Αποτελέσματα live αναζήτησης

Υποχρεώσεις από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και τις Ελεγκτικές Εταιρείες που συνδέονται με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΞΧ/ΧΤ)

Υποχρεώσεις από τους Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές και τις Ελεγκτικές Εταιρείες που συνδέονται με την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ΞΧ/ΧΤ)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ
Βουλής 7, 5ος όροφος 10562 Αθήνα,
Τ: 210 3242648,
F: 210 3234141,
www.elte.org.gr


Σας υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο 13 της υπ’αρ. 001/2021 Κανονιστικής Πράξης της ΕΛΤΕ:

1. Οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και οι Ελεγκτικές Εταιρείες γνωστοποιούν εγγράφως στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων, έως την πέμπτη (5η) ημερολογιακή ημέρα του μηνός Νοεμβρίου, του έτους έναρξης ισχύος της Κανονιστικής Πράξης (ήτοι του 2021), αντίγραφο των εφαρμοζόμενων εσωτερικών πολιτικών και διαδικασιών που έχουν θεσπίσει για να προλαμβάνουν και εμποδίζουν τη διενέργεια συναλλαγών που συνδέονται με ΞΧ/ΧΤ (εγχειρίδια πολιτικών και διαδικασιών).

2. Σε περίπτωση μεταβολής των ως άνω εσωτερικών πολιτικών και διαδικασιών, οι Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές και οι Ελεγκτικές Εταιρείες γνωστοποιούν εγγράφως στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων τις νέες διαδικασίες εντός δέκα πέντε (15) εργάσιμων ημερών από την έγκρισή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν. 4557/2018, όπως ισχύει σήμερα.

3. Ο Υπεύθυνος Συμμόρφωσης συντάσσει και υποβάλλει στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων ετήσια έκθεση σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ της Κανονιστικής. Η έκθεση υποβάλλεται εντός του μηνός Μαρτίου κάθε έτους και αφορά στα πεπραγμένα του προηγούμενου ημερολογιακού έτους. Η ετήσια έκθεση αντικαθιστά την «αναφορά της λειτουργίας της κανονιστικής συμμόρφωσης» (έκθεση πεπραγμένων) η οποία υποβαλλόταν από τις ελεγκτικές εταιρείες, σύμφωνα την καταργηθείσα κανονιστική πράξη 004/2009, ανά διετία.

 

Ο Α’ Αντιπρόεδρος της ΕΛΤΕ
Παναγιώτης Γιαννόπουλος
Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης