Αποτελέσματα live αναζήτησης

Μεταφορά ετήσιας κανονικής άδειας έτους 2020 εργαζομένων με συμβάσεις εργασίας που τελούν σε αναστολή , παράταση ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ, μέτρα στήριξης εποχικά εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης

12 Ιούνιου 2021 Σχόλια
Μεταφορά ετήσιας κανονικής άδειας έτους 2020 εργαζομένων με συμβάσεις εργασίας που τελούν σε αναστολή , παράταση ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑΣ, μέτρα στήριξης εποχικά εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Μεταφορά ετήσιας κανονικής άδειας έτους 2020 - Μέτρα για εποχικά εργαζομένους στον τουριστικό και επισιτιστικό κλαδο - Παράταση μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ - Πρόγραμμα 100.000 νέων θέσεων εργασίας και άλλες διατάξεις

Α. Με την υπόψη τροπολογία, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν σε εργασιακά ζητήματα και συγκεκριμένα:

1.α. Παρέχεται η δυνατότητα ένταξης στον ειδικό μηχανισμό στήριξης (άρθρο δέκατο τρίτο της από 14.3.2020 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν.4682/2020) των μνημονευόμενων κατηγοριών εποχικά εργαζομένων με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης (εργαζόμενοι σε κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα ή ως οδηγοί τουριστικών λεωφορείων σε τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών Τ.Ο.Ε.Μ.), οι οποίοι, κατά το χρονικό διάστημα Μαΐου - Ιουνίου 2021, δεν επαναπροσλαμβάνονται και δεν απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε οποιονδήποτε εργοδότη ή δεν είναι δικαιούχοι και δεν λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Η κατά τα ανωτέρω ένταξη πραγματοποιείται μέσω σχετικού αιτήματος στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π Σ.) ΕΡΓΑΝΉ, σύμφωνα με τα οριζόμενα και χωρίς να απαιτείται υπεύθυνη δήλωση εργοδότη.

Οι εν λόγω δικαιούχοι λαμβάνουν αποζημίωση ειδικού σκοπού καθώς και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη επί του ποσού της εν λόγω αποζημίωσης, η οποία ανέρχεται στο ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ, που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ημέρες, για κάθε έναν από τους προαναφερόμενους μήνες που οι δικαιούχοι δεν απασχολούνται, ενώ για μικρότερη χρονική περίοδο, καταβάλλεται σχετική αναλογία της αποζημίωσης και των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών. Η σχετική δαπάνη βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό και ειδικότερα η πληρωμή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών. με το οριζόμενο ανώτατο μηνιαίο όριο ημερομισθίων ασφάλισης ανά μήνα, βαρύνει το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα [παραγωγή και υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) κ.λπ.)

Η κατά τα ανωτέρω χορηγούμενη αποζημίωση ειδικού σκοπού είναι αφορολόγητη ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης (άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

β. Παρέχεται η δυνατότητα στους εργοδότες - επιχειρήσεις, όπου απασχολούνται οι προαναφερόμενοι εργαζόμενοι, να εντάξουν αυτούς στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για το χρονικό διάστημα Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2021, ανεξάρτητα από την ημερομηνία επαναπρόσληψης εντός του τρέχοντος έτους. Για το εν λόγω προσωπικό καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, για το ανωτέρω χρονικό διάστημα, το σύνολο των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών για τον χρόνο που αυτοί εργάζονται.

γ. Παρέχεται, επίσης, η δυνατότητα στο εποχικό προσωπικό του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, το οποίο επιδοτείται βάσει της κείμενης νομοθεσίας (άρθρο 4 παρ. 2 περ. β’ σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ. 9 του ν. 1545/1985) και προσλαμβάνεται εφεξής από επιχειρήσεις - εργοδότες του εν λόγω κλάδου, να ενταχθεί στο ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας (άρθρο 28 του ν. 4726/2020), με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας από έναν (1) έως έξι (6) μήνες, με πλήρη ή μερική απασχόληση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα. Οι εν λόγω προσλήψεις επιδοτούντο αναλογικά με τον χρόνο απασχόλησης, με το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών (εργαζομένου και εργοδότη) και των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών σε δώρα και επίδομα αδείας και επιπλέον με διακόσια (200) ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού.

Στις ανωτέρω ρυθμίσεις μπορεί να ενταχθεί, κατόπιν αίτησης έως 30.6.2021 και προσωπικό της εν λόγω κατηγορίας του οποίου η πρόσληψη έχει πραγματοποιηθεί από 1 6.2021 έως την έναρξη ισχύος των προτεινόμενων διατάξεων.

δ. Με υπουργική απόφαση μπορεί να εξειδικεύονται τυχόν ειδικότερα ζητήματα, ενώ με κ.υ.α. δύναται να ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και λοιπά θέματα εφαρμογής των ανωτέρω ρυθμίσεων.

2. Τροποποιούνται - συμπληρώνονται οι ρυθμίσεις για το ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας (άρθρο 28 του ν.4726/2020), χωρίς να επηρεάζεται ουσιαστικά η αρχική δημοσιονομική πρόβλεψη.

Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων:

α. Ορίζεται ότι οι επιδοτούμενες θέσεις εργασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ανωτέρω άρθρο, είναι επιπρόσθετες των υφιστάμενων κατά την 31.3.2021 θέσεων εργασίας (κατά τα ισχύοντα οι εν λόγω θέσεις είναι επιπρόσθετες σε σχέση με τις υφιστάμενες κατά τις 18.9.2020) και η μεταβολή των όρων ίων συμβάσεων εργασίας των ωφελουμένων του προγράμματος, κατά το χρονικό διάστημα επιδότησης των νέων θέσεων εργασίας, επιτρέπεται, υπό την προϋπόθεση ότι είναι ευνοϊκότεροι γι’ αυτούς.

β. Προβλέπεται ότι για τον υπολογισμό του αριθμού των εργαζομένων που οφείλει κατά μέσο όρο να διατηρεί η επιχείρηση στο χρονικό διάστημα επιδότησης των νέων θέσεων εργασίας (κριτήριο διατήρησης) λαμβάνονται, εφεξής,υπόψη οι ενεργές θέσεις εργασίας στην επιχείρηση κατά την 31.3.2021 και όχι κατά τις 18.9.2020, όπως ισχύει.

γ. Παρέχεται η δυνατότητα σε εποχικές επιχειρήσεις - εργοδότες, κατ' εξαίρεση, να ενταχθούν στο προαναφερόμενο ανοιχτό πρόγραμμα για προσωπικό που θα προσληφθεί με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας από έναν (I) έως έξι (6) μήνες, με πλήρη ή μερική απασχόληση. Οι εν λόγω προσλήψεις επιδοτούνται αναλογικά με τον χρόνο απασχόλησης, με το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών (εργαζομένου και εργοδότη) και των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών σε δώρα και επίδομα αδείας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα (κριτήριο διατήρησης κ.λπ.).

3. α. Παρατείνεται εκ νέου, κατά τρεις (3) μήνες, έως και τις 30.9.2021 (αντί έως τις 30.6.2021, που ισχύει), το χρονικό διάστημα εφαρμογής του μηχανισμού ενίσχυσης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 καθώς και η καταβολή σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τον κρατικό προϋπολογισμό, του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών, που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο οι εργαζόμενοι που εντάσσονται στον εν λόγω μηχανισμό. δεν απασχολούνται.

Ο μηχανισμός εφαρμόζεται για τους εργαζόμενους που έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης την 31η.03.2021.

Στο πλαίσιο του μηχανισμού καταβάλλεται αναλογία του επιδόματος αδείας και του επιδόματος Χριστουγέννων έτους 2021 καθώς και των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών όπως αυτές υπολογίζονται επί της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας.

β. Με κ.υ.α. δύναται να τροποποιείται η καταληκτική ημερομηνία πρόσληψης των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης για την ένταξή τους στον μηχανισμό.

4.  Παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς της ετήσιας κανονικής άδειας έτους 2020 των εργαζομένων που απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας και τελούν σε αναστολή μέχρι την 30η Ιουνίου 2021 κατά τμήματα και έως 30.6.2022.

5.  Παρατείνεται εκ νέου, υπό τις οριζόμενες προϋποθέσεις και μέχρι τις 31.10.2021 αντί έως τις 30.6.2021, που ισχύει), η θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 των συνταξιοδοτικών οργανώσεων, των εργοδοτικών οργανώσεων, των αιρετών οργάνων, των ν.π.ι.δ. και του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου».

6. Παραμένουν εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ.. εφόσον πληρούν τις οριζόμενες προϋποθέσεις, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι που συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης διάρκειας έως έξι (6) μηνών.

7.  Εισάγεται ειδική ρύθμιση αναφορικά με το ποσό των καταβληθεισών εισφορών επιχειρήσεων που επιστρέφεται, κατ’ εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2434/1996. στον Λογαριασμό για την Απασχόληση και την Επαγγελματική κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.), ο οποίος έχει συσταθεί στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.). Συγκεκριμένα ρυθμίζεται το ανώτατο όριο του ποσού που επιστρέφεται σε επιχειρήσεις που υλοποίησαν εκπαιδευτικά προγράμματα έως το έτος 2020, στην περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατή η χορήγηση στοιχείων από τον e-Ε.Φ.Κ.Α. αναφορικά με τις κατ’ έτος καταβληθείσες εισφορές των επιχειρήσεων.

8.  Επέρχονται τροποποιήσεις στις εξουσιοδοτικές διατάξεις χορήγησης του επιδόματος παιδιού, του επιδόματος στέγασης και του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, ως προς τη χρονική διάρκεια αποστέρησης του σχετικού δικαιώματος, εφόσον δεν πληρούνται οι ειδικώς οριζόμενες προϋποθέσεις. Παράλληλα μετατίθεται η έναρξη εφαρμογής των εν λόγω διατάξεων για το σχολικό έτος 2021 -2022, αντί για το σχολικό έτος 2020-2021.

9. α.
Παρέχεται από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) στους ανάδοχους γονείς οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών ατόμου με αναπηρία, που έχουν υπό τη φροντίδα τους, μέχρι τη συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας του, αντί καθ’ όλη τη διάρκεια της αναδοχής, όπως ισχύει σήμερα.

β. Προβλέπεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του δικαιώματος στη χορήγηση ης οικονομικής ενίσχυσης αναστέλλεται το δικαίωμα του αναδεχόμενου ατόμου  σε οικονομικές ενισχύσεις - επιδόματα που χορηγούνται στο πλαίσια γενικών και ειδικών προνοιακών προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

10.α. Παρέχεται η δυνατότητα στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, λόγω των ειδικών συνθηκών της υγειονομικής κρίσης και των έκτακτων μέτρων στήριξης της αγοράς εργασίας και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 15ης 9.2021, κατά παρέκκλιση των εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, να διενεργεί διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, προσφεύγοντας στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης εφαρμογών του πληροφοριακού Συστήματος (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ και διαλειτουργικότητάς του με άλλα πληροφοριακά συστήματα καθώς και να παρατείνει υφιστάμενες δημόσιες συμβάσεις για τα ανωτέρω αντικείμενα, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης.

β. Παρατείνεται, κατόπιν αιτήματος τους, έως την 31η. 12.2021, αντί έως την 30η.6.2021.η υπαλληλική σχέση Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και ασκούντων χρέη Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, παρά τη συμπλήρωση του εξηκοστού έβδομου (67ου) έτους της ηλικίας τους, για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών των υπηρεσιών ως προς την άμεση εφαρμογή των μέτρων στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών, λόγω των συνεπειών διασποράς της πανδημίας του κορωνοϊού.

γ. Παρέχεται η δυνατότητα σε μόνιμους υπαλλήλους και υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν στο Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας των κλάδων και των κατηγοριών ΓΙΕ και ΤΕ. να ασκούν καθήκοντα Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων και Επιθεωρητή Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία.

δ. Συνιστώνται στο γραφείο του Διοικητή του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ) τέσσερις (4) θέσεις συνεργατών που πληρούνται αποκλειστικά με απόσπαση.


    

Στόχος των ρυθμίσεων

    
Άρθρο 1

Κατά την τρέχουσα θερινή περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς λόγω των μέτρων αντιμετώπισης των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, εξαιτίας της σταδιακής επαναλειτουργίας των επιχειρήσεων του τουριστικού κλάδου και της ανάγκης προσαρμογής τους στα νέα δεδομένα, μέρος των εποχικά εργαζομένων υποχρεωτικής επαναπρόσληψης ενδέχεται να μην επαναπροσληφθούν κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2021.

Με το άρθρο 1 αντιμετωπίζεται τόσο το πρόβλημα της απασχόλησης των εργαζομένων αυτών, όσο και η διευκόλυνση των επιχειρήσεων να αναπτύξουν τη δραστηριότητά τους στις νέες οικονομικές συνθήκες που διαμορφώνονται στον κλάδο του τουρισμού.

Οι ανωτέρω εργαζόμενοι καθίστανται δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, με βάση υπολογισμού το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων (534) ευρώ, που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ημέρες, για κάθε ένα από τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2021, που οι δικαιούχοι δεν απασχολούνται, κατόπιν υποβολής μονομερούς υπεύθυνης δήλωσής τους, χωρίς να απαιτείται υπεύθυνη δήλωση εργοδότη, καθώς και πλήρους ασφαλιστικής κάλυψης επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, με κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό.

Στη συνέχεια, δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών και τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και σε επιχειρήσεις τουριστικών λεωφορείων, να εντάξουν τους σταδιακά επαναπροσληφθέντες εποχικά εργαζόμενους στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» από τον μήνα Ιούλιο και έως τον Σεπτέμβριο 2021, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας επαναπρόσληψης εντός του 2021. Για τους εργαζόμενους αυτούς καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, τόσο το σύνολο ασφαλιστικών εισφορών για τον χρόνο που οι εργαζόμενοι δεν εργάζονται, όσο και το σύνολο των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών για τον χρόνο που αυτοί εργάζονται, για το χρονικό διάστημα από 1.7.2021 έως και 30.9.2021, ως κίνητρο επαναπρόσληψής τους από τις επιχειρήσεις αυτές.

Επιπρόσθετα, με την παρούσα ρύθμιση, με σκοπό τη στήριξη των επιχειρήσεων και των εργαζομένων στον τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο που πλήττονται από την εφαρμογή των έκτακτων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό COVID-19, προβλέπεται η δυνατότητα ένταξης εργαζομένων οι οποίοι απασχολούνται κατ' επάγγελμα σε επιχειρήσεις του τουρισμού και επισιτισμού που λειτουργούν εποχικά και οι οποίοι δεν έχουν το δικαίωμα επαναπρόσληψης κατά την τρέχουσα τουριστική περίοδο, στο ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α'181), με ειδικότερους όρους, ήτοι με συμβάσεις από ένα (1) έως έξι (6) μήνες, με πλήρη ή μερική απασχόληση. Κάθε νέα πρόσληψη επιδοτείται, πέραν του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη και των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών, σε δώρα και επίδομα αδείας με διακόσια ευρώ (200 €) επί του καθαρού μηνιαίου μισθού.

Άρθρο 2


Με το άρθρο 2 το ανοιχτό πρόγραμμα εκατό χιλιάδων (100.000) νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (Α' 181) αναπροσαρμόζεται ως προς συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι: i) οι θέσεις εργασίας που δημιουργούνται και είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα των εκατό χιλιάδων (100.000) νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 είναι επιπρόσθετες σε σχέση προς τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας κατά την 31η.3.2021 και, ii) ο μέσος όρος του αριθμού των εργαζομένων για το χρονικό διάστημα των έξι (6) μηνών που επιδοτείται κάθε νέα θέση εργασίας, πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος με τον αριθμό εργαζομένων που είχαν την 31η.3.2021, προσαυξημένος κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων εργαζομένων. Παράλληλα, με προσθήκη παραγράφου στο άρθρο 28 (νέα παρ. 11 α) προβλέπεται ειδική στήριξη σε εποχικές επιχειρήσεις, ακόμα και για συμβάσεις μικρότερης διάρκειας των έξι (6) μηνών.

Άρθρο  3
    

Με το άρθρο 3 παρατείνεται το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ μέχρι την 30η.9.2021 με αντίστοιχη κάλυψη των εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό για εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση κατά την 31η.3.2021. Συγκεκριμένα, θεσμοθετείται η παροχή στήριξης σε επιχειρήσεις και εργαζόμενους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα μέσω του μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» με στόχο τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Ως εκ τούτου παρατείνεται το χρονικό διάστημα εφαρμογής του μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α' 104) καθώς και η καταβολή σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τον κρατικό προϋπολογισμό του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι εργαζόμενοι που εντάσσονται στον μηχανισμό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» δεν απασχολούνται, παρατείνονται μέχρι την 30η.9.2021. Στο πλαίσιο του μηχανισμού καταβάλλεται αναλογία του επιδόματος αδείας και του επιδόματος Χριστουγέννων έτους 2021, καθώς και των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών υπολογιζόμενα επί της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας.

Άρθρο  4

    

Με το άρθρο 4 επιδιώκεται η ομαλή επαναλειτουργία των επιχειρήσεων και για αυτό τον σκοπό εισάγονται ρυθμίσεις ως προς τη μεταφορά της ετήσιας κανονικής αδείας και τροποποιείται η παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 4756/2020 (Α' 235) ως προς τον χρόνο μεταφοράς της ετήσιας κανονικής άδειας του έτους 2020. Συγκεκριμένα η άδεια μεταφέρεται κατά τμήματα και έως τις 31.12.2022, ενώ διευκρινίζεται στην παρ. 2 ότι, κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας και του επιδόματος αδείας.

Άρθρο  5

    

Με το άρθρο 5 προβλέπεται η παράταση της θητείας διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των συνταξιοδοτικών οργανώσεων, των εργοδοτικών οργανώσεων, κατά το πρότυπο του άρθρου 72 του ν. 4756/2020 (Α' 235) λόγω των πρακτικών δυσκολιών διεξαγωγής αρχαιρεσιών ένεκα των έκτακτων συνθηκών που επέβαλε η πανδημία του κορωνοϊού, εφόσον στο μεταξύ δεν διενεργηθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων. Στην παρ. 2. προβλέπεται συμπληρωματικά ότι οι αρχαιρεσίες των διοικητικών οργάνων των ανωτέρω οργανώσεων και νομικών προσώπων δύνανται να διεξάγονται και εξ αποστάσεως, μετά από απόφαση των αρμόδιων οργάνων διοίκησής τους, ανεξαρτήτως εάν υπάρχει τέτοια ρητή καταστατική πρόβλεψη.

Άρθρο  6
    

Με το άρθρο 6 εισάγεται αναγκαία ρύθμιση για να μην υπάρχει αντικίνητρο για την κατάρτιση και αναβάθμιση των δεξιοτήτων των πρόσφατα εγγεγραμμένων ανέργων μέσω βραχυχρόνιων προγραμμάτων. Συγκεκριμένα, προβλέπεται ότι δεν απαιτείται να συντρέχει η προϋπόθεση να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων τουλάχιστον για τέσσερις (4) μήνες κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την έναρξη του προγράμματος, για τους εγγεγραμμένους ανέργους που συμμετέχουν ή θα συμμετάσχουν σε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης διάρκειας έως έξι (6) μηνών, χωρίς να λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα, και παραμένουν εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. εφόσον πληρούν τις (λοιπές) προϋποθέσεις των περ. β και γ της παρ. 2.

Άρθρο  7
    

Με το άρθρο 7 διευκολύνεται η αποπληρωμή προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης που υλοποίησαν επιχειρήσεις έως το έτος 2020 με χρήση του πόρου του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης και η οποία αντιμετωπίζει τη μη δυνατότητα του e-ΕφΚΑ να προσδιορίσει την κατ' έτος καταβληθείσα εισφορά της επιχείρησης. Στην περίπτωση αυτή ορίζεται ότι θα γίνει χρήση των ποσών που αποτυπώνονται στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) των επιχειρήσεων.

Άρθρο 8
    

Με το άρθρο 8 σκοπείται η μετατόπιση της έναρξης εφαρμογής της προϋπόθεσης συνεπούς φοίτησης αναφορικά με το επίδομα παιδιού, το επίδομα στέγασης και το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, για πρώτη φορά από το σχολικό έτος 2021-2022, λόγω της υγειονομικής κρίσης και των επιπτώσεων που αυτή είχε στις δυνατότητες πραγματικής φοίτησης των παιδιών. Παράλληλα, προβλέπεται εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση της χρονικής διάρκειας της αποστέρησης του δικαιώματος, όταν διαπιστώνεται ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις της συνεπούς φοίτησης των μαθητών.

Άρθρο 9
    

Με το άρθρο 9 προβλέπονται τα είκοσι έξι (26) έτη του αναδεχόμενου ατόμου, ως χρονικό όριο χορήγησης του επιδόματος αναδοχής, στην περίπτωση ατόμου με αναπηρία, κατά την οποία η χορήγηση επιτρέπεται κατ' εξαίρεση μετά την ενηλικίωσή του. Παράλληλα, προβλέπονται η αναστολή χορήγησης των αναπηρικών προνοιακών επιδομάτων, καθ' όλη τη διάρκεια χορήγησης του επιδόματος αναδοχής και η αντίστοιχη προσαύξηση του επιδόματος αναδοχής προς τον ανάδοχο, λαμβάνοντας πρόνοια ώστε το ποσό που λαμβάνεται με το ισχύον καθεστώς να μην υπολείπεται του ποσού που θα λαμβάνεται τώρα στην ίδια περίπτωση.

Άρθρο  10

Με το άρθρο 10 εισάγονται ρυθμίσεις αρμοδιότητας διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών της κεντρικής υπηρεσίας και λοιπών φορέων αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα να ακολουθηθεί η διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης για την ανάθεση συμβάσεων που αφορούν στην κάλυψη επειγουσών αναγκών του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, για όσο διαρκούν τα έκτακτα μέτρα που σχετίζονται με την πανδημία. Ειδικότερα, λόγω της πανδημίας και των σχετικών πρωτοβουλιών στήριξης της αγοράς εργασίας, έχει αυξηθεί η ανάγκη για άμεση ανταπόκριση των λειτουργιών του Πληροφοριακού Συστήματος ΕΡΓΑΝΗ στις εξελίξεις σε νομοθετικό και κανονιστικό επίπεδο, οι οποίες αφορούν αφενός στα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας και αφετέρου στα μέτρα στήριξης και παρακολούθησης της εργασίας.

Η δυνατότητα ταχείας ανάθεσης των υπηρεσιών για την επέκταση και αναβάθμιση του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, για την παρεπόμενη σε ορισμένες περιπτώσεις διαλειτουργικότητά του με άλλα συστήματα, καθώς και για την ανάπτυξη εφαρμογών ευχερέστερης και αμεσότερης ενημέρωσης εργαζομένων και εργοδοτών είναι απαραίτητη ώστε τα μέτρα να λειτουργήσουν αποτελεσματικά και να βελτιωθεί η ανταπόκριση των υπηρεσιών στις παρούσες συνθήκες.

Περαιτέρω, παρέχεται και στους υπαλλήλους Ι.Δ.Α.Χ. του Σ.Ε.Π.Ε. η δυνατότητα να ασκούν καθήκοντα Επιθεωρητή Εργασίας, όπως προβλέπεται και για τους μονίμους υπαλλήλους.

Τέλος, ενισχύεται διοικητικά το γραφείο Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, με την προσθήκη απασχόλησης για τέσσερις (4) συνεργάτες που θα αποσπώνται σε αυτό, ενίσχυση κρίσιμη ενόψει του εγχειρήματος του εκσυγχρονισμού του e-ΕΦΚΑ, της ψηφιακής μετάβασής του και της καλύτερης εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων και των συνταξιούχων.

Προτεινόμενες διατάξεις


ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ I

ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

«Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» -Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής»

Άρθρο 1
Μέτρα για εποχικά εργαζομένους στον τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο


1. Οι εποχικά εργαζόμενοι, με δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1346/1983 (Α' 46) και με την παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 1836/1989 (Α' 79) σε συνδυασμό με ευνοϊκότερες διατάξεις που ισχύουν με βάση νόμους, διατάγματα, συλλογικές συμβάσεις ή διαιτητικές αποφάσεις ή κοινές υπουργικές αποφάσεις, σε κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα ή σε τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών (Τ.Ο.Ε.Μ.) ως οδηγοί τουριστικών λεωφορείων, οι οποίοι δεν επαναπροσλαμβάνονται και δεν απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης εργασίας σε οποιονδήποτε εργοδότη ή δεν είναι δικαιούχοι και δεν λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2021, εντάσσονται στον ειδικό μηχανισμό στήριξης των εργαζομένων του δέκατου τρίτου άρθρου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’ 76).

Οι ανωτέρω λαμβάνουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού που προβλέπεται στην παρούσα, καθώς και πλήρη ασφαλιστική κάλυψη επί του ποσού της αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Η αποζημίωση ειδικού σκοπού ανέρχεται σε πεντακόσια τριάντα τέσσερα (534) ευρώ, που αντιστοιχεί σε τριάντα (30) ημέρες, για κάθε έναν από τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2021, που οι δικαιούχοι δεν απασχολούνται. Για μικρότερη περίοδο απασχόλησης, καταβάλλονται αναλογία της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.

Οι δικαιούχοι εντάσσονται στον ειδικό μηχανισμό στήριξης αφού υποβάλλουν σχετικό αίτημα στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) ΕΡΓΑΝΗ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το οποίο επέχει και θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α' 75), χωρίς να απαιτείται υπεύθυνη δήλωση εργοδότη.

2. Η δαπάνη για την αποζημίωση ειδικού σκοπού και η δαπάνη για το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών, κατ' αναλογία του χρονικού διαστήματος μη απασχόλησης, καλύπτονται από τον κρατικό προϋπολογισμό.

3. Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναλαμβάνει την πληρωμή του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών (ασφαλισμένου και εργοδότη) και κατ' ανώτατο όριο για είκοσι πέντε (25) ημερομίσθια ασφάλισης ανά μήνα, με βάση την ασφαλιστική κάλυψη που έλαβαν οι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού κατά την τελευταία θερινή τουριστική περίοδο στην οποία απασχολήθηκαν, είτε του έτους 2019, είτε του έτους 2020.

Προς τον σκοπό αυτό, παράγεται Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) με βάση τα Πληροφοριακά Συστήματα και τα αρχεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, του e-ΕΦΚΑ, του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) και των λοιπών συναρμόδιων φορέων. Η ΑΠΔ υποβάλλεται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ως αυτοτελής μέχρι την 31η. 12.2021. Μέχρι την ημερομηνία αυτή καταβάλλονται εμπροθέσμως οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές προς τον e-ΕΦΚΑ.

4. Η αποζημίωση ειδικού σκοπού της παρ. 1 είναι αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α' 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

5. Οι εργοδότες-επιχειρήσεις κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων και οι εργοδότες-τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών (Τ.Ο.Ε.Μ.) για τους οδηγούς τουριστικών λεωφορείων, δύνανται να εντάξουν στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» τους εποχικά εργαζόμενους υποχρεωτικής επαναπρόσληψης από τον μήνα Ιούλιο έως και τον μήνα Σεπτέμβριο 2021, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας επαναπρόσληψης εντός του 2021.

Για τους ανωτέρω εργαζόμενους, επιπλέον των οριζομένων στην παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4778/2021 (Α’26), καταβάλλεται από τον κρατικό προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.7.2021 έως και 30.9.2021 το σύνολο των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών για τον χρόνο που αυτοί εργάζονται.

6. Οι εποχικά εργαζόμενοι του τουριστικού καί επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, οι οποίοι επιδοτούνται με βάση την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (Α' 91), σε συνδυασμό με την παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985, που θα προσληφθούν μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος, από επιχειρήσεις-εργοδότες του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, δύνανται να ενταχθούν στο ανοιχτό πρόγραμμα εκατό χιλιάδων (100.000) νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του άρθρου 28 του ν. 4726/2020 (ΑΊ81), με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας κατ' ελάχιστον ενός (1) μήνα και έως και έξι (6) μηνών, με πλήρη ή μερική απασχόληση.

Για την εφαρμογή του κριτηρίου της περ. β' της παρ. 7 του άρθρου 28 του ν. 4756/2020 η περίοδος αναφοράς για την επιμέτρηση των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και είναι επιπρόσθετες σε σχέση προς τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας άρχεται από την ημερομηνία εκάστης πρόσληψης των εργαζομένων της παραγράφου αυτής.

Η νέα πρόσληψη επιδοτείται αναλογικά με τον χρόνο απασχόλησης, με την κάλυψη του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη και των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών σε δώρα και επίδομα αδείας και, επιπλέον, με διακόσια (200) ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού. Σε περίπτωση που η νέα πρόσληψη αφορά σε μακροχρόνια άνεργο, εγγεγραμμένο στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), δεν εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4726/2020.

Ειδικά για τις περιπτώσεις προσλήψεων των εργαζομένων του πρώτου εδαφίου από 1,6.2021 και έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος, μπορούν να αιτηθούν μέχρι και την 30η.6.2021 την ένταξη των εν λόγω εργαζομένων στο πρόγραμμα του άρθρου 28 του ν. 4726/2020, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

7. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζονται ειδικά έντυπα αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης των επιχειρήσεων-εργοδοτών που υποβάλλονται στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και λοιπά ειδικά ζητήματα και λεπτομέρειες αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή του παρόντος.

8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, παράτασης των χρονικών διαστημάτων εφαρμογής των μέτρων, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 2
Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 επιδοτούμενων νέων θέσεων εργασίας - Τροποποίηση άρθρου 28 ν.4726/2020

1. Στο άρθρο 28 του ν. 4726/2020 (ΑΊ81) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 και το πρώτο εδάφιο της παρ. 8 τροποποιούνται, στην παρ. 6 προστίθεται τρίτο εδάφιο, προστίθεται παρ. 11α και το άρθρο 28 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 28

Ανοιχτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας

1. Θεσπίζεται ανοιχτό πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τη δημιουργία εκατό χιλιάδων (100.000) νέων θέσεων εργασίας.

2. Οι συμβάσεις εργασίας της παρ. 1 έχουν διάρκεια έξι (6) μηνών και αφορούν κάθε είδους επιχείρηση εργοδότη, η οποία υποβάλλει σχετική δήλωση στο Π. Σ. ΕΡΓΑΝΗ. Οι θέσεις εργασίας που επιδοτούνται με το παρόν είναι επιπρόσθετες σε σχέση προς τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας κατά την 31η.3.2021.

3. Το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη, ανεξαρτήτως του ύψους του καθαρού μηνιαίου μισθού, καθώς και οι αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές σε δώρα και επίδομα αδείας καταβάλλονται, μετά την υποβολή της σχετικής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης από την επιχείρηση εργοδότη, από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων με πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για διάστημα έξι (6) μηνών.

4. Σε περίπτωση που η νέα πρόσληψη αφορά μακροχρόνια άνεργο, εγγεγραμμένο στον Ο.Α.Ε.Δ., η νέα πρόσληψη επιδοτείται πέραν της παρ. 3 και με διακόσια (200) ευρώ επί του καθαρού μηνιαίου μισθού.

5. Μετά το πέρας των έξι (6) μηνών ο εργαζόμενος μπορεί να συνεχίσει την εργασία του στην επιχείρηση εργοδότη που τον προσέλαβε, εφόσον και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν. Στην περίπτωση αυτήν, ο εργαζόμενος αμείβεται εξ ολοκλήρου πλέον από την επιχείρηση εργοδότη.

6. Οι εργαζόμενοι που τοποθετούνται στις νέες θέσεις εργασίας του παρόντος δεν μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων του προηγούμενου εδαφίου δεν μπορούν να τεθούν σε αναστολή. Κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος επιδότησης των νέων θέσεων εργασίας δεν επιτρέπεται η μεταβολή των όρων συμβάσεων εργασίας των ωφελουμένων του προγράμματος εκτός αν είναι ευνοϊκότεροι για τους ωφελούμενους-εργαζομένους.

7. Η επιχείρηση εργοδότης που προβαίνει σε νέα πρόσληψη ή νέες προσλήψεις, μία ή περισσότερες φορές, πρέπει υπευθύνως να δηλώνει ότι:

α) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερη ή έχει ρυθμίσει τις βεβαιωμένες τυχόν οφειλές της προς το Δημόσιο και τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Οργανισμό Κοινωνικής Ασφάλισης,

β) ότι θα διατηρήσει κατά μέσο όρο τον ίδιο αριθμό εργαζομένων για το διάστημα επιδότησης της νέας θέσης εργασίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα.

8. Για τον υπολογισμό του αριθμού εργαζομένων της περ. β) της παρ. 7, λαμβάνονται υπόψη οι ενεργές θέσεις εργασίας στην επιχείρηση κατά την 31η.3.2021, συμπεριλαμβανομένων και αυτών που έχουν τεθεί σε αναστολή, προσαυξημένες κατά τον αριθμό των νέων επιδοτούμενων συμβάσεων εργασίας του παρόντος. Δεν προσμετρώνται οι λύσεις σύμβασης εργασίας ένεκα συνταξιοδότησης, θανάτου ή οικειοθελούς αποχώρησης και οι λήξεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου.

9. Ο νεοπροσληφθείς κατά τη στιγμή της πρόσληψής του δεν πρέπει να έχει ενεργή σύμβαση εργασίας για τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν από την επιδοτούμενη πρόσληψή του.

10. Οι διασταυρώσεις όλων των ανωτέρω στοιχείων κατόπιν αιτήσεων υπεύθυνων δηλώσεων των επιχειρήσεων εργοδοτών πραγματοποιούνται απολογιστικά από το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, του ΟΑΕΔ και του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών.

11.  Σε περίπτωση που κατόπιν των διασταυρώσεων της παρ. 10 συναχθεί ότι η επιχείρηση εργοδότης δεν πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις, εκπίπτει του προγράμματος και καταβάλλει η ίδια τις συνολικές ασφαλιστικές εισφορές για τους έξι (6) μήνες που αναλογούν στον μηνιαίο μισθό πρόσληψης. Αν ο εργαζόμενος προέρχεται από τους εγγεγραμμένους μακροχρόνια ανέργους στον Ο.Α.Ε.Δ., στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου δεν καταβάλλεται επίσης η οικονομική ενίσχυση των διακοσίων (200) ευρώ, ποσό το οποίο καταβάλλει η ίδια η επιχείρηση.

11α. Κατ' εξαίρεση εποχικές επιχειρήσεις - εργοδότες κατά την έννοια της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 1545/1985 (Α' 91) δύνανται να ενταχθούν στο ανοιχτό πρόγραμμα εκατό χιλιάδων (100.000) νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του παρόντος, για εργαζόμενους που θα προσληφθούν με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, διάρκειας κατ' ελάχιστον ενός (1) μήνα και έως και έξι (6) μηνών, με πλήρη ή μερική απασχόληση.

Η νέα πρόσληψη επιδοτείται αναλογικά με τον χρόνο απασχόλησης, με το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών εργαζομένου και εργοδότη και των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών σε δώρα και επίδομα αδείας. Στην περίπτωση αυτή, για την εξέταση του κριτηρίου της περ. β' της παρ. 7 η περίοδος αναφοράς για την επιμέτρηση των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και είναι επιπρόσθετες σε σχέση προς τις υφιστάμενες θέσεις εργασίας άρχεται από την ημερομηνία εκάστου πρόσληψης των εργαζομένων της παραγράφου αυτής.

12. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων προβλέπεται κάθε όρος και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

13. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων ορίζεται το ειδικό έντυπο αίτησης ένταξης υπεύθυνης δήλωσης της επιχείρησης εργοδότη για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα του παρόντος στο Π. Σ. ΕΡΓΑΝΗ και κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα σε σχέση με το ανωτέρω έντυπο.

14. Το πρόγραμμα του παρόντος άρχεται την 1η. 10.2020 και ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.»

Άρθρο 3

Παράταση μηχανισμού ενίσχυσης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ - Τροποποίηση άρθρου 40 του ν. 4778/2021 Στην παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4778/2021 (Α'26) τροποποιείται το πρώτο εδάφιο ως προς τον χρόνο ισχύος, προστίθεται δεύτερο εδάφιο, η παρ, 2 τροποποιείται και το άρθρο 40 διαμορφώνεται ως ακολούθως:


«Άρθρο 40

Παράταση μηχανισμού ενίσχυσης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

1. Το χρονικό διάστημα εφαρμογής του μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), καθώς και η καταβολή σε ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%) από τον κρατικό προϋπολογισμό του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών που αντιστοιχούν στο χρονικό διάστημα, που οι εργαζόμενοι που εντάσσονται στον μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» δεν απασχολούνται, παρατείνονται μέχρι και την 30η,9.2021 και ο μηχανισμός εφαρμόζεται για εργαζομένους που έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης την 31η.3.2021. Στο πλαίσιο του μηχανισμού καταβάλλεται αναλογία του επιδόματος αδείας και του επιδόματος Χριστουγέννων έτους 2021, καθώς και των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών όπως αυτές υπολογίζονται επί της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας.

2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις της οικονομικής ενίσχυσης, ιδίως η απαιτούμενη μείωση του κύκλου εργασιών του φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ή των ακαθάριστων εσόδων και ο κύκλος εργασιών αναφοράς ή τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς, η επιδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών, εργατικών ή εργοδοτικών, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύναται να τροποποιείται η καταληκτική ημερομηνία πρόσληψης των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης για την ένταξή τους στον μηχανισμό και να παρατείνεται περαιτέρω το χρονικό διάστημα εφαρμογής του μηχανισμού «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και της επιδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών, εργατικών ή εργοδοτικών, ή να προβλέπεται η εφαρμογή του για άλλα χρονικά διαστήματα.»

Άρθρο 4
Μεταφορά ετήσιας κανονικής αδείας και παρατάσεις λόγω της πανδημίας - Τροποποίηση άρθρου 69 ν. 4756/2020

Η παρ. 1 του άρθρου 69 ν. 4756/2020 (Α' 235) τροποποιείται ως προς τον χρόνο μεταφοράς της ετήσιας κανονικής άδειας του έτους 2020 και το άρθρο διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 69

Μεταφορά ετήσιας κανονικής άδειας έτους 2020 εργαζομένων με συμβάσεις εργασίας που τελούν σε αναστολή

1. Επιχειρήσεις - εργοδότες που απασχολούν εργαζόμενους των οποίων η σύμβαση εργασίας έχει τεθεί σε αναστολή από τον Μάρτιο του 2020 και συνεχίζει να τελεί σε αναστολή αδιαλείπτως ή κατά διαστήματα μέχρι την 30η Ιουνίου 2021, δύνανται, κατά παρέκκλιση των σχετικών διατάξεων περί ετήσιας κανονικής άδειας, να μεταφέρουν το σύνολο ή το υπόλοιπο των δικαιούμενων ημερών της ετήσιας κανονικής άδειας του έτους 2020, κατά τμήματα και έως τις 31.12.2022.


2. Κατά τα λοιπά, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις για τη χορήγηση της ετήσιας κανονικής άδειας και του επιδόματος αδείας.»

Άρθρο 5
Παράταση θητείας διοικητικών οργάνων συνδικαλιστικών οργανώσεων - Τροποποίηση άρθρου 72 ν. 4756/2020


Οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 72 του ν. 4756/2020 (Α' 235) τροποποιούνται ως προς τις προϋποθέσεις και τον χρόνο ισχύος τους έως την 31Μ0.2021 και το άρθρο 72 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η θητεία των διοικητικών οργάνων των συνδικαλιστικών οργανώσεων του άρθρου 9 του ν. 1264/1982 (Α' 79) των συνταξιοδοτικών οργανώσεων, των εργοδοτικών οργανώσεων, των αιρετών οργάνων των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου (ν.π.ι.δ.), και του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Ταμείο Αλληλοβοήθειας Προσωπικού του Εθνικού Τυπογραφείου», εφόσον είτε έληξε από την 11η.6.2020 και εφεξής είτε λήγει για πρώτη φορά ενόσω βρίσκονται σε ισχύ τα έκτακτα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, είτε έχει ήδη παραταθεί με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α' 76), το άρθρο 28 του ν. 4690/2020 (Α' 104) και το άρθρο 25 του ν. 4722/2020 (Α' 177), παρατείνεται έως την 31η.10.2021, εφόσον στο μεταξύ δεν διενεργηθούν αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων.

2. Εξαιρετικά, έως την 31ή. 10.2021 οι συνεδριάσεις των διοικητικών οργάνων των ανωτέρω οργανώσεων και νομικών προσώπων δύνανται να διεξάγονται και οι αρχαιρεσίες να διενεργούνται, μετά από απόφαση των αρμόδιων οργάνων διοίκησής τους, και ηλεκτρονικά εξ αποστάσεως, ανεξαρτήτως των καταστατικών προβλέψεων.»

Άρθρο 6 Συμμετοχή ανέργων σε προγράμματα εκπαίδευσης μικρής διάρκειας-Τροποποίηση άρθρου 30 ν. 4144/2013


Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4144/2013 (Α' 88) προστίθεται τρίτο εδάφιο κι η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., που συμμετέχουν ή θα συμμετάσχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης, παραμένουν εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. και ο χρόνος εκπαίδευσής τους ή επαγγελματικής κατάρτισής τους μετράται ως χρόνος ανεργίας, εφόσον: α) είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων τουλάχιστον για τέσσερις (4) μήνες κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο πριν από την έναρξη του προγράμματος, β) δηλώσουν τα στοιχεία του προγράμματος αυτού στον Ο.Α.Ε.Δ. το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών μετά την πρώτη ανανέωση του δελτίου ανεργίας από την έναρξη του προγράμματος ή κατά την πρώτη μετά την έναρξη του προγράμματος αυτοπρόσωπη παρουσία τους στην αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2, και γ) έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής τους σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσής τους ή της επαγγελματικής κατάρτισής τους έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με τους λοιπούς εγγεγραμμένους στα Μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ..

Για τους εγγεγραμμένους ανέργους που συμμετέχουν σε προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης διάρκειας έως έξι (6) μηνών, χωρίς να λαμβάνουν εκπαιδευτικό επίδομα, δεν απαιτείται να συντρέχει η προϋπόθεση της περ. α' και παραμένουν εγγεγραμμένοι στα Μητρώα ανέργων του Ο.Α.Ε.Δ. εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις των περ. β και γ.»Άρθρο 7

Ποσό επιστροφής για προγράμματα Ο.Α.Ε.Δ. - Τροποποίηση αρ. 1 ν. 2434/1996

Μετά το πρώτο εδάφιο της περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 2434/1996 (Α' 188) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Από τα έσοδα του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.):

α. Οι επιχειρήσεις, κοινοπραξίες ή συνεταιρισμοί, οι οποίες σχεδιάζουν και εκτελούν δικό τους εκπαιδευτικά προγράμματα, σύμφωνα με τους κανόνες που διέπουν τη διαχείριση του Λογαριασμού ή τα εκχωρούν στο σύνολό του σε φορείς που προσδιορίζει η Επιτροπή Διαχείρισης της παρ. 4 του άρθρου αυτού, έχουν την ευχέρεια να διαθέτουν το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό 0,45% για τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων αυτών.

Εφόσον ο e-ΕφΚΑ δεν δύναται να χορηγήσει στοιχεία, από τα οποία να προσδιορίζεται η κατ' έτος καταβληθείσα εισφορά της επιχείρησης, το ποσό που επιστρέφεται για τα προγράμματα που υλοποιήθηκαν έως το έτος 2020 δεν υπερβαίνει το ύφος της ετήσιας εισφοράς, όπως αυτή αποτυπώνεται κατ' έτος στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) των επιχειρήσεων ως εργοδοτική εισφορά υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (Ε.Λ.Π.Ε.Κ.Ε).

Το ποσό που δαπανήθηκε για την υλοποίησή τους και το οποίο δεν υπερβαίνει την κατ' έτος καταβληθείσα εισφορά, θα επιστρέφεται από τον Ο.Α.Ε.Δ. σας επιχειρήσεις, εφόσον εκτελέσουν το πρόγραμμα σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχει θέσει η Επιτροπή Διαχείρισης.

Με αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης μπορεί να μεταφέρονται στην επόμενη χρήση ποσά που δεν έχουν απορροφηθεί σε ετήσια βάση είτε για δράσεις που αφορούν την απασχόληση και την επαγγελματική κατάρτιση ανέργων είτε για τη διενέργεια προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης των εργαζομένων στις επιχειρήσεις

β. Το ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό 0,36% προορίζεται για την υλοποίηση προγραμμάτων απασχόλησης και επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων και ειδικότερα των μακροχρόνιων, των νέων και εκείνων που κινδυνεύουν από τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Με αποφάσεις της Επιτροπής Διαχείρισης εξειδικεύονται τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από τους πόρους του προηγούμενου εδαφίου και ειδικότερα εκείνα που αφορούν δράσεις για την απασχόληση, την επαγγελματική κατάρτιση ή την ενίσχυση των ανέργων, που διενεργούνται με προγράμματα ίδιου περιεχομένου που πραγματοποιεί ο Ο.Α.Ε.Δ..»Άρθρο 8

Προϋπόθεση φοίτησης για επίδομα παιδιού, επίδομα στέγασης και ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα-Τροποποίηση άρθρου 214 ν. 4512/2018, άρθρου 3 ν. 4472/2017 και άρθρου 235 ν. 4389/2017

1. Η παρ. 17 του άρθρου 214 του ν. 4512/2018 (A’ 5) τροποποιείται ως προς τη χρονική μετάθεση της πρώτης εφαρμογής για το σχολικό έτος 2021-2022 και ως προς το αντικείμενο της εξουσιοδότησης και η παρ. 17 διαμορφώνεται ως εξής:

«17. Σε περίπτωση εξαρτώμενου τέκνου, για το οποίο συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησής του στην υποχρεωτική εκπαίδευση, το επίδομα χορηγείται υπό την προϋπόθεση αφενός της εγγραφής του σε σχολείο, αφετέρου της πραγματικής φοίτησής του, η οποία θεωρείται ότι συντρέχει όταν το εξαρτώμενο τέκνο δεν υποχρεούται να επαναλάβει την ίδια τάξη λόγω του αριθμού των απουσιών του. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών ρυθμίζονται η χρονική διάρκεια της αποστέρησης του δικαιώματος όταν διαπιστώνεται ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου, οι εξαιρέσεις από την εφαρμογή του, ιδίως ως προς τις περιπτώσεις που οι απουσίες των μαθητών οφείλονται σε λόγους συναρτώμενους με την υγεία τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα. Η ρύθμιση της παρούσας εφαρμόζεται το πρώτον από το σχολικό έτος 2021-2022.»

2. Η παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 4472/2017 (Α' 74) τροποποιείται ως προς τη χρονική μετάθεση της πρώτης εφαρμογής για το σχολικό έτος 2021-2022 και ως προς το αντικείμενο της εξουσιοδότησης και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Στις περιπτώσεις που το νοικοκυριό περιλαμβάνει ανήλικα μέλη, για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, το επίδομα χορηγείται υπό την προϋπόθεση, αφενός, της εγγραφής τους σε σχολείο, αφετέρου, της πραγματικής φοίτησής τους, η οποία θεωρείται ότι συντρέχει όταν το ανήλικο μέλος δεν υποχρεούται να επαναλάβει την ίδια τάξη λόγω του αριθμού των απουσιών του. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών ρυθμίζονται η χρονική διάρκεια της αποστέρησης του δικαιώματος όταν διαπιστώνεται ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου, ol εξαιρέσεις από την εφαρμογή του, ιδίως ως προς τις περιπτώσεις που οι απουσίες των μαθητών οφείλονται σε λόγους συναρτώμενους με την υγεία τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα. Η ρύθμιση της παρούσας εφαρμόζεται το πρώτον από το σχολικό έτος 2021-2022.».

3. Η παρ. 8 του άρθρου 235 του ν. 4389/2016 (Α' 94) τροποποιείται ως προς τη χρονική μετάθεση της πρώτης εφαρμογής για το σχολικό έτος 2021-2022 και ως προς το αντικείμενο της εξουσιοδότησης και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής:

«8. Στις περιπτώσεις που το νοικοκυριό περιλαμβάνει ανήλικα μέλη, για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις φοίτησής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση, το επίδομα χορηγείται υπό την προϋπόθεση αφενός της εγγραφής τους σε σχολείο, αφετέρου της πραγματικής φοίτησής τους, η οποία θεωρείται ότι συντρέχει όταν το ανήλικο μέλος δεν υποχρεούται να επαναλάβει την ίδια τάξη λόγω του αριθμού των απουσιών του. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Οικονομικών ρυθμίζεται η χρονική διάρκεια της αποστέρησης του δικαιώματος όταν διαπιστώνεται ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου, οι εξαιρέσεις από την εφαρμογή του, ιδίως ως προς τις περιπτώσεις που οι απουσίες των μαθητών οφείλονται σε λόγους συναρτώμενους με την υγεία τους, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο, τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα. Η ρύθμιση της παρούσας εφαρμόζεται το πρώτον από το σχολικό έτος 2021-2022.».Άρθρο 9
Παροχές και διευκολύνσεις σε αναδόχους γονείς - Τροποποίηση άρθρου 12 ν. 4538/2018


Οι περ. α' και β' της παρ. 2 και το τέταρτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4538/2018 (Α' 85) τροποποιούνται, στην παρ. 5 προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, στο τρίτο εδάφιο τροποποιούνται οι εξουσιοδοτούμενοι Υπουργοί και το άρθρο 12 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 12

Παροχές και διευκολύνσεις σε ανάδοχους γονείς

1. Στους ανάδοχους που έχουν οριστεί με δικαστική απόφαση ή με σύμβαση σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11 ή με εισαγγελική διάταξη ή, σύμφωνα με το άρθρο 18 του παρόντος, γονείς και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναδοχή, παρέχεται οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών του ανηλίκου. Φορέας καταβολής της οικονομικής αυτής ενίσχυσης ορίζεται ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.).

2. Η ανωτέρω οικονομική ενίσχυση εξακολουθεί να παρέχεται και μετά την ενηλικίωση του ανηλίκου που βρίσκεται σε καθεστώς αναδοχής, στους ανάδοχους γονείς, στις εξής περιπτώσεις:

α. όταν το άτομο που έχουν υπό τη φροντίδα τους είναι άτομο με αναπηρία και μέχρι τη συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας του ατόμου αυτού,

β. σε περίπτωση σπουδών, μέχρι την ολοκλήρωσή τους, όχι όμως πέραν των έξι (6) ετών από την εγγραφή του. Σε καμία περίπτωση η οικονομική ενίσχυση δεν μπορεί να χορηγείται μετά τη συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας του ατόμου αυτού,

γ. σε περίπτωση που το ανάδοχο τέκνο είναι υπόχρεος στράτευσης, καθ' όλη τη διάρκεια της στρατιωτικής θητείας και μέχρι τη με οποιονδήποτε τρόπο εκπλήρωση της σχετικής υποχρέωσης. Σε καμία περίπτωση η οικονομική ενίσχυση δεν μπορεί να χορηγείται μετά τη συμπλήρωση του 26ου έτους της ηλικίας του ατόμου αυτού.

3. Οι ανάδοχοι γονείς δικαιούνται τις ίδιες άδειες που αφορούν στη φροντίδα και ανατροφή του ανηλίκου, με τους φυσικούς γονείς, καθ' όλη τη διάρκεια της αναδοχής. Ο ανήλικος που τοποθετείται σε ανάδοχο γονέα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η αναδοχή, καλύπτεται ιατροφαρμακευτικά από τον ασφαλιστικό φορέα του αναδόχου γονέα. Σε περίπτωση έλλειψης ασφάλισης αυτού, ο ανήλικος καλύπτεται υγειονομικά, σύμφωνα με τις διατάξεις που αφορούν στην υγειονομική κάλυψη ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Η μονάδα παιδικής προστασίας και φροντίδας, στην οποία διαβίωνε ο ανήλικος πριν την τοποθέτησή του σε αναδοχή, δύναται να παρέχει φάρμακα, υγειονομικό υλικό και λοιπές παροχές, αναγκαίες για την καλή σωματική και ψυχική υγεία του ανηλίκου που βρίσκεται σε αναδοχή, όπως αυτό αποδεικνύεται από σχετική ιατρική γνωμάτευση δημόσιου νοσοκομείου, οι οποίες δεν καλύπτονται από τον ασφαλιστικό φορέα του ανάδοχου γονέα.

Η εγγραφή στον ασφαλιστικό φορέα μετά από αίτηση του ανάδοχου γονέα αρχίζει για τη μεν περίπτωση των αναδοχών με οριστική δικαστική απόφαση ή με εισαγγελική διάταξη από την ημέρα έκδοσης αυτής, για δε τις περιπτώσεις αναδοχών με τη σύναψη σύμβασης από την ημερομηνία έκδοσης βεβαίωσης του φορέα εποπτείας προς τον ασφαλιστικό φορέα, όπου αναγράφεται η ημερομηνία έναρξης της αναδοχής. Στις περιπτώσεις του άρθρου 18 του παρόντος η εγγραφή στον ασφαλιστικό φορέα αρχίζει με την έκδοση της δικαστικής απόφασης ή της διάταξης του ανακριτή ή του εισαγγελέα ή την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Σε περιπτώσεις άρσης της αναδοχής αυτό ανακοινώνεται αυθημερόν από το φορέα εποπτείας στον ασφαλιστικό φορέα του πρώην ανάδοχου γονέα.

4. Οι ανήλικοι, που τοποθετούνται σε ανάδοχο γονέα με οποιονδήποτε τρόπο, εγγράφονται κατά προτεραιότητα και φοιτούν δωρεάν στους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, αρμοδιότητας των πρωτοβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) του τόπου κατοικίας των αναδοχών γονέων. Επίσης, φιλοξενούνται, κατά προτεραιότητα, στις παιδικές εξοχές και τα κέντρα οικογενειακών διακοπών που λειτουργούν στο πλαίσιο του κρατικού προγράμματος. Ανάλογη εφαρμογή έχουν οι ανωτέρω ρυθμίσεις για την κατά προτεραιότητα φιλοξενία των ανηλίκων σε εξοχές και όταν οι ανήλικοι φοιτούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και σε φοιτητικές εστίες στην περίπτωση σπουδαστών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, για τους οποίους το καθεστώς αναδοχής διατηρείται.

5. Η οικονομική ενίσχυση του παρόντος άρθρου απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α' 167), δεν κατάσχεται στα χέρια οποιουδήποτε τρίτου, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης ούτε συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος του δικαιώματος στη χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης του παρόντος αναστέλλεται το δικαίωμα του αναδεχόμενου ατόμου στη χορήγηση οικονομικών ενισχύσεων -επιδομάτων στο πλαίσιο γενικών και ειδικών αναπηρικών προνοιακών προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και η οικονομική ενίσχυση του παρόντος προσαυξάνεται κατά το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο ύψος των ανωτέρω οικονομικών ενισχύσεων - επιδομάτων. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Οικονομικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Δικαιοσύνης ρυθμίζονται τα θέματα διαδικασίας χορήγησης και καταβολής της οικονομικής ενίσχυσης, τα ποσά ανά κατηγορία των προς αναδοχή παιδιών, οι αρμόδιες υπηρεσίες και κάθε άλλο ειδικό, τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.».

Αρθρο 10
Ρυθμίσεις αρμοδιότητας διοικητικών και οικονομικών υπηρεσιών κεντρικής υπηρεσίας και λοιπών φορέων αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων -Τροποποίηση άρθρου 5 ν. 3996/2011 και άρθρου 61 ν. 4387/2016


1. Λόγω των ειδικών συνθηκών της υγειονομικής κρίσης και των έκτακτων μέτρων στήριξης της αγοράς εργασίας που θεσπίζονται από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και εφαρμόζονται μέσω του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και όχι πέραν της 15ης.9.2021, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται, κατά παρέκκλιση των εθνικών διατάξεων περί δημοσίων συμβάσεων, να διενεργεί διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 4412/2016 (Α1 147), για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης εφαρμογών του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ και διαλειτουργικότητάς του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 47 του ν. 4623/2019 (Α' 134) και στο άρθρο 84 του ν. 4727/2020 (Α' 184), με άλλα πληροφοριακά συστήματα, ιδίως κατά την εφαρμογή των μέτρων αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης. Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, δύνανται ομοίως να παρατείνονται υφιστάμενες δημόσιες συμβάσεις του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για τα ανωτέρω αντικείμενα, μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών ανάθεσης του πρώτου εδαφίου.

2. Η προθεσμία του άρθρου 111 του ν. 4764/2020 (Α' 256), ως προς την παράταση της παραμονής στην υπηρεσία των Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων, παρατείνεται έως την 31η.12.2021.

3. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 3996/2011 (Α'170) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Καθήκοντα Επιθεωρητή Εργασιακών Σχέσεων και Επιθεωρητή Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία μπορούν να ασκούν μόνιμοι υπάλληλοι και υπάλληλοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου του Σ.Ε.Π.Ε. των κλάδων και των κατηγοριών ΠΕ και ΤΕ που αναφέρονται στην παρούσα, υπό τους όρους που προβλέπονται ανωτέρω.»

4. Στο άρθρο 61 του ν. 4387/2016 (Α' 85) προστίθεται εδάφιο στο τέλος της παρ. 1, τροποποιείται η παρ. 2 ως προς την κατ' αναλογία εφαρμογή άρθρων του ν. 4622/2019 {Α' 133), η παρ. 3 καταργείται και το άρθρο 61 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Συνιστώνται στο γραφείο του Διοικητή και των Υποδιοικητών του Ε.Φ.Κ.Α. θέσεις συνεργατών, για κάθε γραφείο ως εξής: α. τέσσερις (4) θέσεις στο γραφείο του Διοικητή και β. τρεις (3) θέσεις για κάθε γραφείο Υποδιοικητή.

Στο γραφείο του Διοικητή, πλέον των θέσεων του πρώτου εδαφίου, συνιστώνται και τέσσερις (4) θέσεις συνεργατών που πληρούνται αποκλειστικά με απόσπαση.

2. Για τα προσόντα, την πρόσληψη ή την απόσπαση στις θέσεις αυτές, την αποχώρηση και την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του προσωπικού αυτού εφαρμόζονται αναλόγως τα άρθρα 46, 47,48 του ν. 4622/2019 περί των ιδιαίτερων γραφείων των μελών της Κυβέρνησης.

3. Καταργείται.»
------


Το σχετικό δελτίο τύπου του Υπ.εργασίας

12 Ιουνίου 2021
 
 
Μέτρα στήριξης για τον τουρισμό - Μεταφορά αδειών λόγω πανδημίας- Παράταση «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» έως  τέλη Σεπτεμβρίου
 
Τα βασικά μέτρα της «εργασιακής» τροπολογίας που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για την Προστασία της Εργασίας
 
Από το Γραφείο Τύπου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:
Ρυθμίσεις που συνδέονται κατά κύριο λόγο με την πανδημία του κορωνοϊού και περιλαμβάνουν –μεταξύ άλλων- μέτρα για τη στήριξη των εργαζομένων και των επιχειρήσεων στους κλάδους του τουρισμού και του επισιτισμού (που έχουν ήδη ανακοινωθεί ώστε να υπάρχει ορατότητα για τις προθέσεις της Πολιτείας), η παράταση του προγράμματος ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και η μεταφορά της ετήσιας κανονικής άδειας του 2020  προβλέπονται  σε τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για την Προστασία της Εργασίας.


Πιο συγκεκριμένα, ως προς τα μέτρα στήριξης για τους κλάδους τουρισμού-επισιτισμού:
-  Εντάσσονται οι  εποχικά εργαζόμενοι που είχαν δικαίωμα επαναπρόσληψης και δεν επαναπροσλήφθηκαν σε ξενοδοχειακά καταλύματα και τουριστικά λεωφορεία ως οδηγοί κατά τους μήνες Μάιο και Ιούνιο, στην αποζημίωση ειδικού σκοπού με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη για το ποσό αυτό.  Οι δικαιούχοι θα λάβουν το ποσό με υποβολή μονομερούς υπεύθυνης δήλωσής τους, χωρίς να απαιτείται υπεύθυνη δήλωση εργοδότη.

-  Για αυτούς που θα επαναπροσληφθούν για τους μήνες από Ιούλιο έως Σεπτέμβριο,  δίνεται η δυνατότητα να ενταχθούν στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ με κάλυψη επιπλέον και των εργοδοτικών εισφορών για το διάστημα που εργάζονται.


-  Οι λοιποί εποχικά εργαζόμενοι στον τουρισμό και επισιτισμό, μη υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, θα μπορούν να ενταχθούν από 1η Ιουνίου και έως 6 μήνες από την πρόσληψή τους, στο πρόγραμμα των 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας, ακόμα και με συμβάσεις μικρότερης διάρκειας του εξαμήνου, και με επιπλέον 200 ευρώ επιδότηση, πλέον της κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών.


Όσον αφορά στα υπόλοιπα μέτρα:
-  Παρατείνεται το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ μέχρι την 30η.9.2021 με αντίστοιχη κάλυψη των εισφορών από τον κρατικό προϋπολογισμό για εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση κατά την 31η.3.2021.
-  Προβλέπεται η δυνατότητα μεταφοράς  μετά την 30η Ιουνίου το υπόλοιπο της αδείας του 2020 για όσους τελούσαν σε αναστολή, και συγκεκριμένα τμηματικά εντός του 2021 και του 2022, έως την 31η Δεκεμβρίου 2022, ώστε να ασκηθεί το δικαίωμα σύμφωνα με τον προγραμματισμό που ταιριάζει σε κάθε περίπτωση.
-  Παρατείνεται η θητεία των οργάνων Διοίκησης συνδικαλιστικών οργανώσεων, συνταξιοδοτικών οργανώσεων, εργοδοτικών οργανώσεων, μέχρι την 30η Οκτωβρίου 2021 (από 30 Ιουνίου 2021), εφόσον δεν έχουν στο μεταξύ μεσολαβήσει αρχαιρεσίες.
-  Ξεμπλοκάρεται η αποπληρωμή προγραμμάτων επανακατάρτισης του ΟΑΕΔ έως το 2020, η οποία στηριζόταν σε στοιχεία χορηγούμενα από τον ΕΦΚΑ (ως προς τις εισφορές της επιχείρησης), χρησιμοποιώντας αντί για αυτά τα στοιχεία που αποτυπώνονται στις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις των επιχειρήσεων.
-  Αίρονται αντικίνητρα για την κατάρτιση με βραχυχρόνια προγράμματα των πρόσφατα εγγεγραμμένων ανέργων, καθώς προβλέπεται πλέον  ότι δεν απαιτείται να συντρέχει η προϋπόθεση να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανέργων τουλάχιστον για τέσσερις (4) μήνες κατά το τελευταίο 12μηνο.
 
Τέλος, στην τροπολογία περιλαμβάνονται και δυο ρυθμίσεις που αφορούν θέματα πρόνοιας και επιδοματικής πολιτικής. Πιο συγκεκριμένα:
-  Μετατίθεται χρονικά στο επόμενο σχολικό έτος (2021-2022) η προϋπόθεση συνεπούς φοίτησης του τέκνου για τη χορήγηση επιδομάτων παιδιού, στέγασης, Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, λόγω των δυσκολιών που εμφανίστηκαν στον τρέχον σχολικό έτος εξαιτίας της πανδημίας.
-  Στο επίδομα αναδοχής, προβλέπεται η αναστολή χορήγησης των αναπηρικών προνοιακών επιδομάτων προς τους βιολογικούς γονείς, καθ’ όλη τη διάρκεια χορήγησης του επιδόματος αναδοχής, και η αντίστοιχη προσαύξηση του επιδόματος αναδοχής προς τον ανάδοχο.
 
 
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης