Tax Explorer - Ιούλιος 2021: Ειδικά θέματα έκπτωσης επιχειρηματικών δαπανών

Tax Explorer

27 Ιούλιος 2021
Taxheaven.grΣτο θέμα της έκπτωσης ειδικών περιπτώσεων επιχειρηματικών δαπανών, υπάρχουν δύο κατηγορίες που αποτελούν πολλές φορές αντικείμενο αντιπαράθεσης των φορολογουμένων και του ελέγχου.

Η μία περίπτωση αφορά τις δαπάνες προσθηκών βελτιώσεων ή επισκευών συντηρήσεων σε ακίνητα τρίτων.

Η δεύτερη έξοδα μετακίνησης ή φαγητού κ.λπ. υπαλλήλων ή συνεργατών της επιχείρησης που πληρώνονται από την επιχείρηση, βάσει εξοδολογίου που ο εργαζόμενος προσκομίζει.

Η παρουσίασή μας στηρίζεται σήμερα σε αποφάσεις της ΔΕΔ οι οποίες δεν αποτελούν μεν νομολογία, αλλά συνιστούν ένα προηγούμενο που έστω και ατύπως θα ληφθεί υπόψη στον έλεγχο.

Α. ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ Ή ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΕ ΜΙΣΘΩΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΡΙΤΩΝ

Όπως είναι γνωστό οι δαπάνες ανακαίνισης σε ακίνητα διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:

- Τις βελτιώσεις ή προσθήκες οι οποίες προσαυξάνουν την αξία των ακινήτων και εκπίπτουν ως αποσβέσεις, ανάλογα με το χρόνο τις μίσθωσης.

- Τις επισκευές και συντηρήσεις που εκπίπτουν ως δαπάνες της χρήσης, εφάπαξ.

Οι ορισμοί έχουν δοθεί από το Ε.Γ.Λ.Σ. (παρ 2.2.101) όπου ορίζεται ότι:

«1. Επέκταση ή προσθήκη κτιρίου, κτιριακής εγκαταστάσεως και τεχνικού έργου είναι οποιαδήποτε μόνιμη αύξηση του όγκου, του μεγέθους ή της ωφελιμότητάς του, που γίνεται με τη χρησιμοποίηση κατά κανόνα δομικών υλικών.
2. Βελτίωση ενσώματου πάγιου περιουσιακού στοιχείου είναι κάθε μεταβολή που γίνεται σ' αυτό μετά από τεχνολογική επέμβαση και που έχει ως αποτέλεσμα, είτε την αύξηση του χρόνου της ωφέλιμης ζωής του, είτε την αύξηση της παραγωγικότητάς του, είτε τη μείωση του κόστους λειτουργίας του ή τη βελτίωση των συνθηκών χρησιμοποιήσεώς του.
3. Συντήρηση ενσώματου πάγιου περιουσιακού στοιχείου είναι η τεχνολογική επέμβαση που γίνεται σ' αυτό με σκοπό να διατηρείται στην αρχική του παραγωγική ικανότητα για όσο το δυνατό μεγαλύτερο χρονικό διάστημα
4. Επισκευή ενσώματου πάγιου περιουσιακού στοιχείου είναι η αντικατάσταση ή επιδιόρθωση μερών αυτού, που έχουν καταστραφεί ή υποστεί βλάβη, με σκοπό την επαναφορά της παραγωγικής του ικανότητας ή των συνθηκών λειτουργίας του στο επίπεδο που ήταν πριν από την καταστροφή ή τη βλάβη
».

Η ΔΕΔ με την απόφαση 1755/2019 έκρινε τα εξής:

1. Η δαπάνη ελαιοχρωματισμού σε μισθωμένο ακίνητο, θεωρείται εργασία συντήρησης και εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα της μισθώτριας επιχείρησης, κατά το χρόνο της πραγματοποίησής της. (1096966/10887/80012/23-1-1998)
2. Θεωρεί δαπάνες βελτίωσης τις αλλαγές σε γυψοσανίδες, ηλεκτρική εγκατάσταση.
3. Λαμβάνει υπόψη σαν κριτήριο και τη μεγάλη ποσότητα και το είδος των δομικών υλικών (ψευδοροφές ξηράς δόμησης, σκελετοί ψευδοροφών, φύλλα νευρομετάλ, πλέγματα ενισχυμένα, τσιμεντόλιθοι, τσιμέντα, σακιά άμμου, σακιά γαρμπίλι, perlocrete (ελαφρύ κονίαμα), μονωτικά υλικά (dow), ξυλεία, δοκίδες οροφής & πατώματος, ξύλινες επενδύσεις, πλάκες Καρύστου, μάρμαρα Διονύσου, ερμάρια, υδραυλικά είδη και άλλα σχετικά υλικά κατασκευών). Θεωρεί ότι παραπέμπει σε επεκτάσεις, προσθήκες και βελτιώσεις και όχι σε επισκευή πάγιου περιουσιακού στοιχείου που είναι η αντικατάσταση ή επιδιόρθωση μερών αυτού, που έχουν καταστραφεί ή υποστεί βλάβη, με σκοπό την επαναφορά της παραγωγικής του ικανότητας ή των συνθηκών λειτουργίας του στο επίπεδο που ήταν πριν από την καταστροφή ή τη βλάβη. Επίσης λαμβάνει υπόψη τη μη προσκόμιση συμφωνητικού από το οποίο να προκύπτει με σαφήνεια η περιγραφή των εργασιών.
4. Σε σχέση με τις καταβαλλόμενες από τις επιχειρήσεις στους μηχανικούς αμοιβές για την εκπόνηση τεχνικής μελέτης και την έκδοση άδειας οικοδομής, εντάσσονται στο κόστος κατασκευής της οικοδομής και εκπίπτουν τμηματικά με τις ενεργούμενες κάθε έτος αποσβέσεις. (ΣτΕ 2525/1991). Όταν μάλιστα η αιτιολογία του τιμολογίου του μηχανικού, είναι γενική και αόριστη και δεν έχει προσκομιστεί κάποιο συμφωνητικό από το οποίο να προκύπτει με σαφήνεια σε τι συνίσταται η μελέτη και ποιες εργασίες επέβλεψε ο μηχανικός, η σχετική δαπάνη θα προσαυξήσει την αξία του παγίου. Ο έλεγχος θεώρησε ως «αμοιβή για την εκπόνηση τεχνικής μελέτης και την έκδοση άδειας οικοδομής» τη σχετική αμοιβή.

Β. ΕΞΟΔΟΛΟΓΙΑ

Όπως είναι γνωστό, σε πολλές εταιρείες, το προσωπικό βαρύνεται με έξοδα μετακίνησης, φιλοξενίας, διαμονής κλπ. που αφορούν την εκτέλεση της εργασίας του και ως εκ τούτου δεν αποτελούν παροχή σε είδος, σύμφωνα με την περ.α, της παρ.1 του άρθρου 14 του Κ.Φ.Ε.

Ως προς το δικαίωμα έκπτωσης των σχετικών δαπανών για την επιχείρηση κρίνονται βάσει του άρθρου 22.

Στην πρώτη περίπτωση που παρουσιάζουμε (ΔΕΔ 1328/2021) η επιχείρηση κατέβαλε δαπάνες μετακίνησης (μίσθωση αυτ/του), δαπάνες κινητής τηλεφωνίας, ταξιδίων σε εξωτερικούς συνεργάτες, χωρίς όμως την ύπαρξη δικαιολογητικών έστω σε αντίγραφο, με παράλληλη αμφισβήτηση από τον έλεγχο της παραγωγικότητας της δαπάνης.

Κατά τον έλεγχο δαπάνες ελευθέρων επαγγελματιών (υπεργολάβων, τεχνικών, μηχανικών) με τους οποίους συνεργάστηκε η εταιρεία, θα έπρεπε να είχαν βαρύνει καταρχήν τους ίδιους και στη συνέχεια το σχετικό κόστος να μετακυλιστεί στην εταιρεία. Η ΔΕΔ δικαίωσε τη φορολογική αρχή.

Σε άλλη υπόθεση (ΔΕΔ 1596/2021) που αφορούσε υπαλλήλους και όχι εξωτερικούς συνεργάτες της εταιρείας και πάλι ο έλεγχος απέρριψε μέρος των σχετικών δαπανών με αιτιολογίες:

Α. Τη μη ύπαρξη επαρκών δικαιολογητικών. Δεν αναφέρεται σε τιμολόγιο ή ΑΛΣ αλλά σε στοιχεία επαγγελματικών συνεδρίων, τουριστικών-επιχειρηματικών προβολών ή εκθέσεων, σχετικά e-mails, φυλλάδια συμμετοχής σε εκθέσεις ή σχετικές συμβάσεις, που να αποδεικνύουν τη συμμετοχή των στελεχών και την παραγωγικότητα της δαπάνης.

Β. Για τις δαπάνες φιλοξενίας τρίτων προσώπων (πελατών κλπ.) δεν κατέστη κατά τον έλεγχο εφικτό να προσδιοριστούν τα πρόσωπα για τα οποία πραγματοποιήθηκαν οι σχετικές δαπάνες καθώς και η οποιαδήποτε σχέση τους με την προσφεύγουσα.

Η ΔΕΔ δικαίωσε τη φορολογική αρχή.

Όλα τα παραπάνω, κάποια δικαιολογημένα και κάποια υπερβολικά, είναι στοιχεία που αξιολογούνται από τον έλεγχο ως προς την εκπεσιμότητα των δαπανών εξοδολογίων και θα πρέπει πάντα να λαμβάνονται υπόψη από τους συναδέλφους.ΒΑΓΓΕΛΗΣ Π. ΜΙΧΕΛΙΝΑΚΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ- ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΟΣ