Αποτελέσματα live αναζήτησης

Η ΕΕ επιτρέπει στην Ολλανδία να εφαρμόσει μειωμένο φορολογικό συντελεστή στην ηλεκτρική ενέργεια που παρέχεται σε [σταθμούς φόρτισης για] ηλεκτρικά οχήματα

Η ΕΕ επιτρέπει στην Ολλανδία να εφαρμόσει μειωμένο φορολογικό συντελεστή στην ηλεκτρική ενέργεια που παρέχεται σε [σταθμούς φόρτισης για] ηλεκτρικά οχήματαΜε την εκτελεστική απόφαση του Συμβουλίου της Ε.Ε. επιτρέπεται στις Κάτω Χώρες να εφαρμόσουν μειωμένο φορολογικό συντελεστή στην ηλεκτρική ενέργεια που παρέχεται σε [σταθμούς φόρτισης για] ηλεκτρικά οχήματα σύμφωνα με το άρθρο 19 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1.ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ

•Αιτιολόγηση και στόχοι της πρότασης

Η φορολογία των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ένωση διέπεται από την οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας  (στο εξής: οδηγία για τη φορολογία της ενέργειας ή οδηγία).

Σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 της οδηγίας, εκτός από τις διατάξεις που θεσπίζονται ειδικότερα στα άρθρα 5, 15 και 17, το Συμβούλιο, αποφασίζοντας ομόφωνα έπειτα από πρόταση της Επιτροπής, μπορεί να επιτρέψει σε ένα κράτος μέλος να θεσπίσει περαιτέρω απαλλαγές ή μειώσεις του επιπέδου φορολογίας για λόγους ειδικής πολιτικής.

Το άρθρο 15 παράγραφος 1 στοιχείο ε) της οδηγίας επιτρέπει στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν φορολογική μείωση ή φορολογική απαλλαγή στην ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται για τη μεταφορά εμπορευμάτων και επιβατών σιδηροδρομικώς, με μετρό, με τραμ και με τρόλεϊ. Δεν υπάρχει, ωστόσο, διάταξη που να προβλέπει φορολογική μείωση για την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται για μεταφορά με άλλα ηλεκτρικά οχήματα πλην των τρόλεϊ.

Δυνάμει της εκτελεστικής απόφασης (ΕΕ) 2016/2266 του Συμβουλίου 2 , έχει ήδη επιτραπεί στις Κάτω Χώρες να εφαρμόσουν μειωμένο επίπεδο φορολογίας στην ηλεκτρική ενέργεια που παρέχεται σε σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Στόχος της παρούσας πρότασης είναι να επιτραπεί στις Κάτω Χώρες, όπως ζήτησαν, να συνεχίσουν να εφαρμόζουν μειωμένο επίπεδο φορολογίας στην ηλεκτρική ενέργεια που παρέχεται σε σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 1η Ιανουαρίου 2025. Η μείωση αυτή έχει ως στόχο να συνεχιστεί η προώθηση της χρήσης καθαρότερων τρόπων μεταφοράς, καθώς και να μειωθεί η τοπική ατμοσφαιρική ρύπανση και οι εκπομπές CO2 από τις μεταφορές.

Με επιστολή της 30ής Μαρτίου 2020 και επακόλουθη αλληλογραφία, σύμφωνα με το άρθρο 19 της οδηγίας, οι ολλανδικές αρχές ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι προτίθενται να εφαρμόσουν μειωμένο φορολογικό συντελεστή 51,64 EUR ανά MWh στην ηλεκτρική ενέργεια που παρέχεται σε σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων για ετήσια κατανάλωση έως 10 MWh ανά σταθμό φόρτισης. Η κατανάλωση μεταξύ 10 και 50 MWh θα φορολογείται με τον συντελεστή των 51,64 EUR, η κατανάλωση από 50 έως 10 000 MWh θα φορολογείται με συντελεστή 13,75 EUR και η ετήσια κατανάλωση άνω των 10 000 MWh θα φορολογείται με συντελεστή 0,56 EUR. Για τους σταθμούς φόρτισης που δεν καλύπτονται από τους φορολογικούς συντελεστές για επαγγελματική χρήση, η ετήσια κατανάλωση άνω των 10 000 MWh θα φορολογείται με συντελεστή 1,13 EUR. Ο συνολικός φορολογικός συντελεστής θα υπερβαίνει τον ελάχιστο φορολογικό συντελεστή της ηλεκτρικής ενέργειας για επαγγελματική χρήση που προβλέπει η οδηγία 2003/96/ΕΚ. Ο εθνικός φορολογικός συντελεστής που εφαρμόζεται επί του παρόντος στην ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιείται για τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων για τις αρχικές 10 MWh της ετήσιας κατανάλωσης θα ανέρχεται σε 94,28 EUR ανά MWh, που αποτελεί τον εθνικό φορολογικό συντελεστή της ηλεκτρικής ενέργειας για επαγγελματική και μη επαγγελματική χρήση για το εν λόγω επίπεδο κατανάλωσης. Επί του παρόντος, οι Κάτω Χώρες εφαρμόζουν διαφοροποιημένους εθνικούς φορολογικούς συντελεστές για την ηλεκτρική ενέργεια ανάλογα με την ποσότητα που έχει καταναλωθεί, σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ 3 .

Στις 20 Νοεμβρίου 2020, ελήφθησαν συμπληρωματικές πληροφορίες από τις Κάτω Χώρες.

Οι Κάτω Χώρες θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν τον μειωμένο φορολογικό συντελεστή στην ηλεκτρική ενέργεια που παρέχεται σε ηλεκτρικά οχήματα από ειδικούς δημόσιους και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ιδιωτικούς ή εταιρικούς σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Οι εν λόγω σταθμοί φόρτισης συνδέονται συνήθως άμεσα με το δίκτυο. Οι φορείς εκμετάλλευσης των σταθμών φόρτισης και οι ιδιωτικές ή εταιρικές οντότητες που δικαιούνται να εφαρμόζουν τον μειωμένο συντελεστή θα υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση στον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας, στην οποία θα αναφέρεται ότι η σύνδεση με το δίκτυο προορίζεται αποκλειστικά για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε ηλεκτρικά οχήματα. Το αίτημα που υπέβαλαν οι Κάτω Χώρες αποκλείει από τη μείωση τους σταθμούς φόρτισης στους οποίους η φόρτιση πραγματοποιείται με αντικατάσταση συσσωρευτών.

Ο συνολικός φορολογικός συντελεστής, συμπεριλαμβανομένου του μειωμένου συντελεστή για τις αρχικές 10 MWh της ετήσιας κατανάλωσης κάθε οντότητας, θα υπερβαίνει κατά πολύ το ελάχιστο επίπεδο που ορίζεται στο παράρτημα I πίνακας Γ της οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου.

Σύμφωνα με τις ολλανδικές αρχές, στην περίπτωση που ο φορέας εκμετάλλευσης του σταθμού φόρτισης προτίθεται να εφαρμόσει μειωμένο φορολογικό συντελεστή στην ηλεκτρική ενέργεια στους οικείους σταθμούς φόρτισης, θα υποχρεούται να υποβάλλει δήλωση στον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας διευκρινίζοντας ποιες από τις οικείες συνδέσεις με το δίκτυο προορίζονται αποκλειστικά για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε ηλεκτρικά οχήματα. Το μέτρο θα εφαρμόζεται μόνο για την ηλεκτρική ενέργεια που παρέχεται στις καθορισμένες συνδέσεις. Επιπλέον, ο φορέας εκμετάλλευσης υποχρεούται να ενημερώσει τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας σε περίπτωση που η επιχείρησή του αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα και είναι επιλέξιμη για ενίσχυση σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση μη χρηματοπιστωτικών προβληματικών επιχειρήσεων (2014/C 249/01). Στην περίπτωση αυτή, ο προμηθευτής δεν θα έχει πλέον τη δυνατότητα να εφαρμόσει τον μειωμένο ενεργειακό φορολογικό συντελεστή στην ηλεκτρική ενέργεια.

Το πλεονέκτημα που απορρέει από τον μειωμένο συντελεστή θα ποικίλλει ανάλογα με την ποσότητα των κιλοβατώρων (kWh). Όπως επεσήμαναν οι ολλανδικές αρχές, βάσει μελέτης που ανατέθηκε σε εθνικό επίπεδο, η μέση παρεχόμενη ποσότητα για το 2020 εκτιμάται σε 3 900 kWh ανά σταθμό φόρτισης. Στην περίπτωση αυτή, για το 2020, το μέγιστο πλεονέκτημα ανά σταθμό φόρτισης εκτιμάται σε 289 EUR ετησίως. Το πλεονέκτημα αυτό θα είναι μεγαλύτερο αν αυξηθεί η κανονική φορολογία της ενέργειας. Επιπλέον, ένας σταθμός φόρτισης μπορεί στην πράξη να παρέχει 12 000 kWh ετησίως. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ένα αναμενόμενο μέγιστο συνολικό πλεονέκτημα ύψους 815 EUR για το 2020. Ο αριθμός των σταθμών φόρτισης ανά δικαιούχο ποικίλλει.

Όπως ανέφεραν οι ολλανδικές αρχές, επί του παρόντος υπάρχουν περίπου 40 φορείς εκμετάλλευσης σταθμών φόρτισης στις Κάτω Χώρες.

Το μέτρο είναι ανοικτό σε όλους τους φορείς εκμετάλλευσης της ΕΕ, χωρίς διακρίσεις. Ο φορέας εκμετάλλευσης του σταθμού φόρτισης μπορεί να επωφεληθεί από το μέτρο ανεξάρτητα από τη χώρα καταγωγής του. Μια εταιρεία μεταφορών ή ένα νοικοκυριό που διαθέτει σταθμό φόρτισης θα μπορούσε επίσης να επωφεληθεί από το μέτρο υπό την προϋπόθεση ότι πληροί τους ανωτέρω όρους.

Όπως επισημαίνεται στο αίτημα, μελέτη που ανατέθηκε από το ολλανδικό υπουργείο μεταφορών κατέδειξε ότι επί του παρόντος, σε πολλές περιπτώσεις, δεν υπάρχει ακόμη θετικό επιχειρηματικό κίνητρο για τους δημόσιους σταθμούς φόρτισης. Αυτό αποτελεί εμπόδιο για την ανάπτυξη των δημόσιων υποδομών φόρτισης και τη χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Στόχος του μέτρου είναι να συνεχίσει να βελτιώνεται η οικονομική αποδοτικότητα για τους δημόσιους σταθμούς φόρτισης, γεγονός που θα καταστήσει τη χρήση ηλεκτρικών αυτοκινήτων περισσότερο ελκυστική και θα συμβάλει στη βελτίωση του περιβάλλοντος. Η ταχεία ανάπτυξη των δημόσιων υποδομών φόρτισης είναι ζωτικής σημασίας για τη μετάβαση από οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης που λειτουργούν κυρίως με ορυκτά καύσιμα στα ηλεκτρικά οχήματα. Η καλά ανεπτυγμένη υποδομή είναι αναγκαία προκειμένου τα ηλεκτρικά οχήματα να καταστούν εφικτή εναλλακτική λύση στις παραδοσιακές οδικές μεταφορές. Η σημασία του εγχειρήματος έγκειται στα περιβαλλοντικά οφέλη που θα προκύψουν από τη μετάβαση στην ηλεκτρική κίνηση. Τα ηλεκτρικά οχήματα παράγουν γενικά λιγότερες εκπομπές CO2 και λιγότερους τοπικούς ατμοσφαιρικούς ρύπους (PM10, NOx) από τα οχήματα που λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα 4 . Σύμφωνα με τις ολλανδικές αρχές, η παραγόμενη από άνθρακα ηλεκτρική ενέργεια, το 2019, αντιστοιχούσε σε 14 %. Προβλέπεται ότι το ποσοστό αυτό θα είναι 0 % το 2030. Το 2019, το μείγμα ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στις Κάτω Χώρες αντιστοιχούσε σε 18 % το 2019 και αναμένεται να ανέλθει σε 58 % το 2025 και 75 % το 2030.

Στο αίτημα επισημαίνεται ότι οι φορείς εκμετάλλευσης των σταθμών φόρτισης θα έχουν τη δυνατότητα να μετακυλίσουν (εν μέρει) το πλεονέκτημα του μέτρου στους πελάτες τους υπό τη μορφή μείωσης των τιμών χρέωσης. Στην περίπτωση αυτή, το κόστος απόκτησης ηλεκτρικών οχημάτων θα μειωθεί λόγω του χαμηλότερου κόστους κίνησης. Οι καταναλωτές θα έχουν έτσι κίνητρο να προτιμούν νέα ηλεκτρικά οχήματα έναντι νέων αυτοκινήτων που λειτουργούν με ορυκτά καύσιμα. Ένα άλλο θετικό αποτέλεσμα των χαμηλότερων συντελεστών χρέωσης είναι ότι θα ενθαρρύνουν τους ιδιοκτήτες υβριδικών οχημάτων με ρευματολήπτη, τα οποία μπορούν να κινούνται είτε με ηλεκτρική ενέργεια είτε με ορυκτά καύσιμα, να χρησιμοποιούν για τις μεταφορές ηλεκτρική ενέργεια αντί για ορυκτά καύσιμα.

Όσον αφορά την περίοδο εφαρμογής του μέτρου, καταρχήν, αυτή θα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη ώστε να συνεχίσει να παρέχει ασφάλεια δικαίου στους φορείς εκμετάλλευσης ηλεκτρικής ενέργειας, ιδιωτικές ή εταιρικές οντότητες. Οι Κάτω Χώρες ζήτησαν παράταση τεσσάρων ετών σε σχέση με τη μέγιστη δυνατή παράταση έξι ετών. Υπό τις περιστάσεις αυτές, κρίνεται σκόπιμο να χορηγηθεί η αιτούμενη άδεια για περίοδο τεσσάρων ετών, όπως ζήτησαν οι Κάτω Χώρες και επιτρέπει η οδηγία.Πρόταση

EKTEΛΕΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

που επιτρέπει στις Κάτω Χώρες να εφαρμόσουν μειωμένο φορολογικό συντελεστή στην ηλεκτρική ενέργεια που παρέχεται σε [σταθμούς φόρτισης για] ηλεκτρικά οχήματα σύμφωνα με το άρθρο 19 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου, της 27ης Οκτωβρίου 2003, σχετικά με την αναδιάρθρωση του κοινοτικού πλαισίου φορολογίας των ενεργειακών προϊόντων και της ηλεκτρικής ενέργειας 11 , και ιδίως το άρθρο 19,

Έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)Με την εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2016/2266 του Συμβουλίου 12 επετράπη στις Κάτω Χώρες να εφαρμόσουν μειωμένο φορολογικό συντελεστή στην ηλεκτρική ενέργεια που παρέχεται σε σταθμούς φόρτισης που χρησιμοποιούνται άμεσα για τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020, σύμφωνα με το άρθρο 19 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ

(2)Στις 30 Μαρτίου 2020, οι Κάτω Χώρες ζήτησαν να τους χορηγηθεί η άδεια να συνεχίσουν να εφαρμόζουν μειωμένο φορολογικό συντελεστή για την ηλεκτρική ενέργεια που παρέχεται σε ηλεκτρικά οχήματα για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 1η Ιανουαρίου 2025. Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, οι Κάτω Χώρες υπέβαλαν συμπληρωματικές πληροφορίες προς στήριξη της αίτησής τους στις 20 Νοεμβρίου 2020.

(3)Ο μειωμένος φορολογικός συντελεστής αποσκοπεί στην περαιτέρω προώθηση της χρήσης ηλεκτρικών οχημάτων με μείωση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται για την κίνηση των οχημάτων αυτών.

(4)Η χρήση ηλεκτρικών οχημάτων συνεπάγεται την αποφυγή των εκπομπών ατμοσφαιρικών ρύπων που προέρχονται από την καύση της βενζίνης και του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (ντίζελ) ή άλλων ορυκτών καυσίμων και, ως εκ τούτου, συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στις πόλεις. Η χρήση ηλεκτρικών οχημάτων μπορεί, επιπλέον, να μειώσει τις εκπομπές CO2, ιδίως σε περίπτωση που η χρησιμοποιούμενη ηλεκτρική ενέργεια παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. Συνεπώς, αναμένεται ότι η μείωση του φορολογικού συντελεστή για την ηλεκτρική ενέργεια που παρέχεται σε ηλεκτρικά οχήματα θα συμβάλει στην υλοποίηση των στόχων πολιτικής της Ένωσης για το περιβάλλον, την υγεία και το κλίμα.

(5)Οι Κάτω Χώρες επεσήμαναν ότι ο μειωμένος φορολογικός συντελεστής θα ισχύει για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων που συνδέονται άμεσα με το ηλεκτρικό δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων σταθμών φόρτισης και ορισμένων ιδιωτικών ή εταιρικών σταθμών φόρτισης.

(6)Οι Κάτω Χώρες ζήτησαν ο μειωμένος φορολογικός συντελεστής της ηλεκτρικής ενέργειας να εφαρμόζεται μόνο στους σταθμούς φόρτισης στους οποίους η ηλεκτρική ενέργεια χρησιμοποιείται για την άμεση φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων και να μην εφαρμόζεται στην ηλεκτρική ενέργεια που παρέχεται μέσω της αντικατάστασης συσσωρευτών.

(7)Η μείωση του φορολογικού συντελεστή στην ηλεκτρική ενέργεια που παρέχεται σε ηλεκτρικά οχήματα μέσω σταθμών φόρτισης θα βελτιώσει την οικονομική αποδοτικότητα των προσβάσιμων στο κοινό σταθμών φόρτισης στις Κάτω Χώρες, γεγονός που θα καταστήσει τη χρήση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων περισσότερο ελκυστική και θα οδηγήσει σε βελτίωση της ποιότητας του αέρα.

(8)Λαμβανομένου υπόψη του σχετικά περιορισμένου αριθμού ηλεκτρικών οχημάτων και του γεγονότος ότι το επίπεδο φορολογίας της ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχεται στα ηλεκτρικά οχήματα μέσω σταθμών φόρτισης επαγγελματικής χρήσης θα υπερβαίνει το ελάχιστο επίπεδο φορολογίας που προβλέπεται στο άρθρο 10 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ, είναι απίθανο ο μειωμένος φορολογικός συντελεστής να οδηγήσει σε στρεβλώσεις του ανταγωνισμού, κατά το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η άδεια, επομένως δεν θα επηρεάσει αρνητικά την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

(9)Το επίπεδο φορολογίας της ηλεκτρικής ενέργειας που παρέχεται σε ηλεκτρικά οχήματα μέσω σταθμών φόρτισης μη επαγγελματικής χρήσης θα υπερβαίνει το ελάχιστο επίπεδο φορολογίας για μη επαγγελματική χρήση που προβλέπεται στο άρθρο 10 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ.

(10)Κάθε άδεια που χορηγείται δυνάμει του άρθρου 19 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ πρέπει να υπόκειται σε αυστηρό χρονικό περιορισμό. Προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι το χρονικό διάστημα για το οποίο χορηγείται η άδεια είναι αρκετά μεγάλο, ώστε να μην αποθαρρύνονται οι σχετικοί οικονομικοί φορείς να πραγματοποιήσουν τις αναγκαίες επενδύσεις, είναι σκόπιμο να χορηγηθεί η άδεια για το αιτούμενο διάστημα. Ωστόσο, η άδεια θα πρέπει να παύσει να ισχύει από την ημερομηνία εφαρμογής τυχόν γενικών διατάξεων περί φορολογικών πλεονεκτημάτων για την ηλεκτρική ενέργεια που παρέχεται σε ηλεκτρικά οχήματα, τις οποίες θα θεσπίσει το Συμβούλιο δυνάμει του άρθρου 113 ή οποιασδήποτε άλλης σχετικής διάταξης της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε περίπτωση που οι εν λόγω διατάξεις τεθούν σε ισχύ πριν από την 1η Ιανουαρίου 2025.

(11)Προκειμένου να αποφευχθεί ενδεχόμενη αύξηση της διοικητικής επιβάρυνσης για τους διανομείς και τους αναδιανομείς ηλεκτρικής ενέργειας λόγω αλλαγών στους ισχύοντες φορολογικούς συντελεστές, οι Κάτω Χώρες θα πρέπει να είναι σε θέση να εφαρμόζουν τον μειωμένο φορολογικό συντελεστή στην ηλεκτρική ενέργεια που παρέχεται σε ηλεκτρικά οχήματα χωρίς διακοπή. Συνεπώς, η αιτούμενη άδεια θα πρέπει να χορηγηθεί με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2021, βάσει των ίδιων ρυθμίσεων που προβλέπει η εκτελεστική απόφαση 2016/2266/ΕΕ, ώστε να μην υπάρξει κανένα κενό.

(12)Η παρούσα απόφαση δεν θίγει την εφαρμογή των ενωσιακών κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΠΟΦΑΣΗ:

Άρθρο 1

Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ισχύει ο ορισμός της έννοιας «ηλεκτρικό όχημα», όπως προβλέπεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 13 .

Άρθρο 2

Χορηγείται στις Κάτω Χώρες η άδεια να εφαρμόσουν μειωμένο φορολογικό συντελεστή στην ηλεκτρική ενέργεια που παρέχεται σε σταθμούς φόρτισης που χρησιμοποιούνται άμεσα για τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων, εξαιρουμένων των σταθμών φόρτισης για αντικατάσταση συσσωρευτών για ηλεκτρικά οχήματα, υπό την προϋπόθεση τήρησης των ελάχιστων επιπέδων φορολογίας που προβλέπονται στο άρθρο 10 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ.

Άρθρο 3

Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 1η Ιανουαρίου 2025.

Ωστόσο, εάν το Συμβούλιο, αποφασίζοντας βάσει του άρθρου 113 της ΣΛΕΕ ή οποιασδήποτε άλλης σχετικής διάταξης της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθορίσει γενικούς κανόνες περί φορολογικών πλεονεκτημάτων για την ηλεκτρική ενέργεια που παρέχεται σε ηλεκτρικά οχήματα, η παρούσα απόφαση παύει να εφαρμόζεται την ημέρα κατά την οποία αρχίζει η εφαρμογή των εν λόγω γενικών κανόνων.

Άρθρο 4

H παρούσα απόφαση απευθύνεται στο Βασίλειο των Κάτω Χωρών.

Βρυξέλλες,

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης