Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ρυθμίζονται οι κανόνες λειτουργίας των επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες έκδοσης διατακτικών σίτισης

15 Οκτώβριος 2021
Ρυθμίζονται οι κανόνες λειτουργίας των επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες έκδοσης διατακτικών σίτισης


Με το νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη  Βουλή από το Υπ.Ανάπτυξης προβλέπεται μεταξύ άλλων (δείτε εδώ τις σημαντικές διατάξεις του νομοσχεδίου) η έκδοση διατακτικών σίτισης από κεφαλαιουχικές ή προσωπικές εταιρείες κατά τα ειδικότερα οριζόμενα και παρέχεται εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση επιμέρους θεμάτων (άσκηση εποπτείας, επιβαλλόμενα πρόστιμα/κυρώσεις, κ.λπ.).


Αιτιολογική άρθρου  78

Η εξασφάλιση της φερεγγυότητας των επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες έκδοσης διατακτικών σίτισης και η προστασία των αντισυμβαλλόμενων επιχειρήσεων -επαγγελματιών εστίασης που αποδέχονται τις διατακτικές σίτισης των εργοδοτών, και των χρηστών - καταναλωτών, καθώς και η θωράκιση της αγοράς έναντι του ενδεχόμενου πιστωτικού κινδύνου των επιχειρήσεων που εκδίδουν διατακτικές σίτισης.

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η ρύθμιση των κανόνων λειτουργίας των επιχειρήσεων που παρέχουν υπηρεσίες έκδοσης διατακτικών σίτισης, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η φερεγγυότητά τους, για την προστασία των αντισυμβαλλόμενων επιχειρήσεων - επαγγελματιών εστίασης που αποδέχονται τις διατακτικές, των εργοδοτών, και των χρηστών -καταναλωτών, καθώς και για τη θωράκιση της αγοράς εν γένει έναντι του ενδεχόμενου πιστωτικού κινδύνου των επιχειρήσεων που εκδίδουν διατακτικές σίτισης.


Προτεινόμενη διάταξη

Άρθρο 78 Έκδοση διατακτικών σίτισης

1. Η έκδοση διατακτικών σίτισης, οι οποίες παρέχονται από τους εργοδότες στους εργαζομένους, και οι οποίες δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4537/2018 (Α' 84), μπορεί να γίνεται μόνο από κεφαλαιουχικές ή προσωπικές εταιρείες που εδρεύουν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.E.) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) και έχουν υποκατάστημα στην Ελλάδα, οι οποίες έχουν μεταξύ των εταιρικών σκοπών τους την έκδοση διατακτικών σίτισης.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που εκδίδεται μέσα σε έξι (6) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ρυθμίζονται τα ακόλουθα θέματα σχετικά με τη λειτουργία των εταιρειών έκδοσης διατακτικών σίτισης στην Ελλάδα:
α) το ελάχιστο μετοχικό ή εταιρικό κεφάλαιο των εταιρειών της παρ. 1,
β) η προϋπόθεση για άμεση είσπραξη από τις εταιρείες της παρ. 1 του τιμήματος από τη διάθεση των διατακτικών σίτισης,
γ) η υποχρέωση τήρησης ειδικού τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίον θα είναι ανά πάσα στιγμή κατατεθειμένα κεφάλαια ίση με την ονομαστική αξία των διατακτικών σίτισης που έχουν διατεθεί από τις εταιρείες της παρ. 1, αλλά δεν έχουν εξαργυρωθεί ή ακυρωθεί,
δ) η εποπτεία, τα πρόστιμα και οι κυρώσεις για την παραβίαση των ανωτέρω προϋποθέσεων από τις εταιρείες της παρ. 1, και ε) κάθε ειδικότερο ζήτημα που είναι συναφές με τα ανωτέρω.Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης