Αποτελέσματα live αναζήτησης

myData: Εισαγωγικές επιχειρήσεις και εκτελωνιστές - Φάκελος εισαγωγών

29 Απρίλιος 2021
myData: Εισαγωγικές επιχειρήσεις και εκτελωνιστές - Φάκελος εισαγωγών
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Απρίλιος 2021

Θεματικές Ενότητες myDATA

Φάκελος Εισαγωγών


Πως διαβιβάζονται τα δεδομένα στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA στην περίπτωση παραστατικών Φακέλου Εισαγωγών, από τον Εκτελωνιστή, τις Οντότητες Ημεδαπής που τιμολογούν τα έξοδα φακέλου και την Εισαγωγική Επιχείρηση;

- Α. Εκτελωνιστής

Ο Εκτελωνιστής έχει δύο τρόπους στην έκδοση και διαβίβαση παραστατικού αναφορικά με τη διαδικασία εισαγωγής και εκτελωνισμού εμπορευμάτων από τρίτες χώρες:

1ος Τρόπος: Έκδοση και διαβίβαση Τ.Π.Υ. που περιλαμβάνει την αμοιβή του Εκτελωνιστή και την εκκαθάριση πληρωμών για λογαριασμό και κατ' εντολή του πελάτη (έξοδα εκτελωνισμού - εξοδολόγιο)

Παραστατικό Εκτελωνιστή ενιαίο με εξοδολόγιο


1. Το παραστατικό που εκδίδει και διαβιβάζει ο Εκτελωνιστής είναι της κατηγορίας Α1 αντικριζόμενα παραστατικά ημεδαπής και διαβιβάζεται από τον Εκτελωνιστή - Εκδότη στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA με Τύπο Παραστατικού 2.1 Τιμολόγιο Παροχής.

2. Στη σύνοψη και το χαρακτηρισμό συναλλαγών ο Εκτελωνιστής διαβιβάζει δύο γραμμές:
- 1η Γραμμή Σύνοψης _ Χαρακτηρισμός Συναλλαγών
Καθ. Αξία 1.3 Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών (+) / (-) _ Κατ. ΦΠΑ [1] 24%_Ε3_561_001 [Ε3_Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών - κωδ. 561[Σύνολο]_Χονδρικές - Επιτηδευματιών (κωδ._001)]
- 2η Γραμμή Σύνοψης _ Χαρακτηρισμός Συναλλαγών
Καθ. Αξία 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων (+) / (-)_ Κατ. ΦΠΑ [7] 0%_χωρίς χαρακτηρισμό Ε3

3. Η 1η Γραμμή Σύνοψης αφορά στην αμοιβή του Εκτελωνιστή.
 
4. Η 2η Γραμμή Σύνοψης περιέχει όλα τα έξοδα εκτελωνισμού που πλήρωσε ο Εκτελωνιστής για λογαριασμό της Εισαγωγικής Επιχείρησης και περιλαμβάνονται στο παραστατικό που εκδίδεται. Μέρος των εξόδων αυτών είναι από υπόχρεες οντότητες, αφορούν Α1 αντικριζόμενα παραστατικά ημεδαπής και διαβιβάζονται από τους Εκδότες τους π.χ. μεταφορικά κ.α.. Τα υπόλοιπα ποσά αφορούν παραστατικά λοιπών εξόδων από υπόχρεες οντότητες για παραστατικά της κατηγορίας Α2 μη αντικριζόμενα παραστατικά ημεδαπής και από μη υπόχρεες οντότητες της Α.1138/2020 (π.χ. λοιπές δαπάνες λιανικής, ΔΕΤΕ - Δασμοί- φόροι, ΕΕΠΑ, μικροδαπάνες εκτελωνισμού). Σε κάθε περίπτωση επισυνάπτονται στο εξοδολόγιο του Εκτελωνιστή και περιλαμβάνουν την μεικτή αξία των εξόδων εκτελωνισμού (Καθαρή αξία + Φ.Π.Α.). Το ποσό Φ.Π.Α. της δασμολογητέας αξίας δεν συμπεριλαμβάνεται στη διαβίβαση. 

2ος Τρόπος: Έκδοση και διαβίβαση Τ.Π.Υ. που περιλαμβάνει μόνο την αμοιβή του Εκτελωνιστή και τα έξοδα εκτελωνισμού δεν περιλαμβάνονται στο παραστατικό του, αλλά επισυνάπτονται ως διακριτό εξοδολόγιο

Παραστατικό Εκτελωνιστή διακριτό από το εξοδολόγιο


1. Το παραστατικό είναι της κατηγορίας Α1 αντικριζόμενα παραστατικά ημεδαπής και διαβιβάζεται από τον Εκδότη στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA με Τύπο Παραστατικού 2.1 Τιμολόγιο Παροχής.

2. Στη σύνοψη και το χαρακτηρισμό συναλλαγών ο Εκτελωνιστής διαβιβάζει μία γραμμή:
- 1η Γραμμή Σύνοψης _ Χαρακτηρισμός Συναλλαγών
Καθ. Αξία 1.3 Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών (+) / (-) _ Κατ. ΦΠΑ [1] 24%_Ε3_561_001 [Ε3_Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών - κωδ. 561[Σύνολο]_Χονδρικές - Επιτηδευματιών (κωδ._001)]

3. Η 1η Γραμμή Σύνοψης αφορά στην αμοιβή του Εκτελωνιστή. Δεν διαβιβάζεται από τον Εκτελωνιστή 2η Γραμμή Σύνοψης με τα έξοδα εκτελωνισμού που πλήρωσε για λογαριασμό της Εισαγωγικής Επιχείρησης, διότι δεν αποτελούν μέρος του εκδιδόμενου παραστατικού αλλά διακριτή κατάσταση καταγραφής εξόδων εκτελωνισμού.

- Β. Προμηθευτές ημεδαπής της Εισαγωγικής Επιχείρησης

Οι Προμηθευτές ημεδαπής που εκδίδουν παραστατικά της κατηγορίας Α1 στην Εισαγωγική Επιχείρηση για τα έξοδα φακέλου εισαγωγής (μεταφορικά κ.α.) διαβιβάζουν στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA ως Εκδότες σύνοψη και χαρακτηρισμό εσόδων για λογαριασμό τους και σύνοψη εξόδων για λογαριασμό της Εισαγωγικής Επιχείρησης - Λήπτη:

Τα ποσά που περιλαμβάνονται στα παραστατικά της περίπτωσης αυτής αποτελούν έσοδο για τον Εκδότη και έξοδο για το Λήπτη.

Παραστατικά Προμηθευτών εξόδων φακέλου - Α1 αντικριζόμενα παραστατικά ημεδαπής


1. Τα παραστατικά που εκδίδουν και διαβιβάζουν ως Εκδότες οι Προμηθευτές της Εισαγωγικής Επιχείρησης είναι κατηγορίας Α1 αντικριζόμενα παραστατικά ημεδαπής και διαβιβάζονται στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA από τον Εκδότη, είτε με Τύπο Παραστατικού 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης είτε 2.1 Τιμολόγιο Παροχής.

2. Στη σύνοψη και το χαρακτηρισμό συναλλαγών οι Προμηθευτές της Εισαγωγικής Επιχείρησης διαβιβάζουν μία γραμμή:
- 1η Γραμμή Σύνοψης _ Χαρακτηρισμός Συναλλαγών ενδεικτικά για μεταφορικά
Καθ. Αξία 1.3 Έσοδα από Παροχή Υπηρεσιών (+) / (-) _ Κατ. ΦΠΑ [1] 24%_Ε3_561_001 [Ε3_Πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών - κωδ. 561[Σύνολο]_Χονδρικές - Επιτηδευματιών (κωδ._001)]

3. Οι χαρακτηρισμοί συναλλαγών εσόδου είναι υποχρέωση του Εκδότη και δεν επηρεάζουν το χαρακτηρισμό εξόδων που έχει υποχρέωση να διαβιβάσει στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA η Εισαγωγική Επιχείρηση που λειτουργεί ως Λήπτης. Επισημαίνεται ότι τα έξοδα αυτής της περίπτωσης διαβιβάζονται ως ποσά συναλλαγής δύο φορές για την Εισαγωγική Επιχείρηση. Μία φορά ως αντικριζόμενα Α1 από τους Εκδότες τους και μία φορά από τον Εκτελωνιστή ως έξοδα εκετελωνισμού σύμφωνα με τον πρώτο τρόπο Έκδοσης.

- Γ. Εισαγωγική Επιχείρηση

Η Εισαγωγική Επιχείρηση έχει υποχρέωση να διαβιβάσει μόνο χαρακτηρισμό εξόδων για τα παραστατικά της κατηγορίας Α1 που λαμβάνει από την ημεδαπή (Εκτελωνιστής - Λοιποί Προμηθευτές που εξυπηρετούν την εισαγωγή αγαθών) και σύνοψη με χαρακτηρισμό εξόδων για παραστατικά της κατηγορίας Β1 (π.χ. λοιπές δαπάνες λιανικής, ΔΕΤΕ - Δασμοί-φόροι, ΕΕΠΑ, μικροδαπάνες εκτελωνισμού). Επιπλέον έχει την υποχρέωση να διαβιβάζει σύνοψη και χαρακτηρισμό εξόδων για τα παραστατικά της κατηγορίας Β2, που λαμβάνει από την αλλοδαπή (Προμηθευτής εισαγόμενων αγαθών τρίτης χώρας - Λοιποί Προμηθευτές που εξυπηρετούν την εισαγωγή αγαθών):

1ος Τρόπος: Καταχώρηση παραστατικού Εκτελωνιστή από την Εισαγωγική Επιχείρηση - Λήπτη και διαβίβαση χαρακτηρισμού εξόδου που περιλαμβάνει την αμοιβή του καθώς και την εκκαθάριση πληρωμών για λογαριασμό και κατ' εντολή του Λήπτη (έξοδα εκτελωνισμού - εξοδολόγιο)

Παραστατικό Εκτελωνιστή ενιαίο με εξοδολόγιο


1. Το παραστατικό του Εκτελωνιστή είναι της κατηγορίας Α1 αντικριζόμενα παραστατικά ημεδαπής, διαβιβάζεται από τον Εκδότη στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Η Εισαγωγική Επιχείρηση - Λήπτης διαβιβάζει μόνο χαρακτηρισμό εξόδων μέσω του αυτοματοποιημένου συσχετισμού της λογιστικής εγγραφής εξόδου που διενεργεί στο λογιστικό της πρόγραμμα και του ΜΑΡΚ του παραστατικού που διαβίβασε ο Εκδότης για λογαριασμό του.

2. Στο χαρακτηρισμό συναλλαγών η Εισαγωγική Επιχείρηση διαβιβάζει δύο γραμμές σύνοψης
- 1η Γραμμή Σύνοψης _ Χαρακτηρισμός Συναλλαγών
Καθ. Αξία 2.4 Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+) _ Κατ. ΦΠΑ [1] 24%_Ε3_102_005 Ε3_Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό) Δ2, "Εμπορική Δραστηριότητα" - κωδ.102[ΕΔ]_Εξωτερικού Τρίτες Χώρες (κωδ._005), είτε Καθ. Αξία 2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων (+) / (-)_ Κατ. ΦΠΑ [1] 24% χωρίς χαρακτηρισμό Ε3 και στο κλείσιμο του φακέλου τακτοποιητική εγγραφή με 17.5 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων - Λογιστική Βάση για μεταφορά της αξίας στο σωστό κωδικό E3 (Εμπορεύματα, Πρώτες Ύλες, Πάγια κ.λπ.)
- 2η Γραμμή. Σύνοψης _ Χαρακτηρισμός Συναλλαγών
Καθ. Αξία 2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων (+) / (-)_ Κατ. ΦΠΑ [7] 0% χωρίς χαρακτηρισμό Ε3

3. Η 1η Γραμμή Σύνοψης περιλαμβάνει την αμοιβή του Εκτελωνιστή.

4. Η 2η Γραμμή Σύνοψης περιλαμβάνει όλα τα έξοδα εκτελωνισμού που πλήρωσε ο Εκτελωνιστής για λογαριασμό της Εισαγωγικής Επιχείρησης, είναι μέρος του παραστατικού που εκδίδεται και διαβιβάζεται συνολικά ο χαρακτηρισμός εξόδων 2.95 από την Εισαγωγική Επιχείρηση - Λήπτη.

5. Τα έξοδα της 2ης Γραμμής Σύνοψης διαβιβάζονται από την Εισαγωγική Επιχείρηση από άλλους τύπους παραστατικών για να επηρεάσουν το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα.

2ος Τρόπος: Διακριτή καταχώρηση παραστατικού Εκτελωνιστή από την Εισαγωγική Επιχείρηση - Λήπτης και διαβίβαση χαρακτηρισμού εξόδου που περιλαμβάνει μόνο την αμοιβή του. Διακριτή καταχώρηση των εξόδων εκτελωνισμού της εκκαθάρισης πληρωμών για λογαριασμό και κατ' εντολή του Λήπτη (εξοδολόγιο)

Παραστατικό Εκτελωνιστή διακριτό από το εξοδολόγιο


1. Το παραστατικό του Εκτελωνιστή είναι της κατηγορίας Α1 αντικριζόμενα παραστατικά ημεδαπής, διαβιβάζεται από τον Εκδότη στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA. Η Εισαγωγική Επιχείρηση - Λήπτης διαβιβάζει μόνο χαρακτηρισμό εξόδων μέσω του αυτοματοποιημένου συσχετισμού της λογιστικής εγγραφής εξόδου που διενεργεί στο λογιστικό της πρόγραμμα και του ΜΑΡΚ του παραστατικού που διαβίβασε ο Εκδότης για λογαριασμό του.

2. Στο χαρακτηρισμό συναλλαγών η Εισαγωγική Επιχείρηση διαβιβάζει μία γραμμή σύνοψης
- 1η Γραμμή Σύνοψης _ Χαρακτηρισμός Συναλλαγών
Καθ. Αξία 2.4 Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+) _ Κατ. ΦΠΑ [1] 24%_Ε3_102_005 Ε3_Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό) Δ2, "Εμπορική Δραστηριότητα" - κωδ.102[ΕΔ]_Εξωτερικού Τρίτες Χώρες (κωδ._005), είτε Καθ. Αξία 2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων (+) / (-)_ Κατ. ΦΠΑ [1] 24% χωρίς χαρακτηρισμό Ε3 και στο κλείσιμο του φακέλου τακτοποιητική εγγραφή με 17.5 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων - Λογιστική Βάση για μεταφορά της αξίας στο σωστό κωδικό E3 (Εμπορεύματα, Πρώτες Ύλες, Πάγια κ.λπ.)

3. Η 1η Γραμμή Σύνοψης περιλαμβάνει μόνο την αμοιβή του Εκτελωνιστή.
Καταχώρηση και διαβίβαση από την Εισαγωγική Επιχείρηση παραστατικών Λοιπών Εξόδων ημεδαπής (π.χ. λοιπές δαπάνες λιανικής, ΔΕΤΕ - Δασμοί-φόροι, ΕΕΠΑ , μικροδαπάνες εκτελωνισμού) είτε περιλαμβάνονται στο παραστατικό του Εκτελωνιστή, είτε επισυνάπτονται σε διακριτό εξοδολόγιο.

Παραστατικά Λοιπών Εξόδων - Β1 Μη Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη

1. Τα λοιπά έξοδα που επηρεάζουν το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα προέρχονται από Εκδότες που είναι είτε υπόχρεες οντότητες που διαβιβάζουν παραστατικά της κατηγορίας Α2 μη αντικριζόμενα παραστατικά ημεδαπής, είτε μη υπόχρεες οντότητες της Α.1138/2020. Διαβιβάζονται από την Εισαγωγική Επιχείρηση - Λήπτη με παραστατικά της κατηγορίας Β1 με Τύπους Παραστατικών 13.1 Έξοδα - Αγορές Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής, 13.2 Παροχή Λιανικών Συναλλαγών ημεδαπής / αλλοδαπής και 13.30 Παραστατικά Οντότητας ως Αναγράφονται από την ίδια (Δυναμικό). Στο χαρακτηρισμό συναλλαγών η Εισαγωγική Επιχείρηση διαβιβάζει μία γραμμή σύνοψης.
- 1η Γραμμή Σύνοψης _ Χαρακτηρισμός Συναλλαγών
Καθ. Αξία 2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+) _ Κατ. ΦΠΑ [7] 0%_Ε3_585_016 Ε3_Διάφορα λειτουργικά έξοδα Ζ2 - κωδ. 585[Σύνολο]_Λοιπά έξοδα (κωδ._016)

2. Στην περίπτωση που η Εισαγωγική Επιχείρηση επιλέξει τα έξοδα αυτά να επιβαρύνουν τις αγορές τρίτων χωρών (Εμπορεύματα, Πρώτες Ύλες, Πάγια) και όχι τα λοιπά έξοδα, διαβιβάζει έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και Τύπο Παραστατικού 17.5 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων - Λογιστική Βάση με τους παρακάτω χαρακτηρισμούς συναλλαγών:

- 1η Γραμμή Σύνοψης _ Χαρακτηρισμός Συναλλαγών
Καθ. Αξία 2.12 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων (+) / (-)_ Κατ. ΦΠΑ [7] 0%_Ε3_102_005 Ε3_Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό) Δ2, "Εμπορική Δραστηριότητα" - κωδ.102[ΕΔ]_Εξωτερικού Τρίτες Χώρες (κωδ._005), είτε τους σχετικούς κωδικούς E3 για Πρώτες Ύλες, Πάγια κ.λπ. ανά περίπτωση με πρόσημο που αυξάνει τα ποσά που περιέχονται συνολικά σε έκαστο κωδικό (-)

- 2η Γραμμή Σύνοψης _ Χαρακτηρισμός Συναλλαγών
Καθ. Αξία 2.12 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων (+) / (-)_ Κατ. ΦΠΑ [7] 0%_Ε3_585_016 Ε3_Διάφορα λειτουργικά έξοδα Ζ2 - κωδ. 585[Σύνολο]_Λοιπά έξοδα (κωδ._016) με αντίθετο πρόσημο που μειώνει τα ποσά που περιέχονται συνολικά σε αυτό τον κωδικό (+)

3. Διευκρινίζεται ότι τα έσοδα αυξάνονται με θετικό πρόσημο (+) και μειώνονται με το αντίθετο πρόσημο (-). Αντίθετα τα έξοδα αυξάνονται με αρνητικό πρόσημο (-) και μειώνονται με το αντίθετο πρόσημο (+).
Καταχώρηση και διαβίβαση από την Εισαγωγική Επιχείρηση παραστατικών Λοιπών Προμηθευτών ημεδαπής που εξυπηρετούν την εισαγωγή αγαθών

Παραστατικά Εξόδων - Α1 Αντικριζόμενα Παραστατικά Εκδότη ημεδαπής


1. Τα έξοδα εκτελωνισμού που πλήρωσε ο Εκτελωνιστής για λογαριασμό της Εισαγωγικής Επιχείρησης και αφορούν στα Α1 αντικριζόμενα παραστατικά ημεδαπής, διαβιβάζονται από τους Εκδότες τους στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA και για λογαριασμό της Εισαγωγικής Επιχείρησης - Λήπτη με Τύπο Παραστατικού είτε 1.1 Τιμολόγιο Πώλησης, είτε 2.1 Τιμολόγιο Παροχής. Η Εισαγωγική Επιχείρηση - Λήπτης διαβιβάζει μόνο χαρακτηρισμό εξόδων διακριτά για κάθε ένα από αυτά μέσω του αυτοματοποιημένου συσχετισμού της λογιστικής εγγραφής εξόδου που διενεργεί στο λογιστικό του πρόγραμμα και του ΜΑΡΚ του παραστατικού Α1 που διαβίβασε ο Εκδότης για λογαριασμό του.

2. Στο χαρακτηρισμό συναλλαγών η Εισαγωγική Επιχείρηση διαβιβάζει μία γραμμή σύνοψης
- 1η Γραμμή Σύνοψης _ Χαρακτηρισμός Συναλλαγών
Καθ. Αξία 2.4 Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+) _ Κατ. ΦΠΑ [1]
24%_Ε3_102_005 Ε3_Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό) Δ2, "Εμπορική Δραστηριότητα" - κωδ.102[ΕΔ]_Εξωτερικού Τρίτες Χώρες (κωδ._005) είτε
Καθ. Αξία 2.5 Γενικά Έξοδα χωρίς δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+) _ Κατ. ΦΠΑ [7]
0%_Ε3_102_005 Ε3_Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό) Δ2, "Εμπορική Δραστηριότητα" - κωδ.102[ΕΔ]_Εξωτερικού Τρίτες Χώρες (κωδ._005), είτε
Καθ. Αξία 2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων (+) / (-)_ Κατ. ΦΠΑ [1] 24% χωρίς χαρακτηρισμό Ε3 και στο κλείσιμο του φακέλου τακτοποιητική εγγραφή με 17.5 Λοιπές
Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων - Λογιστική Βάση για μεταφορά της αξίας στο σωστό κωδικό E3 (Εμπορεύματα, Πρώτες Ύλες, Πάγια κ.λπ.) ανά περίπτωση.

3. Η 1η Γραμμή Σύνοψης αφορά τα έξοδα που πραγματοποιεί η Εισαγωγική Επιχείρηση εκτός από την αμοιβή του Εκτελωνιστή για λόγους ολοκλήρωσης της διαδικασίας της εισαγωγής π.χ. μεταφορικά ημεδαπής.
Καταχώρηση και διαβίβαση από την Εισαγωγική Επιχείρηση παραστατικών Λοιπών Προμηθευτών αλλοδαπής που εξυπηρετούν την εισαγωγή αγαθών

Παραστατικά Εξόδων - Β2 Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη αλλοδαπής

1. Τα παραστατικά είναι της κατηγορίας Β2 Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη αλλοδαπής, διαβιβάζονται από την Εισαγωγική Επιχείρηση - Λήπτης στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA με Τύπο Παραστατικού είτε με 14.3 Τιμολόγιο / Ενδοκοινοτική Λήψη Υπηρεσιών, είτε με 14.4 Τιμολόγιο/ Λήψη Υπηρεσιών Τρίτων Χωρών.

2. Στη Σύνοψη και χαρακτηρισμό συναλλαγών διαβιβάζει μία γραμμή σύνοψης
- 1η Γραμμή Σύνοψης _ Χαρακτηρισμός Συναλλαγών
Καθ. Αξία 2.4 Γενικά Έξοδα με δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ (-) / (+) _ Κατ. ΦΠΑ [1] 24%_Ε3_102_005 Ε3_Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό) Δ2, "Εμπορική Δραστηριότητα" - κωδ.102[ΕΔ]_Εξωτερικού Τρίτες Χώρες (κωδ._005), είτε Καθ. Αξία 2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων (+) / (-)_ Κατ. ΦΠΑ [1] 24% χωρίς χαρακτηρισμό Ε3 και στο κλείσιμο του φακέλου τακτοποιητική εγγραφή με 17.5 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων - Λογιστική Βάση για μεταφορά της αξίας στο σωστό κωδικό E3 (Εμπορεύματα, Πρώτες Ύλες Πάγια κ.λπ.).

3. Η 1η Γραμμή Σύνοψης αφορά τα έξοδα που πραγματοποιεί η Εισαγωγική Επιχείρηση για λόγους ολοκλήρωσης της διαδικασίας της εισαγωγής π.χ. μεταφορικά αλλοδαπής.

1ος Τρόπος: Καταχώρηση και διαβίβαση από την Εισαγωγική Επιχείρηση του παραστατικού Προμηθευτή Αγαθών Τρίτης Χώρας με την πραγματική αξία συναλλαγής και τη δασμολογητέα αξία για σκοπούς ΦΠΑ στον ίδιο Τύπο Παραστατικού 14.2 Τιμολόγιο / Αποκτήσεις Τρίτων Χωρών

Παραστατικό Προμηθευτή Αγαθών Τρίτων Χωρών - Β2 Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη αλλοδαπής - 2 γραμμές σύνοψης με 1 Τύπο Παραστατικού 14.2


1. Το παραστατικό του Προμηθευτή Αγαθών Τρίτης Χώρας είναι της κατηγορίας Β2 αντικριζόμενα παραστατικά αλλοδαπής και διαβιβάζεται από την Εισαγωγική Επιχείρηση - Λήπτης στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA με Τύπο Παραστατικού 14.2 Τιμολόγιο / Αποκτήσεις Τρίτων Χωρών.

2. Στη Σύνοψη και χαρακτηρισμό συναλλαγών διαβιβάζει δύο γραμμές σύνοψης
- 1η Γραμμή Σύνοψης _ Χαρακτηρισμός Συναλλαγών
Καθ. Αξία 2.1 Αγορές Εμπορευμάτων (-) / (+) _ Κατ. ΦΠΑ [7] 0%_Ε3_102_005 Ε3_Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό) Δ2, "Εμπορική Δραστηριότητα" - κωδ.102[ΕΔ]_Εξωτερικού Τρίτες Χώρες (κωδ._005), είτε
Καθ. Αξία 2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων (+) / (-)_ Κατ. ΦΠΑ [7] 0% χωρίς χαρακτηρισμό Ε3 και στο κλείσιμο του φακέλου τακτοποιητική εγγραφή με 17.5 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων - Λογιστική Βάση για μεταφορά της αξίας στο σωστό κωδικό E3 (Εμπορεύματα, Πρώτες Ύλες, Πάγια κ.λπ.).
- 2η Γραμμή Σύνοψης _ Χαρακτηρισμός Συναλλαγών
Καθ. Αξία 2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων (+) / (-)_ Κατ. ΦΠΑ [1] 24% χωρίς χαρακτηρισμό Ε3

3. Η 1η Γραμμή Σύνοψης αφορά την πραγματική αξία των αγαθών που αγόρασε η Εισαγωγική Επιχείρηση από τον Προμηθευτή Αγαθών Τρίτης Χώρας και αναγράφεται στο παραστατικό του.

Επηρεάζει το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα, συσχετίζεται με το Ε3 και δεν συσχετίζεται με το ΦΠΑ.

4. Η 2η Γραμμή Σύνοψης αφορά τη δασμολογητέα αξία των αγαθών που αγόρασε η Εισαγωγική Επιχείρηση από τον Προμηθευτή Αγαθών Τρίτης Χώρας και υπολογίστηκε από το Τελωνείο κατά τη διαδικασία του εκτελωνισμού με το αντίστοιχο ΦΠΑ. Δεν επηρεάζει το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα, δεν συσχετίζεται με το Ε3 και συσχετίζεται με το ΦΠΑ για σκοπούς απεικόνισης απόδοσης του ΦΠΑ της δασμολογητέας αξίας.

5. Η ημερομηνία καταχώρησης του παραστατικού του Προμηθευτή Αγαθών Τρίτης Χώρας ενδέχεται να είναι προγενέστερη της λογιστικής εγγραφής της δασμολογητέας αξίας που είναι μεταγενέστερη. Η διαβίβαση των δύο καταχωρήσεων γίνεται ενιαία με 2 γραμμές σύνοψης στον Τύπο Παραστατικού 14.2 Τιμολόγιο / Αποκτήσεις Τρίτων Χωρών μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στο τελωνείο για σκοπούς συσχέτισης του ΦΠΑ εκτελωνισμού και του αντίστοιχου ποσού που περιλαμβάνεται στην αντίστοιχη Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ. Ο Α/Α παραστατικού είναι του παραστατικού του Προμηθευτή Τρίτης Χώρας και στην περίπτωση που η δασμολογητέα αξία αφορά περισσότερα του ενός τιμολόγια, η δεύτερη γραμμή που την περιέχει διαβιβάζεται σε ένα από τα τιμολόγια του Προμηθευτή Τρίτης Χώρας και πάντα ανά εκτελωνισμό.

2ος Τρόπος: Καταχώρηση και διαβίβαση από την Εισαγωγική Επιχείρηση του παραστατικού Προμηθευτή Αγαθών Τρίτης Χώρας με την πραγματική αξία συναλλαγής με Τύπο Παραστατικού 14.2 Τιμολόγιο / Αποκτήσεις Τρίτων Χωρών και καταχώρηση. Καταχώρηση και διαβίβαση της δασμολογητέας αξίας για σκοπούς ΦΠΑ σε δεύτερο Τύπο Παραστατικού 14.2 Τιμολόγιο / Αποκτήσεις Τρίτων Χωρών - 1 γραμμή σύνοψης ανά περίπτωση με 2 Τύπους Παραστατικού 14.2

Παραστατικό Προμηθευτή Αγαθών Τρίτων Χωρών - Β2 Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη αλλοδαπής με 1 γραμμή σύνοψης για την πραγματική αξία


1. Το παραστατικό του Προμηθευτή Αγαθών Τρίτης Χώρας είναι της κατηγορίας Β2 αντικριζόμενα παραστατικά αλλοδαπής και διαβιβάζεται από την Εισαγωγική Επιχείρηση - Λήπτης στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA με Τύπο Παραστατικού 14.2 Τιμολόγιο / Αποκτήσεις Τρίτων Χωρών.

2. Στη Σύνοψη και χαρακτηρισμό συναλλαγών διαβιβάζει μία γραμμή σύνοψης με την πραγματική αξία στην ημερομηνία καταχώρησης του παραστατικού
- 1η Γραμμή Σύνοψης _ Χαρακτηρισμός Συναλλαγών
Καθ. Αξία 2.1 Αγορές Εμπορευμάτων (-) / (+) _ Κατ. ΦΠΑ [7] 0%_Ε3_102_005 Ε3_Αγορές εμπορευμάτων χρήσης (καθαρό ποσό) Δ2, "Εμπορική Δραστηριότητα" - κωδ.102[ΕΔ]_Εξωτερικού Τρίτες Χώρες (κωδ._005), είτε
Καθ. Αξία 2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων (+) / (-)_ Κατ. ΦΠΑ [7] 0% χωρίς χαρακτηρισμό Ε3 και στο κλείσιμο του φακέλου τακτοποιητική εγγραφή με 17.5 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων - Λογιστική Βάση για μεταφορά της αξίας στο σωστό κωδικό E3 (Εμπορεύματα, Πρώτες Ύλες, Πάγια κ.λπ.).

3. Η 1η Γραμμή Σύνοψης αφορά την πραγματική αξία των αγαθών που αγόρασε η Εισαγωγική Επιχείρηση από τον Προμηθευτή Αγαθών Τρίτης Χώρας και αναγράφεται στο παραστατικό του. Επηρεάζει το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα, συσχετίζεται με το Ε3 και δεν συσχετίζεται με το ΦΠΑ. Δεν διαβιβάζεται 2η Γραμμή Σύνοψης για τη δασμολογητέα αξία, αυτή διαβιβάζεται με δεύτερο Τύπο Παραστατικού 14.2 μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του εκτελωνισμού και εντός της φορολογικής περιόδου ΦΠΑ που αφορά.

Λογιστική εγγραφή δασμολογητέας αξίας - Β2 Αντικριζόμενα Παραστατικά Λήπτη αλλοδαπής με 1 γραμμή σύνοψης για τη δασμολογητέα αξία

1. Η λογιστική εγγραφή της δασμολογητέας αξίας είναι της κατηγορίας Β2 αντικριζόμενα παραστατικά αλλοδαπής και διαβιβάζεται από την Εισαγωγική Επιχείρηση - Λήπτης στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA με Τύπο Παραστατικού 14.2 Τιμολόγιο / Αποκτήσεις Τρίτων Χωρών.

2. Στη Σύνοψη και χαρακτηρισμό συναλλαγών διαβιβάζει μία γραμμή σύνοψης με τη δασμολογητέα αξία στην ημερομηνία καταχώρησης της λογιστικής εγγραφής και πάντα εντός της φορολογικής περιόδου Φ.Π.Α. που αφορά
- 1η Γραμμή Σύνοψης _ Χαρακτηρισμός Συναλλαγών
Καθ. Αξία 2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων (+) / (-)_ Κατ. ΦΠΑ [1] 24% χωρίς χαρακτηρισμό Ε3

5. Η 1η Γραμμή Σύνοψης αφορά τη δασμολογητέα αξία που προέκυψε κατά τον εκτελωνισμό των αγαθών τρίτης χώρας. Δεν επηρεάζει το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα, δεν συσχετίζεται με το Ε3 και συσχετίζεται με το ΦΠΑ. Δεν διαβιβάζεται επιπλέον Γραμμή Σύνοψης για την πραγματική αξία, έχει διαβιβαστεί με προγενέστερο Τύπο Παραστατικού 14.2 μετά την παραλαβή του παραστατικού απόκτησης αγαθών από τον Προμηθευτή Τρίτης Χώρας. Ο Α/Α παραστατικού ενδέχεται να είναι είτε του παραστατικού του Προμηθευτή Τρίτης Χώρας, είτε της διασάφησης, είτε ένας μοναδικός αριθμός με μια λογική (π.χ. αριθμός εγγραφής). Στην περίπτωση που η δασμολογητέα αξία αφορά περισσότερα του ενός τιμολόγια, διαβιβάζεται πάντα ανά εκτελωνισμό και σε κάθε περίπτωση το ΑΦΜ Εκδότη είναι του Προμηθευτή Τρίτης Χώρας.

- Δ. Συμπεράσματα

1. Στα Ηλεκτρονικά Βιβλία της ΑΑΔΕ στην ψηφιακή πλατφόρμα myDATA διαβιβάζονται όλα τα ποσά που περιέχονται στα εκδιδόμενα παραστατικά ανεξάρτητα αν αυτά επηρεάζουν ή όχι το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση που η σύνοψη των ποσών που περιέχονται στα παραστατικά αυτά δεν επηρεάζει το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα για τον Εκδότη (έσοδα τιμολόγησης) χαρακτηρίζονται με 1.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εσόδων (+) / (-) και για το Λήπτη (έξοδα τιμολόγησης) χαρακτηρίζονται με 2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων (+) / (-) χωρίς να συσχετίζονται με το Ε3.

2. Τα έξοδα του φακέλου που λαμβάνει η επιχείρηση περιέχουν και αντικριζόμενα παραστατικά Α1 ημεδαπής (χονδρική) που η σύνοψη τους έχει διαβιβαστεί από τον Εκδότη. Από την Εισαγωγική Επιχείρηση - Λήπτη διαβιβάζεται μόνο ο σχετικός χαρακτηρισμός εξόδου που αφορά το φάκελο εισαγωγής.

3. Τα έξοδα του φακέλου που λαμβάνει η Εισαγωγική Επιχείρηση και αναφέρονται σε αντικριζόμενα παραστατικά Β2 αλλοδαπής, διαβιβάζονται μόνο από το Λήπτη με τη σύνοψη και το σχετικό χαρακτηρισμό εξόδου που αφορά το φάκελο εισαγωγής.

4. Το παραστατικό του προμηθευτή αγαθών τρίτης χώρας για σκοπούς σωστού συσχετισμού με το Ε3 (1η γραμμή) και το ΦΠΑ εκτελωνισμού (2η γραμμή) προκρίνεται να διαβιβάζεται από την Εισαγωγική Επιχείρηση -Λήπτη σε τουλάχιστον δύο γραμμές. Η πρώτη γραμμή αφορά την καθαρή αξία που αναγράφει το τιμολόγιο και χαρακτηρίζεται ως αγορά από τρίτες χώρες (Εμπορεύματα, Πρώτες Ύλες, Πάγια κ.λπ.). Η δεύτερη γραμμή αφορά τη δασμολογητέα αξία βάσει της οποίας πληρώθηκε το ΦΠΑ στο τελωνείο, και χαρακτηρίζεται με 2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων. Συσχετίζεται με το ΦΠΑ και δεν συσχετίζεται με το Ε3. Εναλλακτικά μπορεί να διαβιβάζεται η πραγματική αξία διακριτά από τη δασμολογητέα με δύο Τύπους Παραστατικού 14.2 Τιμολόγιο / Αποκτήσεις Τρίτων Χωρών.

5. Σε σχέση με το χρόνο διαβίβασης των παραπάνω δεδομένων ο Λογιστής έχει τη δυνατότητα να διαβιβάσει συνόψεις και χαρακτηρισμούς για όλα τα έξοδα του φακέλου εισαγωγής και του τιμολογίου του προμηθευτή τρίτης χώρας στη φορολογική περίοδο ΦΠΑ που κλείνει ο Φάκελος και όχι στην ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών (ετεροχρονισμένη καταχώρηση).

6. Επισημαίνεται ότι στην πρώτη φάση λειτουργίας του έργου στην περίπτωση χαρακτηρισμού συναλλαγών οι επιχειρήσεις επιλέγουν τους διαθέσιμους κωδικούς, ανεξαρτήτως αν είναι οι ενδεδειγμένοι αναφορικά με τη σωστή συμπλήρωση του εντύπου Ε3. Έως την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος η επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να διορθώνει τους χαρακτηρισμούς εσόδων - εξόδων Ε3 που διαβίβασε, με τους σωστούς που υποβάλλονται στη ΔΦΕ_Ε3 διαβιβάζοντας Τύπους Παραστατικών 17.3 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εσόδων - Λογιστική Βάση και 17.5 Λοιπές Εγγραφές Τακτοποίησης Εξόδων - Λογιστική Βάση αυξάνοντας και μειώνοντας τους σχετικούς κωδικούς Ε3 για έσοδα και έξοδα (αντίθετα πρόσημα).

7. Για λόγους άμεσου συσχετισμού δεδομένων αλλά και για την διευκόλυνση της εσωτερικής οργάνωσης των λογιστηρίων πολλές επιχειρήσεις επιλέγουν στον χειρισμό του φακέλου εισαγωγών την απεικόνιση του μεταβατικού λογαριασμού 32.XX.XX.XX στον κωδικό 2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων. Στη μεταφορά των τιμολογημένων ή και μερισμένων αξιών του φακέλου από τον 32.XX.XX.XX στον 20.XX.XX.XX συμψηφίζουν αντίστοιχα τις αξίες από τον κωδικό 2.95 Λοιπά Πληροφοριακά Στοιχεία Εξόδων στους αντίστοιχους κωδικούς των χαρακτηρισμών σύμφωνα με την φύση των αγαθών (Εμπορεύματα, Πρώτες Ύλες Πάγια κ.λπ.)

8. Οι περιγραφόμενοι τρόποι διαβίβασης των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών του Εκτελωνιστή και της εκκαθάρισης πληρωμών για λογαριασμό και κατ' εντολή του Λήπτη (εξοδολόγιο), που αναφέρονται στους τρόπους 1 και 2 στην παράγραφο Α, εφαρμόζονται αναλογικά σε όλες τις περιπτώσεις εκτελωνιστικών εργασιών π.χ. Εξαγωγές, Ειδικοί Φόροι Κατανάλωσης, Ειδικά καθεστώτα, κ.λπ.

9. Για την ομαλή διαδικασία διαβίβασης προτείνεται η σχετική συνεννόηση Εκτελωνιστών και Εισαγωγικών Επιχειρήσεων αναφορικά με τον επιλεγόμενο τρόπο διαβίβασης παραστατικού του Εκτελωνιστή, που σε κάθε περίπτωση είναι διακριτό στο φυσικό παραστατικό (συνενωμένο εξοδολόγιο ή μη).

10. Για την μεταβατική περίοδο που διαβιβάζεται μαζικά δεν ζητείται η διαβίβαση της πληροφορίας σχετικά με το ΦΠΑ εκτελωνισμού.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης