Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η τροπολογία για τα κίνητρα εμβολιασμού νέων 15 έως 17 ετών - Δωρεάν πακέτο δεδομένων 50 GB («Freedom Pass/Data») - Νέες αποζημιώσεις Ιατρών για τη διενέργεια εμβολιασμών

20 Σεπτέμβριου 2021
Η τροπολογία για τα κίνητρα εμβολιασμού νέων 15 έως 17 ετών -  Δωρεάν πακέτο δεδομένων 50 GB («Freedom Pass/Data») - Νέες αποζημιώσεις Ιατρών για τη διενέργεια εμβολιασμών
H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Για την αναπαραγωγή χρειάζεστε άδεια από τον δημιουργό
  • Οι διατάξεις για το freedom pass/data στους νέους 15-17 ετώνΕπί τροπολογίας στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών «Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του».

Α. Με την υπόψη τροπολογία, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Θεσπίζονται υποστηρικτικά μέτρα για τα εμβολιασθέντα άτομα ηλικίας 15 -17 ετών.

Ειδικότερα:

α. Για το χρονικό διάστημα που υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από την πανδημία COVID-19 και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης.12.2021, χορηγείται διευκόλυνση σε κάθε φυσικό πρόσωπο, ηλικίας 15 έως 17 ετών, μέσω συστήματος επιταγών («Voucher»), για την παροχή από παρόχους κινητής τηλεφωνίας δωρεάν πακέτου δεδομένων 50 GB («Freedom Pass/Data»).

Η εν λόγω διευκόλυνση:

- χορηγείται σε ανήλικους χρήστες συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας ηλικίας 15 έως 17 ετών που έχουν λάβει τουλάχιστον την πρώτη ή τη μοναδική δόση του εμβολίου από τη θέση σε ισχύ του Εθνικού Προγράμματος μέχρι και την 31η. 12.2021 («Εμβολιασθέντες»),

- πιστώνεται από την ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (ΚτΠ Μ.Α.Ε.) στους δικαιούχους με τη μορφή παροχής δωρεάν πακέτου δεδομένων για την πλοήγηση στο διαδίκτυο από τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας, το οποίο παραμένει ενεργοποιημένο για διάρκεια τριών (3) μηνών από την ενεργοποίησή του.

β. Προβλέπονται η δημιουργία ειδικής εφαρμογής προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr- ΕΨΠ) για την υλοποίηση της ανωτέρω διαδικασίας και η σύναψη σύμβασης από την Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε με τον δημιουργό της ανωτέρω ειδικής εφαρμογής, με αντικείμενο την εκτέλεση και επεξεργασία των δεδομένων που καταχωρίζονται σε αυτήν.

γ. Η χρηματοδότηση για την παροχή της ανωτέρω διευκόλυνσης, πραγματοποιείται μέσω επιχορήγησης της Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε., από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν ενίσχυσής του από πιστώσεις του Υπουργείου Οικονομικών.

δ. Για την ανάπτυξη της σχετικής εφαρμογής, επιτρέπεται η σύναψη συμβάσεων, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων [άρθρο 2 του ν.4682/2020 (άρθρο 14 της από 11.3.2020 ΠΝΠ)].

ε. Με κ.υ.α. ρυθμίζονται όλα τα επιμέρους ζητήματα εφαρμογής της ανωτέρω ρύθμισης καθώς και η δυνατότητα παράτασης αυτής.

2. Επανακαθορίζεται το ύψος της αποζημίωσης για τη διενέργεια εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 από:

α. Ιδιώτες ιατρούς και ιατρούς φορέων υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, για κάθε διενεργούμενο εμβολιασμό, ως εξής:

- Κατ' οίκον, στο ποσό των πενήντα (50) ευρώ, όταν ο εμβολιασμός διενεργείται με εμβόλιο μίας δόσης και στο ποσό των τριάντα (30) ευρώ για κάθε δόση, όταν ο εμβολιασμός διενεργείται με εμβόλιο δύο δόσεων. [Σήμερα, το εν λόγω ποσό ανέρχεται στο ύψος των πενήντα (50) ευρώ, ανεξαρτήτως αριθμού δόσεων εμβολίου.]

- Στο ιατρείο, στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ, όταν ο εμβολιασμός διενεργείται με εμβόλιο μίας δόσης και στο ποσό των δεκαπέντε (15) ευρώ για κάθε δόση, όταν ο εμβολιασμός διενεργείται με εμβόλιο δύο δόσεων. [Σήμερα, το εν λόγω ποσό ανέρχεται στο ύψος των είκοσι (20) ευρώ, ανεξαρτήτως αριθμού δόσεων εμβολίου.]

β. Φορείς υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, στις εγκαταστάσεις τους, στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ, όταν ο εμβολιασμός διενεργείται με εμβόλιο μίας δόσης και στο ποσό των δεκαπέντε (15) ευρώ για κάθε δόση, όταν ο εμβολιασμός διενεργείται με εμβόλιο δύο δόσεων, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης αναλωσίμων. [Σήμερα, το εν λόγω ποσό ανέρχεται στο ύψος των τριών (3) ευρώ, ανεξαρτήτως αριθμού δόσεων εμβολίου, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης αναλωσίμων.]

Επιπλέον, παρατείνεται για τους ανωτέρω ιδιωτικούς φορείς μέχρι την 31η.12.2021 (από την 30η.09.2021 που ισχύει σήμερα), το χρονικό διάστημα κατά το οποίο δύνανται να διενεργούν, στις εγκαταστάσεις τους, τους ανωτέρω εμβολιασμούς.

γ. Οι ανωτέρω ιδιώτες ιατροί και φορείς συμβάλλονται, για την υλοποίηση του εμβολιαστικού προγράμματος, με το Υπουργείο Υγείας κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

3.Παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2021 από 30.09.2021 που ισχύει σήμερα, το χρονικό διάστημα :

- πραγματοποίησης κατ’ οίκον εμβολιασμών, από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των δημόσιων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, των Τοπικών Μονάδων Υγείας και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των ΟΤΑ, για τους πολίτες που αδυνατούν να προσέλθουν στα εμβολιαστικά κέντρα, λόγω αδυναμίας στο πλαίσιο της υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19,

- λειτουργίας των οριζόμενων εμβολιαστικών κέντρων, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

4.Αναπροσαρμόζεται η διαδικασία υπολογισμού των πάσης φύσεως εκπτώσεων, επιστροφών και ωφελημάτων επί των τιμών αγοράς φαρμάκων, που αγοράστηκαν από δημόσια νοσοκομεία από την 1η Ιουνίου του έτους 2019 και μέχρι την 30η Ιουνίου του έτους 2021 και εμπίπτουν στο πλαίσιο συμφωνιών με Κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) ή σε κλειστούς προϋπολογισμούς νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. Συγκεκριμένα, ο υπολογισμός και η εκκαθάριση των εκπτώσεων και ωφελημάτων του χρονικού διαστήματος από 1.6.2019 έως 30.6.2021 θα υλοποιηθεί με τον υπολογισμό της αυτόματης επιστροφής (clawback) α' εξαμήνου 2021.

5.Αυξάνεται, ειδικά για καθένα από τα έτη 2020 και 2021, κατά δεκαέξι εκατομμύρια πεντακόσιες χιλιάδες (16.500.000) ευρώ, το επιτρεπόμενο όριο δαπανών υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), πέραν του οποίου ενεργοποιείται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback).

6.Παρέχεται, μέχρι 31.12.2021, για λόγους υγείας στο πλαίσιο αντιμετώπισης του κορωνοϊού covid-19 και κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, η δυνατότητα:

- σύναψης, από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) επιπλέον μηνών κατ’ ανώτατο όριο, συμβάσεων προμήθειας αυτοδιαγνωστικών τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (self-test) του ιού SARS-COVID-19 και κάθε είδους παρεπόμενων υπηρεσιών (ασφαλής διάθεση, αποθήκευση, φύλαξη και μεταφορά αυτών από τρίτες εταιρείες),

- σύναψης, από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τους εποπτευόμενους φορείς αυτού, δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών, σχετικά με την εφαρμογή τεχνολογιών και πληροφορικής στο δημόσιο τομέα και την προμήθεια του απαραίτητου υλικού, καθώς και με τη φύλαξη, καθαριότητα και απολύμανση των κτιρίων του Υπουργείου και των ανωτέρω φορέων,

- παράτασης των συμβάσεων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ι.δ.οχ.) που απασχολείται στους ο.τ.α. α' και β' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, οι οποίες συνήφθησαν σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.4745/2020, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις,

- παράτασης των συμβάσεων ι.δ.ο.χ. του προσωπικού που απασχολείται για την εξυπηρέτηση των αναγκών καθαριότητας, απολύμανσης και φύλαξης των κτιρίων των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, έως τη σύναψη των συμβάσεων μετά την ολοκλήρωση των εν εξελίξει διαδικασιών πρόσληψης ή των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης,

- σύναψης, από τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, για την κάλυψη αναγκών των αστυνομικών και σωφρονιστικών υπηρεσιών (υλικοτεχνικός εξοπλισμός, σίτιση, υγειονομικό υλικό κ.λπ.),

Η παράταση κατά τα ανωτέρω των συμβάσεων προσωπικού δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας των απασχολούμενων και δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των 24 μηνών (άρθρα 5-7 του π.δ.164/2004, ενώ δεν εφαρμόζονται και οι περιορισμοί του άρθρου 36 του ν.4765/2021).ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ TOY ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του»

Προτεινόμενες διατάξεις


Άρθρο 1
Υποστηρικτικά μέτρα των εμβολιασθέντων ατόμων 15-17 ετών

1. Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος δημόσιας υγείας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19, η απουσία του οποίου διαπιστώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και σε κάθε περίπτωση για χρονικό διάστημα όχι πέραν της 31ης.12.2021, χορηγείται διευκόλυνση σε κάθε φυσικό πρόσωπο, ηλικίας δεκαπέντε (15) έως δεκαεπτά (17) ετών, μέσω συστήματος επιταγών («Voucher») που διατίθενται για τη χορήγηση από παρόχους κινητής τηλεφωνίας δωρεάν πακέτου δεδομένων 50 GB («Freedom Pass/Data»). Η ανωτέρω διευκόλυνση χορηγείται σε ανήλικους χρήστες συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας ηλικίας δεκαπέντε (15) έως δεκαεπτά (17) ετών που έχουν λάβει τουλάχιστον την πρώτη ή τη μοναδική δόση του εμβολίου από τη θέση σε ισχύ του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 μέχρι και την 31η.12.2021 («Εμβολιασθέντες»).

2. Η διευκόλυνση της παρ. 1 πιστώνεται από την ανώνυμη εταιρεία του Ελληνικού Δημοσίου «Κοινωνία της Πληροφορίας Μονοπρόσωπη Α.Ε.» (Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε.), που εποπτεύεται από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε κάθε Εμβολιασθέντα με τη μορφή παροχής δωρεάν πακέτου δεδομένων για την πλοήγηση στο διαδίκτυο από τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας. Για τη χορήγηση της ανωτέρω διευκόλυνσης και την παροχή του δωρεάν πακέτου δεδομένων μέσω συστήματος επιταγών («Voucher») δημιουργείται ειδική εφαρμογή προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).

3. Ένας εκ των εχόντων την επιμέλεια του Εμβολιασθέντος εισέρχεται στην ανωτέρω ειδική εφαρμογή με τους προσωπικούς κωδικούς - διαπιστευτήρια της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης (Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ.) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet) και αιτείται την έκδοση «Freedom Pass/Data» για συγκεκριμένο αριθμό κινητής τηλεφωνίας δηλώνοντας: α) τον πάροχο κινητής τηλεφωνίας στον οποίο είναι ενεργοποιημένος ο αριθμός κινητής τηλεφωνίας, β) τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α) ή τον προσωρινό Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α' 36) (Π.Α.Μ.Κ.Α.) ή τον Προσωρινό Αριθμό Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (Π.Α.Α.Υ.Π.Α.) του Εμβολιασθέντος και γ) τα στοιχεία

επικοινωνίας του και, ειδικότερα, υποχρεωτικά τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου και προαιρετικά τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για τον σκοπό της επαλήθευσης των προϋποθέσεων της παρ. 1, το πληροφοριακό σύστημα της εφαρμογής διαλειτουργεί, ιδίως, με το Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α' 256) και το Φορολογικό Μητρώο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Η αίτηση για το «Freedom Pass/Data» μπορεί να υποβληθεί από έναν εκ των εχόντων την επιμέλεια του Εμβολιασθέντος και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.). To «Freedom Pass/Data» δεν δύναται να χορηγηθεί παραπάνω από μία φορά ανά ΑΜΚΑ Εμβολιασθέντος.

4. Υπεύθυνος επεξεργασίας της ειδικής εφαρμογής ορίζεται η Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε., η οποία, ως υπεύθυνη επεξεργασίας, διασφαλίζει την προστασία των δικαιωμάτων των προσώπων, της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το ενωσιακό και εθνικό δίκαιο και, ιδίως, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (EE L 119) (Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων - ΓΚΠΔ) και τον ν. 4624/2019 (Α' 137). Επιπλέον, η Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. συνάπτει σύμβαση με τον δημιουργό της ως άνω ειδικής εφαρμογής, με αντικείμενο την εκτέλεση και επεξεργασία των δεδομένων που καταχωρίζονται στην ως άνω εφαρμογή. Προς τον σκοπό αυτό, κατ' εφαρμογή της περ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 6, της περ. ε' της παρ. 2 του άρθρου 9 και του άρθρου 28 του ΓΚΠΔ, ο αντισυμβαλλόμενος με την Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε. δημιουργός της εφαρμογής αναλαμβάνει τον τεχνικό σχεδίασμά, την υλοποίηση, την οργάνωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και άλλων δεδομένων από κάθε πηγή, την τήρηση υπό συνθήκες που διασφαλίζουν την ακεραιότητα, την εμπιστευτικότητα και τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και κάθε άλλο θέμα, που αφορά στην ομαλή λειτουργία της εφαρμογής, τηρώντας τις διατάξεις της νομοθεσίας για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που καταχωρίζονται στην ανωτέρω εφαρμογή, συλλέγονται, τηρούνται και τυγχάνουν περαιτέρω επεξεργασίας αποκλειστικά για τους αναφερόμενους στην παρ. 2 σκοπούς, για τη διενέργεια εκκαθάρισης μετά την ολοκλήρωση της ως άνω ψηφιακής υπηρεσίας και για ελεγκτικούς σκοπούς που προβλέπονται ή και επιβάλλονται από τη νομοθεσία και με την τήρηση των κατάλληλων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων. Τα ανωτέρω δεδομένα τηρούνται για τους ως άνω σκοπούς για περίοδο δύο (2) ετών και στη συνέχεια διαγράφονται.

5. Μετά την ολοκλήρωση της αίτησης και εφόσον πληρούνται οι ως άνω προϋποθέσεις, διαβιβάζονται, αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς του παρόντος, στον δηλωθέντα πάροχο κινητής τηλεφωνίας τα στοιχεία του αριθμού κινητής τηλεφωνίας στον οποίο θα χορηγηθεί το πακέτο δεδομένων του «Freedom Pass/Data». Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως την 31η.12.2021. Το πακέτο «Freedom Pass/Data» παραμένει ενεργοποιημένο για διάρκεια τριών (3) μηνών από την ενεργοποίησή του, ενώ μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος αυτού, απενεργοποιείται αυτόματα.

6. Για την εξυπηρέτηση των σκοπών της παρ. 2 και την εφαρμογή του παρόντος, η χρηματοδότηση του «Freedom Pass/Data» πραγματοποιείται μέσω επιχορήγησης της Κ.τ.Π. Μ.Α.Ε., από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, κατόπιν ενίσχυσής του από πιστώσεις του Ειδικού Φορέα 1023-711-0000000 (Γενικές Κρατικές Δαπάνες) του Υπουργείου Οικονομικών και ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού».

7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται ο χρόνος έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής της παρ. 2, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη λειτουργία της ειδικής εφαρμογής, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, οι όροι, ο ειδικότερος χρόνος υλοποίησης της εφαρμογής, τα αρμόδια για την υλοποίηση όργανα και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη διαχείριση, την παρακολούθηση, τη χρηματοδότηση, την υλοποίηση καιτη λειτουργία, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με όμοια απόφαση δύναται να παρατείνεται το χρονικό διάστημα εφαρμογής του παρόντος.

Άρθρο 2
Αποζημίωση ιδιωτών ιατρών για διενέργεια εμβολιασμών - Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 52Α του ν. 4764/2020

Τα δύο πρώτα εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 52Α του ν. 4764/2020 (Α1 256) τροποποιούνται ως προς τα ποσά της αποζημίωσης και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Για κάθε διενεργούμενο κατ' οίκον εμβολιασμό καθορίζεται αποζημίωση των ιατρών και των φορέων υλοποίησης του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 (Α' 68) ύψους πενήντα (50) ευρώ, όταν ο εμβολιασμός διενεργείται με εμβόλιο μίας δόσης, ή ύψους τριάντα (30) ευρώ για κάθε δόση όταν διενεργείται με εμβόλιο δύο δόσεων. Για κάθε εμβολιασμό στο ιατρείο με εμβόλιο μίας δόσης καθορίζεται αποζημίωση των ιατρών ύψους είκοσι (20) ευρώ, ενώ για διενεργούμενο εμβολιασμό με εμβόλιο δύο δόσεων καθορίζεται αποζημίωση ύψους δεκαπέντε (15) ευρώ για κάθε δόση. Η αποζημίωση καταβάλλεται από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ., και καλύπτεται με έκτακτη οικονομική επιχορήγηση του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας, λόγω του κορωνοϊού COVID-19 από τις Γενικές Κρατικές Δαπάνες του Υπουργείου Οικονομικών. Η εν λόγω αποζημίωση είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., καθορίζεται η διαδικασία εκκαθάρισης και αποζημίωσης των ιατρών και των φορέων υλοποίησης του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 που συμμετέχουν στον εμβολιασμό.».

Άρθρο 3
Φορείς υλοποίησης Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 - Αντικατάσταση του άρθρου 268 του ν. 4798/2021


Στο άρθρο 268 του ν. 4798/2021 (Α' 68) τροποποιούνται το πρώτο εδάφιο ως προς τη χρονική διάρκεια υλοποίησης του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 από ιδιωτικούς φορείς και το δεύτερο εδάφιο ως προς το ύψος αποζημίωσης των ανωτέρω ιδιωτικών φορέων ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων των εμβολίων καιτο άρθρο 268 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 268

Φορείς υλοποίησης Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19


Για την υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 και για το χρονικό διάστημα μέχρι την 31η.12.2021, δύνανται να πραγματοποιούν εμβολιασμούς και ιδιωτικά πολυιατρεία, όπως ορίζονται στο π.δ. 84/2001 (Α' 70), ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια, κλινικές και ιδιωτικά θεραπευτήρια, μέσω του ιατρονοσηλευτικού τους προσωπικού. Για κάθε εμβολιασμό με εμβόλιο μίας (1) δόσης καθορίζεται αποζημίωση των ανωτέρω ιδιωτικών φορέων ύφους είκοσι (20) ευρώ, ενώ για κάθε εμβολιασμό με εμβόλιο δύο (2) δόσεων καθορίζεται αποζημίωση των ανωτέρω ιδιωτικών φορέων ύψους δεκαπέντε (15) ευρώ για κάθε δόση, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης αναλωσίμων. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας και των κατά περίπτωση συναρμόδιων Υπουργών ρυθμίζονται η διαδικασία προμήθειας, παραλαβής, φύλαξης και διενέργειας των εμβολίων, ο προγραμματισμός των εμβολιασμών φυσικών προσώπων από τους ανωτέρω φορείς, η εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Εμβολιασμών, η καταβολή της αποζημίωσης, καθώς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.».

Άρθρο 4
Σύναψη συμβάσεων ιδιωτών ιατρών και φορέων του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 με το Υπουργείο Υγείας για τη διενέργεια εμβολιασμών


Οι ιδιώτες ιατροί κάθε ειδικότητας και οι φορείς του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 (Α' 268) που έχουν ενταχθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών κατά του κορωνοϊού COVID-19 συμβάλλονται με το Υπουργείο Υγείας, όπως νομίμως εκπροσωπείται για την υλοποίηση των σκοπών του εμβολιαστικού προγράμματος από τον Διοικητή της αρμόδιας Υγειονομικής Περιφέρειας ή από τον νόμιμο αναπληρωτή του. Οι ιατροί και οι φορείς του άρθρου 268 του ν. 4798/2021 επιλέγουν κατά την υπογραφή της σύμβασης τη διενέργεια εμβολιασμών αποκλειστικά με συγκεκριμένο τύπο εμβολίου.

Άρθρο 5

Παράταση χρονικού διαστήματος εμβολιασμών κατ' οίκον από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των Υγειονομικών Περιφερειών και των ΟΤΑ


Το χρονικό διάστημα πραγματοποίησης κατ' οίκον εμβολιασμών από το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό των δημόσιων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και των Τοπικών Μονάδων Υγείας και το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό των ΟΤΑ, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 86 του ν. 4821/2021 (Α' 134) παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2021.

Άρθρο 6

Λειτουργία εμβολιαστικών κέντρων - Παράταση ισχύος του άρθρου τριακοστού δευτέρου του ν. 4771/2021


Το χρονικό διάστημα λειτουργίας των εμβολιαστικών κέντρων σύμφωνα με το άρθρο τριακοστό δεύτερο του ν. 4771/2021 (Α' 16), παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2021.


Άρθρο 7
Ρυθμίσεις για τη διαδικασία υπολογισμού εκπτώσεων και ωφελημάτων των δημοσίων νοσοκομείων από αγορές φαρμάκων - Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 και προσθήκη δευτέρου και τρίτου εδαφίου στην παρ. 3 του άρθρου 90 ν. 4812/2021


Στο άρθρο ενενηκοστό του ν. 4812/2021 (Α' 130), περί της διαδικασίας υπολογισμού εκπτώσεων και ωφελημάτων των δημοσίων νοσοκομείων από αγορές φαρμάκων, τροποποιούνται οι παρ. 1 και 2, ως προς το αρμόδιο όργανο, προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφια στην παρ. 3, και το άρθρο ενενηκοστό διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο ενενηκοστό

Διαδικασία υπολογισμού εκπτώσεων και ωφελημάτων δημοσίων νοσοκομείων από αγορές φαρμάκων


1. Ο υπολογισμός πάσης φύσεως εκπτώσεων, επιστροφών και ωφελημάτων επί των τιμών αγοράς φαρμάκων, που αγοράστηκαν από δημόσια νοσοκομεία από την 1η.6.2019 μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, και εμπίπτουν στο πλαίσιο συμφωνιών με ΚΑΚ ή σε κλειστούς προϋπολογισμούς νοσοκομειακής φαρμακευτικής δαπάνης, διενεργείται από τη Διεύθυνση Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Πάσης φύσεως πιστώσεις που δεν έχουν ήδη παρασχεθεί στα νοσοκομεία κατ' εφαρμογή των συμφωνιών του πρώτου εδαφίου, υπολογίζονται ανά νοσοκομείο συγκεντρωτικά και γνωστοποιούνται από τη Διεύθυνση Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης στον αντίστοιχο ΚΑΚ ή φαρμακευτική εταιρεία, ο οποίος χορηγεί ισόποση πίστωση στο νοσοκομείο εντός μηνός από τη γνωστοποίηση.

2. Για την υλοποίηση των σκοπών της παρ. 1 η Επιτροπή Διαπραγμάτευσης διαβιβάζει αμελλητί με πράξη του Προέδρου της εμπιστευτικά το σύνολο των συμφωνιών και των κλειστών προϋπολογισμών στον Υπουργό Υγείας. Με απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Υγείας ορίζονται οι υπάλληλοι της Διεύθυνσης Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης προς τους οποίους διαβιβάζονται οι συμφωνίες για τον υπολογισμό των εκπτώσεων, και οι οποίοι υποχρεούνται κατά τον χρόνο ανάληψης των καθηκόντων τους στην υπογραφή δήλωσης εμπιστευτικότητας.

3. Με απόφαση του Υπουργού Υγείας, προσδιορίζονται όλοι οι υπόχρεοι υποβολής δήλωσης εμπιστευτικότητας κατά τη διαβίβαση και επεξεργασία των συμφωνιών, εξειδικεύεται το περιεχόμενο της δήλωσης και ορίζεται κάθε συναφές ζήτημα με την υλοποίηση του παρόντος. Ο υπολογισμός και η εκκαθάριση των πάσης φύσεως εκπτώσεων, επιστροφών και ωφελημάτων επί των τιμών αγοράς φαρμάκων που αγοράστηκαν από δημόσια νοσοκομεία από την 1η Ιουνίου 2019 και μέχρι την 30η Ιουνίου 2021, υλοποιούνται με τον υπολογισμό της αυτόματης επιστροφής (claw back) του πρώτου εξαμήνου του έτους 2021.

4. Η Διεύθυνση Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών του Υπουργείου Υγείας δύναται, προς τον σκοπό υπολογισμού και επιβολής του claw back της φαρμακευτικής δαπάνης των δημόσιων Νοσοκομείων και του ΓΝΘ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ, κατά το σκέλος που

προκύπτει από κλειστούς Προϋπολογισμούς και συμφωνίες της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης Τιμών Φαρμάκων, να λαμβάνει τη συνδρομή του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και των επιμέρους διευθύνσεών του και ιδίως της Διεύθυνσης Φαρμάκου. Όλοι οι υπάλληλοι των ανωτέρω διευθύνσεων του Υπουργείου Υγείας και του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. οι οποίοι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους λαμβάνουν γνώση του περιεχομένου συμφωνιών και κλειστών προϋπολογισμών του πρώτου εδαφίου υποχρεούνται στην υπογραφή προηγούμενης δήλωσης εμπιστευτικότητας.».

Άρθρο 8
Αύξηση των ανώτατων επιτρεπόμενων ορίων δαπανών υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. για τα έτη 2020 και 2021 - Τροποποίηση και συμπλήρωση της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4549/2018


Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4549/2018 (Α' 105) προστίθενται τρία νέα εδάφια, ως εξής:

«Ειδικά για τα έτη 2020 και 2021, και για λόγους αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών που προέκυψαν εξαιτίας της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, το επιτρεπόμενο όριο δαπανών υγείας του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.), πέραν του οποίου ενεργοποιείται ο μηχανισμός αυτόματης επιστροφής (clawback) του άρθρου 100 του ν. 4172/2013 (Α' 167), αυξάνεται κατά 16.500.000 ευρώ για κάθε ένα από τα άνω έτη. Τα ανωτέρω ποσά επιμερίζονται για τα έτη 2020 και 2021 σε δεκαπέντε (15) εκατομμύρια ευρώ για την κατηγορία υπηρεσιών υγείας Ε «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΞΕΩΝ» και σε 1,5 εκατομμύριο ευρώ για την υποκατηγορία M2 «Π.Π.-ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΟΞΥΓΟΝΟ». Η ανωτέρω αύξηση δεν αποτελεί βάση υπολογισμού της δαπάνης για τα επόμενα οικονομικά έτη.».

Άρθρο 9
Συμβάσεις προμήθειας αυτοδιαγνωστικών τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (self-test) του ιού SARS-COVID-19 της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας


Εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η έλλειψη του οποίου βεβαιώνεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας, και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) μήνες από την έναρξη ισχύος του παρόντος, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας δύναται, κατά παρέκκλιση όλων των κείμενων εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων καθώς και των διατάξεων περί αρμοδιότητας και σκοπού του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας Α.Ε. (Ι.Φ.Ε.Τ. Α.Ε.), να αναθέτει και να συνάπτει συμβάσεις προμήθειας αυτοδιαγνωστικών τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (self-test) του ιού SARS-COVID-19 και κάθε είδους παρεπόμενων υπηρεσιών σχετικών, ενδεικτικά, με την ασφαλή διάθεση, αποθήκευση, φύλαξη και μεταφορά αυτών από τρίτες εταιρίες. Η διαδικασία επιλογής του αναδόχου και η σύναψη των συμβάσεων του πρώτου εδαφίου γίνονται με διαπραγμάτευση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας με τρεις (3) τουλάχιστον δυνητικούς αναδόχους, με κάθε πρόσφορο μέσο, χωρίς την τήρηση απαιτήσεων δημοσιότητας, τηρουμένης της διαδικασίας της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α' 147) και με αποκλειστικό κριτήριο

την πλέον συμφέρουσα, βάσει τιμής, προσφορά. Οι ως άνω συμβάσεις υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 3 του άρθρου 325 του ν. 4700/2020 (Α' 127).

Άρθρο 10

Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19


Η ισχύς της παρ. 1 του άρθρου 14 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), ως προς τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και των εποπτευόμενων φορέων αυτού, παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Άρθρο 11
Παράταση ισχύος συμβάσεων προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. ΟΤΑ α' και β' βαθμού και νομικών τους προσώπων για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19


Συμβάσεις προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που απασχολείται στους ΟΤΑ α' και β' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών για την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, οι οποίες συνήφθησαν σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 74 του ν. 4745/2020 (Α' 214), δύνανται να παραταθούν από τη λήξη τους και μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021, με απόφαση της οικείας οικονομικής επιτροπής και υπό την προϋπόθεση της ύπαρξης των απαιτούμενων πιστώσεων για τη μισθοδοσία τους. Η παράταση των ανωτέρω συμβάσεων αφορά προσωπικό, οι συμβάσεις του οποίου είναι ενεργές κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας των απασχολούμενων και ο χρόνος της παράτασης δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α' 134). Δεν εφαρμόζονται οι περιορισμοί της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 4765/2021 (Α' 6).

Άρθρο 12

Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19


1. Συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου προσωπικού, που απασχολείται κατά τη δημοσίευση του παρόντος, για τις ανάγκες καθαριότητας, φύλαξης και απολύμανσης των κτιρίων των Κεντρικών και Περιφερειακών Υπηρεσιών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, παρατείνονται, από τη λήξη τους, για λόγους δημόσιας υγείας έως τη σύναψη των συμβάσεων μετά την ολοκλήρωση των εν εξελίξει διαδικασιών πρόσληψης ή των διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης υπηρεσιών καθαριότητας και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης. 12.2021 για την κάλυψη των ανωτέρω αναγκών. Η παράταση των συμβάσεων γίνεται κατά παρέκκλιση των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α' 134) και δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.

2. Η ισχύς του άρθρου 116 του ν. 4674/2020 (Α' 53), περί της αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, παρατείνεται έως και την 31η Δεκεμβρίου 2021.

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2021
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΘέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης