Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ασφάλιση μισθωτών υγειονομικών στον ιδιωτικό τομέα

2 Απρίλιου 2021 Σχόλια
Ασφάλιση μισθωτών υγειονομικών στον ιδιωτικό τομέα
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 7 λεπτά
  • Μετά την τροποποίηση του άρθρου 35 του ν.4387/2016 με το άρθρο 31 του ν. 4670/2020 - Άρθρο 38 ν. 4387/20161) Κατηγορία ασφαλισμένων

Οι μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα ¨Ιατροί-οδοντίατροι-φαρμακοποιοί και κτηνίατροι¨ με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος του ιδιωτικού τομέα (κλινικές –ιδιωτικά νοσοκομεία-διαγνωστικά κέντρα, πολυϊατρεία) ασφαλίζονται με το άρθρο 38/Ν.4387/2016 από 1/1/2017. Μέχρι 31/12/2016 υπάγονταν στην ασφάλιση του Ε.Τ.Α.Α. τομέας ΤΣΑΥ

2) Εισφορές κλάδου σύνταξης

No.1

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
6,67% 13,33% 20%


3) Εισφορές υγειονομικής περίθαλψης

No.2

ΚΛΑΔΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ ΣΥΝΟΛΟ
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΕΙΔΟΣ 2,15% 4,30% 6,45%
ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ 0,40% 0,25% 0,65%
ΣΥΝΟΛΟ 2,55% 4,55% 7,10%


4) Εισφορές συνεισπρατομένων από 1/1/2021-31/12/2021

No.3

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
1,65% 1,41% 3,06%


5) Επικουρική ασφάλιση

Α) κλάδος επικουρικής (ΕΤΕΑΕΠ) από 1/6/2019 έως 31/5/20222
 

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
3,25% 3,25% 6,50%


Από 1/6/2022 τα ποσοστά της επικούρισης επανέρχονται στο ύψος που ίσχυε την 31/12/2015 δηλαδή 3% ασφ. και 3% εργ.

Β) Εισφορές κλάδου πρόνοιας (ΕΤΕΑΕΠ)

Β1) Τι ίσχυε


Από 1/1/2019-31/12/2019 η εισφορά υπέρ του κλάδου πρόνοιας υπολογιζόταν επί ποσού που αντιστοιχούσε στον εκάστοτε ισχύοντα βασικό μισθό άγαμου μισθωτού. Το δε ποσοστό ήτο 4% και επιβάρυνε τον ασφαλισμένο.

Β2) Τι ισχύει

Από 1/1/2020 για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του κλάδου πρόνοιας του τ. ΕΤΕΑΕΠ οι ανωτέρω ασφαλισμένοι κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες στις οποίες αντιστοιχεί ποσό μηνιαίας εισφοράς ως κάτωθι.

Νο.5

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΣΑ ΣΕ ΕΥΡΩ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΠΣΟΣΟΣΤΟ ΠΟΣΟΝ
€ 26 € 650 4% 26,00
€ 31 € 775 4% 31,00
€ 37 € 925 4% 37,00


Τα ανωτέρω ποσά ασφαλιστικής εισφοράς επιβαρύνουν στο σύνολό τους τον ασφαλισμένο.

Β3) Πως εφαρμόζεται

Κατά την πρώτη περίοδο εφαρμογής των διατάξεων και ειδικότερα κατά την περίοδο από 1/1/2020-30/6/2020 όλοι οι εν λόγω ασφαλισμένοι κατατάσσονται υποχρεωτικά στην 1η κατηγορία. Από 1/7/2020 επιλέγουν ελεύθερα την ασφαλιστική κατηγορία που επιθυμούν να ενταχθούν. Η κατάταξη είναι υποχρεωτική. Εάν δεν γίνει επιλογή από τον εργαζόμενο κατατάσσεται υποχρεωτικά στην 1η ασφαλιστική κατηγορία.

Ο ασφαλισμένος με αίτημά του προς τον εργοδότη του γνωστοποιεί σε ποια ασφαλιστική κατηγορία επιθυμεί να ενταχθεί. Εάν δεν κατατεθεί σχετικό αίτημα θα καταχωρηθεί στην ΑΠΔ με τα ασφαλιστικά στοιχεία της 1ης κατηγορίας.

Η μετάταξη από κατηγορία σε κατηγορία γίνεται από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους
.

Β4) Χρόνος εφαρμογής

Χρόνος εφαρμογής της νέας διαδικασίας στην ΑΠΔ είναι η 01/10/2020 μισθολογική περίοδος Οκτωβρίου 2020.

Εισφορές επαγγελματικού κινδύνου

Νο.6

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ ΕΙΣΦΟΡΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΥΝΟΛΟ
0% 1% 1%


Πίνακας εισφορών πλήρους ασφάλισης κατά το χρον. διάστημα 1/6/2019-31/12/2021

Νο.7
Ποσοστά ασφαλίστρων από 1/6/2019-31/12/2021 πλήρους απασχόλησης

Κλάδοι ασφάλισης Από 1/6/19-31/5/20 Από 1/6/20-31/12/20 Από 1/1/21-31/12/21
Εργ. Ασφ. Σύνολο Εργ. Ασφ. Σύνολο Εργ. Ασφ. Σύνολο
Σύνταξη 13,33% 6,67% 20% 13,33% 6,67% 20% 13,33% 6,67% 20%
Ασθένεια σε είδος 4,30% 2,15% 6,45% 4,30% 2,15% 6,45% 4,30% 2,15% 6,45%
Ασθένεια σε χρήμα 0,25% 0,40% 0,65% 0,25% 0,40% 0,65% 0,25% 0,40% 0,65%
Επικουρική ΕΤΕΑΕΠ 3,25% 3,25% 6,50% 3,25% 3,25% 6,50% 3,25% 3,25% 6,50%
Συνεισπρατομ. 3,62% 3,28% 6,96% 3,20% 2,86% 6,06% 1,41% 1,65% 3,06%
Πρόνοια ΕΤΕΑΕΠ - 4% 4% - 4% 4% - 4% 4%
Σύνολο 24,81% 19,75% 44,56% 24,33% 19,33% 43,66% 22,54% 18,12% 40,66%
Επαγγελματικός κίνδυνος 1% - 45,56% 1% - 44,66% 1% - 41,66%

• Εάν μια ειδικότητα υπάγεται στα βαρέα και ανθυγιεινά προσαρμόζονται και οι εισφορές
• Επίσης υπάρχει και η εισφορά υπέρ της στέγης υγειονομικών 2,00 ευρώ μηνιαίως.

Ανώτατο όριο ασφαλίσεων αποδοχών

Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών είναι 6500 ευρώ μηνιαίως και αποσυνδέεται από το βασικό μισθό μισθωτού. Αυτό σημαίνει ότι παραμένει σταθερό ανεξαρτήτως οιασδήποτε αύξησης ή μείωσης του βασικού μισθού εργαζομένων. Από 1/1/2023 έως 31/12/2024 με διαπιστωτική πράξη του υπουργείου εργασίας αναπροσαρμόζεται κατά το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή. Εάν το ποσοστό μεταβολής του μέσου ετήσιου δείκτη τιμών καταναλωτή έχει αρνητική τιμή, το ποσό των ασφαλιστέων αποδοχών παραμένει στα επίπεδα του προηγούμενου έτους. Από 1/1/2025 και εφεξής το ανώτατο όριο προσαυξάνεται κατ’ έτος, κατά τον δείκτη μεταβολής μισθών σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 8 (παράγραφος 2 άρθρου 38/4387/2016).

Το ανώτατο όριο εφαρμόζεται και επί πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης ή έμμισθης εντολής μόνο όσο αφορά την εισφορά ασφαλισμένου.

Βάση υπολογισμού εισφορών

Ως βάση υπολογισμού ορίζονται οι πάσης φύσεως αποδοχές του εργαζομένου με εξαίρεση τις κοινωνικού χαρακτήρα έκτακτες παροχές λόγω γάμου, γεννήσεως τέκνων, θανάτου και βαριάς αναπηρίας.

Η ανωτέρω βάση υπολογισμού ισχύει για τους εξής κλάδους ασφάλισης. Α) κύριας σύνταξης, Β) υγειονομικής περίθαλψης, Γ) επικουρικής (τομέας επικούρησης) και Δ) συνεισπρατομένων.

Αποσυνδέεται ο υπολογισμός εισφορών για τον κλάδο πρόνοιας από τις ονομαστικές μηνιαίες αποδοχές. Ειδικότερα ανάλογα με τη δηλωθείσα κωδικοποίηση (ΚΑΔ – ΚΩΔ. ΕΙΔ.-και Κ.Π.Κ.) λαμβάνοντας υπόψη πλασματικά ποσά αποδοχών ανά περίοδο αναφοράς και όχι οι δηλωθείσες στο πεδίο 39 της ΑΠΔ (πίνακας Νο.5)

Παραδείγματα

Α) Μισθωτός υγειονομικός πλήρους απασχόλησης (χωρίς επαγ. Κινδ.) με μηνιαίες αποδοχές 1.000,00 ευρώ ΙΑΝ./2021 ανάλογα με τη επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία αντιστοιχούν οι κάτωθι εισφορές.

Νο.8

Κλάδοι ασφάλισης Βάσεις υπολ. εισφορών Εισφορά ασφαλισμ.% Εισφορά εργοδοτ.% Σύνολο εισφοράς Σύνολο εισφοράς Άθροισμα εισφορών ανά κατηγ. προν.
  Αποδοχές Ποσά πλασματικά % % % Ποσόν  
Κλαδ. Συντ. 1000,00 - 6,67% 13,33% 20% 200,00  
Υγειον. Περ. 1000,00 - 2,55% 4,55% 7,10% 71,00  
Επικουρ. 1000,00 - 3,25% 3,25% 6,50% 65,00  
Συν/να 1000,00 - 1,65% 1,45% 3,06% 30,60  
Σύνολο     14,12% 22,54% 36,66% 366,60  
1η κατηγ. Πρόνοιας   650,00 4% - 4% 26,00 392,60
2η κατηγ. Πρόνοιας   775,00 4% - 4% 31,00 397,60
3η κατηγ. Πρόνοιας   925,00 4% - 4% 37,00 403,60
Σύνολο     18,12% 22,54% 40,66%    


Απεικόνιση ασφάλισης στην ΑΠΔ.

Η απεικόνιση της ασφάλισης στην ΑΠΔ. Πραγματοποιείται με ενιαίο τρόπο (σε μία εγγραφή) ανά μήνα για όλους τους κλάδους παρ΄ότι υφίσταται διαφορετικός τρόπος υπολογισμού των εισφορών. Για τον λόγο αυτό διαμορφώθηκαν νέοι κώδ. Δραστηριότητος, κωδ. Ειδικότητος και κωδ. Πακέτων κάλυψης που καλύπτουν όλους τους δυνατούς συνδυασμούς οι οποίοι ενδέχεται να προκύψουν ανάλογα με την κατάταξη σε τρεις ασφαλιστικές κατηγορίες του κλάδου πρόνοιας (παραρτήματα εγκυκλίου ΕΦΚΑ 48/2020).

Επίσης εξακολουθεί η υποχρέωση να απεικονίζουμε με πρόσθετη εγγραφή για κάθε ασφαλισμένο και για την ίδια μισθολογική περίοδο την εισφορά υπέρ της στέγης υγειονομικών 2 ευρώ μηνιαίως που βαρύνει τον ασφαλισμένο. Η κωδικοποίηση της πρόσθετης αυτής εγγραφής παραμένει η ίδια η αναφερόμενη στην εγκύκλιο ΕΦΚΑ 18/2017.

Α.Π.Δ. 1/2021 Νο.9

Με επιλογή κατάταξης στην 1η ασφ. Κατηγορία πρόνοιας Με επιλογή κατάταξης στην 2η ασφ. Κατηγορία πρόνοιας Με επιλογή κατάταξης στην 3η ασφ. Κατηγορία πρόνοιας
18 Αριθ. Παρ. καδ. 0058 18 Αριθ. Παρ. καδ. 0059 18 Αριθ. Παρ. καδ. 060
30 Κωδ. Ειδικ. 000381 30 Κωδ. Ειδικ. 000389 30 Κωδ. Ειδικ. 000397
31 Ειδ. Περ. ασφ. - 31 Ειδ. Περ. ασφ. - 31 Ειδ. Περ. ασφ. -
32 Πακέτο καλυψ. 371 32 Πακέτο καλυψ. 371 32 Πακέτο καλυψ. 371
33 Μισθ. Περιοδ. 1/2021 33 Μισθ. Περιοδ. 1/2021 33 Μισθ. Περιοδ. 1/2021
36 Τυπος αποδ. 01 36 Τυπος αποδ. 01 36 Τυπος αποδ. 01
37 Ημερ. Ασφ. 25 37 Ημερ. Ασφ. 25 37 Ημερ. Ασφ. 25
39 Αποδοχες 1000,00 39 Αποδοχες 1000,00 39 Αποδοχες 1000,00
40 Εισφ. Ασφαλ. 167,20 40 Εισφ. Ασφαλ. 172,20 40 Εισφ. Ασφαλ. 178,20
41 Εισφ. Εργοδ. 225,40 41 Εισφ. Εργοδ. 225,40 41 Εισφ. Εργοδ. 225,40
42 Συν. Εισφορ. 392,60 42 Συν. Εισφορ. 397,60 42 Συν. Εισφορ. 403,60
46 Καταβλητέες εισφορές 392,60 46 Καταβλητέες εισφορές 397,60 46 Καταβλητέες εισφορές 403,60
40=1000x14.12%=                     141.20
Συν εισφορά πρόνοιας 1ης κατ.
(650,00x4%)                               +26,00
σύνολο:                                       167,20
41=1000,00 Χ 22,54%=              225,40
40=1000x14.12%=        141.20
Συν εισφορά πρόνοιας
2ης κατ (775,00x4%)    +31,00
Σύνολο:                          172,20
41=1000 x 22.54%=      225.40
40=1000x14,12%=        141,20
Συν.εισφορά πρόνοιας
3ης κατ.(925,00x4%)     +37,00 σύνολο                           178,20
41=1000 x 22,54%=       225,40


Απεικόνιση στην ΑΠΔ της εισφοράς υπέρ στέγης υγειονομ.

Προκειμένου να απεικονισθεί στην ΑΠΔ η εισφορά υπέρ της στέγης υγειονομικών πάγιο ποσό 2 ευρώ μηνιαίως, η οποία βαρύνει αποκλειστικά τον ασφαλισμένο καταχωρείται οπωσδήποτε πρόσθετη εγγραφή για την ίδια μισθολογική περίοδο για κάθε ασφαλισμένο. Η κωδικοποίηση της εγγραφής υπέρ της στέγης υγειον/κων είναι η αναφερόμενη στην εγκύκλιο e-ΕΦΚΑ 18/2017.

Κ.ΑΔ <0720> Μισθωτοί απασχολούμενοι τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΑΥ-ΕΦ’ ΑΑΠΑΞ κ.λπ.
Κωδ. Ειδ. <00048>
Κ.Π.Κ. <047>
Τύπος αποδοχών <95>

Νο. 10 απεικόνιση εισφοράς υγειον. Α.Π.Δ
 

18 Αρ. παρ/καδ 0720
30 Κωδ. ειδικότητος 0480
32 Πακέτο κάλυψης 047
36 Τύπος αποδοχών 095
37 Ημέρες ασφάλισης 0
40 Εισφ. Ασφαλισμένου 2,00€
41 Εισφ. Εργοδότη 0
42 Συνολικές εισφορές 2,00€


Οι εν λόγω εργαζόμενοι δηλώνονται στο Εργάνη.

Απεικόνιση ασφάλισης για δώρα εορτών – κ΄Ε.Α.

Ο προσδιορισμός των ασφαλιστικών για τον κλάδο πρόνοιας δεν αφορά τα δώρα εορτών κ΄ ΕΑ κ.λπ. Δηλαδή τους τύπους αποδοχών 003ΔΧ- 004ΔΠ-005ΕΑ. Η κωδικοποίηση έστω μισθωτού υγειονομικού με πλήρη απασχόληση για ΔΠ/2021 γίνεται με βάση το παράρτημα 13 της εγκυκλίου e-ΕΦΚΑ 48/2020.

ΚΑΔ. 0061<μισθωτοί υγειονομικοί με εξαίρεση πρόνοιας>
Κωδ. Ειδ. 379<μισθωτοί υγειονομικοί βάσει 4670/2020 με εξαίρεση πρόνοιας>
ΚΠΚ. 379→αντιστοιχεί σε εισφορές ασφαλισμένου 14,12% και εισφορές εργοδότη 22,54% (αφορά πίνακα 7 ) σημειώσεων.

ΑΠΔ. Δ.Π./2021 Νο.11

18 Αρ.παραρτ./καδ 0061  
30 Κωδικός ειδικότητος 37000379  
32 Πακέτο κάλυψης 379  
36 Τύπος αποδοχών 004  
40 Εισφορές ασφαλ. 141,20 Αποδ. Δπ 1000,00x14.12%
41 Εισφορές εργοδ. 225,40 Αποδ. Δπ 1000,00x22.54%
42 Συνολικές εισφορές 366,60  Πηγές:

-ΕΦΚΑ 18/2017
-ΕΦΚΑ 30/2020
-ΕΦΚΑ 48/2020

Συνετάχθη από τα στελέχη της OWL LEADERSHIP THROUGH EXPERTISE IKE
Κυριακόπουλο Νικόλαο
Φιλιππούση Γεώργιο.


Σημείωση:
Θα ακολουθήσει επόμενο άρθρο που θα καλύπτει τις περιπτώσεις μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης