Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΔΟΕΑΠ: Μέχρι την Τετάρτη, 18.08, οι αιτήσεις για το πρόγραμμα ενίσχυσης ΜΜΕ

ΕΔΟΕΑΠ: Μέχρι την Τετάρτη, 18.08, οι αιτήσεις για το πρόγραμμα ενίσχυσης ΜΜΕ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΔΟΕΑΠ

ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΜΕ

Αθήνα 29/7/2021


ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα χρηματοδότησης για την οικονομική στήριξη επιχειρήσεων έκδοσης εφημερίδων πανελλήνιας κυκλοφορίας και περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, των παρόχων περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, των ραδιοφωνικών σταθμών και του περιοδικού τύπου, σε ότι αφορά την μηνιαία εισφορά ποσοστού 2% επί του κύκλου εργασιών (τζίρος)


ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟ ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟΥ 2% ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (ΤΖΙΡΟΣ) ΓΙΑ ΚΟΙΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΜΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 12/2017 ΕΩΣ 12/2020, ΩΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:

- ιδιωτικές επιχειρήσεις έκδοσης έντυπων εφημερίδων και περιοδικών πανελλήνιας κυκλοφορίας,
- ιδιωτικές επιχειρήσεις εντύπων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων και περιοδικών
- ιδιωτικές επιχειρήσεις που συνιστούν παρόχους περιεχομένου περιφερειακής εμβέλειας επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης
- ραδιοφωνικούς σταθμούς

 
Σας κοινοποιούμε την ΚΥΑ αριθμ. 165/28.07.2021 (ΦΕΚ 3449/29.7.2021/Τεύχος Β΄), σύμφωνα με την οποία προβλέπεται χρηματοδότηση για τη μηνιαία εισφορά ποσοστού 2% επί του κύκλου εργασιών (τζίρος) των εργοδοτών ΕΔΟΕΑΠ και οι οποίοι ως ΜΜΕ ανήκουν σε μία από τις παραπάνω 4 κατηγορίες, όπως αναφέρονται στο θέμα της παρούσας ανακοίνωσης και συγκεκριμένα για την χρονική περίοδο 12/2017 έως 12/2020.

Συνεπώς οι εργοδότες ΕΔΟΕΑΠ, οι οποίοι ανήκουν στις παραπάνω 4 κατηγορίες, θα πρέπει έως την Τετάρτη 18/8/2021 (αποκλειστική προθεσμία) να υποβάλουν σχετική αίτηση ακολουθώντας απαρέγκλιτα την παρακάτω διαδικασία:

1. Υποβολή αίτησης με σφραγίδα και υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, με θέμα “ΑΙΤΗΜΑ ΓΙΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΤΖΙΡΟΥ”, όπου θα ζητείται η υπαγωγή της εταιρείας στο συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης. Στην αίτηση να αναφέρεται ευκρινώς η επωνυμία της εταιρείας, ο διακριτός τίτλος του ΜΜΕ, το ΑΦΜ και η Δ.Ο.Υ. της, ο αριθμός ΓΕΜΗ, η κατηγορία του ΜΜΕ (σύμφωνα με τις 4 κατηγορίες που αναγράφονται παραπάνω), καθώς και στοιχεία επικοινωνίας (e-mail, τηλέφωνο και πλήρη διεύθυνση με ταχυδρομικό κώδικα).

2. Συνημμένα στην προαναφερόμενη αίτηση θα υποβάλλονται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά του άρθρου 6 της εν λόγω ΚΥΑ, όπως ακριβώς αναφέρονται και περιγράφονται.

3. Σε περίπτωση που δικαιούχος εργοδότης του συγκεκριμένου προγράμματος δραστηριοποιείται με ενιαίο Αριθμό Φορολογικού Μητρώου σε περισσότερες της μίας κατηγορίας Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, εκ των οποίων κάποιες κατηγορίες εντάσσονται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης και κάποιες όχι, και έχει εν τω μεταξύ δηλώσει ενιαία στον ΕΔΟΕΑΠ την μηνιαία εισφορά ποσοστού 2% επί του κύκλου εργασιών (τζίρος) και όχι ανά κατηγορία Μέσου, οφείλει να υποβάλει επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας, όπου να επιμερίζει το ποσό της εν λόγω εισφοράς, που έχει υποβάλει, ανά κατηγορία Μέσου (π.χ. αν εργοδότης ΕΔΟΕΑΠ με το ίδιο ΑΦΜ υπέβαλε ενιαία και μηνιαίως το ποσοστό 2% επί του μηνιαίου κύκλου εργασιών και για την εφημερίδα αλλά και για την ιστοσελίδα της εταιρείας, θα πρέπει στην υπεύθυνη δήλωση να αναφέρει το υποβληθέν ποσό ανά έτος ξεχωριστά για την εφημερίδα και ξεχωριστά για την ιστοσελίδα της εταιρείας). Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί εφικτό, τότε ο συγκεκριμένος δικαιούχος θα ενταχθεί στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα με την κάλυψη ποσοστού 20% της εν λόγω εισφοράς, για το χρονικό διάστημα 1-12-2017 έως 31-12-2020.

4. Στη συνέχεια η αίτηση, μαζί με τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων 2 και 3, θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά στον ΕΔΟΕΑΠ στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Λόγω των στενών χρονικών περιθωρίων, για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας αλλά και προκειμένου να υλοποιηθεί εγκαίρως το συγκεκριμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης, παρακαλούμε όπως τηρηθούν απαρέγκλιτα τα παραπάνω αναφερόμενα.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνείτε στα τηλέφωνα: 2107264340, 2107264318, 2107264371, 2107264369 και 2107264378.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΔΟΕΑΠΘέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης