Ενημέρωση από την Πανελλήνια 'Ενωση Φοροτεχνών Επιστημόνων

Ανακοινώσεις Συλλόγων - Ενώσεων - Ομοσπονδιών κ.ά.

5 Νοέμβριος 2009
Στο άρθρο 2 του Νομοσχεδίου που εστάλει προς ψήφιση αναγράφεται: ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.... Taxheaven.gr

Αθήνα 5/11/2009
 
 Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
 
Στο άρθρο 2 του Νομοσχεδίου που εστάλει προς ψήφιση αναγράφεται: ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΚΕΡΔΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

Σύμφωνα με τον Νόμο επιβάλλεται εφάπαξ εισφορά στα κέρδη του έτους 2008 και για κέρδη άνω των 5.000.000 ευρώ με συντελεστές 5%, 7%, 10%. Τον φόρο αυτόν τον χαρακτηρίζει «κοινωνική ευθύνη».

        Παρατηρούμε ότι το ΠΑΣΟΚ βαδίζει στην ίδια περπατησιά της Ν.Δ. και αυτό γιατί,
1.      Βεβαιώνεται ο φόρος χωρίς να ρωτηθεί ο φορολογούμενος

2.      Εάν έχει κατατεθεί προσφυγή ΔΕΝ ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ Η ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ!!! (Κατάργηση της Δικαιοσύνης και τα Διοικητικά Δικαστήρια)

3.      Η έκτακτη εισφορά δεν αφαιρείται από την φορολογία εισοδήματος

4.      Η έκτακτη εισφορά αυξάνεται, εάν έχουμε φορολογικό έλεγχο και προκύψει διαφορά καθαρών κερδών και πόσο;;;

5.      Δεν είναι μόνο 31 επιχειρήσεις γιατί μετά τον φορολογικό έλεγχο μπορεί να γίνουν 10.000.
Παρατηρούμε από την Κυβέρνηση ένα φορολογικό πατριωτισμό που συνοδεύονται, όπως δηλώνει
το Υπουργείο Οικονομικών, και από λόγους Κοινωνικής Δικαιοσύνης. Ρωτήθηκαν οι επιχειρήσεις εάν το έτος 2009 έχουν κέρδη ή έχουν μείωση της κερδοφορίας ή έχουν  ακόμη και ζημιές. Εάν έχουμε συνεχώς τέτοιες έκτακτες φορολογίες (εισφορές) δεν θα έχουμε επενδυτές ή μήπως δεν θα ξαναδηλώσουν κέρδη;;;

Την αγελάδα το Υπουργείο Οικονομικών πρέπει να την αρμέγει και όχι να  την σκοτώνει.

Γιατί δανείστηκε στις 3/11/2009 7δις ευρώ το ΠΑΣΟΚ και τι τα έκανε, γιατί δεν υπάρχει τίποτα στο internet;;;

Στην Πανελλήνια Ένωση Φοροτεχνών Επιστημόνων (Π.Ε.Φ.Ε.) έχουν απευθυνθεί περισσότερες από 50 επιχειρήσεις και ζητούν την βοήθεια μας. Εμείς πιστεύουμε ότι σύντομα, (μετά την ψήφιση του Νομοσχεδίου), θα είμαστε έτοιμοι για νόμιμες Προσφυγές (όπως κάναμε και επί Ν.Δ.), όπου θα δικαιωθούν οι επιχειρήσεις και δεν θα πληρώσουν την ΑΝΤΙΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ.
Ποιά η διαφορά σας του ΠΑΣΟΚ από τη Ν.Δ.;;;
 
Παραμένουμε στην διάθεση σας.ΘΕΜΑ: « Κοινοποίηση των διατάξεων του νόμου 3763/2009, για θέματα Φ.Π.Α.»
Αθήνα 3/11/2009
 
 Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,


Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Ν.3763/2009 (ΦΕΚ 80/27-5-2009), με το οποίο ενσωματώθηκαν στο εσωτερικό δίκαιο οι διατάξεις του άρθρου 2 της οδηγίας 2008/8/ΕΚ και οι βασικότερες διατάξεις της οδηγίας 2009/9/ΕΚ σχετικά με τον προσδιορισμό του τόπου φορολόγησης της παροχής υπηρεσιών, τις υποχρεώσεις των υποκειμένων στο φόρο που εμπλέκονται σε ενδοκοινοτικές συναλλαγές υπηρεσιών για υποβολή ανακεφαλαιωτικών πινάκων και τη νέα διαδικασία επιστροφής του φόρου σε υποκείμενους στο φόρο εγκατεστημένους σε άλλα κράτη μέλη.

Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται από 1/1/2010 και θα ακολουθήσει νέα εγκύκλιος, με την οποία θα δοθούν αναλυτικές διευκρινίσεις και οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

Με τις διατάξεις των παρακάτω άρθρων του Κώδικα Φ.Π.Α.(Ν. 2859/2000):

1.      ΑΡΘΡΟ 14 – ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Το άρθρο 14 του Κώδικα Φ.Π.Α. αναμορφώνεται στο σύνολό του και τίθενται κατ’ αρχήν οι γενικοί κανόνες και στη συνέχεια οι εξαιρέσεις από τους γενικούς κανόνες για κάθε συγκεκριμένη κατηγορία υπηρεσιών.
Κατά γενικό κανόνα, οι υπηρεσίες που παρέχονται προς λήπτες υποκείμενους στο φόρο, φορολογούνται στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη, ανεξάρτητα εάν αυτός είναι εγκατεστημένος εντός ή εκτός Κοινότητας και ανεξάρτητα επίσης από τον τόπο εγκατάστασης του παρέχοντος. Εξαίρεση από τον κανόνα αυτό ισχύει μόνο για τις υπηρεσίες της παραγράφου 4 (πράξεις σχετικές με ακίνητα), 5 (μεταφορές προσώπων), 8 (πολιτιστικές κ.λ.π. υπηρεσίες), 10 και 11 (υπηρεσίες εστιατορίου και εστίασης) και 12 (βραχυχρόνια μίσθωση μεταφορικών μέσων). Επίσης κατ’ εξαίρεση του γενικού κανόνα, οι υπηρεσίες που κατ’ αρχήν φορολογούνται σε τρίτες χώρες, φορολογούνται στην Ελλάδα στην περίπτωση που η χρήση και εκμετάλλευση των υπηρεσιών πραγματοποιείται στην Ελλάδα (παρ. 15).
Όταν ο λήπτης είναι μη υποκείμενο στο φόρο πρόσωπο, οι υπηρεσίες φορολογούνται, κατά γενικό κανόνα, στον τόπο εγκατάστασης του παρέχοντος, εκτός από τις υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στις παραγράφους 3 – 15.

2.      ΆΡΘΡΟ 34 – ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΦΟΡΟΥ
Αντικαθίστανται οι παράγραφοι 2 έως 7 του άρθρου 34 του Κώδικα Φ.Π.Α. και προστίθενται οι παράγραφοι 8 έως 11, αναφορικά με την επιστροφή του φόρου, σε άλλο Κράτος από αυτό στο οποίο έχουν επιβαρυνθεί με φόρο.

Ειδικά για υποκείμενους άλλων Κρατών μελών, που δικαιούνται επιστροφής του φόρου από την Ελλάδα, καθιερώνεται νέα διαδικασία επιστροφής , με ηλεκτρονικά μέσα. Για τη διευκόλυνση των υποκείμενων στο φόρο, η αίτηση επιστροφής υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο κράτος μέλος εγκατάστασης τους, το οποίο τη διαβιβάζει στη Χώρα μας. Όλες οι διαδικασίες αναζήτησης πρόσθετων πληροφοριών, καθώς και η κοινοποίηση της απόφασης επιστροφής, γίνονται με ηλεκτρονικά μέσα.
 Κατ’ ανάλογο τρόπο οι υποκείμενοι που είναι εγκατεστημένοι στη Χώρα μας και δικαιούνται επιστροφής από άλλα Κράτη μέλη, υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση τους στη Χώρα μας μέσω του TAXISNET , η οποία αποστέλλεται στα άλλα κράτη μέλη, ηλεκτρονικά.

3.      ΆΡΘΡΟ 35 – ΥΠΟΧΡΕΟΣ ΣΤΟ ΦΟΡΟ
Αντικαθίσταται η παράγραφος 1 του άρθρου 35 του Κώδικα Φ.Π.Α. και προστίθεται νέα παράγραφος 1α.
Με την αντικατάσταση της παραγράφου 1, δεν επέρχονται ουσιαστικές τροποποιήσεις, εκτός από την περίπτωση η), σύμφωνα με την οποία ο εγκατεστημένος στην Ελλάδα υποκείμενος στο φόρο είναι υπόχρεος για την καταβολή του φόρου που οφείλεται κατ’ αρχήν από εγκατεστημένο σε άλλο κράτος μέλος υποκείμενο στο φόρο, στην περίπτωση που αυτός δεν έχει λάβει Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. στη Χώρα μας.
Σημαντική είναι επίσης η διάταξη που τίθεται με την παράγραφο 1α, με την οποία ορίζεται ότι στην περίπτωση πράξεων που πραγματοποιούνται από αλλοδαπό υποκείμενο στο φόρο, ο υποκείμενος αυτός δεν θεωρείται εγκατεστημένος στην Ελλάδα, ακόμη και στην περίπτωση που διαθέτει μόνιμη εγκατάσταση στη Χώρα μας, εάν η εγκατάσταση αυτή δεν παρεμβαίνει καθόλου στη φορολογητέα πράξη.

4.      ΆΡΘΡΟ 35Α – ΕΙΔΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Η τροποποίηση των περιπτώσεων β και δ της παραγράφου 1 του άρθρου 35α, του Κώδικα Φ.Π.Α. είναι τεχνικού χαρακτήρα.

5.      ΆΡΘΡΟ 36 – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΦΟΡΟ
Στο άρθρο αυτό οι ουσιαστικές τροποποιήσεις είναι η προσθήκη των περιπτώσεων δ και ε στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 και η προσθήκη των παραγράφων 5α και 5β.

Με τις διατάξεις αυτές καθιερώνεται σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των Κρατών μελών για τις ενδοκοινοτικές παροχές υπηρεσιών, που φορολογούνται στον τόπο εγκατάστασης του λήπτη, κατ’ ανάλογο τρόπο που ισχύει και για τις ενδοκοινοτικές συναλλαγές αγαθών.
Συγκεκριμένα προβλέπεται υποχρέωση εγγραφής στο μητρώο VIES των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν ή λαμβάνουν ενδοκοινοτικές παροχές υπηρεσιών, καθώς και υποβολής ανακεφαλαιωτικών πινάκων για τις ενδοκοινοτικπές αυτές παροχές υπηρεσιών (παροχή και λήψη). Σημειώνεται ότι για την ανταλλαγή αυτή των πληροφοριών έχουν εκδοθεί ήδη η ΑΥΥΟ ΠΟΛ 1127/25-9-2009 και η εγκύκλιος 1091531/7453/1653/Δ0014/25-9-2009.

6.      ΝΕΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII

Προστίθενται νέο παράρτημα VII στον Κώδικα Φ.Π.Α., σχετικά με ενδεικτικό κατάλογο ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών, προκειμένου για την εφαρμογή της παραγράφου 13 του άρθρου 14. Πρόκειται για διάταξη που ισχύει ήδη.
 
Παραμένουμε στην διάθεση σας.


ΘΕΜΑ: «Ο συντελεστής 22% που αναφέρεται στην περίπτωση β της παρ. 5 του άρθρου 49 του ν.2238/1994, εφαρμόζεται για τις ακαθάριστες αμοιβές από διεύθυνση εκτέλεσης έργων αντίστοιχων με όλες τις υποπεριπτώσεις των περιπτώσεων α, β, γ, δ της παρ.5 του ίδιου άρθρου»
 
Αθήνα 3/11/2009
 
Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι το ΝΣΚ με την αριθ. 85/08 γνωμοδότηση του η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών αποφάνθηκε ότι:

Ανεξάρτητα από το είδος της μελέτης ή το είδος του έργου στο οποίο κάποιος μηχανικός έχει αναλάβει και ασκήσει καθήκοντα διεύθυνσης εκτέλεσης – διοίκησης έργου, για την εξεύρεση του καθαρού εισοδήματος αυτού εφαρμόζεται ο συντελεστής 22% που ορίζεται στην περίπτωση β της παραγράφου 5 του άρθρου 49 του ΚΦΕ, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι η διεύθυνση εκτέλεσης του έργου του έχει ανατεθεί από τον κύριο του έργου, διότι δεν νοείται διεύθυνση εκτέλεσης έργου να έχει ανατεθεί σε μηχανικό από τον ανάδοχο του έργου.

Συνεπώς, ο συντελεστής 22% που αναφέρεται στην περίπτωση β της παρ 5 του άρθρου 49 του ν.2238/1994 εφαρμόζεται για τις ακαθάριστες αμοιβές από διεύθυνση εκτέλεσης έργων αντίστοιχων με τις κατηγορίες μελετών που αναφέρονται σε όλες τις υποπεριπτώσεις των περιπτώσεων α, β, γ, δ της παραγράφου 5 του ίδιου άρθρου .
 
Παραμένουμε στην διάθεση σας.
      
ΘΕΜΑ: « Οδηγίες για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών»
Αθήνα 3/11/2009
 
 Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
 
Με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1111/2.9.2009 του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, δίνονται οδηγίες προς τους προϊσταμένους των ελεγκτικών κέντρων και των Δ.Ο.Υ. πως να διαχειριστούν το μεγάλο θέμα είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Προτείνει στελέχωση και ενεργοποίηση του αντίστοιχου τμήματος είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών με επαρκές και κατάλληλο προσωπικό, παρακολούθηση των νομοθετικών ρυθμίσεων και παρακολούθηση της συμμόρφωσης των οφειλετών στις διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής.

Με την εγκύκλιο αυτή το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών ορίζει ότι πριν από τη λήψη μέτρων είσπραξης, πρέπει να καταβάλλεται προσπάθεια είσπραξης των ληξιπρόθεσμων οφειλών με σωστή γραπτή, τηλεφωνική ή προφορική επικοινωνία με τους οφειλέτες ή τα συνυπόχρεα πρόσωπα.

Επίσης όσοι επικαλούνται πρόσκαιρη αδυναμία εξόφλησης να τους χορηγείται διευκόλυνση τμηματικής καταβολής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 13-21 του Ν.2648/1998, ο αριθμός δε των δόσεων εξαρτάται από το άθροισμα των συντελεστών βαρύτητας των κριτηρίων.

Τα όργανα που είναι αρμόδια για τη χορήγηση διευκόλυνσης είναι:
Α) για βασικές οφειλές μέχρι 200.000€ ο προϊστάμενος Δ.Ο.Υ.
Β) για βασικές οφειλές 200.000 έως 600.000 € προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. μετά από γνώμη του υποδιευθυντή (φορολογικών διαδικασιών) και του προϊσταμένου του δικαστικού τμήματος.
Γ)ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής παροχής διευκολύνσεων για βασικές οφειλές άνω των 600.000€

Για την ίδια οφειλή μπορεί να χορηγηθούν μέχρι τρείς διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής. Για την εξέταση της αίτησης διευκόλυνσης από κάθε αρμόδιο όργανο απαιτείται η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσοστού 5% επί της βασικής οφειλής που ζητείται διευκόλυνση που δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 900€.
 
Παραμένουμε στην διάθεση σας.
Αθήνα 4/11/2009Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,
 
Στις 27 Οκτωβρίου 2009 δικάστηκε η προσφυγή φορολογούμενου κατά της έκτακτης εισφοράς του άρθρου 18 του Ν. 3758/2009, με την διαδικασία της πρότυπης δίκης, στην οποία παρενέβησαν προσθέτως και δυο σωματεία: η «Πανελλήνια Ένωση Φοροτεχνών Επιστημόνων» και ο «Συνήγορος του Φορολογουμένου».

Τα κύρια επιχειρήματα που εκτέθηκαν από την πλευρά του φορολογούμενου αφορούν την παραβίαση τριών συνταγματικών αρχών:

Α) παραβίαση της απαγόρευσης αναδρομικής ισχύος φορολογικού νόμου. (78 παρ. 2 Σ)
Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 78 παρ. 2 του συντάγματος δεν επιτρέπεται η επιβολή φόρου με νόμο που ψηφίστηκε το 2009 για εισοδήματα που αποκτήθηκαν σε χρήση που είχε λήξη την 1.1.2008.

Β) παραβίαση της αρχής της ισότητας στα φορολογικά βάρη (4 παρ. 5 Σ)
Θεωρήθηκε ότι δεν επιτρέπεται το διαθέσιμο εισόδημα που απομένει μετά την αφαίρεση φόρου να είναι μικρότερο από το διαθέσιμο εισόδημα φορολογούμενου που υπάγεται σε χαμηλότερο κλιμάκιο. Επίσης υποστηρίχθηκε ότι η πάγια μορφή της εισφοράς οδηγεί σε διακυμάνσεις της πραγματικής φορολογικής επιβάρυνσης (=φόρος/βάσει φόρου), η οποία με την σειρά της οδηγεί στο φαινόμενο να επιβαρύνονται περισσότερο τα υψηλότερα εισοδήματα σε σχέση με τα μικρότερα, πράγμα που δεν είναι συνταγματικώς ανεκτό.

Γ) Παραβίαση της αρχής της προηγούμενης ακρόασης (20 παρ. 2 Σ )
Οι συνήγοροι του φορολογούμενου και των παρεμβαινόντων σωματείων ισχυρίστηκαν ότι αφ’ ής στιγμής ο κάθε προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. δεν είχε πλήρη εικόνα σχετικά το ποια από όλα τα εισοδήματα που δήλώθηκαν στον κωδικό 659-660 υπάγονται στην έκτακτη εισφορά και ποια όχι, έπρεπε να καλέσει τον φορολογούμενο για διευκρινίσεις πριν την εκκαθάριση και να μην υποθέσει πως όλα τα ποσά που δηλώθηκαν στους παραπάνω κωδικούς συνιστούν ποσά υπαγόμενα στις ρυθμίσεις του άρθρου 18 του Ν. 3758/2009.

Από την πλευρά του το Δημόσιο, το οποίο δεν παραστάθηκε ούτε υπέβαλλε σχετικό υπόμνημα, χωρίς όμως αυτό να το επηρεάζει αρνητικά σύμφωνα με τις εφαρμοζόμενες δικονομικές διατάξεις, ισχυρίστηκε με το δικόγραφο της έκθεσης απόψεών του, αφενός ότι ο νομοθέτης δεν επέβαλλε φόρο, αλλά εισφορά η οποία είναι κάτι ξεχωριστό από αυτόν, και η οποία δεν περιορίζεται από τις συνταγματικές προβλέψεις για περιορισμένη αναδρομική ισχύ του φόρου, αφετέρου δε ότι ο η εξουσία διαφοροποίησης της φορολογικής επιβάρυνσης ανά κλιμάκια εισοδήματος, δεν μπορεί να ελεγχθεί συνταγματικώς.

Η απόφαση αναμένεται εντός διμήνου από την δικάσιμο επειδή τυγχάνουν εφαρμογής οι εξαιρετικές διατάξεις περί προτύπου δίκης.
 
Μετά τιμής για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος    Οι Αντιπρόεδροι    Ο Γ.Γραμματέας
Κων/νος Αναστόπουλος    Μανούσος Ντουκάκης    Αντώνης Μουζάκης
     Ορέστης Σεϊμένης