Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέος Κανονισμός για την αντικατάσταση το ΔΠΧΑ 1 -Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς -

  • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ <a target='_blank' href='http://new2.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/10916' rel='tag'><a target='_blank' href='http://new2.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/10916' rel='tag circulars'>(ΕΚ) αριθ. 1136/2009</a></a> ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού <a target='_blank' href='http://new2.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/8142' rel='tag'><a target='_blank' href='http://new2.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/8142' rel='tag circulars'>(ΕΚ) αριθ. 1126/2008</a></a> για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό <a target='_blank' href='http://new2.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/9578' rel='tag'><a target='_blank' href='http://new2.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/10504' rel='tag'><a target='_blank' href='http://new2.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/9578' rel='tag circulars'><a target='_blank' href='http://new2.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/10504' rel='tag circulars'>(ΕΚ) αριθ. 1606/2002</a></a></a></a> του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 1
Νέος κανονισμός αριθ. 1136/2009 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 25ης Νοεμβρίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 1

Στο παράρτημα του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008, το διεθνές πρότυπο χρηματοοικονομικής αναφοράς (ΔΠΧΑ) 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς αντικαθίσταται από το ΔΠΧΑ 1 Πρώτη εφαρμογή των διεθνών προ τύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς (αναδιάρθρωση του 2008) που ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού.

ΔΠΧΑ 1

Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1136/2009

Συνημμένα

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης