Αποτελέσματα live αναζήτησης

Παράταση μέχρι 30.6.2021 της εφαρμογής των μέτρων στήριξης ναυτικής εργασίας

Παράταση μέχρι 30.6.2021 της εφαρμογής των μέτρων στήριξης ναυτικής εργασίας
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

Με την υπόψη τροπολογία η οποία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας και Τουρισμού, ρυθμίσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης» , ρυθμίζονται θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και ειδικότερα:

1.α. Εισάγονται ρυθμίσεις για τα οδοιπορικά έξοδα που χορηγούνται σε στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) και συγκεκριμένα:

Επιτρέπεται η χορήγηση προκαταβολής έως ποσοστού 75% του δικαιούμενου ποσού για την αντιμετώπιση των εξόδων μετάθεσης, απόσπασης ή εκτέλεσης υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης, όσον αφορά στα οδοιπορικά έξοδα που εξοφλούνται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).

Δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του μετακινούμενου προς το Δημόσιο, το. οδοιπορικά έξοδα που αφορούν σε δράση που έχει ενταχθεί σε ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

Επιβάλλονται κρατήσεις υπέρ του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.). του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας Ναυτικού (Ε.ΛΟ.Α.Ν.) και του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (Τ.Α.Α.Σ.), επί των οδοιπορικών εξόδων που προκαταβάλλονται σύμφωνα με τα προαναφερόμενα.

β. Προβλέπεται η δυνατότητα απόσπασης δοκίμων που φοιτούν στις Σχολές Α.Σ -ΕΛ.ΑΚΤ, προς ενίσχυση λιμενικών αρχών και πλοίων σκαφών Λ.Σ.-ΕΑ.ΑΚΤ., για εκπαιδευτικούς σκοπούς, στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης και για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες. Οι εν λόγω αποσπώμενοι αποζημιώνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για τα μόνιμα εν ενεργεία στελέχη (άρθρο 15 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ. του ν.4336/2015).

2.α. Επιτρέπεται η προσωρινή τοποθέτηση, έναντι οικονομικού ανταλλάγματος, πλωτών εξεδρών επιφάνειας μέχρι εξακοσίων (600) τετραγωνικών μέτρων, εντός θαλάσσιας ζώνης λιμένα (ΘΖΛ), για ένα (1) έτος, με δυνατότητά παράτασης μέχρι επιπλέον δύο (2) έτη, αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς.

β.
Καθορίζεται η διαδικασία, για την υλοποίηση της προαναφερόμενης ρύθμισης (αίτηση του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα, απόφαση του αρμοδίου οργάνου του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ρύθμιση τεχνικών ζητημάτων και προδιαγραφών, ύψος ανταλλάγματος κ.λπ.).

3. α. Επιτρέπεται, με κ.υ.α., η παράταση εφαρμογής για δύο (2) ακόμη μήνες (έληξε 30.4.2021) των διατάξεων για την τακτική επιδότηση των ανέργων ναυτικών, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας (π.δ. 228/1998).

β. Προβλέπεται. επίσης, η δυνατότητα παράτασης μέχρι 30.6.2021 της εφαρμογής των μέτρων στήριξης ναυτικής εργασίας (έληξε 31.5.2021). εφόσον οι συμβάσεις των δικαιούχων ναυτικών τελούν ή θα τεθούν σε αναστολή. Τα εν λόγω μέτρα αναφέρονται:

- στην καταβολή μειωμένων των επιδομάτων εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων 2021, για τα προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα, στην παροχή ασφαλιστικής προστασίας (κάλυψη ασφαλιστικής ικανότητας και παροχές σε χρήμα).

- στην καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού (534 ευρώ μηνιαίως). για την οποία εφαρμόζεται ειδικό καθεστώς (αφορολόγητη, ανεκχώρητη, ακατάσχετη στα χέρια του δημοσίου ή τρίτων, μη υποκείμενη σε κρατήσεις, τέλη, συμψηφισμό κ.λπ.).

γ. Οι προαναφερόμενες δαπάνες αντιμετωπίζονται από τον Οίκο Ναύτου μέσω έκτακτης επιχορήγησης από τον κρατικό προϋπολογισμό, η οποία, ομοίως, είναι ακατάσχετη. μη υποκείμενη σε κρατήσεις και συμψηφισμό.

4. α. Επιτρέπεται, από 1.5.2021 μέχρι 31.10.2021, η επέκταση χώρου που έχει παραχωρηθεί σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για απλή χρήση, μέχρι και τη συμπλήρωση του διπλάσιου του χώρου της αρχικής παραχώρησης, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και ομπρελών σκίασης, σε χερσαία ζώνη λιμένα, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας και σύμφωνα με τις οριζόμενες προϋποθέσεις.

Για την κατά τα ανωτέρω παραχώρηση χρήσης δεν οφείλεται πρόσθετο αντάλλαγμα.

β. Επιτρέπεται, επίσης, η εφαρμογή ειδικών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων σε οδούς αρμοδιότητας των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, κατά την οριζόμενη διαδικασία.

γ. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κατά τα ανωτέρω επέκταση χώρου, επιτρέπεται με αίτηση του ενδιαφερομένου η μείωση του καθορισμένου ανταλλάγματος της παραχώρησης απλής χρήσης μέχρι και πενήντα τοκ: εκατό 150%) για το χρονικό διάστημα εφαρμογής της ρύθμισης.

δ. Επέκταση της χρήσης χώρου χωρίς απόφαση του αρμοδίου οργάνου, επισύρει τις διοικητικές (πρόστιμο από 300 έως 30 χιλ. ευρώ) και ποινικές κυρώσεις του άρθρου 29 παρ.4 του ν.2971/2001.

5. Προβλέπεται η δυνατότητα επιχορήγησης, μέσω των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Οργανισμών Λιμένων, για την αντιμετώπιση της μείωσης της ρευστότητάς τους, λόγω του περιορισμού των εσόδων τους, ως απόρροια των μέτρων για τη διαχείριση των συνεπειών της νόσου COVID-19.

Το ύψος της επιχορήγησης και κάθε άλλο συναφές θέμα καθορίζονται με κ.υ.α.

6α. Επέρχονται επιμέρους τροποποιήσεις στο άρθρο 24 του ν.2971/2001 (αιγιαλός, παραλία) αναφορικά με την παραχώρηση ζωνών λιμένα (διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, παραχώρηση σε βιομηχανικές μονάδες ή αλιευτικές και υδατοκαλλιεργητικές επιχειρήσεις κ.λπ.).

β. Επιτρέπεται, επίσης, η χρησιμοποίηση από το Δημόσιο, χωρίς αντάλλαγμα, χώρων της ζώνης Λιμένα, που καθορίζονται με κ.υ.α., για τη στέγαση υπηρεσιών ή την ανέγερση δημοσίων καταστημάτων (Τελωνείων, Λιμενικών Αρχών, Πυροσβεστικών Σταθμών κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης και της χρήσης της θαλάσσιας ζώνης λιμένα των χώρων αυτών μετά του πυθμένα αυτές, για την εξυπηρέτηση σκοπών δημοσίου συμφέροντος και προστασίας της δημόσιας υγείας.

7. Επανακαθορίζονται οι προϋποθέσεις εγγραφής σε ναυτεργατικές οργανώσεις καθώς και τα σχετικά κωλύματα εκλογιμότητας. Η ρύθμιση ισχύει από 1.1.2021.


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ

του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας και Τουρισμού, ρυθμίσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης»

Άρθρο 1

Οδοιπορικά έξοδα στελεχών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής


1. Επιτρέπεται, για τα οδοιπορικά έξοδα που εξοφλούνται μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, η χορήγηση προκαταβολής στα στελέχη του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.) έως ποσοστού εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) του δικαιούμενου ποσού για την αντιμετώπιση των εξόδων μετάθεσης, απόσπασης ή εκτέλεσης υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης.

2. Τα οδοιπορικά έξοδα των στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τα οποία αφορούν σε δράση που έχει ενταχθεί σε ευρωπαϊκό συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα, δεν συμψηφίζονται με οφειλές του μετακινούμενου προς το Δημόσιο.

3. Επί των οδοιπορικών εξόδων της παρ. 1 επιβάλλονται κρατήσεις υπέρ του Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν.), του Ειδικού Λογαριασμού Αλληλοβοήθειας Ναυτικού (Ε.ΛΟ.Α.Ν.) και του Ταμείου Αρωγής Λιμενικού Σώματος (Τ.Α.Λ.Σ.), όπως προβλέπεται στο άρθρο 17 του π.δ. 200/1993 (Α' 75) και στην παρ. 4 του άρθρου 9 του β.δ. 160/1970 (Α' 44).

4. Οι δόκιμοι που φοιτούν στις Σχολές Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. δύναται να αποσπώνται κατόπιν εισήγησης του αρμοδίου Υπαρχηγού για τον Κλάδο Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και απόφαση του Αρχηγού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. προς ενίσχυση λιμενικών αρχών και πλοίων σκαφών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για εκπαιδευτικούς σκοπούς στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης και για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μήνες. Σε αυτήν την περίπτωση αποζημιώνονται σύμφωνα με το άρθρο 15 της υποπαρ. Δ9 της παρ. Δ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α1 94) για τα μόνιμα εν ενεργεία στελέχη.

Άρθρο 2

Πλωτές εξέδρες για ερευνητικούς σκοπούς - Προσθήκη παρ. 15 στο άρθρο 13Α ν. 2971/2001


Προστίθεται παρ. 15 στο άρθρο 13Α του ν. 2971/2001 (Α' 285) ως εξής:

«15. α) Επιτρέπεται, με αίτηση του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του λιμένα προς το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατόπιν απόφασης του αρμοδίου οργάνου του, η έναντι οικονομικού ανταλλάγματος προσωρινή τοποθέτηση πλωτών εξεδρών επιφάνειας μέχρι εξακοσίων (600) τετραγωνικών μέτρων, εντός θαλάσσιας ζώνης λιμένα (Θ.Ζ.Λ.), για ένα (1) έτος, με δυνατότητα παράτασης μέχρι επιπλέον δύο (2) έτη, αποκλειστικά για ερευνητικούς σκοπούς.

β) Για την τοποθέτηση και χρήση της πλωτής εξέδρας εκδίδεται απόφαση του Γενικού Διευθυντή Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων ή, εφόσον δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 (Α' 133), του Γενικού Γραμματέα Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κατόπιν γνώμης της αρμόδιας λιμενικής αρχής και ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Γενικής Διεύθυνσης Χωρικού Σχεδιασμού του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και, αποκλειστικά ως προς τον ερευνητικό σκοπό, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

γ) Με την απόφαση της περ. β' καθορίζονται από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής οι ειδικότερες λεπτομέρειες για την τοποθέτηση καί χρήση της πλωτής εξέδρας και ιδίως, λεπτομέρειες που αφορούν σε όρους και σε τεχνικά ζητήματα ή προδιαγραφές που πρέπει να πληροί, στο οικονομικό αντάλλαγμα, στο χρονικό διάστημα τοποθέτησής της, στη συντήρηση, στην απομάκρυνσή της και στις συνθήκες πρόσβασης σε αυτή από και προς την ξηρά.

δ) Για την έκδοση της απόφασης της περ. β' οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύνανται να ζητούν την προσκόμιση επιπλέον στοιχείων, πιστοποιητικών, βεβαιώσεων ή άλλων εγγράφων, ιδίως για την τήρηση προδιαγραφών ασφαλείας, ευστάθειας και άλλων τεχνικών προδιαγραφών.»


Άρθρο 3
Δυνατότητα παράτασης επιδότησης ανέργων ναυτικών - Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου τεσσαρακοστού της από 1,5.2020 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020


Η παρ. 4 του άρθρου τεσσαρακοστού της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α' 104) τροποποιείται ως προς το χρονικό διάστημα της παράτασης και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών kol Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να καθορίζονται οι όροι και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος, καθώς και να παρατείνεται η διάρκεια ισχύος του για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει την 30η.6.2021, εφόσον εξακολουθούν να υφίστανται οι αρνητικές συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.»


Άρθρο 4
Μέτρα στήριξης ναυτικής εργασίας - Τροποποίηση παρ. 7,8 και 9 άρθρου 16 ν. 4770/2021


Οι παρ. 7, 8 και 9 του άρθρου 16 του ν. 4770/2021 (Α'15) τροποποιούνται ως προς την καταληκτική ημερομηνία των προθεσμιών και διαμορφώνονται ως εξής:

«7. Στην περίπτωση που η σύμβαση ναυτολόγησης των ναυτικών έχει τεθεί ή τίθεται σε αναστολή, τα επιδόματα εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων 2021 καταβάλλονται μειωμένα αναλογικά από τον υπόχρεο πλοιοκτήτη - εφοπλιστή, λαμβάνοντας υπόψη για τον υπολογισμό τους τον χρόνο διάρκειας της σύμβασης ναυτολόγησης έως την αναστολή της, ήτοι από 1.1.2021 μέχρι και 2.5.2021 και από 3.5.2021 μέχρι και 30.6.2021, αντιστοίχως. Τα ποσά εκ των επιδομάτων εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων που αντιστοιχούν στο ανωτέρω χρονικό διάστημα αναστολής της σύμβασης ναυτολόγησης καταβάλλονται σύμφωνα με την παρ. 4.

8. Η χρονική διάρκεια της παρεχόμενης από τον Οίκο Ναύτου ασφαλιστικής προστασίας, που αφορά σε ασφαλιστική ικανότητα και παροχές σε χρήμα σύμφωνα με το π.δ. 894/1981 (Α' 226) για όσους δικαιούχους έληξε μετά τις 31.12.2020 δύναται να παραταθεί μέχρι τις 30.6.2021, εφόσον υποβληθεί από τους δικαιούχους σχετική αίτηση.

9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να τροποποιούνται οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τον μηχανισμό εφαρμογής των παρ. 1 και 2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών δύναται να παραταθεί το χρονικό διάστημα καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για ένα (1) μήνα κάθε φορά και πάντως όχι πέραν της 30ης.6.2021. Με την ίδια απόφαση δύνανται να καθορίζονται ειδικότερες διαδικασίες καταβολής των επιδομάτων εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων 2021 της παρ. 7.».Άρθρο 5

Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε χώρους χερσαίας ζώνης λιμένα από καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος (Κ.Υ.Ε.) ay) η μη παρεμπόδιση των διαβάσεων, ιδίως των διαβάσεων των ατόμων με αναπηρία και τυφλών, βάσει και της υπ' αρ. 52907/2009 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Β1 2621),


αδ) η απρόσκοπτη λειτουργία και ανεμπόδιστη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας,

αε) η μη παρεμπόδιση πρόσβασης σε παρόδια κτίρια, χώρους στάθμευσης παρακείμενων χρήσεων, απορροές όμβριων υδάτων,

αστ) η μη παρεμπόδιση της διέλευσης οχημάτων έκτακτης ανάγκης όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία,

β) Εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις των υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α' 104),

γ) Εξασφαλίζεται λωρίδα ελεύθερης διέλευσης πεζών τουλάχιστον ενάμισι (1,5) μέτρου, δ) Δεν θίγονται δικαιώματα άλλων δικαιούμενων της χρήσης του επεκτεινόμενου χώρου,

ε) Δεν επιτρέπονται η ανάπτυξη στον επεκτεινόμενο χώρο μονίμων ή προσωρινών σταθερών κατασκευών, καθώς και η εγκατάσταση ηχείων.

3. α) Με απόφαση του αρμόδιου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, η οποία εκδίδεται κατά παρέκκλιση του άρθρου 52Α του ν. 2696/1999 (Α1 57) και της περ. ε’ της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 2932/2001 (Α1 145) και ύστερα από τεχνική έκθεση της αρμόδιας τεχνικής υπηρεσίας του φορέα, ή, ελλείψει αυτής, από τεχνικές υπηρεσίες των οικείων δήμων ή Περιφερειών, καθώς και σχετικής γνώμης των αρμόδιων Λιμενικών Αρχών, είναι δυνατή η απαγόρευση της κυκλοφορίας οχημάτων σε οδούς αρμοδιότητας των φορέων διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένων, είτε για ορισμένες ώρες της ημέρας είτε για το σύνολο της ημέρας, καθώς και η προσωρινή απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, υπό την προϋπόθεση ακώλυτης διέλευσης οχημάτων άμεσης ανάγκης και διέλευσης/στάσης/στάθμευσης οχημάτων μονίμων κατοίκων και ατόμων με αναπηρία. Με όμοια απόφαση είναι δυνατή η δημιουργία προσωρινών διαδρόμων κίνησης πεζών, προσωρινών διαδρόμων κίνησης ποδηλάτου, καθώς και η προσωρινή δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας, με μείωση του ορίου ταχύτητας στα τριάντα (30) χλμ/ώρα, σε τοπικές οδούς ή σε περιοχές κατοικίας.

β) Σε λιμένες στους οποίους ο φορέας διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, η απόφαση εκδίδεται κατά παρέκκλιση του άρθρου 52Α του ν. 2696/1999 και της περ. ε1 της παρ. 4 του άρθρου 19 του ν. 2932/2001 από το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ύστερα από σχετικό αίτημα του φορέα, συνοδευόμενο από τεχνική έκθεση του φορέα μαζί με υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (Α1 75) του μελετητή για τη συμμόρφωση του περιεχομένου της μελέτης προς τις κείμενες διατάξεις και κατόπιν γνώμης της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής.

γ) Οι αποφάσεις των περ. α1 και β' ισχύουν έως και την 31η.10.2021 και τηρούν τις τεχνικές οδηγίες που έχουν εκδοθεί κατ' εφαρμογή της υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔμΕΑΑΠ/57298/225 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β1 2448).

4. Εφόσον δεν είναι δυνατή η κατά την παρ. 1 επέκταση, επιτρέπεται, με αίτηση του ενδιαφερομένου, η μείωση του καθορισμένου ανταλλάγματος της παραχώρησης απλής χρήσης μέχρι και πενήντα τοις εκατό (50%) για τους μήνες εφαρμογής του παρόντος, κατόπιν απόφασης του αρμοδίου φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης λιμένα, τηρουμένων των απαιτήσεων των υπουργικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020.

5. Όποιος χωρίς την απόφαση της παρ. 1 προβαίνει στην επέκταση του χώρου ο οποίος έχει παραχωρηθεί για απλή χρήση σε χερσαία ζώνη λιμένα τιμωρείται σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 29 του ν. 2971/2001.

6. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 1η.5.2021.


Άρθρο 6
Επιχορήγηση των Οργανισμών Λιμένων στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19


1. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δύναται να επιχορηγεί, μέσω των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, που διατέθηκαν κατ' εφαρμογή του άρθρου 7 του ν. 4722/2020 (Α' 177) και του άρθρου 7 του ν. 4682/2020 (Α' 76), Οργανισμούς Λιμένων εποπτείας του, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η μείωση της ρευστότητάς τους λόγω του περιορισμού των εσόδων τους, ως απόρροια των μέτρων που εφαρμόστηκαν για τη διαχείριση των συνεπειών από την εμφάνιση του κορωνοϊού COVID-19 και των δαπανών που σχετίζονται με την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό COVID-19.

2. Με απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής καθορίζονται το ύψος της επιχορήγησης και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.

3. Η εφαρμογή των παρ. 1 και 2 γίνεται σύμφωνα με το ενωσιακό πλαίσιο περί κρατικών ενισχύσεων.


Άρθρο 7
Ρυθμίσεις παραχωρήσεων ζωνών λιμένα - Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 24 ν. 2971/2001


1. Στην παρ. 1 του άρθρου 24 του ν. 2971/2001 (Α' 285) προστίθενται εδάφια τέταρτο και πέμπτο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Παραχωρήσεις απλής χρήσης των χώρων στην περιοχή αρμοδιότητας των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε., εγκρίνονται από το Διοικητικό τους Συμβούλιο. Για παραχωρήσεις που συνοδεύονται από οπουδήποτε έργο μόνιμης ή προσωρινής φύσης και εγκρίνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε., πριν από την υλοποίηση της παραχώρησης απαιτείται η προηγούμενη έγκριση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Οι εγκρίσεις των Διοικητικών Συμβουλίων πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις των Οργανισμών Λιμένων Α.Ε..

Εφόσον η παραχώρηση αφορά έργο ή δραστηριότητα που απαιτεί έγκριση περιβαλλοντικών όρων, ακολουθείται υποχρεωτικά η διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Για παραχώρηση χώρων της ζώνης λιμένα σε βιομηχανικές μονάδες, απαιτείται και σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, σε εγκαταστάσεις πετρελαιοειδών, μεταλλευτικές, λατομικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις βιομηχανικών ορυκτών απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ για αλιευτικές και υδατοκαλλιεργητικές επιχειρήσεις απαιτείται και η σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.».

2. Στην παρ. 4 του άρθρου 24 του ν. 2971/2001 προστίθεται τέταρτο εδάφιο και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Επιτρέπεται η χρησιμοποίηση από το Δημόσιο, χωρίς αντάλλαγμα, χώρων της ζώνης του Λιμένα για τη στέγαση υπηρεσιών ή την ανέγερση δημόσιων καταστημάτων για την εύρυθμη λειτουργία του λιμένα, ιδίως Τελωνείων, Λιμενικών Αρχών, Υγειονομείων, Γραφείων Πλοηγικής Υπηρεσίας, Πυροσβεστικών Σταθμών, καθώς και εγκαταστάσεων κάθε είδους για τις αμυντικές ανάγκες της χώρας. Με απόφαση των Υπουργών Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Οικονομικών και του καθ' ύλην αρμόδιου Υπουργού, η οποία εκδίδεται ύστερα από γνώμη του φορέα διοίκησης και εκμετάλλευσης του Λιμένα, καθορίζονται οι χώροι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν από το Δημόσιο σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση των χώρων αυτών για άλλους σκοπούς. Η χρήση χώρων περιλαμβάνει και τη θαλάσσια ζώνη λιμένα μετά του πυθμένα αυτής για την εναπόθεση ή πόντιση καλωδίων και αγωγών προς εξυπηρέτηση σκοπών δημοσίου συμφέροντος και προστασίας της δημόσιας υγείας.».


Άρθρο 8
Ρυθμίσεις ναυτεργατικών οργανώσεων - Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 128 ν. 4714/2020


1. Η παρ. 2 του άρθρου 128 του ν. 4714/2020 (Α' 148) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Δεν επιτρέπεται το ίδιο πρόσωπο να κατέχει στις πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες ναυτεργατικές οργανώσεις το αξίωμα του Προέδρου, Γενικού Γραμματέα ή Ταμία, για περισσότερες από τέσσερις (4) συνολικά θητείες, διαδοχικές ή μη, ξεχωριστά σε κάθε βαθμίδα οργάνωσης, είτε στο αυτό αξίωμα είτε συνδυαστικά στα ανωτέρω αξιώματα».

2. Η ισχύς της παρ. 1 αρχίζει από την 1.1.2021.

Αθήνα, 23 Ιουνίου 2021

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης