Αποτελέσματα live αναζήτησης

Προϋπολογισμός 2010 - Βροχή φόρων και επαναφορά του πόθεν έσχες

20 Νοέμβριου 2009
  • Πρόσθετα έσοδα ύψους 4,4 δισ. ευρώ μέσω της γενικής αύξησης της φορολογίας και το "κυνήγι" της φοροδιαφυγής θα αναζητήσει η κυβέρνηση το 2010 παρ΄ότι προβλέπει ότι η οικονομία θα βρίσκεται και τον επόμενο χρόνο σε ύφεση.
Προϋπολογισμός 2010.

Βροχή φόρων και επαναφορά του πόθεν έσχες.

Πρόσθετα έσοδα ύψους 4,4 δισ. ευρώ μέσω της γενικής αύξησης της φορολογίας και το "κυνήγι" της φοροδιαφυγής θα αναζητήσει η κυβέρνηση το 2010 παρ΄ότι προβλέπει ότι η οικονομία θα βρίσκεται και τον επόμενο χρόνο σε ύφεση.

Σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση του προυπολογισμού που κατάθεσε πρίν από λίγο στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου το 2010 το σύνολο των φορολογικών εσόδων θα ανέλθει στο ποσό των 54,1 δισ. ευρώ (από 50,5 δισ. ευρώ εφέτος) και το σύνολο των εσόδων στα 53,7 δισ. ευρώ (από 49,2 δισ. ευρώ εφέτος).

Προσπάθεια καταβάλεται για τη συγκράτηση των δαπανών που του δημοσίου που θα ανέλθουν χωρίς τους τόκους στα 56,8 δισ. ευρώ (από 59 δισ. εφέτος).

Τι αναφέρει η εισηγητική έκθεση:

Η φορολογική πολιτική πρέπει να λειτουργεί ως αποτελεσματικό εργαλείο εσόδων αναδιανομής, με μείωση του φορολογικού βάρους προς όφελος των χαμηλών και μεσαίων στρωμάτων, εξυγίανση του φορολογικού συστήματος με απλούστευση των διαδικασιών, αναδιοργάνωση και βελτίωση της λει-τουργίας των υπηρεσιών για τον έλεγχο των υπόχρεων και την είσπραξη δημοσίων εσόδων, μηχανο-γραφική στήριξη, διασταυρώσεις κάθε είδους πληροφοριών, ελαχιστοποίηση του διοικητικού βάρους.

Βασικές συνιστώσες της φορολογικής πολιτικής της κυβέρνησης για το οικονομικό έτος 2010 και οι οποίες σε ένα βαθμό θα έχουν επίπτωση το επόμενο έτος αποτελούν:

• η εφαρμογή ενιαίας τιμαριθμοποιημένης προοδευτικής κλίμακας φορολογίας φυσικών προσώπων,

• η φορολόγηση των διανεμόμενων κερδών (μερισμάτων) με βάση τη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, μετά την αφαίρεση του φόρου που έχει παρακρατηθεί κατά τη διανομή του μερίσματος, καθώς και του ποσού που του αναλογεί και έχει αποδοθεί από την εταιρεία ως φόρος εισοδήματος νομικών προσώπων,

• η φορολόγηση με χαμηλό συντελεστή των αδιανέμητων κερδών των επιχειρήσεων, με στόχο την αύξηση των επενδύσεων, τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων και την αύξηση της απασχόλησης,

• η φορολόγηση των συναλλαγών με εξωχώριες (offshore) εταιρείες φορολογικών παραδείσων,

• η κατάργηση των χαριστικών φοροαπαλλαγών,

• η κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης των οποιονδήποτε αμοιβών,

• η αναμόρφωση της φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών,

• ο λογιστικός προσδιορισμός του εισοδήματος,

• η έκτακτη αύξηση του συντελεστή του ενιαίου τέλους ακινήτων (ΕΤΑΚ) για το έτος 2009, ως κοινωνική συνεισφορά της μεγάλης ακίνητης περιουσίας,

• η αντικατάσταση του ΕΤΑΚ από το 2010 με προοδευτική φορολόγηση της μεγάλης ακίνητης περιουσίας χωρίς εξαιρέσεις, με αναμόρφωση του αφορολόγητου ορίου, ώστε να αρθούν οι αδικίες για τους μικροϊδιοκτήτες και να φορολογείται η πραγματικά μεγάλη ακίνητη περιουσία,

• η επιβολή έκτακτης εφάπαξ εισφοράς κοινωνικής ευθύνης, στις επιχειρήσεις με μεγάλη κερδοφορία για τη χρήση 2008,

• η αύξηση του συντελεστή επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες, για πωλήσεις προϊόντων ζωικής και φυτικής παραγωγής από 7% σε 11%,

• η επιτάχυνση της διαδικασίας είσπραξης φόρων και ανείσπρακτων οφειλών προς το Δημόσιο,

• η υιοθέτηση ενός σύγχρονου πρότυπου μοντέλου οργάνωσης και λειτουργίας της φορολογικής διοίκησης, βάσει διεθνών προδιαγραφών, που θα λειτουργεί με σταθερούς κανόνες, μηχανογραφι-κή στήριξη, αποκεντρωμένη οργάνωση, απλή και ενιαία ελεγκτική διαδικασία και διοίκηση βάσει συμφωνημένων στόχων,

Μέτρα κατά της φοροδιαφυγής

• η εφαρμογή ενός αντικειμενικού συστήματος επιλογής των ελεγκτέων υποθέσεων (point system), ώστε να εντοπίζονται και να ελέγχονται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα υψηλού κινδύνου ως προς τη φοροδιαφυγή. Άμεση επιβολή αυστηρών διοικητικών κυρώσεων σε περίπτωση παραβάσεων,

• ο αποτελεσματικός έλεγχος όλων των ενδοομιλικών συναλλαγών,

• η καθιέρωση καθολικού ελέγχου του πόθεν έσχες και των δαπανών διαβίωσης,

• η διασύνδεση του TAXIS/ICIS με τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και άλλων υπηρεσιών, ώστε να διασταυρωθούν και να αξιοποιηθούν όλες οι διαθέσιμες πληροφορίες για να περιοριστεί η φοροδιαφυγή και η εισφοροδιαφυγή,

• η υποχρέωση διατήρησης επαγγελματικών λογαριασμών στις τράπεζες, διασύνδεση με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών και πρόσβαση των φορολογικών υπηρεσιών,

• η εξυπηρέτηση των πολιτών από σημεία εκτός ΔΟΥ, και από μία θέση εργασίας μέσα στη ΔΟΥ.

Παράλληλα προωθούνται:

• Η κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων.

• Η κωδικοποίηση και απλούστευση της φορολογικής νομοθεσίας και σύνταξη νέου ενιαίου κώδικα όλης της φορολογικής νομοθεσίας και της διαδικασίας, που θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο και θα ενημερώνεται συνεχώς.

• Η ηλεκτρονική παρακολούθηση της αγοράς των καυσίμων, για την πάταξη του λαθρεμπορίου.

• Η κατάργηση όλων των περιττών πιστοποιητικών, με καθιέρωση της δήλωσης και του εκκαθαρι-στικού ως μόνα πιστοποιητικά.

Η φοροδιαφυγή έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις με αποτέλεσμα να βλάπτεται το κοινωνικό σύνολο, να εμποδίζεται η λειτουργία του κράτους και να δημιουργούνται συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού.

Για την αντιστροφή αυτής της κατάστασης και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής προβλέπεται:

• Αποκατάσταση και αναδιοργάνωση των φοροεισπρακτικών και ελεγκτικών μηχανισμών σε συν-θήκες αξιοκρατίας και αποτελεσματικότητας.

• Αναδιοργάνωση της ΥΠΕΕ και προσανατολισμός σε στοχευμένους ελέγχους μετά από επεξεργασία στοιχείων, διασταυρώσεων, πληροφοριών σε τοπική και διεθνή κλίμακα, έλεγχο των υποτιμολογήσεων και υπερτιμολογήσεων μεταξύ συγγενικών επιχειρήσεων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

• Έλεγχος για την εμφάνιση των συναλλαγών, για την έκδοση των στοιχείων και εν τέλει για την απόδοση του ΦΠΑ.

• Καθολικός έλεγχος του πόθεν έσχες και των δαπανών διαβίωσης.

• Συνεχής διασταύρωση φορολογικών δεδομένων με άντληση στοιχείων από όλους τους φορείς ώ-στε κάθε προσπάθεια απόκρυψης αμοιβών, συναλλαγών και εν τέλει εισοδημάτων να είναι ατελέ-σφορη και ασύμφορη. Γενικότερος στόχος είναι να δημιουργήσουμε τη βεβαιότητα στην κοινωνία ότι η φοροδιαφυγή θα αποκαλύπτεται.

• Έλεγχος επιχειρήσεων μέσω τεχνικών ανάλυσης κινδύνου (point system) για να υπάρχει αξιόπιστο δείγμα ελέγχου των επιχειρήσεων που πρέπει να ελεγχθούν και το σύστημα αυτό να οδηγεί τους φορολογούμενους να εμφανίζουν τα εισοδήματά τους.

• Ενίσχυση των ελέγχων για την αποτροπή και πάταξη του λαθρεμπορίου στο τομέα των πετρελαιοειδών και άλλων προϊόντων με την ενεργοποίηση των νέων αντιλαθρεμπορικών σκαφών που έ-χει αποκτήσει η τελωνειακή υπηρεσία.

• Έλεγχος της διακίνησης του πετρελαίου θέρμανσης από τους χώρους του διϋλιστηρίου μέχρι την παράδοση στον παραλήπτη, με σκοπό να περιοριστεί δραστικά η διάπραξη λαθρεμπορικών πράξεων.

• Εντατικοποίηση της δράσης των τελωνειακών υπηρεσιών για την επίτευξη αποτελεσματικότερης πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο.

Η φορολογική πολιτική του 2010 στοχεύει στη σημαντική ενίσχυση των εσόδων και συμβάλλει στην αποκλιμάκωση του ελλείμματος με βάση τις προαναφερόμενες φορολογικές ρυθμίσεις, τα σχεδιαζό-

Προστασία απασχόλησης και στήριξη των ανέργων

Άμεση προτεραιότητα της ασκούμενης πολιτικής αποτελεί η αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και η επαναφορά της αναπτυξιακής διαδικασίας σε ανοδική τροχιά. Στο πλαίσιο αυτό, η προστασία και η ενίσχυση της απασχόλησης και η στήριξη των ανέργων συνιστούν κεντρικό στρατηγικό άξονα, καθώς η διασφάλιση αξιοπρεπούς εργασίας για όλους και η διαμόρφωση ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτους αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις για την επίτευξη βιώσιμης οικονομικής και περιφερεια-κής ανάπτυξης.

Προς την κατεύθυνση αυτή βασικές προτεραιότητες πολιτικής αποτελούν η παροχή κινήτρων πρόσληψης νέων με τετραετή επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών τους, η σταδιακή αύξηση του επιδόματος ανεργίας στο 70% του βασικού μισθού και η ουσιαστική σύνδεση του με πολιτικές ένταξης στην αγορά εργασίας, η θέσπιση μέτρων προστασίας των απολυμένων σε ώριμη ηλικία, η προώθηση της νέας επιχειρηματικότητας, η ριζική αναθεώρηση της υφιστάμενης εργατικής νομοθεσίας με σκοπό την ουσιαστική προστασία των εργαζομένων σε συνδυασμό με την επανασύσταση και τον εκσυγχρονισμό των μηχανισμών εποπτείας της λειτουργίας της αγοράς εργασίας.

Επιπλέον προωθείται η αναδιοργάνωση και αναβάθμιση του ΟΑΕΔ, καθώς ο οργανισμός επωμίζεται το κύριο βάρος για την υλοποίηση των πολιτικών κατά της ανεργίας. Πρωταρχικός στόχος παραμένει η αποτελεσματικότερη προστασία των ανέργων και για το σκοπό αυτό για το 2010 προβλέπεται δαπάνη 3,1 δισ. ευρώ του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ για το σύνολο των προγραμμάτων κατά της ανεργίας. Οι συνολικές επιχορηγήσεις προς το οργανισμό προβλέπονται να ανέλθουν σε 418 εκατ. ευρώ ενώ όσον αφορά το επίδομα ανεργίας για το 2010 προβλέπεται αύξηση κατά 5% ώστε να διαμορφωθεί στο 60% του βασικού μισθού.

Η αποτελεσματικότερη εποπτεία της αγοράς εργασίας και η ενίσχυση των ανέργων αποτελούν τομείς προτεραιότητας της νέας οικονομικής πολιτικής. Για την άμεση αντιμετώπιση της κρίσης στην αγορά της εργασίας προωθούνται άμεσα:

• Η ενίσχυση του Σώματος Επιθεωρητών Εργασίας ώστε το οκτάωρο, οι υπερωρίες, η κανονική ά-δεια και η εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων να ελέγχονται και να εφαρμόζονται.

• Η σταδιακή αύξηση του επιδόματος ανεργίας στο 70% του βασικού μισθού.

• Η ριζική αναθεώρηση του καθεστώτος ενοικίασης εργαζομένων που έχει εξελιχθεί σε κοινωνική μάστιγα.

• Η επανασύνδεση των κινήτρων του επενδυτικού νόμου με δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

• Η κατάργηση των STAGE και η αποκλειστική τους εφαρμογή στον ιδιωτικό τομέα.

• Η λειτουργία νέων προγραμμάτων κοινωνικής εργασίας στη βάση πραγματικών αναγκών, διαφά-νειας και κοινωνικών κριτηρίων.

• Η προστασία του εργαζομένου με την απαραίτητη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων του και η δυνατότητα για συλλογική διαπραγμάτευση και διεκδίκηση καλύτερων συνθηκών εργασίας.

Κοινωνική προστασία

Στο πλαίσιο των μέτρων στοιχειώδους κοινωνικής αλληλεγγύης που προωθούνται με στόχο την ενίσχυση των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων θα χορηγηθεί έκτακτο επίδομα αλληλεγγύης. Το εν λόγω επίδομα θα δοθεί σε φτωχά νοικοκυριά, χαμηλοσυνταξιούχους και ανέργους καθώς και σε άλλες ευπαθείς ομάδες όπως άποροι, απροστάτευτα παιδιά, άτομα με ειδικές ανάγκες. Το ποσό, το οποίο θα κυμαίνεται από 300 έως 1.300 ευρώ ανάλογα με την κατηγορία των δικαιούχων, θα δοθεί σε δύο ισόποσες δόσεις από τις οποίες η πρώτη θα καταβληθεί μέσα στο 2009.

Για την ενίσχυση του εισοδήματος μεγάλων κατηγοριών συνταξιούχων υλοποιούνται ρυθμίσεις από τις οποίες προκύπτουν αυξήσεις των συντάξεων πέραν της εισοδηματικής πολιτικής. Ειδικότερα κα-ταβάλλεται στους πολιτικούς συνταξιούχους του Δημοσίου, από 1/7/2010, η τέταρτη και τελευταία δόση (35,20 ευρώ) του επιδόματος των 140,80 ευρώ. Επίσης, ενσωματώνεται από 1/1/2010 στο συ-ντάξιμο μισθό των πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων προϊσταμένων οργανικών μονάδων η τρίτη και τελευταία δόση (40%) του επιδόματος θέσης ευθύνης.

Προς βιώσιμο ασφαλιστικό σύστημα

Ο βασικός άξονας της κοινωνικής πολιτικής που απεικονίζει ο προϋπολογισμός 2010 είναι η διαμόρφωση ενός δημόσιου ασφαλιστικού συστήματος, οικονομικά βιώσιμου, που καλύπτει τις ανάγκες των πολιτών και εγγυάται την αλληλεγγύη των γενεών.

Στόχος είναι μέσα από συνεχή και ουσιαστικό διάλογο να διασφαλιστούν:

• Η συγχώνευση των υπαρχόντων ασφαλιστικών ταμείων σε μεγάλους αυτόνομους βιώσιμους ασφαλιστικούς φορείς, με επαρκή χρηματοδότηση.

• Η θεσμοθέτηση της βασικής σύνταξης ως κοινή αφετηρία και η σταδιακή διαμόρφωση για τους αγρότες και τους ανασφάλιστους του κατώτατου ορίου των 950 ευρώ για το ζευγάρι και των 550 ευρώ για το μεμονωμένο συνταξιούχο.

• Η αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας και δυσλειτουργιών που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πολίτες στα Ταμεία.

• Η αναδόμηση των μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, στο πλαίσιο ενός σωστά οργανωμένου συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας

• Η μείωση του χρόνου αναμονής για πληρωμή των συντάξεων σε τρεις μήνες μέχρι το τέλος του 2010.

• Ο επαναπροσδιορισμός του θεσμού του ΕΚΑΣ.

• Η αναθεώρηση του καθεστώτος των βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων.

• Η δημιουργία της υπηρεσίας του ασφαλιστικού συμβούλου στα Ταμεία, με στόχο την ενημέρωση των πολιτών για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους.

Πηγή Το Βήμα .

Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης