Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέος κανονισμός την Ευρωαικής ένωσης για την έγκριση νέας ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ Ε.Δ.Δ.Π.Χ.Α.17 -Διανομές Μη-Ταμειακών Περιουσιακών Στοιχείων σε Ιδιοκτήτες

27 Νοέμβριου 2009 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ <a target='_blank' href='http://new2.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/10917' rel='tag'><a target='_blank' href='http://new2.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/10917' rel='tag circulars'>(ΕΚ) αριθ. 1142/2009</a></a> ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού <a target='_blank' href='http://new2.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/8142' rel='tag'><a target='_blank' href='http://new2.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/8142' rel='tag circulars'>(ΕΚ) αριθ. 1126/2008</a></a> περί της υιοθέτησης ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό <a target='_blank' href='http://new2.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/9578' rel='tag'><a target='_blank' href='http://new2.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/10504' rel='tag'><a target='_blank' href='http://new2.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/9578' rel='tag circulars'><a target='_blank' href='http://new2.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/10504' rel='tag circulars'>(ΕΚ) αριθ. 1606/2002</a></a></a></a> του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη Διερμηνεία 17 της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΕΔΔΠΧΠ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1142/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 26ης Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 περί της υιοθέτησης ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη Διερμηνεία 17 της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΕΔΔΠΧΠ)


Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,
Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβου λίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρ μογή των διεθνών λογιστικών προτύπων ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 3 παράγραφος 1,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1) Με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 ( 2 ) της Επιτροπής εγκρίθηκαν ορισμένα διεθνή λογιστικά πρότυπα και διερμη νείες από τα υφιστάμενα στις 15 Οκτωβρίου 2008.
(2) Στις 27 Νοεμβρίου 2008, η Επιτροπή Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΕΔΔΠΧΠ) δημοσίευσε τη διερμηνεία 17 της ΕΔΔΠΧΠ Δια νομή μη ρευστών στοιχείων ενεργητικού στους ιδιοκτήτες, στο εξής «ΕΔΔΠΧΠ 17». Η ΕΔΔΠΧΠ 17 είναι μία διερμηνεία η οποία περιέχει διευκρινίσεις και οδηγίες σχετικά με τη λογιστική αντιμετώπιση των διανομών μη ρευστών στοιχείων ενεργητικού στους ιδιοκτήτες.
(3) Οι διαβουλεύσεις με την ομάδα τεχνικών εμπειρογνωμόνων της ευρωπαϊκής συμβουλευτικής ομάδας για θέματα χρημα τοοικονομικής πληροφόρησης (EFRAG) επιβεβαιώνουν ότι η ΕΔΔΠΧΠ 17 πληροί τα τεχνικά κριτήρια έγκρισης που ορί ζονται στο άρθρο 3 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1606/2002. Σύμφωνα με την απόφαση 2006/505/ΕΚ της Επιτροπής, της 14ης Ιουλίου 2006, για τη σύσταση ομάδας εξέτασης γνωμών επί των λογιστικών προτύπων προ κειμένου να συμβουλεύει την Επιτροπή σχετικά με την αντι κειμενικότητα και την ουδετερότητα των γνωμών της Συμ βουλευτικής Επιτροπής για τη Χρηματοοικονομική Πληρο φόρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EFRAG) ( 3 ), η ομάδα εξ τασης γνωμών επί των λογιστικών προτύπων εξέτασε τη γνώμη της EFRAG σχετικά με την έγκριση και διαβίβασε στην Επιτροπή την άποψη ότι η γνώμη αυτή είναι εξισορ ροπημένη και αντικειμενική.
(4) Η έγκριση της ΕΔΔΠΧΠ 17 σημαίνει συνεπώς ότι πρέπει να τροποποιηθεί το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Ανα φοράς (ΔΠΧΑ) 5 και το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 10 προκειμένου να εξασφαλιστεί η συνοχή μεταξύ των διε θνών λογιστικών προτύπων.
(5) Κατά συνέπεια, ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.
(6) Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της Κανονιστικής Επιτροπής Λογιστι κών Θεμάτων.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

'Αρθρο 1
Το παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 τροποποιεί ται ως εξής:
1) Προστίθεται η Διερμηνεία 17 της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΕΔΔΠΧΠ) Κατανομές μη ρευστών στοιχείων ενεργητικού στους ιδιοκτήτες, όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
2) Τροποποιείται το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφο ράς (ΔΠΧΑ) 5, όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.
3) Τροποποιείται το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ) 10, όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

ρθρο 2
Οι εταιρείες εφαρμόζουν την ΕΔΔΠΧΠ 17 και τις τροποποιήσεις των ΔΠΧΑ 5 και ΔΛΠ 10, όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, το αργότερο, από την ημερομηνία έναρξης του πρώτου τους οικονομικού έτους που αρχίζει μετά τις 31 Οκτωβρίου 2009.

ρθρο 3
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 26 Νοεμβρίου 2009.


ΕΔΔΠΧΠ 17

 

 
Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης