Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πλατφόρμα «myDATA» και «ΦΗΜ»– Οι νέες εξελίξεις

3 Ιούλιου 2021 Σχόλια
Πλατφόρμα «myDATA» και «ΦΗΜ»– Οι νέες εξελίξεις
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 10 λεπτά

Κωνσταντίνος Ιωαν. Νιφορόπουλος
Ορκωτός ελεγκτής λογιστής
Επιστημονικός
Συνεργάτης Taxheaven

Περιεχόμενα

1. Προθεσμίες Έναρξης Υποχρέωσης διαβίβασης
2.
Διασύνδεση φορολογικών μηχανισμών (ταμειακών μηχανών κ.λπ.) με την ΑΑΔΕ
3.
Παράταση απόσυρσης ΦΗΜ
4.
Υποχρέωση αναβάθμισης λογισμικών των χρησιμοποιούμενων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών
5.
Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών
6.
Πλατφόρμα «myDATA» και Ειδικές περιπτώσεις «Διαβίβασης»
7.
Επικαιροποίηση «Ερωτήσεων-Απαντήσεων»
8.
Συμπεράσματα και Εκτιμήσεις


1. Προθεσμίες Έναρξης Υποχρέωσης διαβίβασης


Με το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών και ΑΑΔΕ

Σταδιακά από τον Σεπτέμβριο 2021, ξεκινά η υποχρεωτική διαβίβαση παραστατικών στο myDATA και η διασύνδεση ταμειακών μηχανών με την ΑΑΔΕ [28-06-2021] δόθηκαν παρατάσεις προθεσμιών ως εξής :

Α/Α Μέγεθος Επιχείρησης (φυσικά και νομικά πρόσωπα) Έναρξη Υποχρέωσης διαβίβασης των Παραστατικών Εσόδων που εκδίδονται από 1/10/21 ή 1/11/2021 και μετά Υποχρέωση διαβίβασης των Παραστατικών Εσόδων που έχουν εκδοθεί από 1/1/21 έως 1/10/21 ή 1/11/2021 Υποχρέωση "χαρακτηρισμού'' των Εξόδων στην Χρήση 2021
1 Επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία με τζίρο άνω των 50.000 € (*) Από 1.10.2021 διαβιβάζουν τα παραστατικά εσόδων τους, που εκδίδουν από την ημερομηνία αυτή και μετά Πρέπει να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα του myDATA το αργότερο έως την 31.03.2022 Δεν υπάρχει υποχρέωση
2 Επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία με τζίρο άνω των 100.000 € (*) Από 1.10.2021 διαβιβάζουν τα παραστατικά εσόδων τους, που εκδίδουν από την ημερομηνία αυτή και μετά Πρέπει να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα του myDATA το αργότερο έως την 31.03.2022 Δεν υπάρχει υποχρέωση
3 Όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις ( Εκτός των περ. 1 & 2) Από 1.11.2021 διαβιβάζουν τα παραστατικά εσόδων τους, που εκδίδουν από την ημερομηνία αυτή και μετά Πρέπει να διαβιβαστούν στην πλατφόρμα του myDATA το αργότερο έως την 31.03.2022 Δεν υπάρχει υποχρέωση

( Πίνακας 1 )

Επισημάνσεις :

[1] (*) : Με βάση τα στοιχεία της Χρήσης 2020 ή της Χρήσης 2019 (Χρειάζεται σχετική διευκρίνηση).

Δεν πρέπει να γίνεται σύγχυση με τα όρια για την δυνατότητα χρήσης της «Ειδικής φόρμας καταχώρησης της εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων η οποία είναι προσβάσιμη μέσω του διαδικτυακού τόπου της Α.Α.Δ.Ε., αποκλειστικά για τις οντότητες που, έχουν τα κάτωθι χαρακτηριστικά :

(α) Επιχείρηση που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα

Μοναδικό κριτήριο ( ανεξαρτήτως τζίρου, κ.λπ ) για την Επιχείρηση που τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα είναι το πλήθος έκδοσης τιμολογίων κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος. Συγκεκριμένα όσες εκδίδουν έως και πενήντα (50) τιμολόγια πώλησης [ δεν περιλαμβάνονται οι Αποδείξεις Λιανικής ] έχουν τη δυνατότητα να διαβιβάζουν δεδομένα μέσω της Ειδικής Φόρμας Καταχώρησης της Α.Α.Δ.Ε.

(β) Επιχείρηση που τηρεί απλογραφικό λογιστικό σύστημα

το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων που έχουν πραγματοποιήσει κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο δεν υπερβαίνει τις 50.000,00 €, είτε πρόκειται για εμπορική ή μεικτή επιχείρηση ή ασκεί εμπορική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών. Το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων εξετάζεται στο τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, με βάση τα ακαθάριστα έσοδα, όπως αυτά προκύπτουν από την Πλατφόρμα myDATA και ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια του επόμενου έτους, εντός του οποίου πραγματοποιείται η ηλεκτρονική διαβίβαση ή

εκδίδουν έως και πενήντα (50) τιμολόγια πώλησης, που το πλήθος αυτών προκύπτει από τα δεδομένα που διαβιβάστηκαν στην Πλατφόρμα myDATA μέχρι το τέλος του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

[2] Επιχειρήσεις που θέλουν να ωφεληθούν από τα Κίνητρα ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην Χρήση 2021 :

Θα πρέπει να δοθούν σχετικές διευκρινήσεις (δηλαδή αν και για αυτούς ισχύει η παράταση). Πάντως και μετά την επικαιροποίηση (2/7/2021) των Ερωτήσεων-Απαντήσεων «Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ - Επιχειρησιακά Θέματα», αναφέρονται τα εξής : « Η υποχρέωση διαβίβασης δεδομένων όλου του 2020 [άρα και του 2021] θα παραμείνει μόνο για τις επιχειρήσεις που θα λάβουν τα κίνητρα ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου για το έτος αυτό».

[3] Οι διαβιβάσεις στην Πλατφόρμα myDATA

Οι διαβιβάσεις, όσον αφορά το περιεχόμενό τους, είναι δύο ειδών και μπορούν είτε να διαβιβαστούν ταυτόχρονα ( ανά περίπτωση ), είτε πρώτα η «Σύνοψη» και έπειτα ο «Χαρακτηρισμός» και αφορά :

α) Ηλεκτρονική διαβίβαση της «Σύνοψης»

Ως «Σύνοψη παραστατικού» νοούνται τα στοιχεία του υποχρεωτικού περιεχομένου του παραστατικού χωρίς την αναλυτική διάκριση των ειδών (αγαθών - υπηρεσιών), όπως προβλέπεται στο Παράρτημα της Α.1138/2020.

β) Ηλεκτρονική διαβίβαση «Χαρακτηρισμών»

Ως «Χαρακτηρισμός Συναλλαγών» νοείται η υποχρέωση των οντοτήτων να λογιστικοποιούν τα δεδομένα τους για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων καθώς και για την κάλυψη αναγκών της εσωτερικής τους οργάνωσης.

Οι βασικοί χαρακτηρισμοί αφορούν : 1) Χαρακτηρισμούς Εσόδων-Εξόδων, ( «Στήλη 9» του «Αναλυτικού Βιβλίου» και 2) Κωδικός των πινάκων Ζ και Δ, του εντύπου Ε3.

Η «Ανακοίνωση», μιλάει γενικά για «Διαβίβαση» των Εσόδων. Επισημαίνουμε ότι ο «Χαρακτηρισμός» των Εσόδων, δεν έχει ουσιαστικό αντίκρισμα από την στιγμή, που για τη Χρήση 2021, δεν υπάρχει αντίστοιχος «Χαρακτηρισμός» των Εξόδων και άρα δεν μπορεί να «συγκριθεί» καμία δήλωση ( Φ.Π.Α, Ε3, κ.λπ ).

[4] Προθεσμίες «διαβίβασης» μετά την έναρξη της υποχρεωτικής διαβίβασης

Η «Ανακοίνωση», δεν αναφέρει κάτι σχετικό . Οι Προθεσμίες εξαρτώνται από τρεις παραμέτρους :

(α) Το «μέσο/κανάλι διαβίβασης», που διαβιβάζει,

(β) Το «Τύπο » του παραστατικού ΑΑΔΕ της Συναλλαγής, που διαβιβάζεται ( π.χ . τύπος 1.1 Τιμολόγιο πώλησης, τύπος 11.1 Α.Λ.Π , τύπος 17.1 Μισθοδοσία, , τύπος 17.2 Αποσβέσεις, κ.λπ.),

(γ) Το είδος της « Διαβίβασης» («Σύνοψη» η «Χαρακτηρισμός»)

Αναφερόμενοι μόνο στα «Έσοδα», οι «Προθεσμίες», έχουν ως εξής :

Είδος Εσόδου / Μέσο ''Διαβίβασης'' α) Πάροχος Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης β) Πρόγραμμα (εμπορικό /λογιστικό)

ή «Τιμολογιέρα»

γ) Ειδική φόρμα καταχώρησης της Α.Α.Δ.Ε. δ) Φορολογικός Ηλεκτρονικός Μηχανισμός (Φ.Η.Μ.)

Χονδρικές Συναλλαγές (Διαβίβαση Σύνοψης ) Σε πραγματικό χρόνο (*) Σε πραγματικό χρόνο. Μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν Δεν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής

Λιανικές Συναλλαγές (Διαβίβαση Σύνοψης ) Σε πραγματικό χρόνο α) Σε πραγματικό χρόνο, β) Επιχείρηση μη υπόχρεη στη χρήση Φ.Η.Μ. (εξαιρέσεις ΠΟΛ.1002/2014), διαβιβάζει υποχρεωτικά αναλυτικά (μία -μία), εντός 5 ημερών από την έκδοση αυτών. Μέχρι την εικοστή (20η) ημέρα του επόμενου μήνα εντός του οποίου εκδόθηκαν Έως τις 20 του επόμενου μήνα. Μετά την ''Διασύνδεση'' των "Ταμειακών μηχανών'' (**) εντός της ημέρας έκδοσης.( Πίνακας 2 )

(*) Σχετικά με την έννοια του «Πραγματικού Χρόνου», αναμένονται διευκρινήσεις.

(**) Σχετικά με την έναρξη διασύνδεσης δείτε κατωτέρω (Πίνακα 3)


2. Διασύνδεση φορολογικών μηχανισμών (ταμειακών μηχανών κ.λπ.) με την ΑΑΔΕ


Με το Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών και ΑΑΔΕ της 28-06-2021, ισχύουν τα εξής :

Α/Α Επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) Προθεσμίες «Διασύνδεσης»
1 Επιχειρήσεις που βάσει ΚΑΔ, δεν επλήγησαν από την πανδημία και το 2019 είχαν τζίρο πάνω από 100.000 €. Από 1.9.2021 διασυνδέουν τους φορολογικούς μηχανισμούς
2 Επιχειρήσεις που βάσει ΚΑΔ, δεν επλήγησαν από την πανδημία και το 2019 είχαν τζίρο μέχρι 100.000 €. Από 1.10.2021 διασυνδέουν τους φορολογικούς μηχανισμούς
3 Όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις ( Εκτός των περ. 1 & 2) Από 1.11.2021 διασυνδέουν τους φορολογικούς μηχανισμούς

( Πίνακας 3 )

Επισήμανση

Σχετικά με την Παράταση απόσυρσης ΦΗΜ, δείτε την επόμενη παράγραφο ( Γενικά οι προθεσμίες λήγουν, αντίστοιχα την προηγούμενή ημέρα).


3. Παράταση απόσυρσης ΦΗΜ


Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ δύο νέες αποφάσεις με τις οποίες τροποποιούνται οι αποφάσεις Α.1068/29.3.2021 και Α.1011/16.1.2020 της ΑΑΔΕ.

Με βάση τις ανωτέρω αποφάσεις προβλέπονται τα εξής :

Α/Α Επιχειρήσεις (φυσικά και νομικά πρόσωπα) Προθεσμία Απόσυρσης και Δήλωσης παύσης
1 Επιχειρήσεις που δεν εντάχθηκαν στους πληττόμενους ΚΑΔ λόγω COVID-19 σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις της Διοίκησης και το φορολογικό έτος 2019 είχαν ακαθάριστα έσοδα πάνω από 100.000€ (Απόσυρση των μοντέλων ΦΗΜ που αναφέρονται στην Α.1011/16.1.2020) Η απόσυρση από τη χρήση αυτών των τύπων Φ.Η.Μ., ολοκληρώνεται υποχρεωτικά μέχρι την 31-08-2021
2 Επιχειρήσεις που δεν εντάχθηκαν στους πληττόμενους ΚΑΔ λόγω COVID-19 σύμφωνα με τις κανονιστικές πράξεις της Διοίκησης και το φορολογικό έτος 2019 είχαν ακαθάριστα έσοδα μέχρι και 100.000€.(Απόσυρση των μοντέλων ΦΗΜ που αναφέρονται στην Α.1011/16.1.2020) Η απόσυρση από τη χρήση αυτών των τύπων Φ.Η.Μ., ολοκληρώνεται υποχρεωτικά μέχρι την 30-09-2021
3 Όλες οι υπόλοιπες επιχειρήσεις ( Εκτός των περ. 1 & 2) Η απόσυρση από τη χρήση αυτών των τύπων Φ.Η.Μ., ολοκληρώνεται υποχρεωτικά μέχρι την 31-10-2021

Επισημάνσεις

α) Από την επομένη των ως άνω καταληκτικών ημερομηνιών και εξής, η τυχόν έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης από Φ.Η.Μ. των υπόψη κατηγοριών, συνιστά για τον κάτοχο - χρήστη αυτού παράβαση των σχετικών διατάξεων του ν. 4174/2013. (Δείτε την απόφαση Α.1153/2021 στο φορολογικό αρχείο του κόμβου).

β) Η δήλωση παύσης γίνεται στο υποσύστημα taxisnet (έντυπο Δ13), εφόσον έχει εκδοθεί πρόσφατο, ήτοι εντός των τελευταίων δέκα (10) ημερών, τελικό Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ». Υποβολή δήλωσης παύσης στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., των ανωτέρω τύπων ΦΗΜ έως την ανωτέρω οριζόμενη προθεσμία, συντρέχει στις παρακάτω περιπτώσεις:
(1) Εκπρόθεσμης δήλωσης παύσης ή απώλειας ΦΗΜ
(2) Αδυναμίας εμφάνισης των τελικών προοδευτικών συνόλων στο Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ».
Στην περίπτωση αυτή το Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» συνοδεύεται από Δελτίο Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης, όπου αναγράφονται τα προοδευτικά σύνολα εσόδων και Φ.Π.Α. από ενάρξεως λειτουργίας της φορολογικής μνήμης.
Εναλλακτικά, σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας έκδοσης του Δελτίου Ανάγνωσης Φορολογικής Μνήμης, το Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση, με την οποία δηλώνονται τα προαναφερόμενα προοδευτικά σύνολα.
(3) Το τελευταίο εκδοθέν Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης «Ζ» φέρει ημερομηνία προγενέστερη των έξι (6) μηνών της ημερομηνίας έκδοσης της Τεχνικής Αναφοράς Βλάβης, η οποία συνυποβάλλεται με το ως άνω δελτίο και την δήλωση παύσης λόγω βλάβης.
Σε περίπτωση βλάβης του ΦΗΜ, και εφόσον το τελευταίο εκδοθέν Δελτίο Ημερήσιας Κίνησης Ζ φέρει ημερομηνία εντός των προηγούμενων έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της Τεχνικής Αναφοράς Βλάβης, η δήλωση παύσης λόγω βλάβης υποβάλλεται από την επιχείρηση που κατέχει την άδεια καταλληλότητας ή την άδεια τεχνικής υποστήριξης του ΦΗΜ, για λογαριασμό του κατόχου του ΦΗΜ. Οι κωδικοί οριστικής παύσης ΦΗΜ των προαναφερόμενων περιπτώσεων είναι οι εξής:

23

Παύση λόγω πλήρωσης μνήμης

41

Απόσυρση Φ.Η.Μ

10

Αυτοπαράδοση λόγω παύσης εργασιών της επιχείρησης

24

Παύση λόγω θανάτου

38

Ασυμβατότητα με δεκαδικά των συντελεστών ΦΠΑ

25

Παύση λόγω βλάβης φορολογικής μνήμης

(Δείτε αναλυτικά στην κωδικοποιημένη Α.1011/16.1.2020 όπως ισχύει).


4. Υποχρέωση αναβάθμισης λογισμικών των χρησιμοποιούμενων Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών


«Με εξαίρεση τις ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου, οι υπάρχοντες ενεργοί ΦΗΜ (Φορολογικών Ταμειακών Μηχανών, ΑΔΗΜΕ, ΕΑΦΔΣΣ, ΑΔΗΜΕ ταξιμέτρου) υποχρεούνται σε αναβάθμιση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα μέχρι 30/06/2021».

(Α.1024/2020 Α.1024/31-01-2020 Συμπληρωματικές τεχνικές προδιαγραφές πρωτοκόλλου επικοινωνίας και κρυπτογράφησης για την διαβίβαση δεδομένων στο πληροφοριακό σύστημα των Φ.Η.Μ. ( όπως τροποποιήθηκε με την Α.1073/2021. ) )

5. Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών

Στο Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών και ΑΑΔΕ της 28-06-2021, αναφέρονται και τα εξής :

«Μέσω της καθολικής ένταξης στην πλατφόρμα myDATA και της διασύνδεσης των φορολογικών μηχανισμών, το Υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ επιδιώκουν να απαλλάξουν οριστικά τις επιχειρήσεις από την υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών, αρχής γενομένης από το 2021»

Προφανώς για το 2021, εκτός της «Διαβίβασης» των Εσόδων, θα πρέπει να γίνει και «Αποδοχή ή μη» των Εξόδων, τα οποία η αντισυμβαλλόμενη Επιχείρηση «διαβίβασε» ως Έσοδα.


6. Πλατφόρμα «myDATA» και Ειδικές περιπτώσεις «Διαβίβασης»


Πρόσφατα (2/7/2021) η ΑΑΔΕ, ανάρτησε «Οδηγίες», που προήλθαν μετά από διαβούλευση των «άτυπων ομάδων» [ 'Ατυπες Ομάδες myDATA ] , που έχουν συγκροτηθεί. Ειδικότερα :

α) Γραφεία Γενικού Τουρισμού
- Θεματική Ενότητα ΑΠΕ - Αεροπορικά Εισιτήρια_02.07.2021
- Θεματική Ενότητα ΑΠΕ - Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια_02.07.2021
- Θεματική Ενότητα Τουριστικά Πακέτα_02.07.2021
- Σχηματική Απεικόνιση Τουριστικών Πακέτων_02.07.2021

β) Εκτελωνιστές

- Θεματική Ενότητα_myDATA_Εκτελωνιστές_ΟΕΤΕ_ 02.07.2021

γ) Ξενοδοχεία


- Θεματική Ενότητα myDATA_Ξενοδοχεία_ΣΕΤΕ_02.07.2021


Υπενθυμίζουμε ότι από τον Απρίλιο του 2021, έχει αναρτηθεί :Φάκελος εισαγωγών myDATA.


7. Επικαιροποίηση «Ερωτήσεων-Απαντήσεων»


α) Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις myDATA * Επιχειρησιακά θέματα (Επικαιροποίηση 02-07-2021)

Επισημαίνουμε τα εξής :


β) Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις Εγγραφή στο myDATA REST API * Εξουσιοδοτήσεις (Επικαιροποίηση 02-07-2021) [ ΝΕΟ ]

Απαντά σε 12 ερωτήσεις, σχετικά με την εγγραφή(ή διεγραφή εγγραφής) στο παραγωγικό περιβάλλον της myDATA, τους Κωδικούς, τις Εξουσιοδοτήσεις, κ.λπ.


8. Συμπεράσματα και Εκτιμήσεις


α) Για την Χρήση 2021, η πλατφόρμα myDATA, θα λειτουργήσει μόνο ως «Συγκεντρωτική κατάσταση πελατών – προμηθευτών».

β) Αναλύοντας την «ιστορικότητα» των παρατάσεων στην έναρξη εφαρμογής της πλατφόρμας myDATA, εκτιμώ ότι για όλη την Χρήση 2021, θα έχουμε την υποχρέωση διαβίβασης όλων των εσόδων μέχρι 31/3/2022.

γ) Το «στοίχημα» έναρξης, για την Φορολογική Διοίκηση, έχει μεταφερθεί ούτως ή άλλως στη Χρήση 2022 (το ενωρίτερο), αφού στην χρήση 2021, δεν μπορεί να γίνει καμία «επαλήθευση» φορολογικής δήλωσης και κυρίως των Δηλώσεων Φ.Π.Α, που κατά την άποψή μου, είναι και το σημαντικότερο σημείο στην «σύλληψη» εσόδων, που διαφεύγουν.

δ) Απαιτείται ακόμα σημαντικός χρόνος εξοικείωσης ( για όλους τους εμπλεκόμενους), σχετικά με το πλήθος των ιδιαιτεροτήτων που αφορά «σύνθετες», λογιστικές εγγραφές/απεικονίσεις [Δείτε ανωτέρω παρ. 6 ]. Η εφαρμογή της πλατφόρμας myDATA, θα αλλάξει ολόκληρη την «Λογιστική Οργάνωση», μιας Επιχείρησης και ενός Λογιστικού Γραφείου.

ε) Κατά την εκτίμησή μου, ο «Χρόνος Έναρξης», θα αρχίσει να μετράει πραγματικά, από την στιγμή που θα εκδοθεί η εγκύκλιος (μετά από νομοθετική ρύθμιση) για τις «Κυρώσεις λόγω μη διαβίβασης».

στ) Το αίτημα για «Επιδότηση Λογιστικών Γραφείων» και «Επιδότηση Επιχειρήσεων», δεν είναι σε καμία περίπτωση «μαξιμαλιστικό» και είναι υποχρέωση του Κράτους (που θέλει να βαδίσει στον «Ψηφιακό Μετασχηματισμό» ) να δοθεί, σύντομα.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης