Αποτελέσματα live αναζήτησης

Μείωση ενοικίων για Ιούνιο 2021, αλλαγές στη φορολογία πλοίων, τροποποιήσεις στον ΕΝΦΙΑ και άλλες φορολογικές διατάξεις με νέα τροπολογία

Μείωση ενοικίων για Ιούνιο 2021, αλλαγές στη φορολογία πλοίων, τροποποιήσεις στον ΕΝΦΙΑ και άλλες φορολογικές διατάξεις με νέα τροπολογία
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

Τροπολογία κατατέθηκε στη βουλή με την οποία  ρυθμίζονται ζητήματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών και ειδικότερα:

1.α Προσαυξάνονται κατά 4% ετησίως και για την πενταετία 2021-2025 (αντίστοιχη ετήσια προσαύξηση ίσχυε έως και το 2020). τα ποσά:
i) του φόρου της παρ.1 του άρθρου 6 του ν. 27/1975 και της εισφοράς της παρ.2 του άρθρου 10 του ίδιου νόμου, των πλοίων Α' κατηγορίας που είναι νηολογημένα με ελληνική σημαία και
ii) της εισφοράς της παρ.1 του άρθρου 4 του ν. 29/1975 των πλοίων ελληνικών συμφερόντων υπό ξένη σημαία, τα οποία είναι ασφαλιστικώς συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ). Ορίζεται ότι ειδικά για το φορολογικό έτος 2021, η εφαρμογή των ανωτέρω αναστέλλεται.

β. Επανακαθορίζεται ο συντελεστής βάσει του οποίου υπολογίζεται ο φόρος στα ιδιωτικά πλοία αναψυχής και διαμορφώνεται ανάλογα με το μήκος τους σε: 0,5 για μήκος μέχρι και 7 μέτρα, σε 1 για μήκος από 7.01-12 μέτρα και σε 5 για μήκος άνω των 12 μέτρων (σήμερα εφαρμόζεται συντελεστής 5 αδιακρίτως σε κάθε ιδιωτικό πλοίο αναψυχής, ανεξαρτήτως του μήκους του). Η ανωτέρω αναπροσαρμογή εφαρμόζεται για το φορολογικό έτος 2020 και μετά.

γ. Τροποποιείται το ισχύον προνομιακό φορολογικό καθεστώς για την επιχορήγηση μεταφορικού κόστους εκδοτικών επιχειρήσεων (ανεκχώρητη. ακατάσχετη, μη υποκείμενη σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος, εισφορά κ.λπ.) και απαλείφεται ο όρος για την εφαρμογή του, μόνον εφόσον πληρούνται οι γενικές διατάξεις περί φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας για την είσπραξη χρημάτων, χωρίς τον όρο παρακράτησης. Τίθεται εξαίρεση για την εφαρμογή του ανωτέρω προνομιακού καθεστώτος, στην περίπτωση ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίες δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης τμηματικής καταβολής ή σε δικαστικά επικυρωμένη συμφωνία εξυγίανσης.

δ. Καταργείται η υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας
για τον καθ' ου η κατάσχεση σε όλες τις περιπτώσεις της εκ του νόμου εκχώρησης απαίτησης, περιλαμβανομένης της εκχώρησης δυνάμει δικαστικής απόφασης.

2. α. Παρέχεται, μέχρι και την 20η Δεκεμβρίου κάθε έτους, πίστωση διάρκειας έως πέντε (5) ημερών, από την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.). στους κατά τον νόμο εγκεκριμένους αποθηκευτές για την καταβολή στις τελωνειακές αρχές του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), και των λοιπών συνεισπραττόμενων επιβαρύνσεων, που αναλογούν στα οριζόμενα ενεργειακά προϊόντα, τα οποία εξέρχονται από το καθεστώς αναστολής και για τα οποία βεβαιώνονται οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις.

β. Για την εφαρμογή των ανωτέρω κατατίθεται εγγύηση είτε χρηματική, είτε τραπεζική είτε ασφαλιστήριο συμβόλαιο για το σύνολο των οφειλόμενων επιβαρύνσεων, η οποία καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου σε περίπτωση που δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα το σύνολο της οφειλής.

3. Απαλλάσσεται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί εμπορικών μισθώσεων, από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος και του μηνός Ιουνίου του έτους 2021. Ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού και ανήκει σε συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων.

4.Επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης αποκλειστικά από τον αγοραστή ή τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους αυτού, κατά τη σύνταξη με αυτοσύμβαση οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία σε εκτέλεση προσυμφιόνων, που έχουν συνταχθεί μέχρι και την 3Γ1 Δεκεμβρίου 2000, υπό την οριζόμενη προϋπόθεση, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση των αναφερόμενων πιστοποιητικών.

5.Τροποποιούνται-συμπληρώνονται διατάξεις του ν. 4223/2013 σχετικά με την καταβολή του Ενιαίου Φόρου Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.). Συγκεκριμένα:

α. Δεν συνυπολογίζεται και για το έτος 2021 (ίσχυε για τα έτη 2016-2020) στη συνολική αξία των δικαιωμάτων επί ακινήτου για τον υπολογισμό του συμπληρωματικού ΕΝ.Φ.Ι.Α., η αξία των δικαιωμάτων επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.

β. Επεκτείνεται και για το έτος 2021 (ίσχυε ειδικά για τα έτη 2019 και 2020), η μείωση στον ΕΝ.Φ.Ι.Α., φυσικών προσώπων, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

γ. Η ισχύς των ανωτέρω αρχίζει από 1.1.2021.

6.Απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., ειδικά για το έτος 2021. τα ακίνητα, τα οποία βρίσκονται εντός των οριζόμενων οικισμών των Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.) Φλώρινας. Κοζάνης και Γρεβενών.

7. Αναβάλλεται εκ νέου, για την 12η.7.2021, αντί της 1ης.7.2021 ο χρόνος έναρξης ισχύος του νέου τρόπου φορολόγησης ανά δελτίο παιχνιδιού στα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με στήλες.
Αιτιολογική έκθεση :

Άρθρο 1

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αναπροσαρμόζονται οι συντελεστές του φόρου της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 27/1975 (Α' 77) και της εισφοράς της παρ. 2 του άρθρου 10 του ν. 27/1975 των πλοίων πρώτης κατηγορίας του νόμου αυτού, που είναι νηολογημένα με ελληνική σημαία για την πενταετία 2021-2025, όπως προβλέπεται από τον νόμο αυτό με αναστολή της εφαρμογής για το έτος 2021 λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και των προβλημάτων που προκλήθηκαν στον χώρο της ναυτιλίας.

Επιπλέον, με το προτεινόμενο άρθρο προβλέπεται και η αναπροσαρμογή των συντελεστών εισφοράς της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 29/1975 των πλοίων ελληνικών συμφερόντων με ξένη σημαία, τα οποία είναι συμβεβλημένα με το ΝΑΤ, για την πενταετία 2021-2025 με αναστολή της εφαρμογής για το έτος 2021 λόγω πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και των προβλημάτων που προκλήθηκαν στον χώρο της ναυτιλίας.


Άρθρο 2

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται η δυσανάλογη φορολογική επιβάρυνση που επήλθε με την έναρξη ισχύος των παρ. 1 και 2 του άρθρου 58 του ν. 4646/2019 {Α' 201), οι οποίες τροποποίησαν τις παρ. 1 και 2 του άρθρου 12 του ν. 27/1975, με τις οποίες εισήχθη συντελεστής προσαύξησης πέντε (5) στα ιδιωτικά πλοία αναψυχής. Ο συντελεστής προσαύξησης λειτούργησε εις βάρος των μικρών ιδιωτικών πλοίων αναψυχής (περ. στ', παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 27/1975), καθόσον τα πλοία αυτά εξομοιώθηκαν κατά τον υπολογισμό του φόρου με τα μεγάλα ιδιωτικά πλοία αναψυχής.


Άρθρο 3

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αποσαφηνίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία καταβολής της προβλεπόμενης επιχορήγησης για το μεταφορικό κόστος. Πιο συγκεκριμένα, διευκρινίζεται ότι η ενίσχυση είναι κατά κανόνα ανεκχώρητη και ακατάσχετη έναντι του Δημοσίου και των τρίτων, ενώ από το πεδίο εφαρμογής του κανόνα αυτού εξαιρούνται οι οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία που δεν τελούν σε καθεστώς ρύθμισης τμηματικής καταβολής.


Άρθρο 4

Η πληρωμή χρηματικών ενταλμάτων σε περίπτωση κατάσχεσης χρηματικής απαίτησης εις χείρας του Δημοσίου προϋποθέτει την προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας από αμφοτέρους κατασχόντα και καθ' ού η κατάσχεση, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος βλάβης των συμφερόντων του Δημοσίου, μέσω της διαδοχικής μεταβίβασης των Νησιωτικής Πολιτικής, Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Υπουργείου Τουρισμού.

απαιτήσεων προς τον σκοπό αποφυγής εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων των αρχικών δικαιούχων τους. Στην περίπτωση, όμως, που η πληρωμή της απαίτησης επιδιώκεται σε εκτέλεση τελεσίδικης δικαστικής απόφασης υπέρ του κατάσχοντος αποκλείεται το ενδεχόμενο σύναψης συμφωνίας αυτού με τον καθ' ού η κατάσχεση. Επομένως, δεν συντρέχει λόγος προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας για τον τελευταίο, δεδομένου ότι η εκχώρηση της απαίτησης δυνάμει δικαστικής απόφασης διαφέρει από τη συμβατική εκχώρηση που μπορεί να υποκρύπτει συμπαιγνία. Συνεπώς, με την προτεινόμενη τροποποίηση του δευτέρου εδαφίου της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 80 του ν. 4446/2016, σκοπείται η κατάργηση της υποχρέωσης προσκόμισης αποδεικτικού ενημερότητας για τον καθ' ού η κατάσχεση σε όλες τις περιπτώσεις της εκ του νόμου εκχώρησης απαίτησης, στην οποία εντάσσεται και η εκχώρηση δυνάμει δικαστικής απόφασης.


Άρθρο 5

Με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η τόνωση της ρευστότητας των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αγορά πετρελαιοειδών προϊόντων, χωρίς ταυτόχρονα να υπάρξει υστέρηση των ετήσιων εσόδων.


Άρθρο 6

Αντιμετωπίζεται η ανατροπή της οικονομικής κατάστασης των επαγγελματικών ομάδων για τη λειτουργία των επιχειρήσεων των οποίων έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή οι οποίες πλήττονται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Στο πλαίσιο περιορισμού της διασποράς του COVID-19, καθώς εξακολουθεί να υφίσταται διαρκής ο κίνδυνος εξάπλωσής του, με την αξιολογούμενη ρύθμιση θεσπίζονται έκτακτα και υποστηρικτικά μέτρα για τις επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή οι οποίες πλήττονται οικονομικά. Προς τον σκοπό αυτό, τροποποιείται το δεύτερο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), προκειμένου να επεκτείνεται η πλήρης απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής μισθώματος, για τις περιπτώσεις των επιχειρήσεων για τις οποίες έχουν ληφθεί μέτρα αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας ή οι οποίες πλήττονται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και ανήκουν σε συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων πέραν των αναφερόμενων στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8α του ιδίου άρθρου και για τον μήνα Ιούνιο 2021.


Άρθρο 7

Με το άρθρο 22 του ν. 3427/2005 (Α' 312) παρασχέθηκε η δυνατότητα σύνταξης οριστικών συμβολαίων σε εκτέλεση προσυμφώνων με το δικαίωμα της αυτοσύμβασης χωρίς την προσκόμιση από τον πωλητή των απαιτούμενων από το νόμο πιστοποιητικών, για τα οριστικά συμβόλαια που θα συντάσσονταν από την 1η.1.2006 έως 1η.1.2007 και με την παρ. 12 του άρθρου 16 του ν. 3522/2006 (Α' 276) παρατάθηκε η ισχύς του άρθρου 22 έως την 30η.11.2007. Ακολούθως, αντίστοιχη δυνατότητα δόθηκε με το άρθρο 44 του ν. 3763/2009 (Α' 80) για το χρονικό διάστημα από 27.5.2009 έως 27.5.2010 και η προθεσμία αυτή αναβίωσε με την παρ. 3 του άρθρου 36 του ν. 4141/2013 (Α 81) από 1.3.2013 έως 30.6.2014.   

Εντούτοις, λόγω των δυσχερειών που έχουν προκόψει εξαιτίας του πλήθους των ανεκτέλεστων προσυμφώνων, ιδίως λόγω του κτηματολογίου και λόγω αδυναμίας σύμπραξης του πωλητή ή των καθολικών ή ειδικών διαδόχων αυτού και προσκόμισης των απαιτούμενων πιστοποιητικών, κρίνεται επιβεβλημένη η χορήγηση νέας δυνατότητας οριστικοποίησης των προσυμφώνων που έχουν συνταχθεί έως 31.12.2000 χωρίς την προσκόμιση των απαιτούμενων πιστοποιητικών, για τα οριστικά συμβόλαια που θα συνταχθούν εντός προθεσμίας έτους από τη δημοσίευση του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Άρθρο 8

Με τις νέες διατάξεις επεκτείνεται η απαλλαγή των αγροτεμαχίων των φυσικών προσώπων από τον συμπληρωματικό ΕΝ.Φ.Ι.Α και για το έτος 2021 και χορηγείται η μείωση στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων και για το έτος 2021. Οι εν λόγω ρυθμίσεις κρίνονται απαραίτητες για τον εξορθολογισμό του φόρου και την ελάφρυνση των φορολογουμένων.

Άρθρο 9

Με το άρθρο 9, απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α, έτους 2021 τα ακίνητα εντός του οικισμού Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ο οποίος έχει απαλλοτριωθεί αναγκαστικά υπέρ και με δαπάνες του Δημοσίου για λόγους διακινδύνευσης των ιδιοκτησιών, της ζωής και της υγείας των κατοίκων του οικισμού που προκλήθηκαν από τα κατολισθητικά φαινόμενα της 10ηζ Ιουνίου 2017 στο Ορυχείο Αμυνταίου του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας της ΔΕΗ. Η ίδια απαλλαγή ισχύει και για τα ακίνητα των εξής οικισμών, οι οποίοι είναι πολεοδομικά ανενεργοί βάσει του από 5.12.2002 π.δ. (Δ' 1075): Κοινότητας Πεπονιάς, κοινότητας Πολύλακκου, οικισμού Αξιοκάστρου και οικισμού Κλήματος της κοινότητας Αξιοκάστρου, οικισμού Τραπεζίτσας και οικισμού Πανάρετης της κοινότητας Τραπεζίτσας και κοινότητας Πυλωρίου του Δήμου Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, καθώς και βάσει της υπ' αρ. 9439/3335/6.4.2000 απόφασης μεταφοράς των ακόλουθων κοινοτήτων και οικισμών (Δ'238): κοινότητας Καλαμιτσίου, οικισμού Καλοχίου καιοικισμός Μεσόλακκου της κοινότητας Καλοχίου του δήμου Γρεβενών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

Άρθρο 10

Με το προτεινόμενο άρθρο επιδιώκεται η αποφυγή δυσλειτουργιών των πληροφοριακών συστημάτων των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τυχερών παιγνίων κατά την εφαρμογή του νέου τρόπου φορολόγησης των τυχερών παιχνιδιών που παίζονται με στήλες, καθώς η προς αντικατάσταση ημερομηνία έναρξης της 1ης Ιουλίου 2021 συμπίπτει με την περίοδο διεξαγωγής, από τις 11.6.2021 μέχρι τις 11.7.2021, του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος «Euro 2021». 

 Οι προτεινόμενες διατάξεις :

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ TOY ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

«Για την Προστασία της Εργασίας - Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής «Επιθεώρηση Εργασίας» -

Κύρωση της Σύμβασης 190 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και παρενόχλησης στον κόσμο της εργασίας - Κύρωση της Σύμβασης 187 της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας για το Πλαίσιο Προώθησης της Ασφάλειας και της Υγείας στην Εργασία - Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1158 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την ισορροπία μεταξύ της επαγγελματικής και της ιδιωτικής ζωής».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 1

Αναπροσαρμογή συντελεστών φόρου και εισφοράς πλοίων πρώτης κατηγορίας του ν. 27/1975, καθώς και εισφοράς του ν. 29/1975

1. Τα ποσά φόρου που οφείλονται με βάση το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 27/1975 (Α' 77) ανά κόρο ολικής χωρητικότητας και ηλικία του πλοίου προσαυξάνονται για τα έτη 2021 έως και 2025 κατά ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) ετησίως.

Το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό της προσαύξησης προστίθεται στα ποσά φόρου, όπως έχουν διαμορφωθεί κατά το έτος 2020, κατ' εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 6 του ν. 27/1975 και σε αυτά των επόμενων ετών, όπως αυτά θα διαμορφωθούν μέσα στην παραπάνω πενταετία.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται αναλόγως και κατά τον υπολογισμό της εισφοράς που οφείλεται κατά το άρθρο 10 του ν. 27/1975.

2. Τα ποσά εισφοράς που οφείλονται σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 29/1975 (Α'75) προσαυξάνονται για τα έτη 2021 έως και 2025 κατά ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) ετησίως. Το ποσό που προκύπτει από τον υπολογισμό της προσαύξησης προστίθεται στα ποσά εισφοράς, όπως έχουν διαμορφωθεί κατά το έτος 2020, κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 29/1975 και σε αυτά των επόμενων ετών, όπως αυτά θα διαμορφωθούν μέσα στην παραπάνω πενταετία.

3. Εξαιρετικά για το έτος 2021 αναστέλλεται η εφαρμογή των οριζομένων στις παρ. 1 και 2.

Άρθρο 2

Υπολογισμός φόρου ιδιωτικών πλοίων αναψυχής - Τροποποίηση άρθρου 12 ν. 27/1975

1. Η περ. στ' της παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 27/1975 (Α' 77) που αφορά τον υπολογισμό του φόρου

στα ιδιωτικά πλοία αναψυχής αντικαθίσταται και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Ο κατά την προηγούμενη παράγραφο υπολογιζόμενος φόρος, πολλαπλασιάζεται με τους ακόλουθους συντελεστές ανά είδος πλοίου:

α. Για επαγγελματικά πλοία αναψυχής και τουριστικά ημερόπλοια, με συντελεστή 5.

β. Για πλοία πόντισης και συντήρησης καλωδίων και αγωγών, πλοία θαλασσίων ερευνών, γεωτρήσεων και αντλήσεων με συντελεστή 1.

γ. Για ρυμουλκά πλοία, ναυαγοσωστικά, πλοηγίδες, πυροσβεστικά και πλοία καθαρισμού και απορρύπανσης θαλασσών, με συντελεστή 10. Ειδικά, για τα ρυμουλκά, των οποίων ο χρόνος δραστηριοποίησης σε υπηρεσίες θαλάσσιων μεταφορών δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικού χρόνου δραστηριοποίησής τους, ο υπολογιζόμενος φόρος πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0.

6. Για βυθοκόρους, φορτηγίδες, και γερανοφόρα πλοία, με συντελεστή 1.

ε. Για πλοία εφοδιαστικά, ψυγεία, φαρόπλοια, σλέπια, με συντελεστή 1.

στ. Για τα ιδιωτικά πλοία αναψυχής, ανάλογα με το μήκος τους ως εξής:

Ολικό μήκος σε μέτρα

Συντελεστής φόρου

μέχρι και 7

0,5

7.01-12

1

άνω των 12

5

ζ. Για πλοία εκπαιδευτικά και πλοία επιστημονικών ερευνών, με συντελεστή 1.

η. Για επιβατηγό και φορτηγά πλοία δεύτερης κατηγορίας, με συντελεστή 1.

θ. Για αλιευτικά πλοία, με συντελεστή 0.»

2. Η παρ. 1 εφαρμόζεται για το φορολογικό έτος 2020 και μετά.

Άρθρο 3 Αποσαφήνιση όρων, προϋποθέσεων και διαδικασίας καταβολής επιχορήγησης για το μεταφορικό κόστος εκδοτικών επιχειρήσεων - Τροποποίηση άρθρου 90 ν.4764/2020

Η παρ. 4 του άρθρου 90 του ν. 4764/2020 (Α' 256) αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Η επιχορήγηση είναι ανεκχώρητη και ακατάσχετη στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη Φορολογική Διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα. Εξαιρούνται της εφαρμογής του παρόντος ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση και τα ασφαλιστικά ταμεία που δεν έχουν υπαχθεί σε καθεστώς ρύθμισης τμηματικής καταβολής εν ισχύ ή σε δικαστικά επικυρωμένη συμφωνία εξυγίανσης και αποπληρώνονται βάσει αυτής.»

Άρθρο 4

Κατάργηση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας σε περίπτωση πληρωμής χρηματικού εντάλματος δυνάμει τελεσίδικης δικαστικής απόφασης- Τροποποίηση άρθρου 80 ν. 4446/2016

Στο δεύτερο εδάφιο της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 80 του ν. 4446/2016 (Α* 240) διαγράφονται οι λέξεις «κατ' άρθρο 990 ΚΠολΔ» και η παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:

«2. α. Σε περίπτωση κατάσχεσης χρηματικής απαίτησης εις χείρας του Δημοσίου ως τρίτου, η πληρωμή του οικείου χρηματικού εντάλματος προς τον κατασχόντα διενεργείται, σύμφωνα με την παράγραφο 1, με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του κατασχόντος, ύστερα από την προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4174/2013, τόσο από τον κατασχόντα όσο και από τον καθ' ου η κατάσχεση. Σε περίπτωση πληρωμής χρηματικού εντάλματος ύστερα από τελεσίδικη δικαστική απόφαση δεν απαιτείται αποδεικτικό ενημερότητας για τον καθ' ου η κατάσχεση.

β. Σε περίπτωση εκχώρησης απαίτησης κατά του Δημοσίου, η πληρωμή του οικείου χρηματικού εντάλματος διενεργείται, σύμφωνα με την παράγραφο 1, με πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού του εκδοχέα, ύστερα από την προσκόμιση αποδεικτικού ενημερότητας, σύμφωνα με την περίπτωση ε' της παρ. 1 του άρθρου 1 της ΠΟΛ 1274/27.12.2013 απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

γ. Κατασχέσεις και εκχωρήσεις δεν εκτελούνται μετά την αποστολή των στοιχείων του εντάλματος στην οικεία Δ.Ο.Υ. για συμψηφισμούς.»

Άρθρο 5

Πίστωση καταβολής φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων ενεργειακών προϊόντων - Προσθήκη άρθρου 109Α στον ν. 2960/2001

Στον ν. 2960/2001 (Α' 265) προστίθεται νέο άρθρο 109Α, ως εξής:

«Άρθρο 109Α

Πίστωση καταβολής φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων ενεργειακών προϊόντων

Κατ' εξαίρεση της παρ. 1 του άρθρου 109 και με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παρ. 8 του άρθρου 109, μέχρι και την 20Ί Δεκεμβρίου κάθε έτους, παρέχεται πίστωση διάρκειας έως πέντε (5) ημερών, από την ημερομηνία υποβολής της Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και λοιπών φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.), στους εγκεκριμένους αποθηκευτές, της περ. α' του άρθρου 55, για την καταβολή στις τελωνειακός αρχές του Ειδικού φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), και των λοιπών συνεισπραττόμενων επιβαρύνσεων, που αναλογούν στα ενεργειακά προϊόντα των περ. α' έως και ιε' της παρ. 1 του άρθρου 73, τα οποία εξέρχονται από το καθεστώς αναστολής και για τα οποία βεβαιώνονται οι οφειλόμενες φορολογικές επιβαρύνσεις. Για την εφαρμογή του πρώτου εδαφίου, κατατίθεται εγγύηση, είτε χρηματική είτε τραπεζική είτε ασφαλιστήριο συμβόλαιο, για το σύνολο των οφειλόμενων επιβαρύνσεων. Αν δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα το σύνολο της οφειλής, αυτή εισπράττεται με ανάλογη κατάπτωση της εγγύησης υπέρ του Δημοσίου.».

Άρθρο 6

Επέκταση της απαλλαγής μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων- Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020

Η παρ. 10 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83) τροποποιείται ως προς την προσθήκη του μηνός Ιουνίου 2021 και διαμορφώνεται ως εξής:

«10. Ειδικά για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο του έτους 2021, ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και ανήκει σε συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων, πέραν των αναφερόμενων στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8α, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί εμπορικών μισθώσεων, σύμφωνα με το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 1.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις του πρώτου εδαφίου ανά κλάδο και ανά μήνα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Η ως άνω απόφαση αφορά σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν εντάσσονται στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8α.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ

Άρθρο 7

Σύνταξη με αυτοσύμβαση οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία σε εκτέλεση προσυμφώνων, χωρίς την προσκόμιση πιστοποιητικών - Προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 18 του ν. 1587/1950

Στο άρθρο 18 του ν. 1587/1950 (Α' 294) προστίθεται παρ. 5, ως εξής:

«5. Κατά τη σύνταξη με αυτοσύμβαση οριστικών συμβολαίων μεταβίβασης ακινήτων με επαχθή αιτία σε εκτέλεση προσυμφώνων, που έχουν συνταχθεί μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2000, επιτρέπεται η υποβολή δήλωσης φόρου μεταβίβασης ακινήτων μόνο από τον αγοραστή ή τους ειδικούς ή καθολικούς διαδόχους αυτού, εφόσον συνταχθούν μέσα σε προθεσμία ενός (1) έτους από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Κατά τη σύνταξη των συμβολαίων αυτών, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, δεν απαιτείται η προσκόμιση του αποδεικτικού ενημερότητας του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α' 170) και του πιστοποιητικού του άρθρου 105 του Κώδικα Διατάξεων Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, Γονικών Παροχών και Κερδών από Τυχερά Παίγνια, ο οποίος κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν. 2961/2001 (Α' 266). Για τα προσύμφωνα που έχουν συνταχθεί μέχρι και την 291 2 Ιουνίου 1999, δεν απαιτείται, εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, η αναγραφή του αριθμού φορολογικού μητρώου του πωλητή. Αντίγραφα των οριστικών συμβολαίων, που καταρτίζονται κατά τα προηγούμενα, αποστέλλονται, με ευθύνη του συμβολαιογράφου, και στην αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματος του πωλητή υπηρεσία της φορολογικής διοίκησης.»

Άρθρο 8

Επέκταση της απαλλαγής των αγροτεμαχίων των φυσικών προσώπων από τον συμπληρωματικό ΕΝ.Φ.Ι. Α. και χορήγηση μείωσης στον ΕΝ.φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων και για το έτος 2021 -Τροποποίηση άρθρων 5 και 7 ν. 4223/2013

«2. Για κάθε φυσικό πρόσωπο ο συμπληρωματικός φόρος επιβάλλεται και υπολογίζεται στη συνολική αξία των δικαιωμάτων της παραγράφου 2 του άρθρου 1, σύμφωνα με τα κλιμάκια και τους συντελεστές του παρακάτω πίνακα:

ΚΛΙΜΑΚΙΟ (€)

Συντελεστής

0,01 - 250.000

0,0%

250.000,01 - 300.000

0,15%

300.000,01 - 400.000

0,30%

400.000,01 - 500.000

0,50%

500.000,01 - 600.000

0,60%

600.000,01 - 700.000

0,80%

700.000,01 - 800.000

0,90%

800.000,01 - 900.000

1,00%

900.000,01 -1.000.000

1,05%

1.000.000,01 - 2.000.000

1,10%

Υπερβάλλον

1,15%

Στη συνολική αξία του πρώτου εδαφίου δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των κτιρίων που είναι προγενέστερα των εκάστοτε τελευταίων εκατό (100) ετών και τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή ως έργα τέχνης, καθώς και των τυχόν αναλογούντων σε αυτά ποσοστών επί των γηπέδων ή οικοπέδων στα οποία βρίσκονται.

Ειδικά για τα έτη 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021 στη συνολική αξία του πρώτου εδαφίου δεν συνυπολογίζεται και η αξία των δικαιωμάτων επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 2Ατου άρθρου 7 του ν. 4223/2013 τροποποιείται ως προς την προσθήκη του έτους 2021 και η παρ. 2Α διαμορφώνεται ως εξής:

«2Α. Ειδικά για τα έτη 2019, 2020 και 2021 χορηγείται μείωση στον ΕΝ.Φ.Ι.Α. φυσικών προσώπων, που προκύπτει από την εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 και της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, ανάλογα με τη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, η οποία υπόκειται σε φόρο κατά το άρθρο 4, όπως αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5, ως εξής:

α) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%),

β) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι εβδομήντα χιλιάδες (70.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι επτά τοις εκατό (27%),

γ) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι ογδόντα χιλιάδες (80.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%),

δ) για αξία ακίνητης περιουσίας μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ, κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) και

ε) για αξία ακίνητης περιουσίας άνω του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ, κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%).

Στη συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας της παρούσας παραγράφου δεν συνυπολογίζεται η αξία των δικαιωμάτων επί των γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.»

3. Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από την 1η Ιανουάριου 2021.

Άρθρο 9

Απαλλαγή ακινήτων που κείνται εντός ορισμένων οικισμών των Περιφερειακών Ενοτήτων Φλώρινας, Κοζάνης και Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας από τον ΕΝ.φ.Ι.Α. λόγω διακινδύνευσης της ζωής και της υγείας των κατοίκων τους - Προσθήκη παρ. 7 Α στο άρθρο 3 του ν. 4223/2013

Μετά την παρ. 7 του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α' 287) προστίθεται παρ. 7Α ως εξής:

«7Α. Ειδικά για το έτος 2021 απαλλάσσονται τα ακίνητα, τα οποία βρίσκονται εντός του οικισμού Αναργύρων του Δήμου Αμυνταίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, όπως αυτός έχει οριοθετηθεί με την υπ' αρ. 4012/86/25.9.1986 απόφαση του Νομάρχη Φλώρινας (Δ' 1109) και ο οποίος έχει κηρυχθεί σε αναγκαστική απαλλοτρίωση με την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΜΕΒΟ/19831/338/15.4.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Δ' 190). Τα ακίνητα αυτά απεικονίζονται και περιγράφονται στον από Ιούλιο 2018 κτηματολογικό πίνακα του εν λόγω οικισμού και στο από Φεβρουάριο 2018 Κτηματολογικό Διάγραμμα, όπως αυτά εξειδικεύονται στην ανωτέρω απόφαση απαλλοτρίωσης. Η ίδια απαλλαγή ισχύει και για τα ακίνητα που βρίσκονται εντός των ακόλουθων οικισμών, οι οποίοι είναι πολεοδομικά ανενεργοί βάσει του από 5.12.2002 π.δ. (Δ' 1075): Κοινότητας Πεπονιάς, κοινότητας Πολύλακκου, οικισμού Αξιοκάστρου και οικισμού Κλήματος της κοινότητας Αξιοκάστρου, οικισμού Τραπεζίτσας και οικισμού Πανάρετης της κοινότητας Τραπεζίτσας και κοινότητας Πυλωρίου του Δήμου Βοίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, καθώς και βάσει της υπ' αρ. 9439/3335/6.4.2000 απόφασης μεταφοράς των ακόλουθων κοινοτήτων και οικισμών (Δ'238): Κοινότητας Καλαμιτσίου, οικισμού Καλοχίου και οικισμού Μεσόλακκου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.»

Άρθρο 10

Παράταση του χρόνου έναρξης ισχύος της φορολόγησης ανά δελτίο παιχνιδιού στα τυχερά παίγνια - Τροποποίηση του άρθρου 79 του ν. 4764/2020

Το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 79 του ν. 4764/2020 (Α' 256) αντικαθίσταται ως εξής:

«Η ισχύς του παρόντος αρχίζει την 12η.7.2021.».

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2021

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης