Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τροπολογία - Επιβολή κυρώσεων στο πλαίσιο της εποπτείας της αγοράς στο πεδίο της ασφάλειας και συμμόρφωσης βιομηχανικών προϊόντων

Τροπολογία - Επιβολή κυρώσεων στο πλαίσιο της εποπτείας της αγοράς στο πεδίο της ασφάλειας και συμμόρφωσης βιομηχανικών προϊόντων
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

Τροπολογία  κατατέθηκε στη Βουλή στο σχέδιο νόμου "Παραγωγή, εξαγωγή και διάθεση τελικών προϊόντων φαρμακευτικής κάνναβης του είδους Cannabis Sativa L περιεκτικότητας σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC) άνω του 0,2%"

Με την υπόψη τροπολογία, επανακαθορίζεται το πλαίσιο επιβολής κυρώσεων κατά την εποπτεία της αγοράς στο πεδίο της ασφάλειας και συμμόρφωσης βιομηχανικών προϊόντων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (Γ.Γ.Β.) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, με παράλληλη κατάργηση των κειμένων διατάξεων (άρθρο 32 του ν.4072/2012). Συγκεκριμένα, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

1.α. Προσδιορίζονται ο σκοπός (διαμόρφωση των κριτηρίων και των διαδικασιών επιβολής μέτρων και κυρώσεων καθώς και κλιμάκωση των διοικητικών κυρώσεων στους παραβάτες οικονομικούς φορείς κατά τους ελέγχους εποπτείας της αγοράς) καθώς και το αντικείμενο και οι γενικές αρχές εφαρμογής των προτεινομένων ρυθμίσεων.

Ορίζεται ότι, τα μέτρα και οι κυρώσεις που επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές είναι η γραπτή σύσταση, το πρόστιμο και πρόσθετα περιοριστικά διοικητικά μέτρα (απόσυρση και ανάκληση των προϊόντων, προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας των εγκαταστάσεων κ.λπ.).

β. Εξειδικεύεται η επιβολή του μέτρου της γραπτής σύστασης για παραβάσεις που αφορούν σε ελεγχόμενα προϊόντα τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ως χαμηλής ή μεσαίας επικινδυνότητας από τα αποτελέσματα του ελέγχου, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα.

Προβλέπεται η επιβολή προστίμου σε περίπτωση μη εφαρμογής των μέτρων άρσης της μη συμμόρφωσης ή μη λήψης των απαιτούμενων για τη συμμόρφωση του προϊόντος διορθωτικών μέτρων, εντός της τασσόμενης προθεσμίας που ορίζει εγγράφως η αρμόδια αρχή εποπτείας.

2.α. Επανακαθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του ύψους του επιβαλλόμενου προστίμου και ρυθμίζεται η διαδικασία επιβολής αυτού.

Συγκεκριμένα, το πρόστιμο βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί δημοσίων εσόδων βάσει χρηματικών καταλόγων που συντάσσονται και αποστέλλονται από την αρμόδια αρχή στη Δ.Ο.Υ. του οφειλέτη, ορίζεται δε ότι τα πρόστιμα πιστώνονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) ως έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) στον ειδικότερα αναφερόμενο ενδιάμεσο Ειδικό Λογαριασμό υπέρ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ).

β. Προβλέπεται η σύσταση Αναλυτικού Λογαριασμού Εξόδων (Α.Λ.Ε.) στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για την κάλυψη των αναγκών και των σχετικών δαπανών για την εποπτεία της αγοράς βιομηχανικών προϊόντων των Αρχών Εφαρμογής Εποπτείας και Διαχείρισης της Γ.Γ.Β. (ενδεικτικά, δαπάνες για την πραγματοποίηση εργαστηριακών δοκιμών, τις αμοιβές των ελεγκτών, την οργάνωση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων αυτών, την εποπτεία της αγοράς του ηλεκτρονικού εμπορίου κ.λπ.).

Το έσοδα του ανωτέρω ενδιάμεσου Ειδικού Λογαριασμού μεταφέρονται και εγγράφονται ως πίστωση στον προαναφερόμενο Α.Λ.Ε., το ύψος δε των κατ’ έτος μεταφερόμενων πιστώσεων καθορίζεται κατόπιν αιτήματος του φορέα προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον ανωτέρω Α.Λ.Ε. δεν συνυπολογίζονται για τον καθορισμό των ανωτάτων ορίων δαπανών του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

3.α. Ορίζονται τα πρόσθετα διοικητικά μέτρα και οι κυρώσεις, τα οποία η αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς δύναται να λαμβάνει, πέραν της επιβολής προστίμου (προσωρινή δέσμευση προϊόντος καθώς και απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας ή/και χρήσης/λειτουργίας στην αγορά).

β. Δύναται να πραγματοποιούνται οι εργαστηριακές δοκιμές για τους σκοπούς της εποπτείας της αγοράς βιομηχανικών προϊόντων και στις ενωσιακές εγκαταστάσεις δοκιμών του άρθρου 21 του Κανονισμού (ΕΕ) 2Θ19/1020.

 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η παρούσα τροπολογία προστίθεται ως ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε στο σχέδιο νόμου, πριν από την έναρξη ισχύος, ως εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

Καθορισμός, κλιμάκωση και διαδικασία επιβολής κυρώσεων κατά τους ελέγχους στο πλαίσιο της εποπτείας της αγοράς στο πεδίο της ασφάλειας και συμμόρφωσης βιομηχανικών προϊόντων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας

Άρθρο 1

Σκοπός - Ορισμοί

1. Σκοπός του παρόντος κεφαλαίου είναι η διαμόρφωση και εξειδίκευση των κριτηρίων και διαδικασιών επιβολής μέτρων και κυρώσεων, καθώς και η κλιμάκωση των διοικητικών κυρώσεων στους παραβάτες οικονομικούς φορείς κατά τους ελέγχους εποπτείας της αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 151 του ν. 4512/2018 (Α1 5), που διενεργούνται στο πεδίο της ασφάλειας και συμμόρφωσης βιομηχανικών προϊόντων ή εγκαταστάσεων αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας από τις Αρχές Εφαρμογής Εποπτείας και Διαχείρισης του άρθρου 65 του ν. 4712/2020 (Α' 146), εφεξής καλούμενες «αρχές εποπτείας».

2. Για τους σκοπούς του παρόντος στις αρχές εποπτείας εντάσσονται και οι υπηρεσίες ή φορείς του δημοσίου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, στους οποίους έχει ανατεθεί, βάσει της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας ή μέσω της σύναψης του πρωτοκόλλου συνεργασίας της παρ. 6 του άρθρου 65 του ν. 4712/2020, η άσκηση αρμοδιοτήτων των Αρχών Εφαρμογής Εποπτείας και Διαχείρισης του άρθρου 65 του ν. 4712/2020, συμπεριλαμβανομένης αυτής της επιβολής κυρώσεων.

3. Για τον σκοπό του παρόντος, εφαρμόζονται οι ορισμοί του άρθρου 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την εποπτεία της αγοράς και τη συμμόρφωση των προϊόντων και για την κατάργηση της Οδηγίας 2004/42/ΕΚ και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 765/2008 και (ΕΕ) αριθ. 305/2011 (L 169), με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων της κείμενης τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας.

Άρθρο 2

Αντικείμενο - Γενικές Αρχές

I. Οι παραβάσεις που επισύρουν την επιβολή μέτρων και κυρώσεων στους οικονομικούς φορείς σύμφωνα με το παρόν, αφορούν στη διαπίστωση, κατά τη διενέργεια του ελέγχου, μη συμμόρφωσης βιομηχανικών προϊόντων και εγκαταστάσεων με το άρθρο 65 του ν. 4712/2020 (Α' 146) (Παραρτήματα I, II, III), αρμοδιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, εφεξής καλούμενο ως ’’τεχνική βιομηχανική νομοθεσία”.

2. Η απόφαση επιβολής μέτρων και κυρώσεων στηρίζεται στα συμπεράσματα του ελέγχου, τα έγγραφα που εξετάσθηκαν, τα αποτελέσματα του φύλλου ελέγχου του άρθρου 147 του ν. 4512/2018 (Α' 5), και την ανάλυση που έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια ή μετά το πέρας του ελέγχου, σύμφωνα με το Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης του άρθρου 149 του ν. 4512/2018.

3. Τα μέτρα και οι κυρώσεις που επιβάλλονται είναι αναλογικά και εύλογα και στηρίζονται στην αξιολόγηση του κινδύνου που η παράβαση επιφέρει στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος.

4. Τα μέτρα και οι κυρώσεις που επιβάλλονται από τις αρμόδιες αρχές είναι τα ακόλουθα:

α) γραπτή σύσταση για συμμόρφωση και λήψη διορθωτικών μέτρων,

β) επιβολή προστίμου,

γ) πρόσθετα περιοριστικά διοικητικά μέτρα, όπως προσωρινή δέσμευση, προσωρινή ή οριστική απαγόρευση της διάθεσης και της διαθεσιμότητας στην αγορά, απόσυρση και ανάκληση των προϊόντων, ή προσωρινή ή οριστική διακοπή λειτουργίας εγκαταστάσεων.

Άρθρο 3

Γραπτή σύσταση για συμμόρφωση και λήψη διορθωτικών μέτρων

1. Το μέτρο της γραπτής σύστασης επιβάλλεται για παραβάσεις που αφορούν σε ελεγχόμενα προϊόντα, τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως χαμηλής ή μεσαίας επικινδυνότητας από τα αποτελέσματα του διενεργηθέντος ελέγχου, βάσει των φύλλων ελέγχου και σύμφωνα με το Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης.

2. Το μέτρο της γραπτής σύστασης επιβάλλεται μόνο σε περιπτώσεις παραβάσεων τυπικής μη συμμόρφωσης, που δεν επηρεάζουν άμεσα την ασφάλεια των προϊόντων, για τις οποίες υφίσταται, κατά την κρίση της αρμόδιας αρχής εποπτείας της αγοράς, δυνατότητα ανάληψης διορθωτικών ενεργειών από τους οικονομικούς φορείς, με παροχή κατευθυντήριων γραμμών, οδηγιών και πληροφόρησης για τη συμμόρφωσή τους. Παραβάσεις του πρώτου εδαφίου δύνανται να είναι οι παραβάσεις της κατηγορίας Α του άρθρου 4.

3. Το μέτρο της σύστασης αφορά στην άμεση έγγραφη απαίτηση της αρμόδιας αρχής εποπτείας της αγοράς από τον υπεύθυνο οικονομικό φορέα να συμμορφωθεί, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, το οποίο καθορίζεται από την αρχή, καθώς και στην ενημέρωση σχετικά με την επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη ανταπόκρισής του.

4. Στις περιπτώσεις μη εφαρμογής των μέτρων άρσης της μη συμμόρφωσης, όπου είναι εφικτό, ή μη λήψης των απαιτούμενων για τη συμμόρφωση του προϊόντος διορθωτικών μέτρων εντός της ταχθείσας προθεσμίας που ορίζει εγγράφως η αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς, επιβάλλονται πρόστιμα σύμφωνα με το άρθρο 4 και οι κυρώσεις της περ. β' του άρθρου 5.

5. Στις περιπτώσεις παραβάσεων για τις οποίες έχει επιβληθεί από την αρμόδια αρχή εποπτείας το μέτρο της γραπτής σύστασης, και για τις οποίες ol οικονομικοί φορείς έχουν προβεί σε συμμόρφωση, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα, εντός της ταχθείσας προθεσμίας, δεν επιβάλλονται πρόστιμα.

6. Πρόστιμα, επίσης, δεν επιβάλλονται στις περιπτώσεις παραβάσεων της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας που διαπιστώνονται από τους οικονομικούς φορείς βάσει των υποχρεώσεών τους, όπως αυτές απορρέουν από την κείμενη τεχνική βιομηχανική νομοθεσία, και για τις οποίες παραβάσεις προβαίνουν προληπτικά και οικειοθελώς στα προσήκοντα διορθωτικά μέτρα, ενημερώνοντας τις αρμόδιες αρχές εποπτείας.

Άρθρο 4

Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και επιβολή προστίμων

1. Η επιβολή προστίμου ακολουθεί την αρχή της αναλογικότητας. Για τον υπολογισμό του ύψους του προστίμου λαμβάνονται υπόψη:

α) η βαρύτητα των παραβάσεων και η έκταση της μη συμμόρφωσης, βάσει της οποίας προσδιορίζεται η μεγίστη τιμή βάσης (ΜΤΒ) του προστίμου, σύμφωνα με την περ. α' της παρ. 2.

β) η ιδιότητα του οικονομικού φορέα και η εγγενής επικινδυνότητα της κατηγορίας στην οποία ανήκει το ελεγχόμενο προϊόν, βάσει των οποίων προσδιορίζεται ο συντελεστής διαμόρφωσης προστίμου (ΣΔ), σύμφωνα με την περ. β’ της παρ. 2

και

γ) μια σειρά επιχειρησιακών παραγόντων, οι οποίοι παρατίθενται και αξιολογούνται σύμφωνα με την περ. γ' της παρ. 2, από τις οποίες προσδιορίζονται ο βαθμός και ο συντελεστής επιβολής προστίμου (ΣΕ).

2. Για τον υπολογισμό του ύψους του προστίμου ακολουθούνται τα κάτωθι βήματα:

α) Προσδιορισμός της μέγιστης τιμής βάσης (ΜΤΒ) του προστίμου, ανάλογα με τη βαρύτητα των παραβάσεων και την έκταση της μη συμμόρφωσης.

Ανάλογα με τις διαπιστωθείσες παραβάσεις, αρχικά υπολογίζεται η μέγιστη τιμή βάσης του προστίμου, με τη βοήθεια του Πίνακα που ακολουθεί, στον οποίο παρατίθεται η μέγιστη τιμή βάσης (ανώτατο όριο) ανά κατηγορία παράβασης.

Οι παραβάσεις διακρίνονται σε τέσσερις (4) κατηγορίες: A, Β, Γ και Δ.

Η κατηγορία Α αφορά σε παραβάσεις τυπικής μη συμμόρφωσης που διαπιστώνονται κατά τη διάρκεια του πρωτοβάθμιου ελέγχου.

Η κατηγορία Β αφορά σε σοβαρότερες παραβάσεις που διαπιστώνονται κατά τη διενέργεια του δευτεροβάθμιου ελέγχου και αφορούν στην τεχνική τεκμηρίωση της συμμόρφωσης και ασφάλειας του προϊόντος ή της εγκατάστασης, βάσει των στοιχείων του τεχνικού φακέλου.

Η κατηγορία Γ περιλαμβάνει τις παραβάσεις που διαπιστώνονται στον τριτοβάθμιο έλεγχο, βάσει των αποτελεσμάτων εργαστηριακών ελέγχων και δοκιμών που διενεργούνται για την επαλήθευση της συμμόρφωσης του ελεγχόμενου προϊόντος από την αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς.

Η κατηγορία Δ περιλαμβάνει λοιπές παραβάσεις που αφορούν σε θέματα συνεργασίας των οικονομικών φορέων με τις αρχές εποπτείας και συμμόρφωσής τους με τις επιβαλλόμενες διοικητικές κυρώσεις και μέτρα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΒΑΣΗΣ (ΜΤΒ) (Ευρώ)

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α - Πρωτοβάθμιος έλεγχος

αα

Απουσία σήμανσης CE ή άλλης προβλεπόμενης από την τεχνική βιομηχανική νομοθεσία σήμανσης συμμόρφωσης (π.χ. πηδαλιόσχημο σήμα, "3", "π", "e", μετρολογική σήμανση, ενεργειακή σήμανση και άλλα σήματα πιστοποίησης), στο προϊόν ή όπου αλλού επιβάλλεται, ή τοποθέτησή της κατά παράβαση των κανόνων και όρων που προβλέπει η σχετική νομοθεσία για την τοποθέτησή της.

5.000

αβ

Έλλειψη στοιχείων ταυτότητας ή επικοινωνίας του κατασκευαστή ή του εισαγωγέα επί του προϊόντος ή επί της συσκευασίας, ή ελλιπείς, ή/και λανθασμένες σχετικές πληροφορίες

3.000

αγ

Μη συμμορφώσεις ως προς την αναγραφή των απαιτούμενων τεχνικών/βασικών χαρακτηριστικών του προϊόντος ή τυχόν άλλων προβλεπόμενων πληροφοριών και στοιχείων στη σήμανση του προϊόντος.

5.000

αδ

Απουσία στοιχείων ταυτοποίησης/ιχνηλασιμότητας του προϊόντος (π.χ. τύπο/μοντέλο, αριθμός σειράς)

5.000

αε

Μη ικανοποίηση λοιπών απαιτήσεων για προϊόντα ή παρεχόμενες υπηρεσίες που προβλέπονται στην κείμενη τεχνική βιομηχανική νομοθεσία, διαπιστωθείσα κατά τον πρωτοβάθμιο έλεγχο.

5.000

αστ

Μη ικανοποίηση άλλων απαιτήσεων που αφορούν στις υποχρεώσεις του οικονομικού φορέα ή χρήστη.

4.000

αζ

Δεν έχει συνταχθεί Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ ή δεν έχει καταρτιστεί σωστά

5.000

αη

Το προϊόν δεν έχει καταχωρηθεί ή δεν έχει λάβει έγκριση από την αρμόδια αρχή

5.000

αθ

Το προϊόν δεν συνοδεύεται από τις οδηγίες και τις πληροφορίες ασφάλειας στην ελληνική γλώσσα ή το περιεχόμενό τους είναι ελλιπές

5.000

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β - Δευτεροβάθμιος έλεγχος

βα

Έλλειψη ή μη προσκόμιση τεχνικού φακέλου και τοποθέτηση της προβλεπόμενης σήμανσης συμμόρφωσης (CE, π, κ.λπ.) ή/και κατάρτισης Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ

30.000

ββ

Έλλειψη ή μη προσκόμιση τεχνικού φακέλου και απουσία της προβλεπόμενης σήμανσης συμμόρφωσης (CE, π, κ.λπ.) ή Δήλωσης Συμμόρφωσης

20.000

βγ

Ελλείψεις στα στοιχεία του τεχνικού φακέλου ασφάλειας και συμμόρφωσης του προϊόντος ή/και της εγκατάστασης (κατασκευαστικά σχέδια, εκθέσεις δοκιμών, πιστοποιητικά εξέτασης τύπου, πιστοποιητικά συμμόρφωσης, πιστοποιητικά αρχικού και περιοδικού ελέγχου, κ.λπ.)

20.000

βδ

Μη εφαρμογή ή πλημμελής εφαρμογή των προβλεπόμενων διαδικασιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης/ελέγχου του προϊόντος ή εγκατάστασης.

20.000

βε

Επίθεση σήμανσης συμμόρφωσης (π.χ. CE, π) ή κατάρτιση της δήλωσης συμμόρφωσης χωρίς να έχουν τηρηθεί οι απαιτούμενες διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης

30.000

ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Γ-Τριτοβάθμιος έλεγχος

γ

Μη συμμόρφωση προς τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας, τις απαιτήσεις των προτύπων ή άλλων απαιτήσεων ασφάλειας/επιδόσεων και τεχνικών προδιαγραφών που προβλέπονται στην κείμενη τεχνική βιομηχανική νομοθεσία, βάσει των αποτελεσμάτων των εργαστηριακών δοκιμών.

Η μεγίστη τιμή βάσης καθορίζεται ανάλογα με τον αριθμό, τη βαρύτητα σε σχέση με την ασφάλεια και το εύρος των διαπιστωθεισών αποκλίσεων/μη συμμορφώσεων.

10.000 έως 50.000


Εξαιρούνται οι μη συμμορφώσεις που αφορούν αποκλειστικά στις σημάνσεις και επισημάνσεις των προϊόντων, για τις οποίες εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην κατηγορία Α.


ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ- ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ

δα

Μη ικανοποίηση των απαιτήσεων περί ταυτοποίησης των οικονομικών φορέων σε όλη την εφοδιαστική αλυσίδα

5.000

δβ

Μη παράδοση στα αρμόδια ελεγκτικά όργανα ή μη προσκόμιση στην αρμόδια αρχή εποπτείας αγοράς των παραστατικών αγοράς και διακίνησης (τιμολόγια, δελτία αποστολής κ.λπ.) των ελεγχόμενων προϊόντων.

5.000

δγ

Μη εφαρμογή των επιβαλλόμενων μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας των μη συμμορφούμενων προϊόντων ή/και της λειτουργίας του προϊόντος/εγκατάστασης.

50.000

δδ

Παρεμπόδιση ή άρνηση ελέγχου ή άρνηση χορήγησης δείγματος.

50.000

Οι μέγιστες τιμές βάσης για τα πρόστιμα των κατηγοριών Α έως και Γ, ισχύουν ανά μη συμμορφούμενο τύπο προϊόντος που εντοπίζεται στην εφοδιαστική αλυσίδα και ανά προϊόν που εντοπίζεται σε χρήση/λειτουργία.

Για τις κατηγορίες παραβάσεων Α έως και Γ, σε περίπτωση που διαπράττονται ταυτόχρονα διαφορετικές παραβάσεις που εμπίπτουν στην ίδια κατηγορία, η μεγίστη τιμή βάσης (ΜΤΒ) του προστίμου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο αυτής και συγκεκριμένα τα ποσά των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ για το σύνολο των παραβάσεων που εμπίπτουν στην κατηγορία Α, των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ για το σύνολο των παραβάσεων που εμπίπτουν στην κατηγορία Β και των πενήντα χιλιάδων (50.000,00) ευρώ για το σύνολο των παραβάσεων που εμπίπτουν στην κατηγορία Γ.

Όταν διαπράττονται παραβάσεις που εμπίπτουν σε περισσότερες εκ των ανωτέρω Α έως και Γ κατηγοριών, για τον προσδιορισμό της μέγιστης τιμής βάσης του προστίμου λαμβάνονται υπόψη μόνο οι παραβάσεις της εκάστοτε ανώτατης κατηγορίας. Σύμφωνα με τον ανωτέρω πίνακα, ανώτατη κατηγορία παραβάσεων είναι η Γ, ακολουθεί η Β και έπεται η Α.

Σε κάθε περίπτωση, η μέγιστη τιμή βάσης του προστίμου για όλες τις παραβάσεις των κατηγοριών Α έως και Γ του ανωτέρω πίνακα δεν μπορεί να υπερβεί τις πενήντα χιλιάδες (50.000,00) ευρώ.

Η μέγιστη τιμή βάσης για τα πρόστιμα της κατηγορίας Δ είναι ανεξάρτητη και αυτοτελής για κάθε παράβαση και σε περίπτωση που διαπράττονται ταυτόχρονα διαφορετικές παραβάσεις εντός της κατηγορίας Δ, αυτές συναθροίζονται. Η μέγιστη τιμή βάσης, ωστόσο, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο αυτής και συγκεκριμένα τις πενήντα χιλιάδες (50.000,00) ευρώ.

Η συνολική μέγιστη τιμή βάσης για τα πρόστιμα των κατηγοριών Α έως και Δ προκύπτει από το άθροισμα της μέγιστης τιμής βάσης για τις παραβάσεις των κατηγοριών A, Β και Γ ως ανωτέρω και της μέγιστης τιμής βάσης που αναλογεί για τις παραβάσεις της κατηγορίας Δ.

β) Προσδιορισμός του συντελεστή διαμόρφωσης προστίμου (ΣΔ), βάσει της ιδιότητας του οικονομικού φορέα και της εγγενούς επικινδυνότητας της κατηγορίας στην οποία ανήκει το ελεγχόμενο προϊόν, σύμφωνα με το Παράρτημα I της υπ' αρ. 118632/9.11.2020 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Κατάταξη σε βαθμούς επικινδυνότητας βιομηχανικών προϊόντων και οικονομικών φορέων για την κατάρτιση του προγράμματος ελέγχων εποπτείας της αγοράς» (Β' 5111), ως εξής:

Ιδιότητα οικονομικού φορέα

Εγγενής επικινδυνότητα κατηγορίας βιομηχανικού προϊόντος

Συντελεστής Προστίμου (ΣΔ)

Διαμόρφωσης

Κατασκευαστής

Υψηλός

1,0



Μεσαίος

0,8



Χαμηλός

0,6


Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος ή

Υψηλός

0,8


εισαγωγέας

Μεσαίος

0,6



Χαμηλός

0,5


Διανομέας/Άλλος οικονομικός

Υψηλός

0,4


φορέας

Μεσαίος

0,3



Χαμηλός

0,2


Χρήστης

Υψηλός/Μεσαίος/

Χαμηλός

0,2


γ) Αξιολόγηση κριτηρίων που αφορούν στον ελεγχόμενο οικονομικό φορέα ή χρήστη και βαθμολόγηση αντίστοιχων κριτηρίων, σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί:

Κριτήριο

Αξιολόγηση

Βαθμός

Βαθμός συνεργασίας του ελεγχόμενου οικονομικού

φορέα/χρήστη

Άριστος: Ανάληψη εθελοντικής δράσης Λήψη προληπτικών ενεργειών για τη μη επανάληψη του ευρήματος

0

Καλός: Ικανότητα αξιολόγησης κατάστασης/Λήψη διορθωτικών μέτρων

5

Μέτριος: Κριτική αντιμετώπιση

10

Κακός: Αρνητισμός

20

Εμπορική αξία μη συμμορφούμενων προϊόντων (πλήθος χ τιμή μονάδας), βάσει των στοιχείων και παραστατικών παραγωγής/εισαγωγής, διακίνησης και εμπορίας (σε €)

Μεγάλη: Εμπορική αξία > 100.000

20

Μεσαία: 50.000 Εμπορική αξία < 100.000

10

Μικρή: 1.000 Εμπορική αξία < 50.000

5

Πολύ μικρή: Εμπορική αξία< 1.000

0

Ιστορικό μη συμμόρφωσης βάσει

αποτελεσμάτων προηγούμενων ελέγχων

Ναι: Υπάρχει ιστορικό καταγραφής μη συμμορφώσεων διαφορετικών από την τρέχουσα μη συμμόρφωση

10

Όχι

0

Ιστορικό μη συμμόρφωσης της επιχείρησης με τα διορθωτικά μέτρα που επιβλήθηκαν ή/καιτις συστάσεις που έγιναν από τις ελεγκτικές αρχές

Ναι: Υπάρχει ιστορικό μη συμμόρφωσης με τα

διορθωτικά μέτρα ή και τις συστάσεις και έχουν επιβληθεί διοικητικές κυρώσεις ή/και πρόστιμα

10

Οχι

0

Ιστορικό συμβάντων (π.χ, ατυχήματα)/1στορικό καταγγελιών

Ναι

10

Όχι

0

Μέγεθος του οικονομικού φορέα που συνδέεται με τον αριθμό απασχολούμενων (ΕΜΕ) ή/και τον ετήσιο κύκλο εργασιών (σε εκ €)

Μεγάλο: ΕΜΕ 250 εργαζομένους, ή/και κύκλος εργασιών προηγούμενου έτους > 50 εκ €

20

Μεσαίο: 50 < ΕΜΕ <250, ή/και 10 < κύκλος εργασιών προηγούμενου έτους 50

10

Μικρό: 10 < ΕΜΕ < 50, ή/και 2 < κύκλος εργασιών προηγούμενου έτους 10

5

Πολύ μικρό: ΕΜΕ < 10, ή/και κύκλος εργασιών προηγούμενου έτους 2

0

Συνολική βαθμολογία



και προσδιορισμός του συντελεστή επιβολής προστίμου (ΣΕ), ανάλογα με τη συνολική βαθμολογία επιχειρησιακών παραγόντων, σύμφωνα με τον Πίνακα που ακολουθεί:

Συνολική βαθμολογία

επιχειρησιακών παραγόντων

Βαθμός επιβολής προστίμου

Συντελεστής Επιβολής Προστίμου (ΣΕ)

60-90

Υψηλός

1,0

30-55

Μέτριος

0,7

0-25

Χαμηλός

0,4

3. Το ύψος του προστίμου (Υ) προκύπτει από το γινόμενο της Μεγίστης Τιμής Βάσης, του Συντελεστή Διαμόρφωσης Προστίμου και του Συντελεστή Επιβολής Προστίμου:

Υ=(ΜΤΒ)Χ(ΣΔ)Χ(ΣΕ)

4. Σε περίπτωση υποτροπής οι παραβάτες τιμωρούνται με πρόστιμο διπλάσιο του αρχικού.

5. Τα πρόστιμα επιβάλλονται με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αρχής εποπτείας. Το πρόστιμο βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις περί δημοσίων εσόδων, βάσει χρηματικών καταλόγων που συντάσσονται και αποστέλλονται από την αρμόδια αρχή στη Δ.Ο.Υ. του οφειλέτη. Τα πρόστιμα πιστώνονται κατά ποσοστό 50% ως έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού και κατά ποσοστό 50% στον ενδιάμεσο Ειδικό Λογαριασμό υπέρ Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Κωδικός Φορέα: 1035-204-0000000, ΚΑΕ: 84583, με αριθμό 234218/6 της Τράπεζας Ελλάδος, IBAN GR 8601000230000000002342186.

Κατά της ανωτέρω απόφασης επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον του ιεραρχικά προϊσταμένου του οργάνου επιβολής της κύρωσης εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο.

6. Στον τακτικό προϋπολογισμό της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Κωδικός Φορέα: 1035-204-0000000), δυνάμει του ν. 4270/2014 (Α1 143), συστήνεται Αναλυτικός Λογαριασμός Εξόδων (Α.Λ.Ε.) για την κάλυψη των αναγκών και των σχετικών δαπανών για την εποπτεία της αγοράς βιομηχανικών προϊόντων των Αρχών Εφαρμογής Εποπτείας και Διαχείρισης του άρθρου 65 του ν. 4712/2020 (Α1 146), της Γενικής Διεύθυνσης Βιομηχανίας και Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, όπως:

α) Δαπάνες για την πραγματοποίηση εργαστηριακών δοκιμών,

β) δαπάνες για τις αμοιβές των ελεγκτών,

γ) δαπάνες μετακίνησης, διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης των Ελεγκτών, στις περιπτώσεις μετακίνησης των κλιμακίων ελέγχου εκτός της έδρας της υπηρεσίας,

δ) δαπάνες για την αγορά προτύπων, ετήσιες συνδρομές,

ε) δαπάνες για την οργάνωση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων ελεγκτών,

στ) δαπάνες χρήσης υπηρεσιακών οχημάτων (κόστος καυσίμου, διόδια, συντήρηση οχήματος κ.λπ.), τα οποία χρησιμοποιούνται για τη μετακίνηση των κλιμακίων ελέγχου,

ζ) δαπάνες για την εποπτεία της αγοράς του ηλεκτρονικού εμπορίου,

η) δαπάνες εξοπλισμού.

Τα έσοδα του ενδιάμεσου Ειδικού Λογαριασμού της παρ. 5 μεταφέρονται και εγγράφονται ως πίστωση στον λογαριασμό (Α.Λ.Ε.) του πρώτου εδαφίου. Το ύψος των κατ' έτος μεταφερόμενων πιστώσεων καθορίζεται κατόπιν αιτήματος του φορέα προς το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον λογαριασμό (Α.Λ.Ε.) του προηγούμενου εδαφίου δεν συνυπολογίζονται για τον καθορισμό των ανώτατων ορίων δαπανών του ετήσιου τακτικού προϋπολογισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Μετά την εξάντληση του ορίου δαπανών του λογαριασμού αυτού, οι προαναφερθείσες δαπάνες καλύπτονται από τους αντίστοιχους λογαριασμούς δαπανών του Φορέα.

Άρθρο 5

Πρόσθετα περιοριστικά διοικητικά μέτρα

Με την επιφύλαξη των περιοριστικών μέτρων ή των εκτελεστικών αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που προβλέπονται από την ενωσιακή νομοθεσία, η αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς δύναται να λαμβάνει, πέραν της επιβολής προστίμου, τα ακόλουθα διοικητικά μέτρα και κυρώσεις, εφόσον διαπιστωθεί ότι το ελεγχόμενο προϊόν δεν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις της κείμενης τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας:

α) Προσωρινή δέσμευση

Αν τα προϊόντα ενδέχεται να παρουσιάζουν κίνδυνο βάσει των φύλλων ελέγχου και σύμφωνα με το Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης, το ελεγκτικό όργανο δύναται να προβεί στην προσωρινή δέσμευση του προϊόντος για την περίοδο που απαιτείται, μέχρι την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της συμμόρφωσής του.

Η αποδέσμευση πραγματοποιείται με αιτιολογημένη απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας αρχής εποπτείας της αγοράς, εφόσον διαπιστωθεί η συμμόρφωση των ελεγχθέντων προϊόντων, σύμφωνα με το Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης.

Το μέτρο της προσωρινής δέσμευσης εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις εντοπισμού κατά τον επιτόπιο έλεγχο προϊόντων που έχουν κοινοποιηθεί στην αρμόδια αρχή εποπτείας αγοράς μέσω του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) ή του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης και Επικοινωνίας για την Εποπτεία Αγοράς (ICSMS), ή για τα οποία έχουν κοινοποιηθεί στην αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς εκτελεστικές περιοριστικές αποφάσεις της Επιτροπής, σύμφωνα με την οικεία τεχνική βιομηχανική νομοθεσία.

β) Απαγόρευση κυκλοφορίας και διαθεσιμότητας και χρήσης ή λειτουργίας

Η διοικητική κύρωση της απαγόρευσης της κυκλοφορίας, της διαθεσιμότητας στην αγορά, της χρήσης ή λειτουργίας προϊόντος ή εγκατάστασης επιβάλλεται για παραβάσεις που αφορούν σε ελεγχόμενα προϊόντα ή εγκαταστάσεις τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως υψηλής επικινδυνότητας από τα αποτελέσματα του ελέγχου που έχει διενεργηθεί βάσει των φύλλων ελέγχου και σύμφωνα με το Μοντέλο Ενεργειών Συμμόρφωσης, και ειδικότερα στις περιπτώσεις:

βα) παραβάσεων που αφορούν σε μη συμμόρφωση που άπτονται της τεχνικής τεκμηρίωσης της συμμόρφωσης και ασφάλειας του προϊόντος ή της εγκατάστασης, βάσει των στοιχείων του τεχνικού φακέλου (υψηλού κινδύνου, παραβάσεις της κατηγορίας Β του άρθρου 4).

ββ) μη συμμόρφωσης του προϊόντος με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών ελέγχων και των εκθέσεων δοκιμών (τριτοβάθμιος έλεγχος, παραβάσεις κατηγορίας Γ).

βγ) που η άρση των μη συμμορφώσεων από τους οικονομικούς φορείς κρίνεται από την αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς μη εφικτή.

βδ) που η λήψη των διορθωτικών μέτρων για τη συμμόρφωση των προϊόντων δεν πραγματοποιείται εντός της ταχθείσας από την αρμόδια αρχή εποπτείας προθεσμίας.

βε) σε κάθε άλλη περίπτωση που για λόγους προστασίας της δημόσιας ασφάλειας και υγείας, του περιβάλλοντος ή οποιοσδήποτε άλλης πτυχής του δημοσίου συμφέροντος που καλύπτεται από την τεχνική βιομηχανική νομοθεσία επιβάλλεται η λήψη άμεσων περιοριστικών μέτρων.

Η απαγόρευση της κυκλοφορίας και της διαθεσιμότητας στην αγορά των μη συμμορφούμενων προϊόντων επιβάλλεται με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αρχής εποπτείας.

Η απαγόρευση μπορεί να είναι προσωρινή ή οριστική, ανάλογα με τον χαρακτήρα της μη συμμόρφωσης του προϊόντος ή την επικινδυνότητα αυτού. Με την ίδια απόφαση επιβάλλεται, αν κριθεί αναγκαίο από την αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς, και η απόσυρση ή η ανάκληση των ήδη διατεθέντων προϊόντων στην αγορά και η προσωρινή ή οριστική παύση της χρήσης ή λειτουργίας εγκαταστάσεων.

Η απόφαση της προσωρινής απαγόρευσης περιλαμβάνει και την απαίτηση λήψης κατάλληλων διορθωτικών μέτρων, εντός ταχθείσας προθεσμίας, για την παύση της μη συμμόρφωσης ή της εξάλειψης του κινδύνου. Το μέτρο της προσωρινής απαγόρευσης αποσύρεται αμέσως μόλις ο οικονομικός φορέας αποδείξει ότι έχει λάβει διορθωτικά μέτρα. Σε αντίθετη περίπτωση, επιβάλλεται το μέτρο της οριστικής απαγόρευσης ή και η απόσυρση ή η ανάκληση των ήδη διατεθέντων προϊόντων στην αγορά.

Οι αποφάσεις με τις οποίες επιβάλλονται οι ανωτέρω κυρώσεις κοινοποιούνται στους ενδιαφερομένους υπόχρεους με συστημένη επιστολή ή/και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Κάθε ελεγχόμενος εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την παραλαβή της απόφασης, ενημερώνει με υπεύθυνη δήλωσή του την αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς για την εκτέλεση της απόφασης απόσυρσης ή ανάκλησης. Στη δήλωσή του οφείλει να αναφέρει το πλήθος των προϊόντων που αποσύρθηκε από την αγορά ή έχει ανακαλέσει από τους καταναλωτές και τον ακριβή χώρο (οδό, αριθμό) της αποθήκευσης αυτού.

Η αρμόδια αρχή εποπτείας της αγοράς μπορεί, όποτε κρίνει σκόπιμο, να προβεί στον έλεγχο της πραγματοποίησης της οριστικής απαγόρευσης κυκλοφορίας και απόσυρσης, μετά από τον οποίο συντάσσει πρωτόκολλο ελέγχου που προσυπογράφεται και από τον ενδιαφερόμενο. Το προϊόν που απαγορεύθηκε δεν μπορεί πλέον να διατεθεί στην αγορά.

Κατά της απόφασης επιβολής κυρώσεων της παρούσας επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής ενώπιον του ιεραρχικά προϊσταμένου του οργάνου επιβολής της κύρωσης εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της στον ενδιαφερόμενο.

Άρθρο 6

Μεταβατικές διατάξεις

1. Ρυθμίσεις για την επιβολή κυρώσεων που προβλέπονται στην τεχνική βιομηχανική νομοθεσία ισχύουν έως τη δημοσίευση του παρόντος.

2. Με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων καταγράφονται οι κανονιστικές διατάξεις της κείμενης τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας που παύουν να ισχύουν από τη δημοσίευση του παρόντος.

3. Η παρ. 5 του άρθρου 19 και το άρθρο 20 του ν. 4177/2013 (Α1173) δεν θίγονται.

Άρθρο 7

Τροποποιούμενες διατάξεις

Η παρ. 4 του άρθρου 28 του ν. 4072/2012 (Α1 86), ως προς τη διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης των προϊόντων, αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Οι εργαστηριακές δοκιμές της παρ. 2 δύνανται να πραγματοποιούνται και στις ενωσιακές εγκαταστάσεις δοκιμών του άρθρου 21 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1020, οι οποίες έχουν ως αποστολή να συμβάλλουν στη βελτίωση της εργαστηριακής ικανότητας, καθώς και στη διασφάλιση της αξιοπιστίας και συνοχής στις δοκιμές, για τους σκοπούς της εποπτείας της αγοράς εντός της Ένωσης. Οι ενωσιακές εγκαταστάσεις δοκιμών διενεργούν εργαστηριακές δοκιμές για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων ή για συγκεκριμένους κινδύνους που έχουν σχέση με μια κατηγορία προϊόντων μετά από αίτημα των αρχών εποπτείας της αγοράς.»

Άρθρο 8

Καταργούμενες διατάξεις

Το άρθρο 32 του ν. 4072/2012 (Α' 86), ως προς την επιβολή κυρώσεων, καταργείται.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης