Αποτελέσματα live αναζήτησης

Προς τροποποίηση η λογιστική οδηγία για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα

Προς τροποποίηση η λογιστική οδηγία για τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 294 παράγραφος 6 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου επί της έκδοσης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών για τη φορολογία εισοδήματος από ορισμένες επιχειρήσεις και υποκαταστήματα

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

COM(2021)617 final

2016/0107 (COD)

1.Ιστορικό

Ημερομηνία διαβίβασης της πρότασης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο [έγγραφο COM(2016)0198 – 2016/0107(COD)]:

13 Απριλίου 2016

Ημερομηνία γνωμοδότησης της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής:

29 Σεπτεμβρίου 2016

Ημερομηνία καθορισμού της θέσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε πρώτη ανάγνωση:

27 Μαρτίου 2019

Ημερομηνία διαβίβασης της τροποποιημένης πρότασης:

A/A

Ημερομηνία καθορισμού της θέσης του Συμβουλίου:

28 Σεπτεμβρίου 2021

2.Στόχος της πρότασης της Επιτροπής

Η πρόταση τροποποιεί τη λογιστική οδηγία (οδηγία 2013/34/ΕΕ). Αποσκοπεί στην ενίσχυση της διαφάνειας και του δημόσιου ελέγχου όσον αφορά τον φόρο εισοδήματος εταιρειών που καταβάλλεται από πολυεθνικούς ομίλους επιχειρήσεων (που αποτελούνται από την τελική μητρική επιχείρηση, τις θυγατρικές και τα υποκαταστήματά τους) και αυτοτελείς πολυεθνικές επιχειρήσεις, στο εξής καλούμενες γενικά «ΠΕ», οι οποίες ασκούν δραστηριότητες στην Ένωση. Αυτό αναμένεται να ενισχύσει την εταιρική ευθύνη και διαφάνεια, να προωθήσει έναν καλύτερα ενημερωμένο δημόσιο διάλογο και να βοηθήσει τους πολίτες στην Ένωση να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη τους στον δίκαιο χαρακτήρα των εθνικών φορολογικών συστημάτων.

3.Παρατηρήσεις σχετικά με τη θέση του Συμβουλίου

Η θέση του Συμβουλίου αντικατοπτρίζει την πολιτική συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου την 1η Ιουνίου 2021. Η Επιτροπή υποστηρίζει την εν λόγω συμφωνία. Μεταξύ των κύριων σημείων της εν λόγω συμφωνίας συγκαταλέγονται τα ακόλουθα:

Πεδίο εφαρμογής

Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής, η πολιτική συμφωνία εισάγει αρκετές αλλαγές σε σύγκριση με την αρχική πρόταση της Επιτροπής:

ορίζει ότι η υποχρέωση υποβολής στοιχείων ισχύει μόνο όταν οι εταιρείες έχουν υπερβεί το όριο εσόδων επί δύο συναπτά έτη (ενώ η Επιτροπή πρότεινε ένα έτος).
Κατά συμμετρικό τρόπο, η υποχρέωση υποβολής στοιχείων παύει να ισχύει μόνον όταν τα έσοδα είναι χαμηλότερα από το όριο επί δύο συναπτά έτη·

προσδιορίζει την έννοια των «εσόδων» ανάλογα με το εφαρμοστέο λογιστικό πλαίσιο, προκειμένου να καθοριστεί εάν μια επιχείρηση θα πρέπει να υποβάλει στοιχεία·

περιλαμβάνει στο πεδίο εφαρμογής αυτοτελείς επιχειρήσεις που είναι πολυεθνικές αλλά δεν ανήκουν σε κανέναν όμιλο·

εξαιρεί από το πεδίο εφαρμογής ομίλους που δεν είναι πολυεθνικοί.

Το πεδίο εφαρμογής της πολιτικής συμφωνίας διατηρεί την πρόταση της Επιτροπής να επιβληθεί η υποχρέωση υποβολής στοιχείων στις πολυεθνικές επιχειρήσεις με ενοποιημένα έσοδα άνω των 750 εκατ. EUR. Διατηρείται επίσης η εξαίρεση για τα πιστωτικά ιδρύματα που εφαρμόζουν το δικό τους ειδικό καθεστώς υποβολής στοιχείων ανά χώρα.

Ρήτρα διασφάλισης

Για να διασφαλιστεί ότι η δημοσιοποίηση πληροφοριών δεν θα βλάπτει σοβαρά την εμπορική θέση μιας επιχείρησης, εισάγεται ρήτρα διασφάλισης, η οποία επιτρέπει στις πολυεθνικές επιχειρήσεις να παραλείπουν τη δημοσιοποίηση εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών για διάστημα πέντε ετών.

Πληροφορίες προς δημοσίευση, γεωγραφική συγκέντρωση

Πέραν των πληροφοριών που η Επιτροπή πρότεινε να συμπεριλαμβάνονται στα υποβαλλόμενα στοιχεία, η πολιτική συμφωνία απαιτεί πρόσθετες συνοδευτικές πληροφορίες, όπως η επωνυμία της τελικής μητρικής επιχείρησης ή της αυτοτελούς επιχείρησης, το σχετικό οικονομικό έτος, το νόμισμα που χρησιμοποιήθηκε και ο κατάλογος των εγκατεστημένων στην Ένωση και σε μη συνεργάσιμες περιοχές φορολογικής δικαιοδοσίας θυγατρικών μιας τελικής μητρικής επιχείρησης που εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής, ενισχύοντας έτσι τη διαφάνεια.

Όσον αφορά τη γεωγραφική παρουσίαση των εν λόγω πληροφοριών, η πολιτική συμφωνία παραμένει ουσιαστικά παρόμοια με την πρόταση της Επιτροπής, μεταξύ άλλων όπου εισάγει χρήση του καταλόγου των περιοχών δικαιοδοσίας που καταρτίζει το Συμβούλιο σε σχέση με μη συνεργάσιμες περιοχές φορολογικής δικαιοδοσίας (σχετικά παραρτήματα των συμπερασμάτων του Συμβουλίου ECOFIN) αντί καταλόγου που καταρτίζεται με κατ’ εξουσιοδότηση πράξη όπως προτάθηκε από την Επιτροπή.

Η πολιτική συμφωνία καθιερώνει δικαίωμα των επιχειρήσεων να συμμορφώνονται εν μέρει με τις οδηγίες υποβολής στοιχείων που ορίζονται στην οδηγία 2011/16/ΕΕ του Συμβουλίου, μειώνοντας έτσι το κόστος συμμόρφωσης για τις επιχειρήσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη τον έλεγχο που ασκούν οι μητρικές εταιρείες στις θυγατρικές και τα υποκαταστήματά τους, η πολιτική συμφωνία θέτει σε εφαρμογή την υποχρέωση κάθε μεγάλης θυγατρικής ή υποκαταστήματος στην ΕΕ να ζητεί από την τελική μητρική εταιρεία τους σε τρίτη χώρα να παράσχει όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για να μπορέσουν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους, σε περίπτωση που η μητρική εταιρεία δεν δημοσιεύει ήδη κατάλληλη δήλωση στοιχείων ανά χώρα. Εάν δεν παρέχονται όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες από τη μητρική εταιρεία, η θυγατρική ή το υποκατάστημα στην ΕΕ θα πρέπει να καταρτίσει, να δημοσιεύσει και να καταστήσει προσβάσιμη τη δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος, η οποία θα περιέχει όλες τις πληροφορίες που έχει στην κατοχή της, τις οποίες έλαβε ή απέκτησε, καθώς και δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι η τελική μητρική οντότητα ή η αυτοτελής επιχείρηση δεν έχει καταστήσει διαθέσιμες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Κοινό υπόδειγμα, ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων

Για να διευκολυνθεί η ψηφιακή χρήση της εν λόγω δήλωσης στοιχείων, η πολιτική συμφωνία εισάγει κοινό υπόδειγμα και μηχαναγνώσιμους μορφότυπους, που θα καθοριστούν σε μεταγενέστερο στάδιο με εκτελεστικές πράξεις.

Η πολιτική συμφωνία επιτρέπει στα κράτη μέλη να καθιστούν δυνατή την πρόσβαση στη δήλωση στοιχείων στους δικτυακούς τόπους των εθνικών τους μητρώων, εφόσον αυτή είναι διαθέσιμη δωρεάν σε οποιονδήποτε τρίτο που βρίσκεται εντός της Ένωσης, απαλλάσσοντας έτσι τις επιχειρήσεις από το καθήκον να τη διαθέτουν στον δικό τους δικτυακό τόπο.

Ρόλος των ελεγκτών

Η πολιτική συμφωνία διευκρινίζει περαιτέρω τον ρόλο των νόμιμων ελεγκτών, οι οποίοι θα πρέπει να δηλώνουν σε ετήσια βάση εάν μια επιχείρηση υποχρεούται να δημοσιεύει δήλωση στοιχείων φορολογίας εισοδήματος και, εάν ναι, αν η εν λόγω δήλωση δημοσιεύθηκε.

Εφαρμογή από τα κράτη μέλη

Η πολιτική συμφωνία προσφέρει μέγιστη προθεσμία δεκαοκτώ μηνών μετά την έναρξη ισχύος για την εφαρμογή της οδηγίας σε εθνικό επίπεδο, η οποία είναι ελαφρώς μεγαλύτερη από την πρόταση της Επιτροπής.

Ρήτρα επανεξέτασης

Επιπλέον των προβλεπομένων στην πρόταση της Επιτροπής, η πολιτική συμφωνία προσδιορίζει ορισμένα σημεία προς επανεξέταση και υποβολή έκθεσης από την Επιτροπή, με βάση περίοδο τεσσάρων ετών από την ημερομηνία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο που ορίζεται στην οδηγία.

4.Συμπέρασμα

Η Επιτροπή υποστηρίζει τα αποτελέσματα των διοργανικών διαπραγματεύσεων και μπορεί, επομένως, να δεχθεί τη θέση του Συμβουλίου σε πρώτη ανάγνωση.Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης