Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας: Παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την προτεινόμενη νομοθετική δέσμη

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας: Παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την προτεινόμενη νομοθετική δέσμη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

Δημοσίευση της νομοθετικής δέσμης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την θεματική της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας

Στις 20 Ιουλίου 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την προτεινόμενη νομοθετική της δέσμη για την θεματική της καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Η εν λόγω νομοθετική δέσμη περιλαμβάνει τα εξής:

πρόταση Κανονισμού (‘AMLR’), η οποία περιλαμβάνει τις βασικές διατάξεις των υφιστάμενων Οδηγιών (ΕΕ) 2015/849 (‘AMLD 4’) και (ΕΕ) 2018/843 (‘AMLD V’) (π.χ. διατάξεις για τη δέουσα επιμέλεια και τον πραγματικό δικαιούχο νομικών προσώπων),
πρόταση Οδηγίας (‘AMLD 6’), η οποία καταργεί τις υφιστάμενες Οδηγίες (ΕΕ) 2015/849 (‘AMLD 4’) και 2018/843 (‘AMLD V’) και περιλαμβάνει προβλέψεις που δεν καλύπτονται από την ανωτέρω πρόταση Κανονισμού (π.χ. διατάξεις για τις εθνικές εποπτικές αρχές),
πρόταση Κανονισμού (‘AMLAR’), μέσω της οποίας θεσμοθετείται η πανευρωπαϊκή εποπτική αρχή σε θέματα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, η έναρξη λειτουργίας της οποίας τοποθετείται για τις αρχές του 2024, και
πρόταση Κανονισμού, μέσω της οποίας ρυθμίζονται οι δραστηριότητες των παρόχων “crypto-assets”.

Το προσεχές διάστημα αναμένεται να ξεκινήσει η νομική επεξεργασία των ανωτέρω νομοθετικών προτάσεων από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ για την τελική τους διαμόρφωση και συνακόλουθη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης