Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέοι κανονισμοί ΔΛΠ - Προσθήκη Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Π 18 - τροποποιήσεις σε ΔΠΧΑ 4 ΔΠΧΑ 1 και ΔΠΧΑ 7

  • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ <a target='_blank' href='http://new2.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/10926' rel='tag'><a target='_blank' href='http://new2.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/10926' rel='tag circulars'>(ΕΚ) αριθ. 1164/2009</a></a> ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού <a target='_blank' href='http://new2.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/8142' rel='tag'><a target='_blank' href='http://new2.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/8142' rel='tag circulars'>(ΕΚ) αριθ. 1126/2008</a></a> περί της υιοθέτησης ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό <a target='_blank' href='http://new2.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/9578' rel='tag'><a target='_blank' href='http://new2.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/10504' rel='tag'><a target='_blank' href='http://new2.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/9578' rel='tag circulars'><a target='_blank' href='http://new2.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/10504' rel='tag circulars'>(ΕΚ) αριθ. 1606/2002</a></a></a></a> του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη Διερμηνεία 18 της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΕΔΔΠΧΠ)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1164/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 περί της υιοθέτησης ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη Διερμηνεία 18 της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΕΔΔΠΧΠ)


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1165/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 27ης Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 περί της υιοθέτησης ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 4 και 7


ΔΙΕΡΜΗΝΕΊΑ ΕΔΔΠΧΑ 18 - Μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων από πελάτες

Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης