Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ο τρόπος και η διαδικασία με την οποία θα επιχορηγούνται οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε περιοχές που πλήττονται από θεομηνίες

Ο τρόπος και η διαδικασία με την οποία θα επιχορηγούνται οι επιχειρήσεις που βρίσκονται σε περιοχές που πλήττονται από θεομηνίες

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση  74617 ΕΞ 2021 με την οποία ρυθμίζονται θέματα επιχορήγησης των επιχειρήσεων για θεομηνίες σύμφωνα με το νέο πλαίσιο του νόμου 4797/2021.


Εκτίμηση ζημιών


1. Η εκτίμηση και η καταγραφή των ζημιών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν από θεομηνίες της περ. α του άρθρου 3 του ν. 4797/2021, γίνεται από τις αρμόδιες επιτροπές κρατικής αρωγής που συστήνονται κατά περίπτωση με απόφαση του αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη.

2. Για τον προσδιορισμό του ύψους της ζημίας, διενεργείται επιτόπια αυτοψία από τις αρμόδιες επιτροπές, εντός εξαμήνου από την επέλευση της θεομηνίας και ζητείται η υποβολή εκ μέρους των πληγεισών επιχειρήσεων, στοιχείων και δικαιολογητικών τα οποία βοηθούν στην αντικειμενική εκτίμηση της ζημίας. Οι αρμόδιες επιτροπές δύνανται να αξιοποιούν και εκθέσεις και στοιχεία που προσκομίζονται από τον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛ.ΓΑ.).


Υπαγόμενες επιχειρήσεις

1. Η επιχορήγηση αφορά στις επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στην περ. β του άρθρου 3 του ν. 4797/2021, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, οι οποίες ασκούσαν νόμιμη οικονομική δραστηριότητα κατά την ημέρα επέλευσης της θεομηνίας και καταβάλλεται μόνο εφόσον οι επιχειρήσεις συνεχίζουν να λειτουργούν με τον ίδιο ΑΦΜ κατά τον χρόνο καταβολής της. Η νόμιμη λειτουργία αποδεικνύεται από την άδεια λειτουργίας της επιχείρησης ή λοιπές άδειες που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο.

2. Οι πληγείσες επιχειρήσεις δικαιούνται επιχορήγησης μόνο εφόσον έχουν την έδρα τους ή ασκούν νόμιμα την δραστηριότητα τους στην οριοθετημένη περιοχή, όπως αυτή ορίζεται στη σχετική κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών και, κατά περίπτωση, Εσωτερικών.

3. Οι πληγείσες επιχειρήσεις που ασκούν εποχική δραστηριότητα, δικαιούνται επιχορήγησης μόνο εφόσον είναι σε θέση να αποδείξουν την νόμιμη δραστηριότητά τους από την οποία προκύπτει η εποχικότητά τους.

4. Όσες επιχειρήσεις ασκούν δραστηριότητα σε δημόσια κτίρια ή σε μη ιδιόκτητα κατά πλήρη κυριότητα (100%) κτίρια, δικαιούνται επιχορήγησης για τα ζημιωθέντα περιουσιακά στοιχεία τα οποία ανήκουν στην επιχείρηση και εμπίπτουν στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 4797/2021.

5. Ιδίως για τα έτη 2020 και 2021, οι επιχειρήσεις οι οποίες τελούσαν σε αναστολή λειτουργίας ή προσωρινή απαγόρευση λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με την αποτροπή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δικαιούνται αποζημίωσης εφόσον είναι σε θέση να αποδείξουν ότι κατά το χρόνο επέλευσης της θεομηνίας ήταν ενεργές.


Καλυπτόμενες ζημιές


1. Η επιχορήγηση καλύπτει υλικές ζημιές που προκλήθηκαν άμεσα από τη θεομηνία σε στοιχεία ενεργητικού της επιχείρησης, όπως αυτά αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 4 του ν. 4797/2021, ιδίως κτιριακές εγκαταστάσεις, εξοπλισμό, πρώτες ύλες, εμπορεύματα, φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης, μέσα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένου του εγγείου κεφαλαίου και αποθηκευμένα προϊόντα, τα οποία κατεγράφησαν ως κατεστραμμένα.

2. Οι ζημιές στις κτιριακές εγκαταστάσεις καλύπτονται μόνο εφόσον οι κτιριακές εγκαταστάσεις ανήκουν κατά πλήρη κυριότητα (100%) στην επιχείρηση που επλήγη και όχι σε τρίτους, όπως εταίρους και μετόχους, και με την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι δεν αποζημιώνονται από άλλη πηγή, ιδίως δυνάμει του άρθρου 10 του ν. 2576/1998, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 84 του ν. 4313/2014 (Α' 261) και ισχύει.

3. Οι ζημίες στα μέσα παραγωγής και τον εξοπλισμό καλύπτονται μόνο εφόσον έχουν συνάφεια με το αντικείμενο και τη δραστηριότητα της επιχείρησης. Ειδικά για τις περιπτώσεις των αγροτικών εκμεταλλεύσεων στα μέσα παραγωγής συμπεριλαμβάνεται και το έγγειο κεφάλαιο.

4. Οι ζημίες στα αποθηκευμένα προϊόντα, στα φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας και ιδιωτικής χρήσης και στα αυτοκίνητα επαγγελματικής χρήσης καλύπτονται εφόσον έχουν καταγραφεί ως κατεστραμμένα, ανήκουν στην επιχείρηση και βρίσκονται εντός της οριοθετημένης περιοχής.Δείτε όλη την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου
Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης