Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΦΠΑ: Παράταση υποβολής αίτησης κατασκευαστή οικοδομών για την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής και παράταση μειωμένου συντελεστή στα εισιτήρια αθλητικών αγώνων

ΦΠΑ: Παράταση υποβολής αίτησης κατασκευαστή οικοδομών για την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής και παράταση μειωμένου συντελεστή στα εισιτήρια αθλητικών αγώνων


Τροποποιήσεις και στον Κώδικα Φ.Π.Α. επιφέρει η τροπολογία του Υπ. Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή. Συγκεκριμένα παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της αίτησης του κατασκευαστή οικοδομών για την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του Φ.Π.Α. σχετικά με την παράδοση ακινήτων, υπάγονται στον υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 6% οι απινιδωτές και παρατείνεται η εφαρμογή του συντελεστή 13% στα εισιτήρια αθλητικών αγώνων.


Αιτιολογική άρθρου 5

Η εν λόγω παράταση παρέχεται στο πλαίσιο της ανάγκης εξυπηρέτησης και διευκόλυνσης των υποκειμένων στον φόρο για την υποβολή της αίτησης αναστολής, ανάγκη που ανέκυψε λόγω και της αλλαγής του τρόπου επικοινωνίας και συναλλαγής των φορολογουμένων με τις Δ.Ο.Υ., λόγω των μέτρων πρόληψης και ανάσχεσης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Με την προτεινόμενη διάταξη και προς όφελος των αγοραστών ακινήτων αλλά και των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων του κλάδου, παρέχεται μέχρι την 31η.12.2021 η δυνατότητα στον υποκείμενο στον φόρο κατασκευαστή οικοδομών προς πώληση, που έχει άδεια εκδοθείσα έως 30.6.2021, να επιλέξει την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του φόρου, προκειμένου η παράδοση των ιδιοκτησιών να μην επιβαρύνεται με Φ.Π.Α., χωρίς αντίστοιχα να υφίσταται


Αιτιολογική Άρθρου 6

Με τις ισχύουσες μέχρι σήμερα διατάξεις, οι απινιδωτές της ΔΚ ΕΧ 9018 επιβαρύνονται με τον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ 24%, κάτι που δυσχεραίνει περαιτέρω τις συνθήκες αγοράς στον χώρο της υγείας, ιδιαίτερα υπό τις παρούσες συνθήκες όπου δεν έχουν απαλειφθεί οι συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.


Αιτιολογική Άρθρου 7

Με την προτεινόμενη διάταξη θα εξακολουθήσει να ισχύει έως τις 30.6.2022 η εφαρμογή μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. στα εισιτήρια αθλητικών αγώνων για την τόνωση της ζήτησης αυτών, δεδομένης και της μειωμένης πληρότητας στους χώρους διεξαγωγής αθλητικών αγώνων λόγω των μέτρων πρόληψης και ανάσχεσης της διασποράς της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


Άρθρο 5
Παράταση της προθεσμίας υποβολής της αίτησης του κατασκευαστή οικοδομών για την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του Φ.Π.Α. σχετικά με την παράδοση ακινήτων - Τροποποίηση άρθρου 6 του Κώδικα Φ.Π.Α.


Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 4α του άρθρου 6 του ν. 2859/2000 (Α’ 248, Κώδικας Φ.Π.Α.) ως προς την προθεσμία υποβολής της αίτησης τροποποιείται και η περ. α’ της παρ. 4 του άρθρου 6 διαμορφώνεται ως εξής:
«4α. Με αίτηση του υποκειμένου στον φόρο, κατασκευαστή οικοδομών προς πώληση, αναστέλλεται, υποχρεωτικά μέχρι τις 31.12.2022, η εφαρμογή του Φ.Π.Α. στα ακίνητα των παραγράφων 1 και 2α του παρόντος άρθρου και επιβάλλεται φόρος μεταβίβασης ακινήτων. Η αναστολή αφορά το σύνολο των αδιάθετων παραπάνω ακινήτων του υποκειμένου. Μαζί με την αίτηση ο υποκείμενος υποβάλλει κατάσταση με τα αδιάθετα ακίνητα και το ποσό του φόρου που αντιστοιχεί στο κάθε ακίνητο προς διακανονισμό.
Η αίτηση υποβάλλεται μέχρι την 31η.12.2021 για τις άδειες με χρόνο έκδοσης έως και την 30η.6.2021, ενώ για άδειες που εκδίδονται από την 1η.7.2021 και εφεξής τίθεται εξάμηνη προθεσμία από την έκδοση της άδειας.».

Άρθρο 6
Υπαγωγή απινιδωτών στον υπερμειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 6% - Τροποποίηση του Κεφαλαίου Α «Αγαθά» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.


Στο Κεφαλαίο Α. ΑΓΑΘΑ του Παραρτήματος III του ν. 2859/2000 (Α’ 248, Κώδικας Φ.Π.Α.) προστίθεται περ. 54 ως εξής:
«54. Απινιδωτές (Δ.Κ. ΕΧ 9018).
Ο συντελεστής του φόρου για τα αγαθά της παρούσας περίπτωσης ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%) και ισχύει έως και την 31η.12.2022.».

Άρθρο 7
Εφαρμογή μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. 13% στα εισιτήρια αθλητικών αγώνων -Τροποποίηση του Κεφαλαίου Β «Υπηρεσίες» του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.


Η υποπερ. 1β του Κεφαλαίου Β. «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» του Παραρτήματος ΙΙΙ του ν. 2859/2000 (Α΄248, Κώδικας Φ.Π.Α.) αντικαθίσταται ως εξής:
«1β. Εισιτήρια αθλητικών αγώνων από την 1η.09.2020 έως και την 30η.06.2022.»Δείτε ολόκληρη την τροπολογία:

O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε το έγγραφο από εδώ: Download PDF
Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης