Αποτελέσματα live αναζήτησης

myDATA: Πως η επιχείρηση επιτυγχάνει με απλό και ανέξοδο τρόπο μείωση της παραγραφής από πέντε (5) σε τέσσερα (4) έτη

6 Νοέμβριου 2021 Σχόλια
myDATA: Πως η επιχείρηση επιτυγχάνει με απλό και ανέξοδο τρόπο μείωση της παραγραφής από πέντε (5) σε τέσσερα (4) έτη
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 4 λεπτά
  • Παραγραφή: Πως μπορεί να μειωθεί στα 4 έτη


Επιμέλεια

Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN


Τα κίνητρα ηλεκτρονικής τιμολόγησης αφορούν τον εκδότη, αλλά και τον λήπτη και είναι τα ακόλουθα:


Α. Τα κίνητρα ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τον εκδότη

(1) Μείωση του χρόνου παραγραφής από πέντε (5) σε τρία (3) έτη
Στην περίπτωση Επιχείρησης – Εκδότη σημαίνει ότι τα φορολογικά έτη 2020, 2021 και 2022 παραγράφονται σε τρία (3), αντί σε πέντε (5).

Συγκεκριμένα:
Το 2020 παραγράφεται 31/12/2024, το 2021 παραγράφεται 31/12/2025 και το 2022 παραγράφεται 31/12/2026.
(2) Προσαύξηση κατά 100% των αρχικών δαπανών αγοράς εξοπλισμού και λογισμικού
(3) Προσαύξηση κατά 100% της δαπάνης για την αμοιβή του Παρόχου κατά το πρώτο φορολογικό έτος επιλογής της ηλεκτρονικής τιμολόγησης
(4)  Μείωση του χρόνου επιστροφής φόρου από ενενήντα (90) σε σαράντα πέντε (45) ημέρες

Β. Τα κίνητρο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τον λήπτη

Η επιλογή της αποδοχής της τιμολόγησης ηλεκτρονικά μέσω οποιουδήποτε Παρόχου από τους λήπτες γίνεται με δήλωση της οντότητας με ηλεκτρονικό τρόπο στη Φορολογική Διοίκηση και ισχύει για τα παραστατικά πωλήσεων που εκδίδονται ή λαμβάνονται, κατά περίπτωση, εντός του φορολογικού έτους ή των φορολογικών ετών, που αφορά η δήλωση.
Δηλαδή  για την Επιχείρηση – Λήπτη, τα φορολογικά έτη παραγράφονται στα τέσσερα (4) έτη αντί σε πέντε (5).

Γ. Αναλυτικά ισχύουν τα εξής:

Ι. Σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 71ΣΤ του ΚΦΕ ορίζονται τα εξής:

«[...] 3. Οντότητες που επιλέγουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου ως τρόπο έκδοσης, διαβίβασης και αρχειοθέτησης των παραστατικών πωλήσεών τους, δεν απαιτείται να προβούν σε ξεχωριστή δήλωση ως προς τη λήψη, καθώς θεωρείται ότι έχουν επιλέξει ταυτόχρονα τη χρήση της ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου, ως αποδεκτό τρόπο λήψης των παραστατικών πώλησης. Για τις οντότητες-λήπτριες των αγαθών ή των υπηρεσιών, οι οποίες επιλέγουν και δηλώνουν στη Φορολογική Διοίκηση τη χρήση ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω οποιουδήποτε Παρόχου μόνο κατά το μέρος που αποδέχονται τα σχετικά παραστατικά, η προθεσμία εντός της οποίας η Φορολογική Διοίκηση μπορεί να προβεί σε έκδοση πράξης διοικητικού, εκτιμώμενου ή διορθωτικού προσδιορισμού φόρου για το έτος ή τα έτη που επιλέγουν και εφαρμόζουν αποκλειστικά την ηλεκτρονική τιμολόγηση, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 36 του ν. 4174/2013 περιορίζεται κατά ένα (1) έτος και ακολούθως βάσει αυτής υπολογίζονται οι προθεσμίες των παρ. 2 και 3 του ίδιου ως άνω άρθρου [...]».

Με την παράγραφο 4 του ιδίου ως άνω άρθρου ορίζονται τα εξής:

«4. Τα κίνητρα των παρ. 2 και 3 παρέχονται στις οντότητες που θα επιλέξουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω Παρόχου για τα φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2020 και μετά και χορηγούνται από το πρώτο έτος, στο οποίο εφαρμόζεται η ηλεκτρονική τιμολόγηση, μέχρι και το φορολογικό έτος 2022 [...]».

Περαιτέρω, με την παράγραφο 6 του ιδίου άρθρου ορίζονται τα ακόλουθα:

«[...] 6. Τα κίνητρα των παρ. 2 και 3 παρέχονται για κάθε φορολογικό έτος, καθώς και, εξαιρουμένων των περ. β΄ και γ΄ της παρ. 2, για τα επόμενα φορολογικά έτη, εφόσον οι σχετικές επιλογές δηλωθούν μέχρι το τέλος του προηγούμενου φορολογικού έτους από αυτό ή αυτά τα φορολογικά έτη που περιλαμβάνονται στη δήλωση. Ειδικά για τις οντότητες που δηλώνουν για πρώτη φορά έναρξη εργασιών, εφόσον η δήλωση υποβληθεί κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης έναρξης εργασιών, τα κίνητρα των παρ. 2 και 3 του παρόντος παρέχονται από το πρώτο φορολογικό έτος λειτουργίας τους, υπό την προϋπόθεση ότι η οντότητα δεν ανακαλεί τη δήλωση επιλογής τιμολόγησης εντός του επομένου φορολογικού έτους [...]».

ΙΙ.  Βάσει των ανωτέρω, εφόσον μία οντότητα (λήπτρια παραστατικών) υποβάλει Δήλωση Αποδοχής Λήψης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων (έως το τέλος του 2021) στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ για το σύνολο των παραστατικών που αποδέχεται (ακόμη κι αν δε λάβει ποτέ και κανένα ηλεκτρονικό τιμολόγιο), θα τύχει του ευεργετήματος της μείωσης της παραγραφής κατά ένα έτος, για το φορολογικό έτος 2022. Δηλαδή για το έτος 2022, το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή φόρου, κ.λπ., με βάση το γενικό κανόνα της πενταετούς παραγραφής, θα παραγραφεί την 31.12.2027 αντί της 31.12.2028.

Για τις οντότητες που δηλώνουν για πρώτη φορά έναρξη εργασιών εντός του 2021, εφόσον η δήλωση υποβληθεί κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης έναρξης εργασιών, τότε η μείωση της παραγραφής ισχύει και για το φορολογικό έτος 2021.

ΙΙΙ. Για τη «Δήλωση Αποδοχής Λήψης Ηλεκτρονικών Τιμολογίων» μπορείτε να ακολουθήσετε την παρακάτω διαδικασία.


Από το μενού της ΑΑΔΕ επιλέγετε myData και στη συνέχεια «Εμπορικά λογιστικά προγράμματα διαχείρισης (ERP)».
Στην επόμενη σελίδα κάνετε login με τους κωδικούς του taxis της οντότητας η οποία θα κάνει τη δήλωση.

Στην πλατφόρμα θα επιλέξετε «Δηλώσεις ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου»Στην επόμενη σελίδα θα επιλέξετε «Νέα δήλωση αποδοχής λήψης στοιχείων».

Κατά την υποβολή της δήλωσης θα ζητηθεί το email της οντότητας το οποίο θα λαμβάνει τα ηλεκτρονικά τιμολόγια.Σημείωση: Η μείωση της παραγραφής για ένα έτος ισχύει και στις λοιπές περιπτώσεις παραγραφών που ορίζονται στο άρθρο 36 του Κ.Φ.Δ.
Για τη μείωση της παραγραφής σε 3 έτη από οντότητες οι οποίες θα επιλέξουν παρόχους ηλεκτρονικής τιμολόγησης, δείτε αναλυτικά τι προβλέπουν οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2 του άρθρου 71ΣΤ του ν.4172/2013 καθώς και τη Α.1258/2020 απόφαση της ΑΑΔΕ.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης