Νέος Κανονισμός για την αντικατάσταση το ΔΠΧΑ 1 -Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς -

Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

26 Νοέμβριος 2009
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 1136/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 1 Taxheaven.gr

Νέος κανονισμός αριθ. 1136/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 1

Στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008, το διεθνές πρότυπο χρηματοοικονομικής αναφοράς (ΔΠΧΑ) 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς αντικαθίσταται από το ΔΠΧΑ 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προ τύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς (αναδιάρθρωση του 2008) που ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

ΔΠΧΑ 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1136/2009