Διευκρινίσεις της ΑΑΔΕ σχετικά με τις μεταβολές που επήλθαν στη διαδικασία πτώχευσης για την είσπραξη οφειλών πτωχών οφειλετών του Δημοσίου

Οικονομικές Ειδήσεις

19 Οκτώβριος 2021
Taxheaven.gr


Αντικείμενο της νέας εγκυκλίου 2192/2021 της ΑΑΔΕ είναι η παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τις βασικές μεταβολές που επήλθαν στη διαδικασία πτώχευσης με το ν. 4738/2020, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το ν. 4818/2021, και άπτονται της είσπραξης δημοσίων εσόδων και οδηγίες για την εφαρμογή των νέων διατάξεων από τη Φορολογική Διοίκηση.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Το νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο στο οποίο αναφέρεται η παρούσα εγκύκλιος εφαρμόζεται κατ' αρχήν στις διαδικασίες πτώχευσης που εκκινούν (δηλαδή η αίτηση πτώχευσης κατατίθεται στο δικαστήριο) μετά την 1η/3/2021. Κατ' εξαίρεση, ορισμένες από τις νέες διατάξεις (όπως οι διατάξεις περί αυτοδίκαιης απαλλαγής οφειλετών-φυσικών προσώπων και νομίμων εκπροσώπων/διοικούντων νομικά πρόσωπα) εφαρμόζονται και σε  περιπτώσεις προσώπων που υπάγονται σε πτωχευτικές διαδικασίες του προϊσχύοντος δικαίου.


Δείτε την εγκύκλιο 2192/2021 στο φορολογικό αρχείο του κόμβου