Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παράταση για τη σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης αστικών συνεταιρισμών και τη θητεία των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων αστικών συνεταιρισμών που έληξε ή λήγει πριν τις 31.10.2021

Παράταση για τη σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης αστικών συνεταιρισμών και τη θητεία των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων αστικών συνεταιρισμών  που έληξε ή λήγει πριν τις 31.10.2021

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ με τίτλο «Κύρωση της από 24.3.2021 τροποποίησης της από 3.2.2020 επιμέρους Σύμβασης Δωρεάς για το Έργο I [Παράρτημα 5 του ν. 4564/2018] και της από 13.5.2021 τροποποίησης της από 6.9.2018 Σύμβασης Δωρεάς μεταξύ του Ιδρύματος «Κοινωφελές Ίδρυμα Σταύρος Σ. Νιάρχος» και του Ελληνικού Δημοσίου για την ενίσχυση και αναβάθμιση των υποδομών στον τομέα της υγείας και των παραρτημάτων της, ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις»

Με την υπόψη τροπολογία, προβλέπονται τα ακόλουθα:

1. Παρατείνονται:

α. οι προθεσμίες σχετικά με τη λειτουργία αστικών συνεταιρισμών (σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης, θητεία των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων που έληξε ή λήγει πριν τις 31.10.2021), ειδικά για τη διαχειριστική χρήση του 2020 κατά παρέκκλιση της κείμενης σχετικής νομοθεσίας και  σύμφωνο, με τα ειδικότερα οριζόμενα,

β. αυτοδίκαια από τη λήξη τους, έως την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών για τη σύναψη νέων συμβάσεων και σε κάθε περίπτωση έως την 31η. 12.2021. κατ’ ανώτατο όριο, οι συναφθείσες και ισχύουσες συμβάσεις παροχής υπηρεσιών φύλαξης και καθαριότητας των κτιρίων των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

2.  Ανανεώνονται αυτοδίκαιο., από τη λήξη τους και για διάστημα δώδεκα (12) μηνών οι κατά τις κείμενες διατάξεις (άρθρα 20 του ν.2190/1994 και 56 επ. του π.δ.410/1988) συναφθείσες συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ι.δ.ο.χ.):

α. συνολικά  εξήντα (60) ατόμων όλων των ειδικοτήτων, που προσλήφθηκαν εντός του έτους 2020, σύμφωνα με τις μνημονευόμενες υπουργικές αποφάσεις. για τη στελέχωση:
i) της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος [(Δ.Α.Ε.Φ.Κ. Κ.Ε.) (40 άτομα),
ii) του Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής [Τ.Α.Ε.Φ.Κ. Π.Ε. Χαλκιδικής (14 άτομα ) και
iii) του Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών καταστροφών Περιφερειακής Ενότητας Χανίων [Τ.Α.Ε.Φ.Κ. Π.Ε.Χανίων (6 άτομα)], με σκοπό την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από διάφορα φυσικά φαινόμενα (σεισμός, πλημμύρες κ.λπ.) στις ανωτέρω περιοχές,

β. του προσωπικού όλων των ειδικοτήτων των Τομέων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών  καταστροφών Ανατολικής και Δυτικής Αττικής και της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδας της Γενικής γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

γ. δεκαέξι (16) ατόμων όλων των ειδικοτήτων των Τομέων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων φυσικών  Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του ιδίου ως άνω Υπουργείου.

Η ανανέωση των προαναφερόμενων συμβάσεων δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσελήφθησαν οι απασχολούμενοι στις ανωτέρω θέσεις.

3.Ρυθμίζονται θέματα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και ειδικότερα, παρατείνεται μέχρι 31.12.2021 (λήγει 30.6.2021), η ισχύς των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (ι.δ.ο.χ.) έκτακτου προσωπικού στις κάθε είδους δομές φιλοξενίας μεταναστών, για την κάλυψη έκτακτων αναγκών του εν λόγω Υπουργείου. Κενές θέσεις που δεν καλύπτονται μέχρι την έναρξη ισχύος των προτεινομένων ρυθμίσεων, αποκλειστικά από τις εν λόγω συμβάσεις εργασίας, αναπληρώνονται από τους επιτυχόντες κατά σειρά κατάταξης, σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες κατάταξης.

4.Παρέχεται η δυνατότητα λήψης, με κανονιστική διοικητική πράξη, ειδικώς για ,α σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022 και κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, κάθε αναγκαίου μέτρου αναφορικά με την εκπαιδευτική διαδικασία τάσης φύσεως δομής καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, δημόσιας ή ιδιωτικής, κάθε τύπου και βαθμού, που εποπτεύονται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, για τη διασφάλιση κάλυψης της διδακτέας ύλης, μετά την άρση της προσωρινής αναστολής λειτουργίας αυτών.
Προτεινόμενες διατάξεις

Άρθρο 1

Παράταση προθεσμιών σχετικά με τη λειτουργία αστικών συνεταιρισμών - Προσθήκη εδαφίων στην παρ. 2 του άρθρου 5 ν. 1667/1986

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 1667/1986 (Α' 196) προστίθενται δύο νέα εδάφια ως εξής:

«Ειδικά για τη διαχειριστική χρήση του 2020, η σύγκληση της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των αστικών συνεταιρισμών δύναται να πραγματοποιηθεί έως την 31Π.10.2021, η δε θητεία των διοικητικών και εποπτικών συμβουλίων που έληξε ή λήγει πριν τις 31.10.2021 παρατείνεται έως τη σύγκληση της συνέλευσης αυτής, έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά παρέκκλιση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 7 και ανεξαρτήτως σχετικής πρόβλεψης στο καταστατικό. Η ως άνω γενική συνέλευση μπορεί να διενερνείται και με οπτικοακουστικά ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα, χωρίς τη φυσική παρουσία του μερίδιούχου στον τόπο διεξαγωγής της, ανεξαρτήτως σχετικής πρόβλεψης στο καταστατικό με την υποχρέωση λήψης επαρκών μέτρων ώστε να εκπληρώνονται τα οριζόμενα στις περ. α έως και γ.».

Άρθρο 2

Συμβάσεις υπηρεσιών φύλαξης και καθαριότητας των κτιρίων των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

Συμβάσεις παροχής υπηρεσιών φύλαξης και καθαριότητας που έχουν συναφθεί για την κάλυψη των αναγκών φύλαξης και καθαριότητας των κτιρίων των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος βρίσκονται σε ισχύ, παρατείνονται αυτοδικαίως από τη λήξη τους έως την ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών για τη σύναψη νέων συμβάσεων, και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης. 12.2021.

Άρθρο 3

Ανανέωση συμβάσεων εργασίας προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου Τομέων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών

1. Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου: α) σαράντα (40) ατόμων όλων των ειδικοτήτων που προσλήφθηκαν δυνάμει της υπό στοιχεία οικ.35531/16.06.2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από τον σεισμό και τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην Περιφέρεια Αττικής, για τη στελέχωση της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδος (Δ.Α.Ε.Φ.Κ. Κ.Ε.), β) δεκατεσσάρων (14) ατόμων όλων των ειδικοτήτων που προσλήφθηκαν δυνάμει της υπό στοιχεία οικ.35532/16.06.2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις και τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, για τη στελέχωση του Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής (Τ.Α.Ε.Φ.Κ. Π.Ε. Χαλκιδικής) και γ) έξι (6) ατόμων όλων των ειδικοτήτων που προσλήφθηκαν δυνάμει της υπό στοιχεία οικ.35533/16.06.2020 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από τις ισχυρές βροχοπτώσεις, τα έντονα πλημμυρικά φαινόμενα και τους θυελλώδεις ανέμους στην Περιφερειακή Ενότητα Χανιών, για τη στελέχωση του Τομέα Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (Τ.Α.Ε.Φ.Κ. Χανίων), που έχουν συναφθεί σύμφωνα με τα άρθρα 20 του ν. 2190/1994 (Α' 28) και 56 επ. του π.δ. 410/1988 (Α' 191), ανανεώνονται αυτοδίκαια από τη λήξη τους και για διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

2. Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του προσωπικού όλων των ειδικοτήτων των Τομέων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Ανατολικής και Δυτικής Αττικής της υπό στοιχεία οικ./617/ΓΔζ1/24.7.2018 απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (Β' 3019) και της Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδας της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι οποίες έχουν συναφθεί σύμφωνα με τα άρθρα 20 του ν. 2190/ 1994 και 56 επ. του π.δ. 410/1988, που παρατάθηκαν μέχρι και τις 30.4.2021 δυνάμει του άρθρου 4 του ν. 4728/2020 (Α' 186) ανανεώνονται αυτοδίκαια από τη λήξη τους και για διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

3. Συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δεκαέξι (16) ατόμων όλων των ειδικοτήτων των Τομέων Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Κεντρικής Ελλάδας, της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οι οποίες έχουν συναφθεί σύμφωνα με τα άρθρα 20 του ν. 2190/1994 και 56 επ. του π.δ. 410/ 1988, και οι οποίες είχαν παραταθεί δυνάμει του άρθρου 73 του ν. 4663/2020 (Α' 30), για διάστημα οκτώ (8) μηνών, και εν συνεχεία παρατάθηκαν μέχρι και τις 30.4.2021 δυνάμει του άρθρου 4 του ν. 4728/2020 ανανεώνονται αυτοδίκαια από τη λήξη τους και για διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

4. Οι ανανεώσεις κατ' εφαρμογή του παρόντος δεν μεταβάλλουν τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετρώνται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α' 134).

Άρθρο 4
Παράταση συμβάσεων εργασίας προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Η ισχύς των συμβάσεων εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), που συνήφθησαν δυνάμει της παρ. 6 του άρθρου τριακοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83) και παρατάθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 123 του ν. 4790/2021 (Α' 48), παρατείνεται από τη λήξη της έως την 31ή. 12.2021. Η ανανέωση δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας, βάσει της οποίας προσλήφθηκαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές και δεν προσμετράται στο ανώτατο χρονικό διάστημα των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, κατά την έννοια των άρθρων 5, 6 και 7 του π.δ. 164/2004 (Α' 134). Κενές θέσεις, που δεν καλύπτονται μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας αποκλειστικά από τις ως άνω συμβάσεις εργασίας, αναπληρώνονται από τους επιτυχόντες κατά σειρά κατάταξης του αντίστοιχου κωδικού θέσης, σύμφωνα με τους οριστικούς πίνακες κατάταξης.


Άρθρο 5
Λήψη μέτρων μετά την επαναλειτουργία των δομών καλλιτεχνικής εκπαίδευσης

Με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, άλλως με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, μπορεί να λαμβάνεται, ειδικώς για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022, και κατά παρέκκλιση κάθε άλλης σχετικής διάταξης, κάθε αναγκαίο μέτρο αναφορικά με την εκπαιδευτική διαδικασία πάσης φύσεως δομής καλλιτεχνικής εκπαίδευσης, δημόσιας ή ιδιωτικής, κάθε τύπου και βαθμού, που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ώστε να διασφαλίζονται η κάλυψη της διδακτέας ύλης και η αναπλήρωση διδακτικών ωρών και περιόδων (εξαμήνων), όπως μέσω της τροποποίησης της ημερομηνίας έναρξης και λήξης των μαθημάτων, των περιόδων (εξαμήνων), του διδακτικού και του σχολικού έτους, των ωρολογίων προγραμμάτων και των προγραμμάτων σπουδών, κάθε ζήτημα σχετικό με τη διενέργεια πάσης φύσεως εξετάσεων (όπως ενδεικτικά εισαγωγικών, κατατακτήριων, προαγωγικών, επαναληπτικών, διπλωματικών, πτυχιακών), ακόμα δε και η μη διενέργειά τους, κάθε ζήτημα σχετικό με τη χρονική περίοδο εγγραφών των μαθητών/σπουδαστών Kat κάθε άλλο συναφές ειδικότερο ζήτημα.

Αθήνα, 28 Ιουνίου 2021

01 ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝΘέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης