ισολογισμό της τελευταίας χρήσης.»Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης