Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αναλυτικά οι φορολογικές και εργασιακές διατάξεις του νόμου 4778/2021

20 Φεβρουάριου 2021 Σχόλια
Αναλυτικά οι φορολογικές και εργασιακές διατάξεις του νόμου 4778/2021
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

Επιμέλεια
Επιστημονική ομάδα Taxheaven


Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4778/2021 Μισθολόγιο, ζητήματα ανθρώπινου δυναμικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και άλλες επείγουσες διατάξεις

Δείτε αναλυτικά τις σημαντικότερες Φορολογικές και  Εργασιακές - διατάξεις


1. Θεσπίζεται η δυνατότητα διαχείρισης των χρηματικών ροών και της οικογενειακής περιουσίας φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, από εταιρείες ειδικού σκοπού (εταιρείες διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας) και προβλέπεται, κατά βάση, ο σκοπός, το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών, λοιπές προϋποθέσεις λειτουργίας τους (νομική μορφή, προσδιορισμός συμμετεχόντων σε αυτές, ελάχιστος αριθμός απασχολούμενου προσωπικού, ελάχιστο ύψος λειτουργικών δαπανών κατ' έτος), καθώς και φορολογικά ζητήματα (προσδιορισμός ακαθάριστων εσόδων, ποσοστού κέρδους, φορολογητέου εισοδήματος, υπολογισμός φόρου εισοδήματος και εφαρμοζόμενη διαδικασία καταβολής του, θέματα Φ.Π.Α.) (άρθρο 25).

 • Αιτιολογική έκθεση
  Η αξιολογούμενη ρύθμιση στοχεύει στη δημιουργία ενός διαφανούς και οριοθετημένου πλαισίου που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες διαχείρισης των χρηματικών ροών και της οικογενειακής περιουσίας φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α' 167), προκειμένου να αντιμετωπιστεί η απουσία συγκεκριμένου θεσμικού πλαισίου, γεγονός που οδηγεί σε επιζήμιες πρακτικές απασχόλησης ανθρώπινου δυναμικού για την εξυπηρέτηση τέτοιου είδους αναγκών σε εμπορικές εταιρείες, με έδρα συνήθως σε φορολογικούς παραδείσους, με αποτέλεσμα την απώλεια φορολογικών εσόδων.

  Παράλληλα, αναμένεται οι εν λόγω διατάξεις να λειτουργήσουν συμπληρωματικά στην προσέλκυση περισσότερων αλλοδαπών φορολογικών κατοίκων υψηλής οικονομικής επιφάνειας, δυνάμει των άρθρων 5Α, 5Β και 5Γτου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Κ.Φ.Ε.).

  Συγκεκριμένα, με την παρ. 1 του άρθρου αυτού προστίθεται στον Κ.Φ.Ε. νέο άρθρο 71Η, με σκοπό τη χορήγηση κινήτρων για τη δημιουργία εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας.

  Με την παρ. 2 του άρθρου αυτού προβλέπεται ρητά ότι οι εσωτερικές πράξεις μεταξύ της εταιρείας ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας του άρθρου 71Η του ν. 4172/2013 και των προσώπων που συμμετέχουν σε αυτή, αποτελούν πράξεις που πραγματοποιούνται εντός μιας ενιαίας οντότητας και εκτός του πεδίου εφαρμογής του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, Α' 248), δεδομένου ότι σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Κ.Φ.Π.Α.) οι πράξεις αυτές δεν αποτελούν παροχή υπηρεσιών εξ επαχθούς αιτίας που δίενεργούνται κατά τρόπο ανεξάρτητο μεταξύ προσώπων, αλλά εσωτερικές πράξεις εντός μιας ενιαίας οντότητας για την εξυπηρέτηση των σκοπών της.

  Τέλος, με την παρ. 3 του άρθρου αυτού προβλέπεται εξουσιοδοτική διάταξη για έκδοση κανονιστικής απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για τη ρύθμιση κάθε αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των συγκεκριμένων διατάξεων.


  Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

  Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά σε φυσικά πρόσωπα, φορολογικούς κατοίκους Ελλάδας.

  Ανάλογες διατάξεις υπάρχουν σε άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.), όπως Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο., Λουξεμβούργο, Ελβετία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής.

   
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ' ΑΛΛΕΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  Άρθρο 25

  Κίνητρα για εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας - Προσθήκη άρθρου 71Η στον ν. 4172/2013 - Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 2859/2000

  1. Μετά από το άρθρο 71Ζ του ν. 4172/2013 (Α' 167) προστίθεται νέο άρθρο 71Η ως εξής:

  «71Η

  Κίνητρα για εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας

  1. Η διαχείριση των χρηματικών ροών και της οικογενειακής περιουσίας φυσικών προσώπων με φορολογική κατοικία στην Ελλάδα, σύμφωνα με τον παρόντα, δύνα-ται να πραγματοποιείται από εταιρείες ειδικού σκοπού οι οποίες λειτουργούν με οποιαδήποτε από τις νομικές μορφές του άρθρου 45, πλην αυτής των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της περ. γ' του άρθρου 45.

  2. Αποκλειστικός σκοπός των εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας είναι να παρέχουν υποστήριξη στα φυσικά πρόσωπα της παρ. 1 και στα μέλη των οικογενειών τους κατά τη διοίκηση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων και επενδύσεών τους, που κατέχουν είτε άμεσα είτε έμμεσα, μέσω νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων.

  Στις εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας μπορούν να συμμετέχουν μέλη της οικογένειας, καθώς και νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες στις οποίες συμμετέχουν τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 1 ή/και μέλη της οικογένειας αυτών.

  Για την παροχή των υπηρεσιών των εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας απασχολούνται εργαζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων ή αυτές δύναται να ανατίθεται σε τρίτα πρόσωπα, ανεξάρτητα από το κράτος στο οποίο είναι εγκατεστημένα, υπό την επιφύλαξη της περ. ιγ) του άρθρου 23. Φυσικά πρόσωπα μέλη της εταιρείας ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας δεν μπορεί να είναι και εργαζόμενοι σε αυτή.

  3. Για την εφαρμογή του παρόντος, η εταιρεία ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  α) απασχολεί στην Ελλάδα προσωπικό τουλάχιστον πέντε (5) ατόμων εντός δώδεκα (12) μηνών από την ίδρυσή της και εφεξής και

  β) πραγματοποιεί στην Ελλάδα δαπάνες λειτουργίας τουλάχιστον ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ ετησίως.

  4. Για την εφαρμογή του παρόντος, ως μέλη της οικογενείας νοούνται:

  α) ο έτερος των συζύγων/μέρος συμφώνου συμβίωσης (Μ.Σ.Σ.),

  β) τα άγαμα τέκνα των συζύγων/Μ.Σ.Σ.,

  γ) τα άγαμα τέκνα του συντηρούντος ή του ετέρου των συζύγων/Μ.Σ.Σ., εφόσον η επιμέλεια έχει νομίμως ανατεθεί για μεν τα τέκνα του/της συντηρούντος σε αυτόν/αυτήν, για δε τα τέκνα του/της ετέρου των συζύγων/Μ.Σ.Σ. σε αυτόν/αυτήν,

  δ) οι απευθείας ανιόντες των συζύγων/Μ.Σ.Σ.

  5. Τα ακαθάριστα έσοδα από τις παρεχόμενες υπηρεσίες των εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας, τα οποία εισπράττονται υποχρεωτικά μέσω τραπεζικών εμβασμάτων, προσδιορίζονται με την προσθήκη ποσοστού κέρδους στο σύνολο των πάσης φύσεως εξόδων και αποσβέσεών τους, πλην του φόρου εισοδήματος (μέθοδος κόστους πλέον περιθώριο κέρδους). Το ποσοστό κέρδους ορίζεται σε επτά τοις εκατό (7%).

  Για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος της εταιρείας, τα έξοδα επί των οποίων υπολογίζεται το ποσοστό κέρδους, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά της, εφόσον τεκμηριώνονται από αντίστοιχα παραστατικά στοιχεία που πληρούν τις προϋποθέσεις του ν. 4308/2014 (Α' 251).

  Αν για οποιονδήποτε λόγο τα έσοδα της εταιρείας, όπως προκύπτουν από τα βιβλία που τηρεί, είναι μεγαλύτερα από τα έσοδα, όπως προσδιορίζονται με τη μέθοδο της παρούσας, λαμβάνονται υπόψη τα έσοδα που προκύπτουν από τα βιβλία.

  Ο φόρος εισοδήματος υπολογίζεται με τον συντελεστή της παρ. 1 του άρθρου 58. Για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και την καταβολή του φόρου των εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας εφαρμόζονται τα άρθρα 68 και 71.

  Οι διατάξεις του Μέρους Τέταρτου «Παρακράτηση Φόρου» έχουν εφαρμογή και για τις πληρωμές που πραγματοποιούν οι εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας.»

  2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 3 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ν. 2859/2000, A' 248), προστίθεται εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

  «1. Στο φόρο υπόκειται:

  α) κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό ή ένωση προσώπων, εφόσον ασκεί κατά τρόπο ανεξάρτητο οικονομική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τον τόπο εγκατάστασης, τον επιδιωκόμενο σκοπό ή το αποτέλεσμα της δραστηριότητας αυτής,

  β) κάθε πρόσωπο, το οποίο πραγματοποιεί περιστασιακά παράδοση ενός καινούργιου μεταφορικού μέσου, το οποίο αποστέλλεται ή μεταφέρεται προς άλλο κράτος μέλος,

  γ) κάθε πρόσωπο, το οποίο πραγματοποιεί ευκαιριακά πράξεις του άρθρου 6, εφόσον με δήλωσή του ενταχθεί στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α..

  Δε θεωρείται ότι ασκούν οικονομική δροστηριότητα κατά τρόπο ανεξάρτητο οι μισθωτοί και λοιπά φυσικά πρόσωπα, τα οποία συνδέονται με τον εργοδότη τους με σύμβαση εργασίας η με οποιαδήποτε άλλη νομική σχέση που δημιουργεί δεσμούς εξάρτησης, όσον αφορά τους όρους εργασίας ή την αμοιβή και συνεπάγεται την ευθύνη του εργοδότη,

  δ) η κοινοπραξία που κατασκευάζει ακίνητο με το σύστημα της αντιπαροχής, καθώς και η κοινωνία που κατασκευάζει ακίνητο σε οικόπεδο ή αγροτεμάχιο που ανήκει στα μέλη της, για τις παραδόσεις και αυτοπαραδόσεις που διενεργούνται από τα μέλη τους, σύμφωνα με τα άρθρα 6 και 7.

  Οι εσωτερικές πράξεις που διενεργούνται μεταξύ της εταιρείας ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας του άρθρου 71Η του ν. 4172/2013 (Α' 167) και των προσώπων που συμμετέχουν σε αυτή, αποτελούν πράξεις που διενεργούνται εντός ενιαίας οντότητας και εκτός του πεδίου εφαρμογής του Φ.Π.Α..».

  3. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται οι υπηρεσίες που μπορούν ενδεικτικά να παρέχουν οι εταιρείες ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

  4. Οι διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται από το φορολογικό έτος 2021 και εφεξής.


2. Απαλλάσσεται και για το μήνα Μάρτιο 2021 (ίσχυε για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021) από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος, ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση της οριζόμενης επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους, που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19, ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσής του (άρθρο 31).

 • Αιτιολογική έκθεση
  Με την αξιολογούμενη ρύθμιση αντιμετωπίζεται η ανατροπή της οικονομικής κατάστασης των επαγγελματικών ομάδων για τη λειτουργία των επιχειρήσεων των οποίων έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή οι οποίες πλήττονται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Στο πλαίσιο περιορισμού της διασποράς του COVID-19, καθώς εξακολουθεί να υφίσταται διαρκής ο κίνδυνος εξάπλωσής του, με την αξιολογούμενη ρύθμιση θεσπίζονται έκτακτα και υποστηρικτικά μέτρα για τις επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή οι οποίες πλήττονται οικονομικά. Προς τον σκοπό αυτό τροποποιείται το δεύτερο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), προκειμένου, για τις περιπτώσεις των επιχειρήσεων για τις οποίες έχουν ληφθεί μέτρα αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για το μήνα Μάρτιο 2021, να προβλέπεται πλήρης απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής μισθώματος.
 • Άρθρο 31

  Επέκταση της απαλλαγής μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων - Τροποποίηση της παρ. 10 του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020

  Η παρ. 10 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής:

  «10. Ειδικά για τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021, ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, και ανήκει σε συγκεκριμένους κλάδους επιχειρήσεων πέραν των αναφερόμενων στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 8α, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου ανά κλάδο και ανά μήνα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου αφορά σε επιχειρήσεις οι οποίες δεν εντάσσονται στις αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 8α.»

   

3. Χορηγείται προκαταβολή στους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ που υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου, έναντι της σύνταξης που δικαιούνται. Η προκαταβολή αυτή δίνεται είτε βάσει των στοιχείων που τηρούνται στον e-ΕΦΚΑ, είτε με υπεύθυνη δήλωση για να συντομευθούν οι προθεσμίες  (άρθρο 34).

 • Αιτιολογική έκθεση
  Ε
  νισχύεται το καθεστώς απονομής συντάξεων με μία διαδικασία προκαταβολής μέρους της σύνταξης στους δικαιούχους.
  Η σώρευση πολλών αιτημάτων νια συνταξιοδότηση και ο χρόνος που μεσολαβεί από την υποβολή των αιτήσεων μέχρι την έκδοση των αποφάσεων για την απονομή των συντάξεων καθιστούν επιτακτική την ανάγκη χορήγησης προκαταβολής μέρους της σύνταξης που θα απονεμηθεί, ώστε να αντιμετωπιστεί η απουσία εισοδήματος όσων καταθέτουν αίτημα συνταξιοδότησης.


  Προβλέπεται η προκαταβολή σύνταξης για τους ασφαλισμένους του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), οι οποίοι υποβάλλουν ή έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου. Η συγκεκριμένη παροχή έχει στοχευμένο χαρακτήρα και εντάσσεται στη δέσμη μέτρων που λαμβάνονται για την επιτάχυνση της χορήγησης προσωρινών και οριστικών συντάξεων.

  Πρωτίστως, στοχεύει να ανακουφίσει τους ασφαλισμένους του e-ΕΦΚΑ, συμπεριλαμβανομένων όλων των δικαιούχων ενταγμένων στον e-ΕΦΚΑ φορέων, όπως το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, οι οποίοι έχουν ήδη υποβάλει αιτήσεις συνταξιοδότησης. Οι δικαιούχοι προβλέπεται να λάβουν το ποσό της προκαταβολής ταχέως και αναδρομικώς από το χρόνο που κατέθεσαν την αίτηση συνταξιοδότησης με κατά το δυνατόν αυτοματοποιημένο τρόπο.

  Σκοπείται, ταυτόχρονα, η άμεση χορήγηση κάποιου εισοδήματος, αντίστοιχου σε ύψος με την Εθνική Σύνταξη του άρθρου 7 του ν. 4387/2016, σε όσους θα υποβάλλουν στο μέλλον αιτήσεις συνταξιοδότησης, εωσότου μειωθεί ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ της αίτησης και της απονομής της προσωρινής και οριστικής σύνταξης.

  Η προτεινόμενη ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τους ασφαλισμένους του Δημοσίου, ιδίως των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α), οι οποίοι ήδη δικαιούνται προκαταβολή σύνταξης δυνάμει του άρθρου 57Α του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007, Α' 210).

  Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις αφορούν , τους ασφαλισμένους που έχουν υποβάλει αιτήματα για συνταξιοδότηση, των οποίων η εξέταση εκκρεμεί, και όσους θα υποβάλουν αίτημα για συνταξιοδότηση στο μέλλον.
   

 • Άρθρο 34

  Προκαταβολή σύνταξης - Προσθήκη άρθρου 7Α στον ν. 4387/2016

  Μετά από το άρθρο 7 του ν. 4387/2016 (Α' 85) προστίθεται άρθρο 7Α ως εξής:

  «Άρθρο 7Α Προκαταβολή σύνταξης

  1. Στους ασφαλισμένους του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ), οι οποίοι υποβάλλουν αίτηση συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4670/2020 (Α' 43), χορηγείται προκαταβολή έναντι της συντάξεως που δικαιούνται, από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης έως το τέλος του μήνα έκδοσης προσωρινής απόφασης συνταξιοδότησης ή, ελλείψει αυτής, έως το τέλος του μήνα έκδοσης οριστικής απόφασης συνταξιοδότησης.

  2. Επί αιτήσεων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, το ποσό που χορηγείται ως προκαταβολή, εφόσον ο ενδιαφερόμενος έχει συμπληρώσει βάσει των στοιχείων που τηρούνται στον e-ΕΦΚΑ ή δηλώνονται υπεύθυνα από τον ίδιο:

  α) κατ’ ελάχιστον δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης ή τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (4.500) ημέρες ασφάλισης και ηλικία εξήντα επτά (67) ετών και άνω, ισούται με τριακόσια ογδόντα τέσσερα (384,00) ευρώ,

  β) κατ’ ελάχιστον δεκαπέντε (15) έτη ασφάλισης ή τέσσερις χιλιάδες πεντακόσιες (4.500) ημέρες ασφάλισης και ηλικία εξήντα δύο (62) έως εξήντα επτά (67) ετών, ισούται με τριακόσια εξήντα (360,00) ευρώ,

  γ) κατ’ ελάχιστον είκοσι (20) έτη ασφάλισης ή έξι χιλιάδες (6.000) ημέρες ασφάλισης και ηλικία εξήντα δύο (62) έως εξήντα επτά (67) ετών, ισούται με τριακόσια ογδόντα τέσσερα (384,00) ευρώ,

  δ) τις απαιτούμενες κατά περίπτωση προϋποθέσεις του χρόνου ασφάλισης και ορίου ηλικίας και είναι κάτω των εξήντα δύο (62) ετών, ισούται με τριακόσια εξήντα (360,00) ευρώ.

  3. Γ ια τον υπολογισμό του χρόνου της παρ. 2 λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης που έχει διανυθεί σε οποιονδήποτε ενταγμένο στον e-ΕΦΚΑ φορέα κύριας ασφάλισης, όπως πιστοποιείται, ιδίως, από τα διαθέσιμα μηχανογραφημένα στοιχεία του e-ΕΦΚΑ.

  4. Επί αιτήσεων συνταξιοδότησης λόγω αναπηρίας, το ποσό που χορηγείται ως προκαταβολή ισούται με τριακόσια ογδόντα τέσσερα (384,00) ευρώ. Η χορήγηση της παροχής προϋποθέτει την ύπαρξη του ελάχιστου συντάξιμου ποσοστού αναπηρίας και τη συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων που ορίζονται στις διατάξεις που διέπουν τους φορείς κύριας ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.

  5. Επί αιτήσεων συνταξιοδότησης λόγω θανάτου του ασφαλισμένου, η χορήγηση της παροχής προϋποθέτει τη συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων που ορίζονται στις διατάξεις που διέπουν τους φορείς κύριας ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ. Το ποσό που χορηγείται ως προκαταβολή ισούται με τριακόσια ογδόντα τέσσερα (384,00) ευρώ για τον επιζώντα σύζυγο και, αν υπάρχουν άλλα δικαιοδόχα μέλη, με επιπλέον τριακόσια ογδόντα τέσσερα (384,00) ευρώ ισομερώς επιμεριζόμενο σε αυτά.

  Επί αιτήσεων για χορήγηση, κατά μεταβίβαση, σύνταξης λόγω θανάτου του συνταξιούχου, καταβάλλεται ποσό τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων (384,00) ευρώ στον επιζώντα σύζυγο και, αν υπάρχουν άλλα δικαιοδόχα μέλη, επιπλέον ποσό τριακοσίων ογδόντα τεσσάρων (384,00) ευρώ ισομερώς επιμεριζόμενο σε αυτά.

  6. Η παροχή δεν χορηγείται στις εξής περιπτώσεις:

  α) όταν οφείλονται ασφαλιστικές εισφορές, το ποσό των οποίων υπερβαίνει τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις ανώτατα όρια,

  β) όταν χορηγείται ήδη προσωρινή ή οριστική σύνταξη από τον e-ΕΦΚΑ οποιασδήποτε κατηγορίας,

  γ) όταν η αίτηση συνταξιοδότησης κρίνεται με τις διατάξεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (E.E.) ή διακρατικών συμβάσεων.

  Αν μεταγενέστερα εκλείψει η περ. α), η παροχή χορηγείται από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα, κατά τον οποίο υποβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά η σχετική αίτηση.

  7. Η παροχή είναι ακατάσχετη και συμψηφίζεται με τα ποσά σύνταξης που θα χορηγηθούν με την προσωρινή και οριστική απόφαση συνταξιοδότησης. Από τα ποσά της προσωρινής και της οριστικής σύνταξης παρακρατούνται και οφειλές στον e-ΕΦΚΑ από ασφαλιστικές εισφορές.

  8. Σε περίπτωση έκδοσης απορριπτικής απόφασης συνταξιοδότησης, τα ποσά που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως στους ασφαλισμένους, σύμφωνα με το παρόν, αναζητούνται σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε., ν.δ. 356/1974, Α' 90) και, σε κάθε περίπτωση, δύνανται να παρακρατούνται από τα ποσά που θα τους καταβληθούν στο μέλλον από τον e-ΕΦΚΑ, εφόσον καταστούν δικαιούχοι συνταξιοδοτικών παροχών.

  9. Το παρόν εφαρμόζεται στις αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται από την έναρξη ισχύος του, καθώς και σε όλες τις εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί προσωρινή απόφαση συνταξιοδότησης, με την επιφύλαξη της παρ. 6.

  Στην περίπτωση των εκκρεμών αιτήσεων, τα ποσά του παρόντος καταβάλλονται αναδρομικά σύμφωνα με την παρ. 1, κατόπιν ηλεκτρονικού αιτήματος του δικαιούχου μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ).

  Επί των ποσών που καταβάλλονται αναδρομικά δεν επιβάλλεται κράτηση για τον κλάδο ασθένειας, ενώ ο φόρος επιμερίζεται στα φορολογικά έτη που αναλογεί η παροχή.

  10. Στο παρόν δεν υπάγονται οι ασφαλισμένοι του e-ΕΦΚΑ, οι οποίοι δικαιούνται ή λαμβάνουν την προκαταβολή σύνταξης σύμφωνα με το άρθρο 57Α του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων (π.δ. 169/2007, Α' 210).

  11. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα για τη διαδικασία υποβολής και διαχείρισης των αιτημάτων, τον τρόπο απόδειξης της συνδρομής των προϋποθέσεων και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.»4. Κάλυψη των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών στα τουριστικά καταλύματα
Προβλέπεται περαιτέρω κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών στον κλάδο των τουριστικών καταλυμάτων, που έχει πληγεί ιδιαιτέρως από  τα περιοριστικά μέτρα για την αντιμετώπιση του COVID-19 , εμφανίζοντας σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών. Συγκεκριμένα, οι ασφαλιστικές εισφορές για τα τουριστικά καταλύματα δωδεκάμηνης λειτουργίας που κατά την περίοδο Ιανουαρίου- Αυγούστου 2020 είχαν μείωση τζίρου τουλάχιστον 70% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019,  καταβάλλονται από το κρατικό προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου 2020 έως 31 Δεκεμβρίου 2020  Για τα καταλύματα που είχαν αντίστοιχη πτώση τζίρου για την περίοδο Απριλίου-Δεκεμβρίου 2020, οι εργοδοτικές εισφορές καλύπτονται από τον  κρατικό προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα 1 Ιανουαρίου 2021- 31 Μαρτίου 2021  (άρθρο 37).

 • Αιτιολογική έκθεση
  Ρ
  υθμίζονται θέματα σχετικά με την οικονομική ενίσχυση επιχειρήσεων και εργαζομένων που πλήττονται από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, ενώ με το άρθρο 11 επεκτείνεται η παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών που είχε χορηγηθεί κατά την αρχική εμφάνιση της πανδημίας.

  Πολλές επιχειρήσεις και εργαζόμενοι, που πλήττονται από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, αντιμετωπίζουν σημαντικές οικονομικές δυσχέρειες που καθιστούν επιτακτική την ανάγκη στήριξής τους, ενώ οι συνθήκες που είχαν δυσχεράνει την αποπληρωμή ασφαλιστικών εισφορών κατά την αρχή της πανδημίας δεν έχουν μεταβληθεί.

  Προβλέπεται περαιτέρω κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών στον κλάδο των τουριστικών καταλυμάτων, ο οποίος έχει πληγεί ιδιαιτέρως από τις απαγορεύσεις μετακίνησης που έχουν επιβληθεί για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 kol έχουν εμφανίσει σημαντική μείωση του κύκλου εργασιών.
   
 • Άρθρο 37

  Μέτρα στήριξης εργαζομένων και εργοδοτών τουριστικών καταλυμάτων δωδεκάμηνης λειτουργίας-Τροποποίηση του άρθρου 123Α του ν. 4714/2020

  Στο άρθρο 123Α του ν. 4714/2020 (Α' 148) προστίθεται παρ. 1 α και το άρθρο 123Α διαμορφώνεται ως εξής:

  «1. Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τουριστικών καταλυμάτων, τα οποία λειτουργούν καθ’ όλο το έτος (δώδεκα (12) μήνες ετησίως) και κατά το χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο 2020 έως και τον Αύγουστο 2020 είχαν χαμηλότερα ακαθάριστα έσοδα κατά ποσοστό τουλάχιστον 70% από το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του έτους 2019, καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.9.2020 έως 31.12.2020.

  1 α. Οι εργοδοτικές ασφαλιστικές εισφορές για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τουριστικών καταλυμάτων, τα οποία λειτουργούν καθ’ όλο το έτος (δώδεκα (12) μήνες ετησίως) και κατά το χρονικό διάστημα από τον Απρίλιο 2020 έως και τον Δεκέμβριο 2020 είχαν χαμηλότερα ακαθάριστα έσοδα κατά ποσοστό τουλάχιστον 70% από το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του έτους 2019, καταβάλλονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό για το χρονικό διάστημα από 1.1.2021 έως 31.3.2021.

  2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις για την ένταξη των επιχειρήσεων-εργοδοτών της παρ. 1, οι υποχρεώσεις αυτών των επιχειρήσεων, η διαδικασία διασταύρωσης των απαραίτητων στοιχείων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «Εργάνη» και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.5.Οικονομική ενίσχυση διανομέων κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων

 • Αιτιολογική έκθεση
  Ρ
  υθμίζονται θέματα σχετικά με την οικονομική ενίσχυση επιχειρήσεων και εργαζομένων που πλήττονται από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, ενώ με το άρθρο 11 επεκτείνεται η παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών που είχε χορηγηθεί κατά την αρχική εμφάνιση της πανδημίας.

  Πολλές επιχειρήσεις και εργαζόμενοι, που πλήττονται από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, αντιμετωπίζουν σημαντικές οικονομικές δυσχέρειες που καθιστούν επιτακτική την ανάγκη στήριξής τους, ενώ οι συνθήκες που είχαν δυσχεράνει την αποπληρωμή ασφαλιστικών εισφορών κατά την αρχή της πανδημίας δεν έχουν μεταβληθεί.

  Προβλέπεται ότι και οι διανομείς κινηματογραφικών ταινιών είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης που είχε προβλεφθεί για τις επιχειρήσεις κινηματογράφων στο άρθρο 70 του ν. 4745/2020. Παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για τον καθορισμό του ύψους και των όρων και προϋποθέσεων για τη λήψη της ενίσχυσης  (άρθρο 39).
 • Άρθρο 39
  Οικονομική ενίσχυση διανομέων κινηματογραφικών ταινιών, βίντεο και τηλεοπτικών προγραμμάτων -Τροποποίηση του άρθρου 70 του ν. 4745/2020

  1. H παρ. 1 του άρθρου 70 του ν. 4745/2020 (Α' 214) τροποποιείται ως εξής:

  «1. Ενισχύονται οικονομικά με τη μορφή οικονομικής κάλυψης θέσεων θεατή/εισιτηρίου, από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα ή μη κερδοσκοπικές, υποκείμενες σε Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), με κύριο ή δευτερεύοντα Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) έναν από τους ακόλουθους: 90.01, 90.02, 90.03, 90.04, 93.29.2, 59.14, 59.13, οι οποίες: α) έχουν λειτουργήσει ή λειτουργούν επί αδειοδοτημένου χώρου με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας είτε θεάτρου, κινηματογράφου, μουσικής σκηνής ή γενικά χώρου παραστάσεων, εξαιρουμένων των αθλητικών εγκαταστάσεων, β) έχουν θετικό κύκλο εργασιών σε οποιαδήποτε δήλωση Φ.Π.Α. από 1ης Ιανουαρίου 2019 έως 30 Σεπτεμβρίου 2020 και γ) παρουσιάζουν πτώση κύκλου εργασιών το χρονικό διάστημα Μαρτίου-Σεπτεμβρίου 2020 σε σχέση με το χρονικό διάστημα Μαρτίου-Σεπτεμβρίου 2019 κατά τουλάχιστον είκοσι τοις εκατό (20%). Οι προϋποθέσεις των περ. β) και γ) δεν χρειάζεται να συντρέχουν, προκειμένου να είναι δικαιούχοι ενίσχυσης επιχειρήσεις κινηματογράφου που έκαναν έναρξη εργασιών μετά την 1 η.1.2019.»

  2. Στο τέλος της παρ. 7 του άρθρου 70 του ν. 4745/2020, προστίθεται εδάφιο και η παρ. 7 τροποποιείται ως εξής:

  «7. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης ορίζονται οι όροι, η διαδικασία, οι ειδικότερες προϋποθέσεις, τα τεχνικά θέματα, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Ειδικά ως προς τις επιχειρήσεις με Κ.Α.Δ. 59.13, η κοινή απόφαση ορίζει και το ύψος της ενίσχυσης.»
6. Παράταση μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ και για τον Μάρτιο

Ο μηχανισμός ενίσχυσης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ παρατείνεται μέχρι τις 31 Μαρτίου 2021  και εφαρμόζεται για εργαζόμενους που έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης την 31 Ιανουαρίου 2021, με στόχο να μη μειωθούν οι θέσεις εργασίας και να ενισχυθούν εργαζόμενοι και επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας  (άρθρο 40).

 • Αιτιολογική έκθεση
  Ρ
  υθμίζονται θέματα σχετικά με την οικονομική ενίσχυση επιχειρήσεων και εργαζομένων που πλήττονται από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, ενώ με το άρθρο 11 επεκτείνεται η παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών που είχε χορηγηθεί κατά την αρχική εμφάνιση της πανδημίας.

  Πολλές επιχειρήσεις και εργαζόμενοι, που πλήττονται από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, αντιμετωπίζουν σημαντικές οικονομικές δυσχέρειες που καθιστούν επιτακτική την ανάγκη στήριξής τους, ενώ οι συνθήκες που είχαν δυσχεράνει την αποπληρωμή ασφαλιστικών εισφορών κατά την αρχή της πανδημίας δεν έχουν μεταβληθεί.
 • Άρθρο 40

  Παράταση του μηχανισμού ενίσχυσης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

  1. Το χρονικό διάστημα εφαρμογής του μηχανισμού ενίσχυσης ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 (Α' 104) παρατείνεται μέχρι τις 31.3.2021 και ο μηχανισμός εφαρμόζεται για εργαζομένους που έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας πλήρους απασχόλησης την 31η.1.2021.

  2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθορίζονται ο τρόπος, η διαδικασία, οι όροι και οι προϋποθέσεις της οικονομικής ενίσχυσης, ιδίως η απαιτούμενη μείωση του κύκλου εργασιών του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) ή των ακαθάριστων εσόδων και ο κύκλος εργασιών αναφοράς ή τα ακαθάριστα έσοδα αναφοράς, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύναται να παρατείνεται περαιτέρω το χρονικό διάστημα εφαρμογής του μηχανισμού ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ή να προβλέπεται η εφαρμογή του για έτερα χρονικά διαστήματα.
7. Παράταση εφαρμογής των αναστολών συμβάσεων εργασίας
Οι διατάξεις για την αναστολή συμβάσεων εργασίας εφαρμόζονται σε εργαζόμενους που έχουν προσληφθεί μέχρι και τις 31 Ιανουαρίου 2021 και ισχύουν για όσο διαρκεί η αναστολή λειτουργίας της αντίστοιχης επιχείρησης ή υποκαταστήματος λόγω του κορωνοϊού ή ανήκουν σε κλάδους που πλήττονται από αυτόν και σε κάθε περίπτωση μέχρι την  31 Μαρτίου 2021  (άρθρο 41).

 • Αιτιολογική έκθεση
  Παρατείνεται η εφαρμογή του μηχανισμού αναστολής I εργασίας του άρθρου 68 του ν. 4756/2020 και παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για την παράταση των διατάξεων για την αναστολή εργασίας.
   
 • Άρθρο 41

  Παράταση διατάξεων για αναστολή εργασίας -Τροποποίηση του άρθρου 68 του ν. 4756/2020

  1. Το άρθρο 68 του ν. 4756/2020 (Α' 235) εφαρμόζεται σε εργαζομένους που έχουν προσληφθεί μέχρι και την 31 η.1.2021 και ισχύει για όσο διαρκεί η αναστολή λειτουργίας της αντίστοιχης επιχείρησης ή υποκαταστήματος λόγω του κορωνοϊού COVID-19 ή ανήκει σε κλάδους που πλήττονται από αυτόν και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 31η.3.2021.

  2. Η παρ. 8 του άρθρου 68 του ν. 4756/2020 αντικαθίσταται ως εξής:

  «8. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να καθορίζονται η χωρική οριοθέτηση του πεδίου εφαρμογής του παρόντος, οι κλάδοι και οι Κωδικοί Αριθμοί Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.) των επιχειρήσεων-εργοδοτών των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής ή που πλήττονται, να τροποποιείται η καταληκτική ημερομηνία πρόσληψης των εργαζομένων των οποίων οι συμβάσεις εργασίας μπορούν να τίθενται σε αναστολή, καθώς επίσης και το απώτατο χρονικό όριο της αναστολής, να ρυθμίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις χορήγησης, το ύψος της αποζημίωσης ειδικού σκοπού και η διαδικασία καταβολής, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Με την ίδια ή όμοια απόφαση δύναται να παρατείνεται η ισχύς του παρόντος ή να προβλέπεται η εφαρμογή του για έτερα χρονικά διαστήματα.»
8. Παράταση οικονομικής ενίσχυσης των καλλιτεχνών
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης των καλλιτεχνών, δημιουργών και επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, η διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα και αναγκαία λεπτομέρεια. Με την διάταξη αυτή ανοίγει ο δρόμος για να επεκταθεί το μέτρο υποβολής μονομερών δηλώσεων για τους εν λόγω επαγγελματίες, ώστε να δικαιούνται να λάβουν την αποζημίωση των 534 ευρώ για τους  μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021  (άρθρο 42).

 • Αιτιολογική έκθεση
  Ρ
  υθμίζονται θέματα σχετικά με την οικονομική ενίσχυση επιχειρήσεων και εργαζομένων που πλήττονται από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, ενώ με το άρθρο 11 επεκτείνεται η παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών που είχε χορηγηθεί κατά την αρχική εμφάνιση της πανδημίας.

  Πολλές επιχειρήσεις και εργαζόμενοι, που πλήττονται από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, αντιμετωπίζουν σημαντικές οικονομικές δυσχέρειες που καθιστούν επιτακτική την ανάγκη στήριξής τους, ενώ οι συνθήκες που είχαν δυσχεράνει την αποπληρωμή ασφαλιστικών εισφορών κατά την αρχή της πανδημίας δεν έχουν μεταβληθεί.

  Παρέχεται νομοθετική εξουσιοδότηση για την παράταση της οικονομικής ενίσχυσης των καλλιτεχνών.
   
 • Άρθρο 42

  Επέκταση οικονομικής στήριξης καλλιτεχνών -Τροποποίηση του άρθρου 121 του ν. 4764/2020

  Η παρ. 6 του άρθρου 121 του ν. 4764/2020 (Α' 256) αντικαθίσταται ως εξής:

  «6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ένταξης των καλλιτεχνών, δημιουργών και επαγγελματιών της τέχνης και του πολιτισμού, η διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. Επίσης, δύναται να παρατείνεται η χορήγηση της αποζημίωσης ειδικού σκοπού ή να χορηγείται για έτερα χρονικά διαστήματα και να καθορίζεται η καταληκτική ημερομηνία εγγραφής στην πλατφόρμα της παρ. 1.» 

9. Έκτακτη αποζημίωση εποχικά εργαζομένων του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης
Προβλέπεται η παροχή έκτακτης αποζημίωσης μέσω του ΟΑΕΔ για τους μήνες  Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 σε εποχικά εργαζομένους του τουριστικού ή επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης που δεν έλαβαν επιδότηση ανεργίας από τον Σεπτέμβριο του 2020 έως τον Ιανουάριο του 2021, εφόσον παραμένουν εγγεγραμμένοι άνεργοι για το αντίστοιχο διάστημα  (άρθρο 43).

 • Αιτιολογική έκθεση
  Ρ
  υθμίζονται θέματα σχετικά με την οικονομική ενίσχυση επιχειρήσεων και εργαζομένων που πλήττονται από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, ενώ με το άρθρο 11 επεκτείνεται η παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών που είχε χορηγηθεί κατά την αρχική εμφάνιση της πανδημίας.

  Πολλές επιχειρήσεις και εργαζόμενοι, που πλήττονται από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, αντιμετωπίζουν σημαντικές οικονομικές δυσχέρειες που καθιστούν επιτακτική την ανάγκη στήριξής τους, ενώ οι συνθήκες που είχαν δυσχεράνει την αποπληρωμή ασφαλιστικών εισφορών κατά την αρχή της πανδημίας δεν έχουν μεταβληθεί.

  Προβλέπεται η παροχή έκτακτης αποζημίωσης σε εποχικά εργαζομένους του τουριστικού ή επισιτιστικού κλάδου που δεν έλαβαν επιδότηση ανεργίας από τον Σεπτέμβριο του 2020 έως τον Ιανουάριο του 2021.
   
 • Άρθρο 43

  Έκτακτη αποζημίωση εποχικά εργαζομένων του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης

  1. Εποχικά εργαζόμενοι του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου, που επιδοτούνται με βάση την περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 4, σε συνδυασμό με την παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985 (Α' 91), είναι δικαιούχοι μηνιαίας έκτακτης αποζημίωσης ποσού ίσου προς το τελευταίο μηνιαίο επίδομα ανεργίας που έλαβαν, εφόσον πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

  α) απασχολήθηκαν κατά το έτος 2019, με πλήρη ή μερική απασχόληση, χωρίς να υπάρχει υποχρέωση επαναπρόσληψης κατά το έτος 2020,

  β) έλαβαν τακτική επιδότηση ανεργίας, διάρκειας τριών (3) μηνών και πέντε (5) ημερών, κατά το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2019 έως και τον Φεβρουάριο 2020 ή τακτική επιδότηση ανεργίας, της οποίας η διάρκεια, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985, επιμηκύνθηκε κατά έναν (1) μήνα για το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2019 έως και τον Φεβρουάριο 2020,

  γ) δεν είναι δικαιούχοι και δεν έλαβαν, δεν λαμβάνουν ή δεν θα λάβουν τακτική επιδότηση ανεργίας για το χρονικό διάστημα από τον Σεπτέμβριο 2020 έως και τον Φεβρουάριο 2021,

  δ) δεν είναι δικαιούχοι και δεν έλαβαν, δεν λαμβάνουν ή δεν θα λάβουν το επίδομα μακροχρονίως ανέργων για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021,

  ε) δεν είναι δικαιούχοι, δεν έλαβαν ή δεν θα λάβουν την αποζημίωση ειδικού σκοπού, δυνάμει του άρθρου 68 του ν. 4756/2020 (Α' 235) ή άλλων διατάξεων.

  2. Η έκτακτη αποζημίωση της παρ. 1 καταβάλλεται μηνιαία για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 από τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.), εφόσον οι ανωτέρω δικαιούχοι παραμένουν εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.

  3. Η έκτακτη αποζημίωση της παρ. 1 απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α' 167), δεν κατάσχεται ούτε συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.), τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων και τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως επίσης δεν κατάσχεται από πιστωτικά ιδρύματα για οφειλές προς αυτά, ούτε συμψηφίζεται με οφειλές προς πιστωτικά ιδρύματα και δεν προσμετράται στο συνολικό, πραγματικό ή τεκμαρτό οικογενειακό εισόδημα.

  4. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή του παρόντος καλύπτονται από τον προϋπολογισμό του Ο.Α.Ε.Δ..

  5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων καθορίζονται ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και κάθε περαιτέρω αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.
10. Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών-Ρύθμιση τμηματικής καταβολής

Παρατείνεται περαιτέρω έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 η προθεσμία καταβολής οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών, αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, η οποία είχε αρχικά παραταθεί  μέχρι την 30ή Απριλίου 2021 .  Η εκ νέου παράταση της προθεσμίας καταβολής κρίνεται αναγκαία λόγω της συνέχισης των μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας και της συνεπαγόμενης περιορισμένης οικονομικής δραστηριότητας επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών.
Μετά τη λήξη της νέας παράτασης, οι προαναφερθείσες ασφαλιστικές οφειλές μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής έως και 48 μηνιαίων δόσεων με  επιτόκιο 2,5%, ή 24 άτοκων μηνιαίων δόσεων. Και στις δυο περιπτώσεις, το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης είναι τα 50 ευρώ.
Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). Κατ` εξαίρεση υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΚΕΑΟ όπου υπάρχει αδυναμία πιστοποίησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.
Με την απόφαση υπαγωγής στη ρύθμιση καθορίζονται το ποσό κάθε δόσης, ο αριθμός των δόσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα από τον μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί να υποβληθεί μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2022  (άρθρο 44).

 • Αιτιολογική έκθεση
  Για τη στήριξη των επιχειρήσεων και εργοδοτών, για τους  οποίους η προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών | περιόδων απασχόλησης Φεβρουάριου έως και Απριλίου 2020 είχε παραταθεί έως 30 Απριλίου 2021, καθώς και τη στήριξη αυτοπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών, για τους οποίους η προθεσμία καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών περιόδου απασχόλησης Φεβρουάριου έως και Μαΐου 2020 και τυχόν δόσεων οφειλής από εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προηγουμένων ετών, είχε παραταθεί έως 30 Απριλίου 2021, προβλέπεται εκ νέου παράταση έως 31 Δεκεμβρίου 2021.

  Η εκ νεόυ παράταση της προθεσμίας καταβολής κρίνεται αναγκαία λόγω της συνέχισης των μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας και της συνεπαγόμενης περιορισμένης οικονομικής δραστηριότητας επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών.

  Περαιτέρω, για τη διευκόλυνση της αποπληρωμής των ανωτέρω οφειλών και αντιμετώπισης των προβλημάτων ■ οικονομικής ρευστότητας των οικονομικών μονάδων, κρίνεται αναγκαία και η πρόβλεψη νέου σχήματος ρύθμισης σαράντα οχτώ (48) δόσεων ή είκοσι τεσσάρων (24) δόσεων.

 • Άρθρο 44 Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών -Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4756/2020

  Οι παρ. 1, 3 και 10 του άρθρου 32 του ν. 4756/2020 (Α' 235) τροποποιούνται και το άρθρο 32 του ν. 4756/2020 διαμορφώνεται ως εξής:

  «Άρθρο 32

  Ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών για τις οποίες έχει χορηγηθεί παράταση προθεσμιών καταβολής ή αναστολή είσπραξης

  1. Η προθεσμία καταβολής οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών, αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών, η οποία παρατάθηκε μέχρι την 30ή Απριλίου 2021 στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με το άρθρο 3 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76), το άρθρο 23 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 75), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α' 86), το άρθρο 8 της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), το άρθρο 25 της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020, το άρθρο 10 του ν. 4684/2020 και το άρθρο 55 της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α' 104), παρατείνεται εκ νέου μέχρι την 31 η Δεκεμβρίου 2021. Οι ανωτέρω ασφαλιστικές οφειλές, μετά τη λήξη της παράτασης της προθεσμίας καταβολής, δύνανται να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής έως και σαράντα οκτώ (48) μηνιαίων δόσεων, με την επιφύλαξη του ελάχιστου ποσού μηνιαίας δόσης ποσού πενήντα (50) ευρώ.

  2. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ). Κατ’ εξαίρεση, όπου υπάρχει αδυναμία πιστοποίησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, η αίτηση υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΚΕΑΟ. Αρμόδια όργανα για την έκδοση της απόφασης υπαγωγής στη ρύθμιση είναι οι προϊστάμενοι των περιφερειακών υπηρεσιών του ΚΕΑΟ.

  3. Βασικές οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση της παρ. 1 κεφαλαιοποιούνται κατά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και αντί τόκων, πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων λόγω μη εμπρόθεσμης καταβολής, επιβαρύνονται από τον επόμενο μήνα από αυτόν της υπαγωγής στη ρύθμιση, με επιτόκιο δυόμιση εκατοστιαίων μονάδων (2,5%) ετησίως υπολογισμένο. Κατ’ εξαίρεση, βασικές οφειλές που υπάγονται σε πρόγραμμα ρύθμισης έως και είκοσι τεσσάρων (24) μηνιαίων δόσεων δεν επιβαρύνονται με επιτόκιο.

  4. Η υπαγωγή στη ρύθμιση συντελείται με την καταβολή της πρώτης δόσης. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα από τον μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση. Με την απόφαση υπαγωγής στη ρύθμιση καθορίζονται το ποσό κάθε δόσης, ο αριθμός των δόσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

  5. Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης ορίζεται σε πενήντα (50) ευρώ.

  6. Ο οφειλέτης δύναται να επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, την εφάπαξ εξόφληση του υπόλοιπου αριθμού των δόσεων των ρυθμισμένων οφειλών.

  7. Η ρύθμιση του παρόντος απόλλυται, εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλλει ποσό δόσεων που αντιστοιχεί σε δύο (2) δόσεις της ρύθμισης.

  8. Κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, εφόσον τηρούνται οι όροι αυτής και οι λοιποί όροι σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, παρέχονται στον οφειλέτη τα εξής ευεργετήματα:

  α) δυνατότητα χορήγησης αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας διμηνιαίας ισχύος,

  β) στις επιχειρήσεις της περ. ε' της παρ. 5 του άρθρου 8 του α. ν. 1846/1951 (Α' 179) χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας για την είσπραξη λογαριασμών δημοσίου έργου, εφόσον για το έργο για το οποίο χορηγείται το αποδεικτικό δεν υφίστανται τρέχουσες ή ληξιπρόθεσμες οφειλές. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλής, χορηγείται αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας με παρακράτηση ποσού ίσου με την οφειλή,

  γ) αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη. Ειδικά για κατασχέσεις στα χέρια τρίτων που έχουν επιβληθεί έως την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, εφαρμόζεται η παρ. 3 του άρθρου 60 του ν. 3863/2010 (Α' 115),

  δ) αναστέλλεται η ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη, κατά το άρθρο 1 του α.ν. 86/1967 (Α' 136),

  ε) αναστέλλεται η εκτέλεση ποινής που έχει επιβληθεί ή, εφόσον άρχισε η εκτέλεσή της, αυτή διακόπτεται.

  9. Η απώλεια της ρύθμισης επιφέρει τις ακόλουθες συνέπειες:

  α) την απώλεια των ευεργετημάτων της ρύθμισης,

  β) τη μετατροπή ως απαιτητής του συνόλου του υπολοίπου της οφειλής και των προηγούμενων προσαυξήσεων και τόκων,

  γ) την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής με όλα τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομοθεσία μέσα.

  10. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση του παρόντος υποβάλλεται μέχρι τις 31.1.2022.

  11. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων δύναται να παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της σχετικής αίτησης, να επανακαθορίζονται η διαδικασία υπαγωγής και τα αρμόδια όργανα της παρ. 2, να προβλέπονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, να παρατείνεται η προθεσμία της παρ. 10 και να ρυθμίζονται τυχόν ειδικότερα θέματα και λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.»
   11. Εισάγεται η χρήση σύγχρονων ψηφιακών μέσων Τεχνολογίας Πληροφορίας Ενημέρωσης, ως δυνατότητα διεξαγωγής των γενικών συνελεύσεων για τις αρχαιρεσίες των οριζόμενων αθλητικών ενώσεων και ομοσπονδιών.
Παρατείνονται, από τη λήξη τους και μέχρι την 30η.6.2021 οι θητείες των μελών των διοικητικών συμβουλίων και κάθε άλλου καταστατικού οργάνου αθλητικής ένωσης, κ.λπ  (άρθρο 45).

 • Αιτιολογική έκθεση
  Με την αξιολογούμενη ρύθμιση του άρθρου 1 χορηγείται η δυνατότητα σε αθλητικά σωματεία, ενώσεις και ομοσπονδίες να διεξαγάγουν τις γενικές τους συνελεύσεις για τις αρχαιρεσίες με τη χρήση των σύγχρονων μέσων Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), με σκοπό την απομακρυσμένη συμμετοχή των μελών τους. Ορίζεται δε ότι όλες οι ψηφοφορίες επί των επιμέρους θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, συμπεριλαμβανομένων των ψηφοφοριών για την ανάδειξη των νέων καταστατικών οργάνων, διεξάγονται με τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη Ζευς» της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). Επίσης προβλέπεται ότι ειδικά για το έτος 2020 οι εκλογές για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων των αθλητικών ενώσεων διεξάγονται έως την 30.6.2021, οι δε θητείες των καταστατικών τους οργάνων παρατείνονται αναλόγως.

  Με την αξιολογούμενη ρύθμιση του άρθρου 2 ρυθμίζεται το ζήτημα που προέκυψε από την απρόβλεπτη, λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, αναβολή των Παραολυμπιακών Αγώνων του «ΤΟΚΥΟ 2020» για ένα (1) έτος και ορίζεται ότι η Ολομέλεια της Διοίκησης της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής (Ε.Π.Ε.) θα αναδειχθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 5 του π.δ. 22/2004 (Α' 16) κατά το χρονικό διάστημα από 15 έως 30 Οκτωβρίου 2021.

  Η δυνατότητα χρήσης μέσων Τ.Π.Ε. παρέχεται, προκειμένου να μην παρεμποδίζονται τα μέλη των αθλητικών σωματείων, ενώσεων και ομοσπονδιών κατά την άσκηση των εκλογικών τους λόγω αδυναμίας μετακίνησης, όπως συμβαίνει στην παρούσα χρονική στιγμή στο πλαίσιο προστασίας της δημόσιας υγείας από την πανδημία λόγω του κορωνοϊού COVID 19.

  Το δε χρονικό διάστημα διεξαγωγής αρχαιρεσιών στις αθλητικές ενώσεις διευρύνεται και οι θητείες των καταστατικών τους οργάνων παρατείνονται αντίστοιχα, προκειμένου να αποσυμφορηθείτο σύστημα και να διεξαχθούν ομαλά οι αρχαιρεσίες στις αθλητικές ομοσπονδίες, οι οποίες υπό κανονικές συνθήκες και πριν ενσκήψει η πανδημία λόγω κορωνοϊού COVID - 19 θα έπρεπε να είχαν διεξαχθεί ήδη έως την 31η.12.2020.
  Η ρύθμιση αφορά όλα τα αθλητικά σωματεία, τις αθλητικές ενώσεις και τις αθλητικές ομοσπονδίες.
   
 • Άρθρο 45

  Χρήση μέσων Τ.Π.Ε. για τη διεξαγωγή γενικών συνελεύσεων και αρχαιρεσιών σε αθλητικές ενώσεις και ομοσπονδίες - Παράταση θητειών καταστατικών οργάνων αθλητικών ενώσεων

  1. Οι γενικές συνελεύσεις για τις αρχαιρεσίες των αθλητικών σωματείων, ενώσεων και ομοσπονδιών, δύναται να διεξάγονται και με τη χρήση σύγχρονων μέσων Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.), με σκοπό την απομακρυσμένη συμμετοχή των μελών τους. Όλες οι ψηφοφορίες επί των επιμέρους θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, συμπεριλαμβανομένων των ψηφοφοριών για την ανάδειξη των νέων καταστατικών οργάνων, διεξάγονται με τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος «Ψηφιακή Κάλπη Ζευς» της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). Η ανακήρυξη των υποψηφίων γίνεται τουλάχιστον πέντε (5) πλήρεις ημέρες πριν από την ημέρα διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, εκτός αν από το οικείο καταστατικό προβλέπεται μεγαλύτερη προθεσμία, οπότε εφαρμόζεται η καταστατική πρόβλεψη.

  2. Κατά παρέκκλιση της παρ. 4 του άρθρου 5 και της παρ. 5 του άρθρου 14 του ν. 2725/1999 (Α' 121), οι γενικές συνελεύσεις για τις αρχαιρεσίες των αθλητικών σωματείων, ενώσεων και ομοσπονδιών με τη χρήση μέσων Τ.Π.Ε., σύμφωνα με την παρ. 1, διεξάγονται ενώπιον τριμελούς εφορευτικής επιτροπής, η οποία αποτελείται από δικηγόρους, της οποίας προεδρεύει υποχρεωτικά δικηγόρος διορισμένος στο Εφετείο ή στον Άρειο Πάγο. Τα μέλη της εφορευτικής επιτροπής και οι αναπληρωτές τους, στην περίπτωση κωλύματός τους, ορίζονται το αργότερο είκοσι (20) πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία των αρχαιρεσιών από τον Δικηγορικό Σύλλογο, στην περιφέρεια του οποίου εδρεύει το σωματείο, η ένωση ή η ομοσπονδία, κατόπιν σχετικής αίτησης, η οποία υποβάλλεται τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) πλήρεις ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα των αρχαιρεσιών.

  3. Με κοινή απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού και του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία και ο τρόπος διεξαγωγής της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας και ρυθμίζεται κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και του αδιάβλητου κατά τη διεξαγωγή των γενικών συνελεύσεων και των αρχαιρεσιών. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, με απόφαση του αρμόδιου για τον αθλητισμό Υπουργού, δύναται να μετατίθεται ο χρόνος διεξαγωγής των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη των καταστατικών οργάνων των αθλητικών ομοσπονδιών και να παρατείνεται η θητεία των μελών τους για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο προκειμένου να περαιωθούν οι εκλογικές διαδικασίες, σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 10ης.4.2021.

  4. Οι παρ. 1 και 2 κατισχύουν κάθε διαφορετικής ρύθμισης που περιέχεται στα καταστατικά των αθλητικών σωματείων, ενώσεων ή ομοσπονδιών. Αρχαιρεσίες που έχουν προκηρυχθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον πρόκειται να διεξαχθούν με τη χρήση σύγχρονων μέσων Τ.Π.Ε., σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2, δύναται να αναβληθούν με απόφαση του αρμόδιου καταστατικού οργάνου και να διεξαχθούν έως την 31η.3.2021, κατά παρέκκλιση κάθε διαφορετικής καταστατικής ρύθμισης.

  5. Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέων καταστατικών οργάνων αθλητικής ένωσης δύναται να διεξαχθούν έως την 30ή.6.2021. Οι θητείες των μελών των διοικητικών συμβουλίων και κάθε άλλου καταστατικού οργάνου αθλητικής ένωσης παρατείνονται από τη λήξη τους έως την 30ή.6.2021.12. Προστατευόμενα πρόσωπα – Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 2643/1998

Αναφορικά με τα πρόσωπα που προστατεύονται από τον ν. 2643/1998 (Α’ 220), η ρύθμιση ορίζει ότι για την προστασία αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και των τέκνων τους απαιτείται να έχουν καταστεί ανάπηροι ή να έχουν χάσει τη ζωή τους ως αποτέλεσμα της συμμετοχής τους στην Εθνική Αντίσταση. Επίσης προστατεύονται τα τέκνα, ο επιζών σύζυγος και ο επιζών γονέας προσώπων που εκτελέστηκαν ή πέθαναν από τραύματα ή κακουχίες, εξαιτίας της συμμετοχής τους στην αντιδικτατορική αντίσταση κατά της χούντας των συνταγματαρχών  (άρθρο 35).

 • Αιτιολογική έκθεση
  Με το άρθρο αυτό η Πολιτεία συμμορφώνεται με την υπ' αρ. 8/2019 απόφαση του Ανώτατου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.), σε σχέση με τα πρόσωπα που προστατεύονται από τον ν. 2643/1998 (Α' 220), ορίζοντας ότι για την προστασία αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης και των τέκνων τους απαιτείται να έχουν καταστεί ανάπηροι ή να έχουν χάσει τη ζωή τους ως αποτέλεσμα της συμμετοχής τους στην Εθνική Αντίσταση.
  Η υφιστάμενη νομοθεσία έχει κριθεί αντισυνταγματική με την υπ' αρ. 8/2019 απόφαση του Α.Ε.Δ., επιπροσθέτως πρόκειται για νομοθεσία με περιορισμένα χρονικά όρια και κύκλο προσώπων που καλύπτονται με ρητές προβλέψεις που πρέπει να τροποποιηθούν.
   
 • Άρθρο 35
  Προστατευόμενα πρόσωπα - Τροποποίηση του άρθρου 1 του ν. 2643/1998

  Η περ. γ' της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 2643/1998 (Α' 220) αντικαθίσταται ως εξής:

  «γ. Όσοι έλαβαν μέρος στην Εθνική Αντίσταση κατά την έννοια του ν. 1285/1982 (Α' 115), εφόσον κατέστησαν Άτομα με Αναπηρία (ΑμεΑ), καθώς και τα τέκνα όσων κατέστησαν ΑμεΑ εξαιτίας της συμμετοχής τους στην Εθνική Αντίσταση ή όσων πέθαναν εξαιτίας της συμμετοχής τους στην Εθνική Αντίσταση. Επίσης, προστατεύονται τα τέκνα, ο επιζών σύζυγος και ο επιζών γονέας προσώπων που εκτελέστηκαν ή πέθαναν από τραύματα ή κακουχίες, εξαιτίας της συμμετοχής τους στην αντιδικτατορική αντίσταση κατά της χούντας των συνταγματαρχών από 21.4.1967 έως 24.7.1974.»

Ο νόμος περιέχει επίσης και άλλες διατάξεις όπως :
 

 • 1. Eξορθολογίζεται το σύστημα αποδοχών του προσωπικού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Εισάγεται για πρώτη φορά έμπρακτα στην ελληνική δημόσια διοίκηση η έννοια της αμοιβής βάσει της περιγραφής θέσης εργασίας και των καθηκόντων της κάθε θέσης.
  Με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β', αφενός τροποποιούνται διατάξεις του ν. 4389/2016 (Α' 94), και αφετέρου, επιδιώκεται η παροχή δυνατότητας στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά την επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης με προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, προκειμένου να ανταποκριθούν στον σχεδιασμό, την εκτέλεση, την υλοποίηση και την παρακολούθηση χρηματοδοτούμενων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ε.Ε. (Recovery and Resilience Facility-RRF) μεταρρυθμιστικών προγραμμάτων και έργων δημοσίων επενδύσεων, δεδομένου ότι το υφιστάμενο προσωπικό δεν επαρκεί (άρθρα 1 έως 24)
 • 2. Διαγράφονται από τα βιβλία καταγραφής των οικείων Κτηματικών Υπηρεσιών και το Δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα κυριότητας, υπό τις κατά περίπτωση οριζόμενες προϋποθέσεις, για ακίνητα που:
  ι) απαλλοτριώθηκαν, το 1924, υπέρ του Δήμου Σερρών προς αποκατάσταση πυροπλήκτων,
  ιι βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου, το 1894, ρυμοτομικού σχεδίου στις αναφερόμενες θέσεις Μαλεσίνας προς αποκατάσταση σεισμοπαθών,
  ιιι εντάχθηκαν, ως πρώην δασικά, σε σχέδιο πόλης και βρίσκονται εντός του εγκεκριμένου, το 1963, ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Νέου Παντελεήμονα Πιερίας (άρθρα 26,27,28).
 • 3. Περιλαμβάνονται ρυθμίσεις που τροποποιούν το θεσμικό πλαίσιο (παράγραφος Γ άρθρου πρώτου ν. 4152/2013), για την παροχή εκτιμητικών υπηρεσιών. Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων:

  α. Επανακαθορίζονται:

  η αρμόδια διοικητική αρχή για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων (η Διεύθυνση Μακροοικονομικής Πολιτικής και Προβλέψεων του Υπουργείου Οικονομικών, αντί της Διεύθυνσης Τομέων Παραγωγής του ιδίου Υπουργείου, που ισχύει), τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά για την αναγγελία έναρξης του επαγγέλματος του πιστοποιημένου εκτιμητή στην αρμόδια αρχή, τόσο από φυσικά, όσο και από νομικά πρόσωπα.

  β. Δημιουργείται στο Υπουργείο Οικονομικών διαδικτυακή πλατφόρμα, για την τήρηση του Μητρώου Πιστοποιημένων Εκτιμητών.

  γ. Εξειδικεύεται το αντικείμενο των κλάδων εκπόνησης εκτιμήσεων, στους οποίους οι πιστοποιημένοι εκτιμητές δύνανται να δραστηριοποιούνται και να πιστοποιούνται.

  δ. Προβλέπεται η καταχώριση των εκθέσεων εκτιμήσεων ακινήτων στη βάση δεδομένων «Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων - Ψ.Υ.ΔΗ.ΠΕ.Ε.Κ.».

  ε. Επανακαθορίζονται οι υποχρεώσεις των πιστοποιημένων εκτιμητών, αναφορικά με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά εγγραφής και παραμονής τους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών και προβλέπεται ως ποινή η διαγραφή τους από το Μητρώο, σε περίπτωση παραβίασης των σχετικών υποχρεώσεων.

  στ. Προβλέπεται η απαλλαγή των μελών του Πειθαρχικού Συμβουλίου από αστική και ποινική ευθύνη κατά την άσκηση των καθηκόντων τους (άρθρο 29).
 • 4. Παρέχεται η δυνατότητα, ειδικά για το Υπουργείο Οικονομικών και την Α.Α.Δ.Ε., εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και πάντως για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει την 31.3.2021, να προβαίνουν, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, στη σύναψη συμβάσεων, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, για την παροχή των αναφερόμενων υπηρεσιών στα κτήρια αρμοδιότητάς τους (άρθρο 30).
 • 5. Παρατείνεται εκ νέου έως τις 31.03.2021 (έληξε στις 31.12.2020) και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η προθεσμία που επιτρέπει, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού ή οργάνου, τη ρύθμιση ζητημάτων σχετικά με τη διαδικασία σύναψης των δημοσίων συμβάσεων (άρθρο 31).


 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης