Αποτελέσματα live αναζήτησης

Το Σ.Δ.Λ.Π. δημοσιεύει προτάσεις για την απομείωση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων

  • Το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ.Δ.Λ.Π.) δημοσιεύει για δημόσιο σχολιασμό, προτάσεις για την επιμέτρηση και απομείωση του αποσβεσμένου κόστους χρηματοοικονομικών μέσων. Οι προτάσεις αποτελούν το δεύτερο μέρος ενός έργου σε τρία μέρη για την αντικατάσταση του <a target='_blank' href='http://new2.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/7809' rel='tag'><a target='_blank' href='http://new2.taxheaven.gr/laws/circular/index/circular/7809' rel='tag circulars'>Δ.Λ.Π. 39</a></a> Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση από ένα νέο πρότυπο, με το όνομα Δ.Π.Χ.Α. 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα. Οι Προτάσεις για την κατάταξη και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών μέσων δημοσιεύτηκαν τον Ιούλιο, με το τελικό πρότυπο να αναμένεται σύντομα, ενώ οι προτάσεις για την λογιστική αντιστάθμισης εξακολουθούν να βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης.
Το  Σ.Δ.Λ.Π. δημοσιεύει προτάσεις για την απομείωση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων
 
Το Συμβούλιο των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων (Σ.Δ.Λ.Π.) δημοσιεύει για δημόσιο σχολιασμό, προτάσεις για την επιμέτρηση και απομείωση του αποσβεσμένου κόστους χρηματοοικονομικών μέσων. Οι προτάσεις αποτελούν το δεύτερο μέρος ενός έργου σε τρία μέρη για την αντικατάσταση του Δ.Λ.Π. 39 Χρηματοοικονομικά Μέσα: Αναγνώριση και Επιμέτρηση από ένα νέο πρότυπο, με το όνομα Δ.Π.Χ.Α. 9 Χρηματοοικονομικά Μέσα. Οι Προτάσεις για την κατάταξη και επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών μέσων δημοσιεύτηκαν τον Ιούλιο, με το τελικό πρότυπο να αναμένεται σύντομα, ενώ οι προτάσεις για την λογιστική αντιστάθμισης εξακολουθούν να βρίσκονται στο στάδιο της ανάπτυξης.
 
Τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και οι γενικώς παραδεκτές λογιστικές αρχές (Γ.Π.Λ.Α.) των Η.Π.Α. χρησιμοποιούν μοντέλο υφιστάμενων ζημιών  για την απομείωση χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Το μοντέλο υφιστάμενων ζημιών προϋποθέτει ότι όλα τα δάνεια θα αποπληρωθούν έως ότου υπάρξουν ενδείξεις περί του αντιθέτου (το γνωστό ως “trigger event” ή περιστατικό ενεργοποίησης). Μόνο όταν επέλθει αυτό, μπορεί να υποτιμηθεί το απομειωμένο δάνειο ( ή το χαρτοφυλάκιο δανείων).
Η παγκόσμια χρηματοοικονομική κρίση έχει οδηγήσει στην κριτική του μοντέλου υφιστάμενων ζημιών, επειδή παρουσιάζει μια αρχική υπεραισιόδοξη εκτίμηση μη ύπαρξης πιστωτικών απωλειών, που ακολουθείται από μεγάλη διόρθωση μόλις συμβεί το περιστατικό ενεργοποίησης.
Ανταποκρινόμενο σε αιτήματα των ηγετών της Ομάδας των G20 και άλλων, το Σ.Δ.Λ.Π. δημοσίευσε τον Ιούνιο 2009 Αίτημα για Πληροφορίες για το κατά πόσο είναι πρακτικά εφικτό να χρησιμοποιείται το μοντέλο αναμενόμενων ζημιών. Οι αποκρίσεις ελήφθησαν υπόψη από το Σ.Δ.Λ.Π. κατά την ανάπτυξη των προτάσεων.
Σύμφωνα με τις προτάσεις, οι αναμενόμενες ζημίες θα αναγνωρίζονται κατά ολόκληρη τη διάρκεια του δανείου (ή άλλου χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου που επιμετράται σε αποσβεσμένο κόστος), και όχι μόνο μετά την εξατομίκευση ενός ζημιογόνου γεγονότος. Έτσι θα μπορούσε να αποφευχθεί προκαταβολική επιβάρυνση με έσοδα τόκων πριν εξατομικευτεί το ζημιογόνο γεγονός όπως συμβαίνει σήμερα, ενώ θα υποστήριζε με καλύτερο τρόπο την απόφαση για τη χορήγηση του δανείου.  Συνεπώς, σύμφωνα με τις προτάσεις, η πρόβλεψη για πιστωτικές ζημίες θα δημιουργούνταν σε όλη τη διάρκεια της ζωής του χρηματοοικονομικού περιουσιακού στοιχείου.  Εκτεταμένες απαιτήσεις γνωστοποίησης θα παρείχαν στους επενδυτές πληροφορίες για τις εκτιμήσεις ζημιών που μια οικονομική οντότητα κρίνει απαραίτητες.
Το Σ.Δ.Λ.Π. γνωρίζει τις σημαντικές πρακτικές προκλήσεις της μεταφοράς σε μοντέλο αναμενόμενης ζημίας. Για τον λόγο αυτό, έχει συσταθεί Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων (Expert Advisory Panel  - EAP) που αποτελείται από ειδικούς στη διαχείριση πιστωτικού κινδύνου και που θα παρέχει συμβουλές στο συμβούλιο. Έχει προβλεφθεί οκτάμηνη περίοδος αναμονής για σχόλια, ώστε να δοθεί ο κατάλληλος χρόνος στις οικονομικές οντότητες να εξετάσουν τις επιπτώσεις μιας τέτοιας μεταβολής στην οργάνωσή τους.
Το Σ.Δ.Λ.Π. θα συνεχίσει το πρωτοφανές επίπεδο δραστηριότητας για την αναμόρφωση της λογιστικής των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων. Το Σ.Δ.Λ.Π. θα συνεργαστεί επίσης στενά με το Συμβούλιο των Αμερικανικών Λογιστικών Προτύπων  (FASB) με σκοπό την συμφωνία για κοινή προσέγγιση ως προς την απομείωση των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων.


Renata Liapis
Translator, Editor
Italian, French and Greek to English
English, French and Italian to Greek
www.transhellenic.com
Tel: 0030 6972 556 686Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης