Αποτελέσματα live αναζήτησης

Διευκρινίσεις αναφορικά με το περιεχόμενο των στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν τα ετήσια οικονομικά μεγέθη

13 Φεβρουάριου 2010 Σχόλια
  • Στο πλαίσιο ερωτημάτων εταιριών με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αναφορικά με το περιεχόμενο των στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν τα ετήσια οικονομικά μεγέθη και δημοσιεύονται, σας επισημαίνουμε τα κάτωθι:
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ;
Ν.Π.Δ.Δ.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΣΗΓΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2010Προς: Εταιρίες με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών


Στο πλαίσιο ερωτημάτων εταιριών με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αναφορικά με το περιεχόμενο των στοιχείων και πληροφοριών που αφορούν τα ετήσια οικονομικά μεγέθη και δημοσιεύονται, σας επισημαίνουμε τα κάτωθι:

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης Κ2-11365/16.12.2008 (εφεξής «ΚΥΑ»): «2. Οι Εταιρίες μπορούν να παρεκκλίνουν από το περιεχόμενο των .... υποδειγμάτων ... εάν, αποδεδειγμένα, οι υιοθετούμενες αποκλίσεις υποβοηθούν τον αναγνώστη στο να κατανοήσει πληρέστερα τα παρατιθέμενα στοιχεία. Οι επιτρεπόμενες αποκλίσεις δεν περιλαμβάνουν τη μη παράθεση των προδιαγραφόμενων στοιχείων, εκτός αν τα παραλειπόμενα (ή συγχωνευόμενα) στοιχεία είναι επουσιώδη. Αντίθετα, στις περιπτώσεις όπου η παράθεση πρόσθετων στοιχείων είναι αναγκαία για την αποφυγή δημιουργίας εσφαλμένων ή παραπλανητικών εντυπώσεων, η παράλειψη των πρόσθετων αυτών στοιχείων δεν είναι επιτρεπτή». Επιπλέον, στην εισαγωγή των υποδειγμάτων της ΚΥΑ αναφέρεται: «Γα .. στοιχεία και πληροφορίες, που προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις...»

Από τα προαναφερθέντα προκύπτει ότι η ΚΥΑ προβλέπει απόκλιση από τα υποδείγματά της, εφόσον τα κονδύλια που περιλαμβάνονται στα δημοσιευμένα στοιχεία και πληροφορίες προκύπτουν από τις οικονομικές καταστάσεις που καταρτίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις των ΔΠΧΑ (παρ 4, άρθρο 135 του ν.2190/1920), όπως εκάστοτε ισχύουν. Με βάση τα παραπάνω, οι προσθήκες στην απόφαση 4/507/28.4.2009 του ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, βάσει του αναθεωρημένου ΔΛΠ 1, θεωρούμε ότι δύναται να εφαρμοστούν και στα στοιχεία και πληροφορίες που αφορούν τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, όπως αυτά ορίζονται στην
ΚΥΑ.

Σε κάθε περίπτωση αρμόδια Υπηρεσία για τυχόν ερωτήματα και διευκρινήσεις επί της ΚΥΑ είναι το Υπουργείο Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας


Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης


Ιλιάννα Κούρκαφα

Κολοκοτρώνη 1 & Σταδίου, 105 62 Αθήνα, Γηλ.210 33 77 100, Fax. 210 33 77 115, web:www.hcmc.grΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης