Αποτελέσματα live αναζήτησης

Χωρίς φορολογική ενημερότητα η ενίσχυση 3.000 ευρώ - Τροποποιήσεις στον ΚΑΔ των κομμωτηρίων

19 Μάρτιου 2021 Σχόλια
Χωρίς φορολογική ενημερότητα η ενίσχυση 3.000 ευρώ  - Τροποποιήσεις στον ΚΑΔ των κομμωτηρίων
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ νέα απόφαση με την οποία τροποποιείται η υπ' αρ. 29013/8-3-2021 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΕΜΕΙΝΑΝ ΚΑΤ' ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΣΕ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2020 ΛΟΓΩ ΤΟΠΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ COVID 19»

Αναλυτικά οι τροποποιήσεις  έχουν ως εξής:

1. Η παρ. 3 του κεφαλαίου 4 καταργείται.

Η παράγραφος που καταργήθηκε όριζε:

.. Να προσκομίζουν φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από φορείς Κεντρικής Διοίκησης σε ισχύ κατά την υποβολή της αίτησής τους. Εάν κατά το χρόνο της πληρωμής το ως άνω δικαιολογητικό δεν είναι πλέον σε ισχύ, προσκομίζεται νέο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην περ.β της παρ. 2 του Κεφαλαίου 7.

2. Το σημείο ββ της περ. β και η περ. δ της παρ. 2 του κεφαλαίου 6 καταργούνται.

Τα σημεία που καταργήθηκαν :
ββ) φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από φορείς Κεντρικής Διοίκησης σε ισχύ, εκδοθείσα το νωρίτερο επτά (7) ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης. Εάν κατά το χρόνο της πληρωμής δεν είναι πλέον σε ισχύ προσκομίζεται νέα (για την επιβεβαίωση της προϋπόθεσης του σημείου 3 του Κεφαλαίου 4)
δ. εάν από το σχετικό δικαιολογητικό προκύπτει ύπαρξη φορολογικής οφειλής και υποχρέωση παρακράτησης ποσού, να αποστείλει ταχυδρομικά στην ΕΥΔΕ ΒΕΚ (διεύθυνση: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Πλ. Κάνιγγος, Τ.Κ.10181, Αθήνα, με την ένδειξη «ΤΟΠΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ»), εντός 7 εργασίμων ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων το πρωτότυπο αυτού. Η εμπρόθεσμη αποστολή αποδεικνύεται από την απόδειξη παράδοσης για αποστολή. Η υποχρέωση αυτή δεν αναιρεί την υποχρέωση επισύναψης του δικαιολογητικού στο ΠΣΚΕ. Εάν το ως άνω δικαιολογητικό έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά, δεν απαιτείται η ταχυδρομική αποστολή του.

3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του κεφαλαίου 6 καταργείται.


Το εδάφιο που καταργήθηκε :
Για τα δικαιολογητικό που αποστέλλονται ταχυδρομικά σε πρωτότυπη μορφή εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην προηγούμενη παράγραφο.


4. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του κεφαλαίου 6 αντικαθίστανται ως εξής: «Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και στοιχεία της παρ. 2 του παρόντος Κεφαλαίου υποβάλλονται στο ΠΣΚΕ ηλεκτρονικά, και πρέπει να έχουν συνολικό μέγεθος μικρότερο των 50 MB».

 

5. Η τελευταία γραμμή του πίνακα του Κεφαλαίου 5 αντικαθίσταται ως εξής:

96.02

Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής, εκτός από 96.02.2 -υπηρεσίες διάθεσης ανθρώπινων μαλλιών, μη κατεργασμένων, 96.02.13.01 - υπηρεσίες αισθητικού αρωματοθεραπείας, 96.02.13.02 -υπηρεσίες εργαστηρίου αισθητικής προσώπου και σώματος (ινστιτούτου καλλονής), 96.02.13.03 - υπηρεσίες μακιγιέρ - αισθητικού και 96.02.19.01 -υπηρεσίες τεχνητού μαυρίσματος (σολάριουμ)


Η περίπτωση που αντικαταστάθηκε

96.02.1

Υπηρεσίες κομμωτηρίων και άλλες υπηρεσίες καλλωπισμού, εκτός από 96.02.13.01 - υπηρεσίες αισθητικού αρωματοθεραπείας, 96.02.13.02 - υπηρεσίες εργαστηρίου αισθητικής προσώπου και σώματος (ινστιτούτου καλλονής), 96.02.13.03 -υπηρεσίες μακιγιέρ - αισθητικού και 96.02.19.01 -υπηρεσίες τεχνητού μαυρίσματος (σολάριουμ)


Λοιπές τροποποιήσεις :


6. Το κεφάλαιο 7 τροποποιείται ως εξής:


α) Ο αύξων αριθμός «7» της πρώτης παραγράφου διορθώνεται σε «1».

β) Ο αύξων αριθμός «8» της δεύτερης παραγράφου του κεφαλαίου 7 διορθώνεται σε «2» και η παράγραφος με το διορθωμένο αύξοντα αριθμό 2α καθώς και η παράγραφος 2β αντικαθίσταται ως εξής:

«2. α) Μετά την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (με επισύναψη των οριζόμενων δικαιολογητικών), η ΕΥΔΕ ΒΕΚ επιβεβαιώνει την τήρηση ή μη των τυπικών προϋποθέσεων του Κεφαλαίου 4, βάσει των αναγραφόμενων στα δικαιολογητικά του Κεφαλαίου 6 που επισυνάπτει ο λήπτης στο ΠΣΚΕ και ενημερώνει το ΠΣΚΕ με το αποτέλεσμα της αξιολόγησης. Για τις επιχειρήσεις που δεν πληρούν τις τυπικές προϋποθέσεις συμμετοχής η ΕΥΔΕ-ΒΕΚ εκδίδει απόφαση απόρριψης, στην οποία αναγράφεται ποιο ή ποια από τα προαναφερόμενα σημεία δεν πληρούνται. Η εν λόγω απόφαση κοινοποιείται με ηλεκτρονικό μήνυμα στους αιτούντες. Γ ια τους λήπτες που δεν εκδίδεται απόφαση απόρριψης τεκμαίρεται ότι έχουν λάβει εγκριτική απόφαση. Οι λήπτες της ενίσχυσης των οποίων οι αιτήσεις χρηματοδότησης γίνονται αποδεκτές, μετά τον παραπάνω έλεγχο, ενημερώνονται από την ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ στο ΠΣΚΕ και τη λήψη σχετικού αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού μηνύματος από το Σύστημα με την ένδειξη "Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΑΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ'' (συμπληρώνεται αυτόματα ο αριθμός αίτησης από το ΠΣΚΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΛΟΓΩ ΤΟΠΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ» ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑΡΧΗΝ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (συμπληρώνεται αυτόματα η ημερομηνία οριστικοποίησης αξιολόγησης από το ΠΣΚΕ) ΚΑΙ ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 3.000». Ως ημερομηνία χορήγησης της απόκτησης δικαιώματος λήψης της σχετικής ενίσχυσης λογίζεται η ημερομηνία αποστολής προς τον λήπτη της ενίσχυσης του σχετικού αυτοματοποιημένου ηλεκτρονικού μηνύματος από το ΠΣΚΕ. Με το πέρας της διαδικασίας αξιολόγησης, η ΕΥ-ΔΕ-ΒΕΚ εκδίδει απόφαση έγκρισης των προτάσεων που έχουν αξιολογηθεί θετικά.

2. β) Στη συνέχεια, η ΕΥΔΕ-ΒΕΚ με ηλεκτρονικό μήνυμα καλεί τους λήπτες της ενίσχυσης των οποίων οι αιτήσεις χρηματοδότησης έγιναν αποδεκτές να της αποστείλουν σε ηλεκτρονική μορφή, εντός προθεσμίας 15 ημερών από την έκδοση της απόφασης έγκρισης της περ. α, φορολογική ενημερότητα σε ισχύ εκδοθείσα το νωρίτερο 7 ημέρες πριν την αποστολή της. Εάν από το δικαιολογητικό προκύπτει ύπαρξη φορολογικής οφειλής και υποχρέωση παρακράτησης ποσού, οι λήπτες υποχρεούνται να αποστείλουν ταχυδρομικά στην ΕΥΔΕ ΒΕΚ (διεύθυνση: Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Πλ. Κάνιγγος, Τ.Κ.10181, Αθήνα, με την ένδειξη «ΤΟΠΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ»), εντός της ίδιας ως άνω προθεσμίας, το πρωτότυπο αυτού. Η εμπρόθεσμη αποστολή αποδεικνύεται από την απόδειξη παράδοσης για αποστολή. Εάν το ως άνω δικαιολογητικό έχει εκδοθεί ηλεκτρονικά, δεν απαιτείται η ταχυδρομική αποστολή του. Η ΕΥΔΕ ΒΕΚ αναρτά τις φορολογικές ενημερότητες στο ΠΣΚΕ. Αν η ως άνω προθεσμία των 15 ημερών παρέλθει χωρίς την αποστολή του αποδεικτικού (ηλεκτρονικά και, αν απαιτείται, και σε πρωτότυπη μορφή), τεκμαίρεται ότι σχετική προϋπόθεση δεν πληρούται. Μετά το πέρας της διαδικασίας ελέγχου δικαιολογητικών εκταμίευσης η ΕΥΔΕ ΒΕΚ εκδίδει απόφαση με την οποία εισηγείται θετικά ή αρνητικά για την καταβολή της ενίσχυσης».

γ) Στην περ. α της παρ. 3 του κεφαλαίου 7 οι λέξεις «την περ. δ της παρ. 2 του Κεφαλαίου 6» αντικαθίστανται από τις λέξεις «την παρ. 2 του παρόντος κεφαλαίου».

δ) Η περ. β της παρ. 3 του κεφαλαίου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Η ΓΔΟΥ μεταφέρει το ποσό κάθε αίτησης χρηματοδότησης, αφαιρουμένου τυχόν παρακρατούμενου ποσού λόγω φορολογικής οφειλής, το οποίο αποδίδει στην αντίστοιχη Δ.Ο.Υ., προς τον τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ) που είναι άμεσα συνδεδεμένος με την επιχείρηση, τον οποίο έχει δηλώσει ο λήπτης της ενίσχυσης στην αίτηση χρηματοδότησης και στην υπεύθυνη δήλωση του Παραρτήματος ΙΙ και ενημερώνει την ΕΥΔΕ ΒΕΚ, η οποία ενημερώνει το ΠΣΚΕ. Σε περίπτωση που διαπιστώσει τη λήξη της φορολογικής ενημερότητας ενημερώνει την ΕΥΔΕ ΒΕΚ, η οποία μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ζητά από τον δυνητικό λήπτη να προσκομιστεί εκ νέου, τάσσοντας προθεσμία 15 εργασίμων ημερών. Εφόσον εντός της τιθέμενης προθεσμίας προσκομιστεί το απαιτούμενο δικαιολογητικό (συμπεριλαμβανομένης και της αποστολής του πρωτοτύπου, εάν απαιτείται), η ΕΥΔΕ ΒΕΚ ενημερώνει το ΠΣΚΕ και για την πληρωμή από τη ΓΔΟΥ εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην περίπτωση (α) ανωτέρω. Αν η τιθέμενη προθεσμία παρέλθει δίχως να αναρτηθεί και να αποσταλεί, αν απαιτείται, το απαιτού-μενο δικαιολογητικό, τεκμαίρεται ότι η σχετική απαίτηση δεν πληρούται και η ΕΥΔΕ ΒΕΚ εκδίδει απόφαση με την οποία εισηγείται τη μη καταβολή της ενίσχυσης».

7. Η παρ. 3 του κεφαλαίου 8 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η εξέταση των ενστάσεων γίνεται μέσω του ΠΣΚΕ. Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων εκδίδονται εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών και γνωστοποιούνται στην ΕΥΔΕ-ΒΕΚ προκειμένου να προχωρήσει σε έκδοση συμπληρωματικής εγκριτικής απόφασης, σε περίπτωση αναίρεσης της αρχικής αξιολόγησης, ώστε να προχωρήσει στην καταβολή της σχετικής ενίσχυσης. Επίσης, κοινοποιούνται στις αιτούσες επιχειρήσεις με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο με την ένδειξη "Η ΕΝΣΤΑΣΗ ΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ (συμπληρώνεται αυτόματα ο αριθμός αίτησης από το ΠΣΚΕ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (συμπληρώνεται αυτόματα ο αριθμός πρόσκλησης από το ΠΣΚΕ) ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ/ΑΠΟΡΡΙΦΘΗΚΕ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ (συμπληρώνεται αυτόματα η ημερομηνία οριστικοποίησης αξιολόγησης από το ΠΣΚΕ)” και μέσω του ΠΣΚΕ, ώστε να λαμβάνουν εγκαίρως γνώση για τα αποτελέσματα εξέτασης των ενστάσεων. Στη συνέχεια, για την αποστολή των φορολογικών ενημεροτήτων, την πληρωμή από τη ΓΔΟΥ και την ενημέρωση του ΠΣΚΕ, ακολουθείται η προβλεπόμενη στο κεφάλαιο 7 διαδικασία».

8. Στην ΥΔ του Παραρτήματος ΙΙ προστίθεται περ. 14 ως εξής:

«14. Ο τραπεζικός λογαριασμός στο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα...........με ΙΒΑΝ........έχει δικαιούχο την επιχείρηση με ΑΦΜ........για την οποία και προορίζεται η εν λόγω ενίσχυση».Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβου

Δείτε την απόφαση 29013/8.3.2021 όπως έχει κωδικοποιηθεί και ισχύειΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης