Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αναλυτικά οι φορολογικές διατάξεις του νόμου 4772/2021

6 Φεβρουάριος 2021
Αναλυτικά οι φορολογικές διατάξεις του νόμου 4772/2021
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσηςΕπιμέλεια
Επιστημονική ομάδα Taxheaven


Δείτε αναλυτικά τις φορολογικές διατάξεις του νόμου 4772/2021


1. Η ρύθμιση για τη μείωση των ενοικίων Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου καθώς επίσης και η ρύθμιση για την αποζημίωση των ιδιοκτητών (φυσικά Και νομικά πρόσωπα).
Αναλυτικά:
Απαλλάσσεται, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων, από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος, ειδικά για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους, που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσής του.
Το ανωτέρω ποσό του μισθώματος, που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται και για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, δεν συνιστά εισόδημα και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του Κ.Φ.Ε.

Καταβάλλεται, σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, τα οποία κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 δεν εισπράττουν μίσθωμα, ποσό επί του συνολικού μισθώματος του μήνα αυτού ίσο με το ογδόντα τοις εκατό (80%) και με το εξήντα τοις εκατό (60%) αντίστοιχα. Το προαναφερόμενο ευεργέτημα επιβαρύνει τις πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού. (άρθρα 26 και 27)

 

 • Αιτιολογική έκθεση

  Αντιμετωπίζεται η ανατροπή της οικονομικής κατάστασης των επαγγελματικών ομάδων για τη λειτουργία των επιχειρήσεων των οποίων έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή οι οποίες πλήττονται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Στο πλαίσιο περιορισμού της διασποράς του COVID-19, καθώς εξακολουθεί να υφίσταται διαρκής ο κίνδυνος εξάπλωσης του, με την αξιολογούμενη ρύθμιση θεσπίζονται έκτακτα και υποστηρικτικά μέτρα για τις επιχειρήσεις για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή οι οποίες πλήττονται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Προς το σκοπό αυτό τροποποιείται το δεύτερο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), προκειμένου, για τις περιπτώσεις των επιχειρήσεων για τις οποίες έχουν ληφθεί μέτρα αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, να απαλλάσσονται πλήρως από την υποχρέωση καταβολής μισθώματος.

  Ταυτόχρονα, λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τους εκμισθωτές των ως άνω επιχειρήσεων των οποίων ανατρέπεται η οικονομική κατάσταση. Προς την κατεύθυνση αυτή, με την προτεινόμενη διάταξη γίνονται οι αναγκαίες νομοθετικές παρεμβάσεις στην υφιστάμενη διάταξη της παρ. 42 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α'167) και παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α' 104), προκειμένου να καταβληθεί από τον Κρατικό Προϋπολογισμό στους εκμισθωτές για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, για τις περιπτώσεις των φυσικών προσώπων, το ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού μισθώματος του μήνα και για τις περιπτώσεις των νομικών προσώπων το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού μισθώματος του μήνα.

  Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

  ■ Αποτελεί πρόβλημα λόγω της ανατροπής της οικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή οι οποίες πλήττονται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και των εκμισθωτών τους.

  Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

  ■ Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά στις επιχειρήσεις - μισθωτές για τις οποίες έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή οι οποίες πλήττονται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και στα φυσικά και νομικά πρόσωπα -εκμισθωτές τους.

  Ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;

  ■ Το δεύτερο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), όπως ισχύει,
  ■ το άρθρο 13 του ν. 4690/2020 (Α' 104),
  ■ Η παρ. 42 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α' 167).

 • Διάταξη νόμου
  Άρθρο 26

  Επέκταση της μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων


  Στο δεύτερο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), προστίθεται παρ. 10 ως εξής:

  «10. Ειδικά για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021, ο μισθωτής επαγγελματικής μίσθωσης προς εγκατάσταση επιχείρησης, για την οποία έχουν ληφθεί ειδικά και έκτακτα μέτρα περί αναστολής ή προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας για προληπτικούς ή κατασταλτικούς λόγους που σχετίζονται με τον κορωνοϊό COVID-19 ή η οποία πλήττεται οικονομικά λόγω της διάδοσης του κο-ρωνοϊού COVID-19, απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής του συνολικού μισθώματος, κατά παρέκκλιση των κείμενων διατάξεων περί μισθώσεων και του ποσοστού μείωσης της παρ. 8, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 1. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), προσδιορίζονται οι πληγείσες επιχειρήσεις του προηγούμενου εδαφίου ανά κλάδο και ανά μήνα, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.»

  Άρθρο 27

  Στήριξη των εκμισθωτών από τη μη είσπραξη μισθωμάτων - Τροποποίηση της παρ. 42 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 και της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020


  1. Στο τέλος της παρ. 42 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α' 167) προστίθεται νέο εδάφιο και η παρ. 42 διαμορφώνεται ως εξής:

  «42. Δεν συνιστά εισόδημα και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του Κ.Φ.Ε., κατά περίπτωση, το ποσό του μισθώματος που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται κατ' επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, για όλους τους μήνες που ίσχυσε ή θα ισχύσει το μέτρο μειωμένης καταβολής επί του μηνιαίου μισθώματος σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) ή που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται κατόπιν συμφωνίας μεταξύ εκμισθωτή και μισθωτή για την απαλλαγή από την καταβολή μέρους του συνολικού μισθώματος, κατά τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%), σύμφωνα με διατάξεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19.

  Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο ισχύουν και για την περίπτωση μισθώματος που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, για τους μήνες του έτους 2021 κατά τους οποίους ίσχυσε το μέτρο πλήρους απαλλαγής του μηνιαίου μισθώματος.»


  2. Στο τέλος της περ. α' της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 (Α' 104) προστίθενται νέα εδάφια και στο τέλος της περ. β' της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020, μετά τις λέξεις «πιστωτικά ιδρύματα», προστίθεται η φράση «μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης του ποσού της περ. α' στην περίπτωση δικαιούχου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας» και η παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 4690/2020 διαμορφώνεται ως εξής:

  «2. α. Τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 42 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α' 167), εφόσον εισέπραξαν μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%) ή εφόσον εισέπραξαν, κατόπιν συμφωνίας, μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%), σύμφωνα με διατάξεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, έχουν δικαίωμα έκπτωσης ποσού ίσου με ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του εξήντα τοις εκατό (60%) των μισθωμάτων των μηνών αυτών λογιζομένων πριν την ως άνω μείωση, από οφειλές με καταληκτική ημερομηνία καταβολής προς τη φορολογική αρχή από τις 31.7.2020 και μετά, πλην των οφειλών από ρυθμίσεις ή διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής, οφειλών υπέρ αλλοδαπού δημοσίου και από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.

  Στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, τα οποία από τον μήνα Νοέμβριο 2020 και εφεξής, εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα κατά σαράντα τοις εκατό (40%), σύμφωνα με διατάξεις στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, αντί της έκπτωσης του προηγούμενου εδαφίου καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό, που έχει γνωστοποιηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.aade.gr της Α.Α.Δ.Ε. στο περιβάλλον TAXISnet, ποσό ίσο με το ήμισυ της μείωσης των μισθωμάτων των μηνών αυτών σε βάρος των πιστώσεων του ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού» του ΕΦ 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών.

  Στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 δεν εισπράττουν μίσθωμα, σύμφωνα με την παρ. 10 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83), στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, αντί της έκπτωσης του πρώτου εδαφίου καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό, που έχει γνωστοποιηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.aade.gr της Α.Α.Δ.Ε. στο περιβάλλον TAXISnet, ποσό ίσο με το ογδόντα τοις εκατό (80%) του συνολικού μισθώματος του μήνα αυτού σε βάρος των πιστώσεων του ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού» του ΕΦ 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών.

  Στα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες, συμπεριλαμβανομένων και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου της υποπαρ. 3 της παρ. 1 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α' 32), καθώς και των νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, τα οποία κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021 δεν εισπράττουν μίσθωμα, σύμφωνα με την παρ. 10 του δεύτερου άρθρου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό, που έχει γνωστοποιηθεί στη δια-δικτυακή πύλη www.aade.gr της Α.Α.Δ.Ε. στο περιβάλλον TAXISnet, ποσό ίσο με το εξήντα τοις εκατό (60%) του συνολικού μισθώματος του μήνα αυτού σε βάρος των πιστώσεων του ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού» του ΕΦ 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών.

  β. Το ποσό της περ. α' που καταβάλλεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων, δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του ν. 4172/2013 κατά περίπτωση, είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα, μη εφαρμοζομένης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης του ποσού της περ. Α' στην περίπτωση δικαιούχου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας.

  γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., δύναται να καθορίζονται οι ειδικότερες διαδικαστικές προϋποθέσεις, η διασταύρωση των στοιχείων, η διαδικασία καταβολής και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος.

  δ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να παρατείνονται τα μέτρα της παρούσας και να προσδιορίζεται κάθε άλλο αναγκαίο ζήτημα για την εφαρμογή της παράτασης.»
2. Αναστέλλονται από 25-01-2021 και μέχρι την 28η.02.2021, οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής, οφειλόμενων από τις αναφερόμενες επιχειρήσεις, αξιόγραφων, κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιόγραφου. Με υ.α. παρέχεται η δυνατότητα υπαγωγής και άλλων αξιόγραφων στις προαναφερόμενες ρυθμίσεις, τα οποία πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει δικαίωμα ή έχει σχετική υποχρέωση.

Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και αναστέλλεται έως και την 31η.5.2021 η είσπραξη οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές), οι οποίες οφειλές λήγουν ή έληξαν από 1η.1.2021 έως 31η.1.2021, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής Φ.Π.Α. που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν στις Δ.Ο.Υ/Ελεγκτικά Κέντρα βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31η 1.2021 και την 28η.2.2021 για τους οριζόμενους κομιστές αξιόγραφων.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία του άρθρο 297 του ν. 4738/2020 που αφορά στην εξόφληση των αξιόγραφων, που οφείλονται από επιχειρήσεις με συγκεκριμένο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας Κ.Α.Δ. και συγκεκριμένο κύκλο εργασιών, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα.

Τέλος, χορηγείται επιπλέον προθεσμία έως την 30η Απριλίου για την εξόφληση των αξιογράφων που οφείλονταν από πληττόμενες επιχειρήσεις την περίοδο Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020. 

 • Αιτιολογική έκθεση

  ■ Λαμβάνεται η απαραίτητη μέριμνα ώστε επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία ανεστάλη κατ' εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης ή έχουν πληγεί και συνεχίζουν να πλήττονται δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19 να δύνανται να εξοφλήσουν τα οφειλόμενα από αυτές αξιόγραφα, κατά το χρονικό διάστημα από τη θέση σε ισχύ της ρύθμισης (25.1.2021) έως 28.2.2021, εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Επιπρόσθετα, λαμβάνεται μέριμνα για τους κομιστές των αξιογράφων των οποίων οι προθεσμίες αναστέλλονται με την αξιολογούμενη ρύθμιση. Επιπρόσθετα, χορηγείται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει την προθεσμία πληρωμής αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου ώστε να μην αποκλείεται η δανειοδότηση των επιχειρήσεων αυτών που η οικονομική τους δραστηριότητα δεν επανήλθε λόγω της εποχικής της φύσης, μέσω του ευεργετήματος της μη καταχώρισης των οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς. Τέλος, χορηγείται επιπλέον προθεσμία για την εξόφληση των αξιογράφων που οφείλονταν από πληττόμενες επιχειρήσεις την περίοδο Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020.

  Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

  ■ Η πλειονότητα των επιχειρήσεων αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει ιδιαίτερες δυσκολίες στην οικονομική δραστηριότητα της λόγω της εντεινόμενης πανδημίας COVID-19 με αποτέλεσμα αυτές να αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στις ληξιπρόθεσμες οικονομικές τους υποχρεώσεις και κατά συνέπεια να μην είναι σε θέση να καλύψουν τα οφειλόμενα από αυτές αξιόγραφα.

  Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

  ■ Επιχειρήσεις όλων των κλάδων των οποίων η λειτουργία ανεστάλη κατ' εφαρμογή των κανονιστικών πράξεων της διοίκησης ή που επλήγησαν δραστικά από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19.

  Ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;

  ■ Άρθρο δεύτερο της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α' 75) όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 5 Ν. 4862/2020 (ΦΕΚ Α' 76/3.4.2020) και κυρώθηκε με το ν. 4684/2020 (Α' 75).
  ■ Άρθρο 47 ν. 4701/2020.
  ■ Άρθρο έβδομο της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το ν. 4722/2020 (Α' 177).
  ■ Άρθρο 297 ν. 4738/2020 (Α' 207).
  ■ Άρθρο 35 ν. 4753/2020 (Α' 227).
 • Διάταξη νόμου
  Άρθρο 28

  Αναστολή προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων, ρυθμίσεις για την παροχή ευεργετήματος μη καταχώρησης αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και αναστολή έκδοσης διαταγών πληρωμής


  1.α) Από τις 25.1.2021 και μέχρι την 28η.2.2021, για τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων που, είτε έχουν αναστείλει τη δραστηριότητα τους κατ' εφαρμογή κανονιστικών πράξεων της Διοίκησης είτε έχουν πληγεί δραστικά από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, αναστέλλονται οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής οφειλόμενων από αυτές αξιογράφων κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιογράφου. Ως πληγείσες επιχειρήσεις για την εφαρμογή του παρόντος θεωρούνται οι επιχειρήσεις οι οποίες εμφανίζουν μειωμένο κύκλο εργασιών κατά το διάστημα Οκτωβρίου - Δεκεμβρίου του έτους 2020 κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 40% σε σχέση με τον κύκλο εργασιών του αντίστοιχου διαστήματος του έτους 2019. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, προσδιορίζονται οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας. Με όμοια απόφαση δύναται να μεταβάλλεται το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου, καθώς και να τροποποιείται το χρονικό διάστημα που λαμβάνεται υπόψη για τη μείωση του κύκλου εργασιών. Ειδικότερα, για τις επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν μετά την 1η.1.2020, προκειμένου να ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας αρκεί να δραστηριοποιούνται με Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που περιλαμβάνεται στην απόφαση του τρίτου εδαφίου της παρούσας, μη συνυπολογιζομένου του κύκλου εργασιών τους.

  β) Τα οριζόμενα στην περ. α' ισχύουν για τις επιταγές, τις συναλλαγματικές και τα γραμμάτια σε διαταγή, τα οποία πρέπει να διαβιβασθούν ηλεκτρονικά από όποιον έλκει δικαίωμα ή έχει υποχρέωση, όπως από τους εκδότες ή αποδέκτες ή κομιστές τους, στα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα με οποιαδήποτε μορφή, περιλαμβανομένων των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4621/2014 (Α' 107), του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, των ιδρυμάτων πληρωμών του ν. 4537/2018 (Α' 84), των ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος του ν. 4021/2011 (Α' 218), καθώς και των υποκαταστημάτων και των αντιπροσώπων ιδρυμάτων πληρωμών και ιδρυμάτων ηλεκτρονικού χρήματος που εδρεύουν σε άλλα κράτη και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, εντός έξι (6) εργάσιμων ημερών από την επόμενη της συμπερίληψης των συγκεκριμένων ΚΑΔ στις πληττόμενες επιχειρήσεις, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της περ. α' ή εντός έξι (6) εργάσιμων ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της απόφασης του τέταρτου εδαφίου της περ. α'. Η διαβίβαση και γνωστοποίηση των αξιογράφων, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο πραγματοποιείται μέσω ειδικής σχετικής ηλεκτρονικής εφαρμογής των πιστωτικών ιδρυμάτων μέσω του συστήματος πληρωμών της εταιρίας ΔΙΑΣ Α.Ε., η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τις οδηγίες των πιστωτικών ιδρυμάτων, με σκοπό τη διευκόλυνση εφαρμογής της παρούσας και ιδίως τη διαβίβαση των αξιογράφων στα πιστωτικά ιδρύματα, προκειμένου να ισχύσει για αυτά η προβλεπόμενη στην περ. α' αναστολή των προθεσμιών. Για τον σκοπό εφαρμογής της παρούσας τα πιστωτικά ιδρύματα δύνα-νται να λαμβάνουν τα απαιτούμενα στοιχεία από τη Φορολογική Διοίκηση.

  γ) Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να ορίζονται και άλλα αξιόγραφα, πλην των οριζομένων στην περ. β' , για τα οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του παρόντος και να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

  2. Κατά παρέκκλιση του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004 (Α' 149), αξιόγραφα οφειλόμενα από επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 2η.1.2021 έως τη δημοσίευση της απόφασης της περ. Α' της παρ. 1 με την οποία προσδιορίζονται οι ΚΑΔ των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 1, δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, που τηρούνται από πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται από τη δημοσίευση του παρόντος και δεν καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα αξιόγραφα της παρούσας, η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης αναστέλλονται κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες από τη σφράγιση ή τη λήξη τους.

  3. α) Παρατείνονται μέχρι και την 31η.5.2021 οι προθεσμίες καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών από δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς καταβολή (χρεωστικές), οι οποίες οφειλές λήγουν ή έληξαν από 1 η.1.2021 έως 31 η.1.2021, καθώς και οι προθεσμίες καταβολής Φ.Π.Α. που βεβαιώθηκαν ή θα βεβαιωθούν στις Δ.Ο.Υ/Ελεγκτικά Κέντρα βάσει εμπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31 η.1.2021 και την 28η.2.2021 για τους κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά την έκδοση της παρούσας δεν δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην απόφαση της παρ. 1, εάν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1, είναι μεγαλύτερο του είκοσι τοις εκατό (20%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται είτε με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν περιληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις Φ.Π.Α. είτε με βάση άλλες δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους, αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α. Από την εφαρμογή της παρούσας εξαιρούνται κομιστές που ανήκουν σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου των συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτοί προσδιορίστηκαν δυνάμει της υπό στοιχεία Α.1269/2020 (Β' 5503) κοινής απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών.

  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, καθορίζονται τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά για την εφαρμογή της παρούσας, οι διαδικασίες αποστολής ή διαβίβασής τους στη Φορολογική Διοίκηση από τους φοολογουμένους ή τρίτους, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα.

  β) Οι κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά τη δημοσίευση του παρόντος δεν δραστηριοποιούνται σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην απόφαση της παρ. 1, εάν το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται, σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 1, είναι μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους, όπως αυτός υπολογίζεται είτε με βάση τις συνολικές εκροές που έχουν πε-ριληφθεί σε αρχικές και τροποποιητικές, εμπρόθεσμες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις Φ.Π.Α. είτε με βάση άλλες δηλώσεις από τις οποίες προκύπτει ο κύκλος εργασιών τους, αν δεν υποβάλλουν δηλώσεις Φ.Π.Α., απολαμβάνουν κατά παρέκκλιση του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004, το ευεργέτημα της μη καταχώρισης των οφειλόμενων από αυτούς αξιογράφων σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφλήσουν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους, αξιόγραφα τα οποία οφείλουν και για τα οποία έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 2η.1.2021 έως την 28η.2.2021. Αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας, τα οποία δεν εξοφλήθηκαν και καταχωρίστηκαν σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, διαγράφονται από τη δημοσίευση του παρόντος και δεν καταχωρίζονται εκ νέου σε αυτά, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν εντός εβδομήντα πέντε (75) ημερών από τη σφράγιση ή τη λήξη τους. Από την εφαρμογή της παρούσας εξαιρούνται κομιστές που ανήκουν σε ΚΑΔ των επιχειρήσεων που παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του κύκλου των συναλλαγών τους στη διάρκεια της κρίσης από την επιδημία του κορωνοϊού COVID-19, όπως αυτοί προσδιορίζονται με την με αρ. Α.1269/14.12.2020 απόφαση. Για την εφαρμογή της παρούσας οι κομιστές των αξιογράφων λαμβάνουν σχετική βεβαίωση από τη Φορολογική Διοίκηση, σχετικά με τον μέσο μηνιαίο κύκλο συναλλαγών τους του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους.

  4. Οι διατάξεις των παρ. 1 έως και 3 δεν εμποδίζουν τον υπόχρεο να χορηγήσει εντολή πληρωμής του αξιογράφου προς τα πιστωτικά ιδρύματα της περ. β' της παρ.1 ή τον υπόχρεο και τον δικαιούχο να συμφωνήσουν μεταξύ τους την απευθείας πληρωμή του αξιογράφου από τον υπόχρεο στον δικαιούχο στην αρχικά αναγραφόμενη ημερομηνία λήξης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο, διαδικαστικό και τεχνικό ζήτημα, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας.

  5. Στις παρ. 1, 2 και 3 του άρθρου 297 του ν. 4738/2020 (Α' 207) προστίθενται εδάφια και οι παρ. 1,2 και 3 διαμορφώνονται ως εξής:

  «1. Η προθεσμία της 30ής Σεπτεμβρίου 2020 για την εξόφληση των αξιογράφων της περ. α' της παρ. 2 του έβδομου άρθρου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 161), η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4722/2020 (Α' 177), παρατείνεται έως τις 30 Απριλίου 2021. Μέχρι την ημερομηνία της παρούσας αναστέλλονται η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία του πρώτου εδαφίου.

  2. Η προθεσμία της 31ης Οκτωβρίου 2020 για την εξόφληση των αξιογράφων της περ. β' της παρ. 2 του έβδομου άρθρου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4722/2020, παρατείνεται έως τις 30 Απριλίου 2021. Μέχρι την ημερομηνία της παρούσας αναστέλλονται η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία του πρώτου εδαφίου.

  3. Η προθεσμία της 31ης Οκτωβρίου 2020 για την εξόφληση των αξιογράφων της περ. γ' της παρ. 2 του έβδομου άρθρου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4722/2020, παρατείνεται έως τις 30 Απριλίου 2021. Μέχρι την ημερομηνία της παρούσας αναστέλλονται η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία του πρώτου εδαφίου.»

  6. Στην παρ. 3.α. του έβδομου άρθρου της από 22.8.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με τον ν. 4722/2020, όπως προστέθηκε με το άρθρο 297 του ν. 4738/2020, προστίθεται εδάφιο και η παρ. 3.α. διαμορφώνεται ως εξής:

  «3.α. Κατά παρέκκλιση του δεύτερου και τρίτου εδαφίου της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004 (Α' 149), αξιόγραφα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρ. 3, επί των οποίων έχει βεβαιωθεί ή πρόκειται να βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα από την 1 η Νοεμβρίου 2020, δεν καταχωρούνται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς, που τηρούνται από τα πιστωτικά και εν γέ-νει χρηματοδοτικά ιδρύματα ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως τις 30 Απριλίου 2021. Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από τα αξιόγραφα της παρούσας, η έκδοση διαταγής πληρωμής, καθώς και η λήψη πάσης φύσεως μέτρων ή η διενέργεια πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης αναστέλλονται έως τις 30 Απριλίου 2021. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δύναται να παρατείνονται εκ νέου οι προθεσμίες της παρούσας.»

  7. Οι προθεσμίες των εβδομήντα πέντε (75) ημερών της περ. α' της παρ. 1, της παρ. 2 και της περ. β' της παρ. 3 του άρθρου 35 ν. 4753/2020 (Α' 227) παρατείνονται κατά επιπλέον σαράντα πέντε (45) ημέρες. Κατά παρέκκλιση του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της περ. Α' της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 3259/2004 (Α' 149), αξιόγραφα πληρωτέα από επιχειρήσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της περ. Α' της παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 4753/2020 (Α' 227), για τα οποία έχει βεβαιωθεί αδυναμία πληρωμής από την πληρώτρια τράπεζα έως την ημερομηνία δημοσίευσης της υπό στοιχεία Α.1259/2020 (Β' 5250) απόφασης, δεν καταχωρίζονται σε αρχεία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς που τηρούνται από πιστωτικά και εν γένει χρηματοδοτικά ιδρύματα, ή από φορείς που λειτουργούν νόμιμα χάριν αυτών, εάν αποδεδειγμένα εξοφληθούν έως τις 30 Απριλίου 2021.

   


3. Παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης ενίσχυσης σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, με τη μορφή της επιδότησης παγίων δαπανών, υπό τις ειδικώς οριζόμενες προϋποθέσεις, οι οποίες θα εξειδικευθούν με έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης. Ορίζεται το αφορολόγητο, ανεκχώρητο και μη συμψηφιζόμενο της χορηγούμενης οικονομικής ενίσχυσης.


 

 • Αιτιολογική έκθεση

  ■ Αντιμετωπίζεται η ανατροπή της οικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων, οι οποίες πλήττονται οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Προς τον σκοπό αυτό με την αξιολογούμενη ρύθμιση επιδιώκεται η περαιτέρω στήριξη και προστασία των επιχειρήσεων που πλήττονται από την εμφάνιση και την διάδοση του κορωνοϊού COVID-19. Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι άμεσες οικονομικές επιπτώσεις και η έλλειψη ταμειακής ρευστότητας στις επιχειρήσεις, είτε από την υποχρεωτική αναστολή της λειτουργίας τους κατόπιν κρατικής εντολής, είτε από τη μη ομαλή λειτουργία τους εξαιτίας της διάδοσης του κορωνοϊού, παρέχεται η δυνατότητα ενίσχυσης αυτών με το προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών.

  Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

  ■ Αποτελεί πρόβλημα λόγω της ανατροπής της οικονομικής κατάστασης των επιχειρήσεων οι οποίες πλήττονται από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, ώστε να αντιμετωπιστούν οι άμεσες οικονομικές επιπτώσεις και η έλλειψη ταμειακής ρευστότητας και να εξισορροπηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις στην ευρύτερη οικονομία.

  Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

  ■ Η αξιολογούμενη ρύθμιση αφορά στις επιχειρήσεις, οι οποίες πλήττονται από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19.


  Ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;

  ■ Οι διατάξεις του άρθρου τρίτου της από 30.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (Α'75) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4684/2020 (Α'86), όπως ισχύουν ρυθμίζουν τα θέματα με την ενίσχυση των επιχειρήσεων με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής. Κατ' εξουσιοδότηση των ως άνω διατάξεων έχουν εκδοθεί οι οικείες υπουργικές αποφάσεις.
   
 • Διάταξη νόμου
  Άρθρο 29

  Προσωρινό μέτρο κρατικής ενίσχυσης επιχειρήσεων με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών

  1. Σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, δύναται να χορηγείται ενίσχυση, με τη μορφή της «επιδότησης παγίων δαπανών» στο πλαίσιο της στήριξης για μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες επιχειρήσεων.

  2. Η ενίσχυση χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπό στοιχεία C(2020) 1863 της 19ης Μαρτίου 2020 Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Προσωρινό πλαίσιο για τη λήψη μέτρων κρατικής ενίσχυσης με σκοπό να στηριχθεί η οικονομία κατά τη διάρκεια της τρέχουσας έξαρσης της νόσου COVID-19» και ειδικότερα το τμήμα 3.12 αυτής, και κατόπιν έγκρισης σχετικού καθεστώτος ενίσχυσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

  3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται η μορφή της ενίσχυσης, οι δικαιούχοι, το μέσο, το ύψος, η μεθοδολογία προσδιορισμού και η ένταση της ενίσχυσης, ο προσδιορισμός των επιλέξιμων παγίων δαπανών, η επιλέξιμη περίοδος πραγματοποίησης των μη καλυπτόμενων παγίων δαπανών, οι προϋποθέσεις χορήγησής της, η διαδικασία υποβολής σχετικής αίτησης, τα απαιτούμενα στοιχεία και δικαιολογητικά, η διαδικασία χορήγησης της ενίσχυσης, οι υποχρεώσεις των δικαιούχων, ο μηχανισμός διασφάλισης μη υπέρβασης της μέγιστης έντασης ενίσχυσης και κάθε άλλο συναφές ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.

  4. Η ενίσχυση με τη μορφή της «επιδότησης παγίων δαπανών» είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και δεν συμψηφίζεται με οποιαδήποτε οφειλή.

   4. Απαλλάσσονται για το φορολογικό έτος 2021 από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, τα εισοδήματα που αποκτώνται από αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις και εισπράττονται το φορολογικό έτος 2021, αλλά ανάγονται στο φορολογικό έτος 2020.

 

 • Αιτιολογική έκθεση

  ■ Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται η αποφυγή υποβολής μεγάλου αριθμού τροποποιητικών δηλώσεων από τα φυσικά πρόσωπα που δικαιούνται αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις, οι οποίες εισπράττονται αναδρομικά σε έτος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο ανάγονται. Σε περίπτωση που τα εν λόγω ποσά εισπράττονται κατόπιν δικαστικής απόφασης ή ένστασης, ο φορολογούμενος δύναται να επιλέξει τη φορολόγηση τους στο έτος που ανάγονται. Επίσης, προτείνεται η διατήρηση της απαλλαγής από την εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ΚΦΕ, για τις αγροτικές επιδοτήσεις/ενισχύσεις που εισπράττονται το φορολογικό έτος 2021 αλλά ανάγονται στο φορολογικό έτος 2020 λόγω των ιδιαίτερων οικονομικών συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί στο συγκεκριμένο έτος.

  Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

  ■ Η ισχύουσα ρύθμιση του άρθρου 8 του ΚΦΕ σύμφωνα με την οποία οι φορολογούμενοι είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση για τις αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις που εισπράττονται αναδρομικά σε έτος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο ανάγονται έχει ως αποτέλεσμα την επιβάρυνση των φορολογουμένων και υψηλό διοικητικό κόστος.

  Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

  ■ Τα φυσικά πρόσωπα που δικαιούνται αγροτικές ενισχύσεις.

  Στόχος της ρύθμισης

  ■ Στόχο αποτελεί η αποφυγή υποβολής μεγάλου αριθμού τροποποιητικών δηλώσεων από τα φυσικά πρόσωπα που δικαιούνται αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις, οι οποίες εισπράττονται από τους αρμόδιους φορείς αναδρομικά σε έτος διαφορετικό από εκείνο στο οποίο ανάγονται, γεγονός που επιβαρύνει τους πολίτες και επιφέρει υψηλό διοικητικό κόστος.
   
 • Διάταξη νόμου

  Άρθρο 33

  Χρόνος κτήσης εισοδήματος από αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις και απαλλαγή τους από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του ν. 4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος, ΚΦΕ) για το φορολογικό έτος 2020 - Συμπλήρωση παρ. 4 του άρθρου 8 και παρ. 50 του άρθρου 72 ΚΦΕ

  1. Στην παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 4172/2013 (Α' 167) (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος), μετά το πρώτο εδάφιο προστίθεται νέο εδάφιο και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

  «4. Χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος που ο δικαιούχος απέκτησε το δικαίωμα είσπραξής του. Κατ’ εξαίρεση για τις αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις χρόνος κτήσης του εισοδήματος θεωρείται ο χρόνος της είσπραξής τους, εκτός από την περίπτωση που εισπράττονται αναδρομικά κατόπιν ένστασης ή δικαστικής απόφασης, όπου χρόνος κτήσης τους δύναται να θεωρείται και o χρόνος στον οποίο ανάγονται.
  Ειδικά για τις ανείσπρακτες δεδουλευμένες αποδοχές που εισπράττονται το έτος 2014 και μετά και εφόσον αναγράφονται διακεκριμένα στην ετήσια βεβαίωση αποδοχών που χορηγείται στον δικαιούχο ή προκύπτει με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο το έτος στο οποίο ανάγονται, υπάγονται σε φόρο με βάση τις διατάξεις του έτους που ανάγονται.»

  2. Στο τέλος της παρ. 50 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 προτίθεται τρίτο εδάφιο και η παράγραφος διαμορφώνεται ως εξής:

  «50. Για το φορολογικό έτος 2021 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τα εισοδήματα που αποκτώνται από μισθωτή εργασία στον ιδιωτικό τομέα. Αν το εισόδημα προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 34, η απαλλαγή της παρούσας παρέχεται εφόσον για τα δύο (2) προηγούμενα φορολογικά έτη δεν έτυχε εφαρμογής ο εναλλακτικός τρόπος υπολογισμού της ελάχιστης φορολογίας σύμφωνα με τα άρθρα 30, 31, 32, 33 και 34.

  Για το φορολογικό έτος 2021 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τα εισοδήματα που αποκτώνται από αγροτικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις που εισπράττονται το φορολογικό έτος 2021, αλλά ανάγονται στο φορολογικό έτος 2020.»

   


5. Ορίζεται ότι, η υποχρεωτική μετάταξη αγροτών από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς για τα φορολογικά έτη 2018, 2019 και 2020 λόγω είσπραξης, κατά το εκάστοτε προηγούμενο φορολογικό έτος, ποσών επιδοτήσεων που υπερβαίνουν τις πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000), ισχύει, εφόσον δεν εντάχθηκαν στο κανονικό καθεστώς, από 1.1.2021 και η σχετική δήλωση μεταβολών υποβάλλεται μέχρι 31.3.2021, με δυνατότητα παράτασής της δυνάμει της προβλεπόμενης απόφασης.
Πρόστιμα του 4174/2013 που έχει επιβληθεί για την εκπροθεσμη υποβολή της δήλωσης μετάταξης δεν οφείλονται και εφόσον έχουν καταβληθεί επιστρέφονται.
Παρατείνεται επίσης η προθεσμία μετάταξης για το φορολογικό έτος 2021 έως την 31η Μαρτίου 2021.

 

 • Αιτιολογική έκθεση

  ■ Αντιμετωπίζονται προβλήματα που ανέκυψαν με την αναδρομική υπαγωγή στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2059/2000, Α' 248), κατά τα έτη 2018, 2019 και 2020, λόγω είσπραξης επιδοτήσεων, κατά το προηγούμενο εκάστοτε φορολογικό έτος, ποσού που υπερβαίνει το όριο της παρ. 1 του ως άνω άρθρου και νόμου (5.000 ευρώ).

  Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

  ■ Λόγω της υποχρέωσης υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ για τα επίμαχα φορολογικά έτη, με δεδομένη τη μη έκδοση στοιχείων και τη μη επίρριψη ΦΠΑ στους αντισυμβαλλόμενους.

  Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

  ■ Αφορά τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ.

  Στόχος της ρύθμισης

  ■ Επιδιώκεται να παρασχεθεί η δυνατότητα υπαγωγής από 1.1.2021 στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ αγροτών του ειδικού καθεστώτος, οι οποίοι κατά τα φορολογικά έτη 2018, 2019 ή 2020 λόγω είσπραξης επιδοτήσεων κατά το εκάστοτε προηγούμενο φορολογικό έτος μεγαλύτερων των 5.000 ευρώ, εντάσσονταν στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ, εφόσον δεν εντάχθηκαν και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ για την παραμονή στο ειδικό καθεστώς και μετά την 1.1.2021.
   
 • Διάταξη νόμου

  Άρθρο 34

  Υποβολή δήλωσης μεταβολών για μετάταξη από το ειδικό καθεστώς αγροτών στο κανονικό καθεστώς - Συμπλήρωση του άρθρου 41 του Κώδικα ΦΠΑ

  Πριν από το τελευταίο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 41 του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ), που κυρώνεται με το άρθρο πρώτο του ν. 2859/2000 (Α' 248), προστίθενται εδάφια και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

  «6. Οι αγρότες που εντάσσονται στο καθεστώς του παρόντος άρθρου μπορούν να επιλέξουν τη μετάταξή τους στο κανονικό καθεστώς με υποβολή δήλωσης μεταβολών στη φορολογική διοίκηση.

  H προαιρετική μετάταξη από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς ισχύει είτε από την έναρξη του φορολογικού έτους και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν την πάροδο τριετίας είτε από την ημερομηνία υποβολής της ανωτέρω δήλωσης, αν η μετάταξη πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους και δεν μπορεί να ανακληθεί πριν την πάροδο τριετίας, η οποία αρχίζει από την έναρξη του επόμενου από τη μετάταξη φορολογικού έτους.

  Η υποχρεωτική μετάταξη από το ειδικό στο κανονικό καθεστώς, λόγω μη πλήρωσης των κριτηρίων που αναφέρονται στην παρ. 1, ισχύει από την έναρξη του φορολογικού έτους με υποβολή δήλωσης μεταβολών. Η μη υποβολή της δήλωσης μεταβολών δεν επηρεάζει την υποχρεωτική μετάταξη στο κανονικό καθεστώς. Ειδικά, η υποχρεωτική μετάταξη στο κανονικό καθεστώς για τα φορολογικά έτη 2018, 2019 και 2020, λόγω είσπραξης, κατά το εκάστοτε προηγούμενο φορολογικό έτος, ποσών επιδοτήσεων που υπερβαίνουν τις πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000), αγροτών που δεν εντάχθηκαν στο κανονικό καθεστώς, ισχύει από 1 ης.1.2021 και η σχετική δήλωση μεταβολών υποβάλλεται μέχρι 31.3.2021, ενώ πρόστιμα του ν. 4174/2013 (Α' 170), που τυχόν επιβλήθηκαν στους εν λόγω αγρότες για εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων μεταβολών και δηλώσεων του άρθρου 38, δεν οφείλονται και, εφόσον έχουν καταβληθεί, επιστρέφονται. Δήλωση μεταβολών δεν υποβάλλεται και οι αγρότες του προηγούμενου εδαφίου παραμένουν στο ειδικό καθεστώς και μετά την 1 η.1.2021, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 1.

  Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών κατόπιν εισήγησης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) δύναται, για το φορολογικό έτος 2021, να παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων μεταβολών της παρούσας και να ορίζεται η διαδικασία και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των δύο προηγούμενων εδαφίων.

  Μετάταξη από το κανονικό καθεστώς στο ειδικό καθεστώς του παρόντος άρθρου μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνο από την έναρξη του φορολογικού έτους με υποβολή δήλωσης μεταβολών στη φορολογική διοίκηση, με την προϋπόθεση ότι πληρούνται τα κριτήρια της παρ. 1 και δεν υφίστανται οι περιορισμοί των περ. α' έως και δ' της παρ. 5.

  Ειδικά για το φορολογικό έτος 2021, παρατείνεται έως τις 31.3.2021 η προθεσμία για την υποβολή δηλώσεων μεταβολών της παρούσας που υποβάλλονται κατά νόμο μέχρι την 31η .1.2021.»
6. Παρατείνεται, έως την 26η Μαρτίου 2021, η είσπραξη του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α) και των λοιπών επιβαρύνσεων αλκοολούχων, κατά τα ειδικώς οριζόμενα.

 

 • Αιτιολογική έκθεση

  ■ Με την αξιολογούμενη ρύθμιση παρατείνεται μέχρι τις 26 Μαρτίου του 2021 η προθεσμία είσπραξης από τις τελωνειακές αρχές του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), του Φόρου Προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) και των λοιπών επιβαρύνσεων που αναλογούν στα έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά και άλλα αλκοολούχα προϊόντα τα οποία εξήλθαν από το καθεστώς αναστολής τον μήνα Δεκέμβριο του 2020.

  ■ Η εν λόγω διάταξη προτείνεται στο πλαίσιο της στήριξης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των αλκοολούχων προϊόντων και της αντιμετώπισης των οικονομικών προβλημάτων που έχουν προκύψει από την αναστολή της λειτουργίας των καταστημάτων εστίασης λόγω της πανδημίας της νόσου COVID-19.

  Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

  ■ Με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ), ο Φόρος Προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α.) και οι λοιπές επιβαρύνσεις που αναλογούν στα έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά και άλλα αλκοολούχα προϊόντα βεβαιώνεται και εισπράττεται το αργότερο μέχρι τις 25 του επόμενου μήνα από τον μήνα εξόδου των παραπάνω προϊόντων από το καθεστώς αναστολής και δεν προβλέπεται η δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας αυτής.

  Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

  ■ Η συγκεκριμένη ρύθμιση αφορά στο σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο παραγωγής και εμπορίας αλκοολούχων προϊόντων οι οποίες λειτουργούν σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης.

   

 • Διάταξη νόμου

  Άρθρο 35

  Παράταση προθεσμιών είσπραξης ειδικού φόρου κατανάλωσης, φόρου προστιθέμενης αξίας και λοιπών επιβαρύνσεων αλκοολούχων

  Παρατείνεται έως την 26η Μαρτίου 2021 η είσπραξη από τις τελωνειακές αρχές του ειδικού φόρου κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), του φόρου προστιθέμενης αξίας (Φ.Π.Α) και των λοιπών επιβαρύνσεων, που αναλογούν σε έτοιμα προς κατανάλωση αλκοολούχα ποτά και άλλα αλκοολούχα προϊόντα, τα οποία εξήλθαν από το καθεστώς αναστολής τον μήνα Δεκέμβριο του 2020. Τα ανωτέρω ποσά βεβαιώνονται, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 110 και την παρ.5 του άρθρου 109 του ν. 2960/2001 (A' 265). Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής των οφειλόμενων επιβαρύνσεων για τις περιπτώσεις του δεύτερου εδαφίου, εφαρμόζεται η παρ. 4 του άρθρου 110 του ν. 2960/2001.7. Υπάγεται στον μειωμένο συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%), από είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) που ισχύει σήμερα, το εισιτήριο για την είσοδο σε ζωολογικούς κήπους.

 

 • Αιτιολογική έκθεση

  ■ Με την προτεινόμενη ρύθμιση, προβλέπεται η προσθήκη περίπτωσης υπηρεσιών στο Κεφάλαιο Β. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) για την υπαγωγή έως και 31.12.2021 στον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ (13%) των εισιτηρίων (δικαίωμα εισόδου) σε ζωολογικούς κήπους, με στόχο τη μείωση των τελικών τιμών των εισιτηρίων αυτών, καθώς και την τόνωση της ζήτησής τους.

  Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

  ■ Υπό τις ισχύουσες διατάξεις, τα εισιτήρια για ζωολογικούς κήπους, υπάγονται στον κανονικό συντελεστή ΦΠΑ (24%), με επίπτωση στη διαμόρφωση της τελικής τιμής αυτών για τους καταναλωτές.

  Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

  ■ Υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα, τα οποία δραστηριοποιούνται στον κλάδο της εκμετάλλευσης χώρων ζωολογικών κήπων και κατ' επέκταση τους τελικούς καταναλωτές/λήπτες αυτών των υπηρεσιών .


  Ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;

  ■ Η προτεινόμενη διάταξη αποτελεί στην ουσία επαναφορά της εφαρμογής στην υπηρεσία αυτή του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ που ίσχυε μέχρι την 20.7.2015 και καταργήθηκε για λόγους δημοσιονομικούς με τις διατάξεις του ν. 4334/2015. Δεδομένης ωστόσο της οικονομικής κρίσης που έχει επιφέρει η πανδημία λόγω του περιορισμού της ζήτησης η επαναφορά της ρύθμισης κρίθηκε αναγκαία.
 • Διάταξη νόμου

  Άρθρο 36

  Μείωση συντελεστή ΦΠΑ για τα εισιτήρια των ζωολογικών κήπων -Τροποποίηση του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα ΦΠΑ

  Στο Κεφάλαιο Β' «Υπηρεσίες» του Παραρτήματος ΙΙΙ «Αγαθά και Υπηρεσίες που υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή (παράγραφος 1 του άρθρου 21)» του Κώδικα ΦΠΑ, που κυρώνεται με το άρθρο πρώτο του ν. 2859/2000 (Α' 248), μετά την παρ. 1 β προστίθεται παρ. 1γ ως εξής:

  «1 γ. Εισιτήρια (δικαίωμα εισόδου) για ζωολογικούς κήπους.»
 

8. Εισάγονται εξαιρετικές ρυθμίσεις για τις δηλώσεις φόρου εισοδήματος έτους 2019 φορολογικών κατοίκων εξωτερικού, οι οποίες θεωρούνται εμπρόθεσμες εφόσον υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν μέχρι και την 30η Ιουνίου 2021. Για επιβληθέντα πρόστιμα και τόκους προβλέπεται ακύρωση, συμψηφισμός ή επιστροφή κατά τα ειδικώς οριζόμενα.

 

 • Αιτιολογική έκθεση

  ■ Με την προτεινόμενη διάταξη επιδιώκεται η παράταση της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των φορολογικών κατοίκων εξωτερικού για το φορολογικό έτος 2019, προκειμένου να μην επιβληθούν οι κυρώσεις της εκπρόθεσμης δήλωσης.

  Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

  ■ Λόγω των συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού στην οικονομική και κοινωνική ζωή, οι φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην έγκαιρη εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων.

  Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

  ■ Τα φυσικά πρόσωπα φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού που είναι υπόχρεοι σε υποβολή φορολογικής δήλωσης εισοδήματος.

  Ποιο είναι το ισχύον νομικό πλαίσιο που ρυθμίζει το ζήτημα;

  ■ Η παρ. 58 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 97 του ν. 4714/2020 και αφορά την προθεσμία υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των φορολογικών κατοίκων Ελλάδας και εξωτερικού για το φορολογικό έτος 2019, ήτοι την 28η Αυγούστου 2020.

  Στόχος της ρύθμισης

  ■ Στόχο αποτελεί η μη επιβολή κυρώσεων σε δηλώσεις κατοίκων εξωτερικού για το φορολογικό έτος 2019, οι οποίες δεν κατέστη δυνατό να υποβληθούν στην ισχύουσα προθεσμία λόγω των έκτακτων συνθηκών συνεπεία της πανδημίας του κορωνοϊού.

 • Διάταξη νόμου

  Άρθρο 37

  Ρυθμίσεις για την υποβολή δηλώσεων από φορολογικούς κατοίκους εξωτερικού για το φορολογικό έτος 2019 -Προσθήκη στο άρθρο 72 ΚΦΕ

  Στο τέλος του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (A' 167) προστίθεται παρ. 63 ως εξής:

  «63. Εξαιρετικά οι δηλώσεις φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 φορολογικών κατοίκων εξωτερικού που υποβλήθηκαν ή θα υποβληθούν μέχρι και την 30η Ιουνίου 2021 θεωρούνται εμπρόθεσμες.

  Η καταβολή του φόρου για τις δηλώσεις του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον υποβληθούν μετά την 26η Φεβρουαρίου 2021, γίνεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την έκδοση της πράξης διοικητικού προσδιορισμού φόρου.

  Τυχόν πρόστιμα και τόκοι που έχουν επιβληθεί λόγω εκπρόθεσμης υποβολής για δηλώσεις που υποβλήθηκαν μετά την 28η Αυγούστου 2020 ακυρώνονται. Οι τόκοι ή τα πρόστιμα που τυχόν έχουν εισπραχθεί συμψηφίζονται με βεβαιωμένες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση και στην περίπτωση που δεν υπάρχει οφειλή, επιστρέφονται.»
   


9. Τροποποιούνται προϋποθέσεις για τη μετάταξη υπαλλήλων στις υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε. προκειμένου να αντιμετωπιστούν ανάγκες λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε.

 

 • Αιτιολογική έκθεση

  ■ Με την αξιολογούμενη τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4652/2020 επιδιώκεται η επιτάχυνση και διευκόλυνση της διαδικασίας μετατάξεων προς την Α.Α.Δ.Ε. με σκοπό την αποτελεσματικότερη και αμεσότερη αντιμετώπιση των συνθηκών που δημιουργούνται απ' την έξοδο του Ην. Βασιλείου από την Ε.Ε.

  Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

  ■ Δεν θα καταστεί δυνατό να ανταποκριθεί έγκαιρα η φορολογική διοίκηση στις νέες συνθήκες που προκύπτουν από την αποχώρηση του Η.Β. από την Ε.Ε. αν ακολουθηθεί η διαδικασία μετατάξεων ως έχει. Θα υπάρξει πολύμηνη καθυστέρηση.

  Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

  ■ Η αξιολογούμενη διάταξη αφορά άμεσα την Α.Α.Δ.Ε και ειδικότερα τη Γενική Διεύθυνση Τελωνείων και Ε.Φ.Κ., τη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και τη Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Οι κάτοικοι του Ηνωμένου Βασιλείου είναι μία από τις πολυπληθέστερες ομάδες που επισκέπτονται τη χώρα μας και η δασμολογική πολιτική απέναντί τους αναμένεται να αλλάξει σημαντικά.
 • Διάταξη νόμου

  Άρθρο 38

  Στελέχωση υπηρεσιών Α.Α.Δ.Ε. λόγω της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ε.Ε. - Τροποποίηση του άρθρου 8 του ν. 4652/2020

  Οι περ. δ' και ε' της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 4652/2020 (Α' 9) αντικαθίστανται ως εξής:

  «δ. Η μετάταξη διενεργείται ανεξαρτήτως του ποσοστού κάλυψης των θέσεων στον φορέα προέλευσης του κλάδου στον οποίο ανήκει ο υπάλληλος.

  ε. Η μετάταξη γίνεται με απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., μετά από γνώμη των οικείων Υπηρεσιακών Συμβουλίων της Α.Α.Δ.Ε., χωρίς να απαιτείται απόφαση ή σύμφωνη γνώμη του φορέα προέλευσης. Για τις μετατάξεις του πρώτου εδαφίου δεν απαιτείται έγκριση της Τριμελούς Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α' 280).»
   


10. Χορηγείται κρατική οικονομική ενίσχυση, ύψους 120 εκ. ευρώ, στην εταιρεία «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.» (Aegean Airlines), με τη μορφή άμεσης επιχορήγησης για την αποκατάσταση μέρους της ζημιάς που προήλθε, λόγω των περιοριστικών μέτρων στις μετακινήσεις που επιβλήθηκαν από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας του COVID-19. Ως βασική προϋπόθεση τίθεται η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου (Α.Μ.Κ.) με ιδιωτικά κεφάλαια ύψους 60 εκ. ευρώ, με πιστοποίηση πλήρους καταβολής του.

Το Ελληνικό Δημόσιο (Ε.Δ.) θα λάβει δωρεάν τίτλους παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών, με τιμή άσκησης δικαιώματος ίσης με την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της Εταιρείας κατά την Α.Μ.Κ. που θα διεξαχθεί. Οι τίτλοι θα μπορούν να ασκηθούν μεταξύ 2-5 ετών από την καταβολή της ενίσχυσης και θα αφορούν αριθμό μετοχών ίσο με το 11,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, κατόπιν της προαναφερόμενης Α.Μ.Κ.

Περιλαμβάνονται ειδικοί όροι προς την εταιρεία για τη χορήγηση της ενίσχυσης, όπως η υποβολή εκ μέρους της οικονομοτεχνικής έκθεσης ως προς το ακριβές ύψος της ζημίας, έκθεσης εσόδων και εξόδων αλλά και γενικότερα όλων των αναγκαίων στοιχείων.

Ορίζεται το αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο της χορηγούμενης οικονομικής ενίσχυσης.

Προβλέπεται η δυνατότητα ανάκτησης τυχόν υπερβάλλουσας ενίσχυσης της εταιρείας, εφόσον αποδειχθεί χαμηλότερη η ζημία λόγω COVID-19.

 

 • Αιτιολογική έκθεση

  ■ Μετά την εκδήλωση της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την εξαγγελία των ειδικών περιοριστικών μέτρων για την αποτροπή διάδοσης του ιού και την προστασία της δημόσιας υγείας, η εταιρεία «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.», η οποία αποτελεί τον βασικό αερομεταφορέα της χώρας μας, όπως και συνολικά ο κλάδος των αερομεταφορών, υπέστη πολύ σημαντική απώλεια εσόδων, λόγω της τεράστιας μείωσης της επιβατικής κίνησης, και με συνεχιζόμενες αρνητικές προοπτικές, δεδομένης της παράτασης διάρκειας των μέτρων αυτών.

  Γιατί αποτελεί πρόβλημα;

  ■ Δεδομένου ότι οι αερομεταφορές είναι στρατηγικός τομέας για την οικονομία της χώρας μας, καθώς επηρεάζει το σύνολο του τουριστικού κλάδου (άμεσα και έμμεσα) και ότι η εν λόγω εταιρεία αποτελεί τον βασικό αερομεταφορέα της χώρας μας, οι άμεσες συνέπειες και οι εν δυνάμει συνέπειες αυτής της συγκυρίας, θα έχουν σημαντικές προεκτάσεις τόσο οικονομικές όσο και κοινωνικές.

  Ποιους φορείς ή πληθυσμιακές ομάδες αφορά;

  ■ Καθώς πρόκειται για μια ρύθμιση που αφορά στην ενίσχυση μιας εταιρείας που δραστηριοποιείται σε έναν στρατηγικής σημασίας κλάδο για την οικονομία της χώρας, σύμφωνα με τα παραπάνω, και αποσκοπεί στην πρόληψη συνεπειών με σημαντικές προεκτάσεις (οικονομικές και κοινωνικές), επηρεάζει άμεσα ή έμμεσα το σύνολο του πληθυσμού της χώρας μας (τους εργαζόμενους στον κλάδο των αερομεταφορών, τους εργαζόμενους στον ευρύτερο τομέα του τουρισμού, αλλά και όλους τους πολίτες που κάνουν χρήση των σχετικών υπηρεσιών της εταιρείας).
   
 • Διάταξη νόμου

  Άρθρο 30

  Χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης στην εταιρεία «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.» δυνάμει του άρθρου 107 (2) (β) ΣΛΕΕ

  1. Χορηγείται οικονομική ενίσχυση, με τη μορφή άμεσης επιχορήγησης στην εταιρεία «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.» για την αποκατάσταση της άμεσα συναρτώμενης με την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 ζημίας που υπέστη, ποσού εκατόν είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (120,000,000 €), σύμφωνα με τους όρους του παρόντος άρθρου.

  2. Η καταβολή της ενίσχυσης προς την εταιρεία «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.» γίνεται με την αίρεση ότι η εταιρεία έχει προβεί σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου αντλώντας κεφάλαια εξήντα εκατομμυρίων ευρώ (60,000,000 €) και έχει αρμοδίως πιστοποιηθεί η πλήρης και εξ ολοκλήρου καταβολή του συνολικού ποσού της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

  3. Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της παρ. 2 και την καταβολή της ενίσχυσης της παρ. 1, εκδίδονται και παραδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο χωρίς επιβάρυνση, ελεύθερα μεταβιβάσιμοι τίτλοι παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών εκ-δόσεως της εταιρείας «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.». Οι εν λόγω τίτλοι αντιπροσωπεύουν δικαίωμα απόκτησης αριθμού μετοχών που αντιστοιχεί σε ποσοστό έντεκα και μισό (11,5%) επί τοις εκατό του, μετά τη σύμφωνα με την παρ. 2 αύξηση, μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.». Η τιμή άσκησης των εν λόγω δικαιωμάτων ισούται με την τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της εταιρείας «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.» κατά την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της παρ. 2. Ο κάτοχος των τίτλων δύναται να δηλώσει την πρόθεσή του για άσκηση των δικαιωμάτων κτήσης από τη λήξη του δευτέρου έτους που έπεται της ημερομηνίας εκταμίευσης της ενίσχυσης από την εταιρεία «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.» και εφεξής, υπό την επιφύλαξη των οριζόμενων παρακάτω. Εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία της δήλωσης πρόθεσης άσκησης των δικαιωμάτων κτήσης, η εταιρεία «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.» δύναται να ασκήσει με δήλωσή της το δικαίωμα προαίρεσης και να αποκτήσει τους τίτλους παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών στην αγοραία αξία τους. Η αγοραία αξία ισούται με την τυχόν θετική διαφορά μεταξύ της μέσης σταθμισμένης με τον όγκο συναλλαγών χρηματιστηριακής τιμής της μετοχής της εταιρείας «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.» κατά τις τελευταίες εξήντα (60) ημέρες διαπραγμάτευσης, που προηγούνται της ημερομηνίας δήλωσης πρόθεσης άσκησης των τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών και της τιμής άσκησης. Εάν η «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.» δεν ασκήσει το δικαίωμα προαίρεσης απόκτησης των τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών εντός της ανωτέρω προθεσμίας, τότε ο κάτοχός τους ασκεί το δικαίωμα κτήσης μετοχών σύμφωνα με τους όρους των τίτλων. Σε περίπτωση που ο κάτοχος των τίτλων παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης κοινών μετοχών είναι το Ελληνικό Δημόσιο, πριν την άσκηση απαιτείται η προηγούμενη κοινοποίηση και έγκριση της πράξης άσκησης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε κάθε περίπτωση, η δήλωση πρόθεσης άσκησης καθώς και η άσκηση πρέπει να λάβουν χώρα μέχρι τη λήξη του πέμπτου έτους που έπεται της ημερομηνίας εκταμίευσης της οικονομικής ενίσχυσης της παρ. 1 στην εταιρεία «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.». Με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) μπορεί να ανατίθεται στο Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ) η υλοποίηση της άσκησης των δικαιωμάτων κτήσης μετοχών και να καθορίζονται τυχόν ειδικότερες προϋποθέσεις.

  4. Η δαπάνη της ενίσχυσης της παρ. 1 βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών οικονομικού έτους 2021 και θα καλυφθεί με μεταφορά πιστώσεων από τον ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κορωνοϊό» του Ειδικού Φορέα 1023-7110000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες». Για τη χορήγηση της ενίσχυσης της παρ. 1, η οποία λαμβάνει χώρα εντός είκοσι (20) ημερών από την πιστοποίηση της αύξησης κεφαλαίου της παρ. 2, η εταιρεία «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.» υποβάλλει προς το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από τα Υπουργεία Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, αίτηση, συνοδευόμενη από οικονομοτεχνική έκθεση ως προς το ακριβές ύψος της ζημιάς που υπέστη, με βάση οικονομικά στοιχεία δεόντως πιστοποιημένα και ελεγμένα από ανεξάρτητη ελεγκτική-συμβουλευτική εταιρεία διεθνούς κύρους και με επαρκή εμπειρία σε ανάλογους ελέγχους, προκειμένου το ποσό της ενίσχυσης να μην υπερβαίνει τη ζημία που υπέστη η εταιρεία «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.» ως άμεση συνέπεια του κορωνοϊού COVID-19. Η εν λόγω οικονομοτεχνική έκθεση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί πριν την έναρξη της αύξησης κεφαλαίου της παρ. 2. Η αίτηση συνοδεύεται από έγγραφη δήλωση παραίτησης προς το ελληνικό Δημόσιο από οποιαδήποτε τυχούσα απαίτηση της εταιρείας, αναφορικά με τη χρονική περίοδο της ενίσχυσης, που προσδιορίζεται στην εγκριτική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξαιτίας ενεργειών οποιουδήποτε οργάνου του ελληνικού Δημοσίου που σχετίζονται με την επιβολή περιοριστικών μέτρων στον τομέα των αερομεταφορών για την ανάσχεση εξάπλωσης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι όροι, οι προθεσμίες, τα δικαιολογητικά και κάθε λεπτομέρεια για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης.

  5. Το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης της παρ. 1 είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιοδήποτε κράτηση, τέλος ή εισφορά, μη εφαρμοζόμενης της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/2013 (Α' 167), δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα.

  6. Η οικονομική ενίσχυση της εταιρείας «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.», δυνάμει του παρόντος άρθρου, δεν σωρεύεται με άλλες ενισχύσεις υπέρ αυτής για τις ίδιες επιλέξιμες δαπάνες και δεν οδηγεί σε υπερβάλλουσα ενίσχυση της ευθέως συναρτώμενης με την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 ζημίας της.

  7. Η εταιρεία «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.» υποχρεούται να υποβάλει έως την 30ή.6.2021 στις αρμόδιες Υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών πλήρη έκθεση των εσόδων και εξόδων που συνδέονται με τη δραστηριότητα της μεταφοράς επιβατών για την περίοδο αναφοράς, δεόντως πιστοποιημένα από ανεξάρτητη ελεγκτική-συμβουλευτική εταιρεία, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο ή πληροφορία που ζητείται από τις αρμόδιες αρχές και υπηρεσίες για την εφαρμογή του παρόντος, προκειμένου να επιβεβαιωθεί ότι δεν υφίσταται υπερβάλλουσα ενίσχυση της εταιρείας. Σε περίπτωση που από τον έλεγχο προκύψει ότι το ύψος της άμεσα συναρτώμενης με την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19 ζημίας της εταιρείας για την περίοδο αναφοράς υπολείπεται του ποσού της ενίσχυσης που καταβλήθηκε στην «Αεροπορία Αιγαίου Α.Ε.» δυνάμει του παρόντος και τυχόν άλλων ενισχύσεων που έχουν χορηγηθεί στην εταιρεία από άλλες πηγές κατά τα οριζόμενα στην παρ. 6, το υπερβάλλον ποσό ανακτάται από το ελληνικό Δημόσιο με ισχύ από την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης προς την εταιρεία, σύμφωνα με το οριζόμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιτόκιο ανάκτησης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται η διαδικασία διακρίβωσης τυχόν υπερβάλλουσας κατά τα ανωτέρω ενίσχυσης της εταιρείας, η διαδικασία και το επιτόκιο ανάκτησής της από το Δημόσιο, η διαδικασία βεβαίωσής της σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης επιστροφής της, η αρμόδια για τις παραπάνω ενέργειες υπηρεσία και κάθε άλλο αναγκαίο για την εφαρμογή της παρούσας ζήτημα.

   


 

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης