Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ευρ. Επιτροπή: Περαιτέρω μέτρα για το οικονομικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ευρώπης

Ευρ. Επιτροπή: Περαιτέρω μέτρα για το οικονομικό και χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ευρώπης
  • Μέτρα για την προώθηση του ανοικτού χαρακτήρα, της ισχύος και της ανθεκτικότητας του οικονομικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος της Ευρώπης


Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια νέα στρατηγική για την τόνωση του ανοικτού χαρακτήρα, της ισχύος και της ανθεκτικότητας του οικονομικού και χρηματοπιστωτικού συστήματος της ΕΕ για τα επόμενα χρόνια. Η στρατηγική αυτή έχει ως στόχο να καταστήσει την Ευρώπη ικανότερη να διαδραματίσει ηγετικό ρόλο στην παγκόσμια οικονομική διακυβέρνηση, προστατεύοντας παράλληλα την ΕΕ από αθέμιτες και καταχρηστικές πρακτικές. Συμβαδίζει με τη δέσμευση της ΕΕ για μια πιο ανθεκτική και ανοικτή παγκόσμια οικονομία, την εύρυθμη λειτουργία των διεθνών χρηματοπιστωτικών αγορών και το βασιζόμενο σε κανόνες πολυμερές σύστημα. Η εν λόγω στρατηγική συνάδει με τον φιλόδοξο στόχο της προέδρου φον ντερ Λάιεν για μια γεωπολιτική Επιτροπή και ακολουθεί την ανακοίνωση της Επιτροπής του Μαΐου 2020 με τίτλο «Η ώρα της Ευρώπης: ανασύνταξη και προετοιμασία για την επόμενη γενιά».

Η προτεινόμενη αυτή προσέγγιση βασίζεται σε τρεις αλληλοενισχυόμενους πυλώνες:

1. Προαγωγή του ισχυρότερου διεθνούς ρόλου του ευρώ μέσω της προσέγγισης τρίτων χωρών-εταίρων για την προώθηση της χρήσης του ευρώ, στήριξης της ανάπτυξης μέσων και δεικτών αναφοράς σε ευρώ και ενίσχυσης του καθεστώτος του ευρώ ως διεθνούς νομίσματος αναφοράς στους τομείς της ενέργειας και των βασικών προϊόντων, μεταξύ άλλων για εκκολαπτόμενους φορείς ενέργειας όπως το υδρογόνο. Η έκδοση ομολόγων υψηλής ποιότητας σε ευρώ στο πλαίσιο του NextGenerationEU θα προσθέσει σημαντικό βάθος και ρευστότητα στις κεφαλαιαγορές της ΕΕ κατά τα επόμενα έτη και θα τις καταστήσει, όπως και το ευρώ, ελκυστικότερες για τους επενδυτές. Η προώθηση της βιώσιμης χρηματοδότησης αποτελεί επίσης ευκαιρία για την εξέλιξη των χρηματοπιστωτικών αγορών της ΕΕ σε παγκόσμιο κόμβο «πράσινης χρηματοδότησης», ενισχύοντας το ευρώ ως το κατ' εξοχήν νόμισμα για βιώσιμα χρηματοπιστωτικά προϊόντα. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή θα εργαστεί για την προώθηση της χρήσης πράσινων ομολόγων ως εργαλείων για τη χρηματοδότηση ενεργειακών επενδύσεων που είναι αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων του 2030 για την ενέργεια και το κλίμα. Η Επιτροπή θα εκδώσει το 30 % του συνόλου των ομολόγων στο πλαίσιο του NextGenerationEU με τη μορφή πράσινων ομολόγων. Η Επιτροπή θα αναζητήσει επίσης δυνατότητες επέκτασης του ρόλου του συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών της ΕΕ (ΣΕΔΕ), ώστε να μεγιστοποιηθούν τα περιβαλλοντικά αποτελέσματά του και να υποστηριχθεί η συναλλακτική δραστηριότητα στην ΕΕ στο πλαίσιο του ΣΕΔΕ. Παράλληλα, η Επιτροπή θα εξακολουθήσει να στηρίζει το έργο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) για πιθανή εισαγωγή ενός ψηφιακού ευρώ, ως συμπληρώματος των μετρητών ευρώ.

2. Περαιτέρω ανάπτυξη των υποδομών των χρηματοπιστωτικών αγορών της ΕΕ και βελτίωση της ανθεκτικότητάς τους, μεταξύ άλλων έναντι της εξωεδαφικής εφαρμογής κυρώσεων από τρίτες χώρες. Η Επιτροπή, σε συνεργασία με την ΕΚΤ και τις Ευρωπαϊκές Εποπτικές Αρχές (ΕΕΑ), θα αναλάβει με εταιρείες υποδομών χρηματοπιστωτικών αγορών τη διενέργεια ενδελεχούς ανάλυσης των τρωτών σημείων τους όσον αφορά την παράνομη εξωεδαφική εφαρμογή μονομερών μέτρων από τρίτες χώρες και θα προβεί στη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση αυτών των τρωτών σημείων. Η Επιτροπή θα συγκροτήσει επίσης ομάδα εργασίας για την αξιολόγηση πιθανών τεχνικών ζητημάτων που σχετίζονται με τη μεταβίβαση χρηματοπιστωτικών συμβάσεων σε ευρώ ή άλλα νομίσματα της ΕΕ που εκκαθαρίζονται εκτός της ΕΕ σε κεντρικούς αντισυμβαλλομένους που βρίσκονται στην ΕΕ. Επιπλέον, η Επιτροπή θα διερευνήσει τρόπους για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης ροής βασικών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών, με οντότητες της ΕΕ ή πρόσωπα που αποτελούν στόχο της εξωεδαφικής εφαρμογής μονομερών κυρώσεων από τρίτη χώρα.

3. Περαιτέρω προαγωγή της ενιαίας εφαρμογής και εκτέλεσης των κυρώσεων που έχει επιβάλλει η ΕΕ. Κατά το τρέχον έτος, η Επιτροπή θα αναπτύξει βάση δεδομένων — το αποθετήριο ανταλλαγής πληροφοριών σχετικά με τις κυρώσεις — για να διασφαλίσει την αποτελεσματική αναφορά και ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή και την εκτέλεση των κυρώσεων. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη για τη δημιουργία ενιαίου σημείου επαφής για ζητήματα διασυνοριακής επιβολής και εφαρμογής. Η Επιτροπή θα διασφαλίσει επίσης ότι τα κονδύλια της ΕΕ που χορηγούνται σε τρίτες χώρες και σε διεθνείς οργανισμούς δεν χρησιμοποιούνται κατά παράβαση κυρώσεων που επιβάλλει η ΕΕ. Δεδομένης της σημασίας που έχει η παρακολούθηση της εναρμονισμένης εκτέλεσης των κυρώσεων της ΕΕ, η Επιτροπή θα δημιουργήσει ένα ειδικό σύστημα που θα επιτρέπει την ανώνυμη γνωστοποίηση διαφυγής κυρώσεων, συμπεριλαμβανομένης της καταγγελίας δυσλειτουργιών.

Η σημερινή στρατηγική βασίζεται στην ανακοίνωση του 2018 σχετικά με τον διεθνή ρόλο του ευρώ, η οποία επικεντρώθηκε ιδιαίτερα στην ισχυροποίηση και εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης (ΟΝΕ). Μια ανθεκτική οικονομική και νομισματική ένωση βρίσκεται στο επίκεντρο ενός σταθερού νομίσματος. Η στρατηγική αναγνωρίζει επίσης το πρωτοφανές σχέδιο ανάκαμψης «Next Generation EU» που ενέκρινε η ΕΕ για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19 και για να βοηθήσει τις οικονομίες της Ευρώπης να ανακάμψουν και να ενστερνιστούν τον πράσινο και τον ψηφιακό μετασχηματισμό.

Ακολουθούν δηλώσεις μελών της Επιτροπής:

Ο κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις, εκτελεστικός αντιπρόεδρος για μια Οικονομία στην Υπηρεσία των Ανθρώπων, δήλωσε τα εξής: «Η ΕΕ είναι υπέρμαχος της πολυμερούς προσέγγισης και δεσμεύεται να συνεργάζεται στενά με τους εταίρους της. Ταυτόχρονα, η ΕΕ θα πρέπει να εδραιώσει τη διεθνή της θέση στην οικονομία και τον χρηματοπιστωτικό τομέα. Η στρατηγική αυτή καθορίζει βασικούς τρόπους για την επίτευξη αυτού του στόχου, ιδίως με την προώθηση της παγκόσμιας χρήσης του κοινού νομίσματος της ΕΕ — του ευρώ. Εξετάζει επίσης τρόπους για την ενίσχυση των υποδομών που υποστηρίζουν το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα και για την επιδίωξη παγκόσμιας ηγετικής θέσης στον τομέα της πράσινης και της ψηφιακής χρηματοδότησης. Κατά τη διαμόρφωση μιας πιο ανθεκτικής οικονομίας, η ΕΕ πρέπει επίσης να βελτιώσει την άμυνά της έναντι αθέμιτων και παράνομων πρακτικών από άλλα μέρη. Όταν εφαρμόζονται τέτοιες πρακτικές, θα πρέπει να δρούμε αποφασιστικά και δυναμικά, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι τόσο σημαντική η αξιόπιστη εκτέλεση των κυρώσεων που επιβάλλει η ΕΕ.»

Η κ. Μαρέιντ Μαγκίνες, επίτροπος αρμόδια για τις Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες, τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε τα εξής: «Η οικονομία και η χρηματοπιστωτική αγορά της ΕΕ πρέπει να εξακολουθήσουν να είναι ελκυστικές για τους διεθνείς επενδυτές. Η ουσιαστική πρόοδος που επιτεύχθηκε μετά την τελευταία παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση συνέβαλε στη βελτίωση του θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ. Επιπλέον, το φιλόδοξο σχέδιο ανάκαμψης της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κρίσης COVID-19 θα στηρίξει την οικονομία, θα προωθήσει την καινοτομία, θα διευρύνει τις επενδυτικές ευκαιρίες και θα αυξήσει την προσφορά ομολόγων υψηλής ποιότητας σε ευρώ. Για να συνεχίσουμε αυτές τις προσπάθειες — και λαμβανομένων υπόψη των νέων γεωπολιτικών προκλήσεων — προτείνουμε μια σειρά πρόσθετων δράσεων για την αύξηση της ανθεκτικότητας της οικονομίας της ΕΕ και των υποδομών της στις χρηματοπιστωτικές αγορές, την ενίσχυση του καθεστώτος του ευρώ ως διεθνούς νομίσματος αναφοράς και την ενίσχυση της εφαρμογής και εκτέλεσης των κυρώσεων που επιβάλλει η ΕΕ.»

Ο κ. Paolo Gentiloni, Επίτροπος αρμόδιος για την οικονομία, δήλωσε: «Η ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ μπορεί να προστατεύσει την οικονομία μας και το χρηματοπιστωτικό μας σύστημα από τους συναλλαγματικούς κλυδωνισμούς, να μειώσει την εξάρτηση από άλλα νομίσματα και να εξασφαλίσει χαμηλότερο κόστος συναλλαγών, αντιστάθμισης κινδύνου και χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις της ΕΕ. Με τον νέο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό μας και το NextGenerationEU, διαθέτουμε τα εργαλεία για να στηρίξουμε την ανάκαμψη και να μετασχηματίσουμε τις οικονομίες μας — προκειμένου να καταστεί το ευρώ ακόμη πιο ελκυστικό για τους παγκόσμιους επενδυτές.»

Η κ. Κάντρι Σίμσον, επίτροπος Ενέργειας, δήλωσε: «Ένα ισχυρό ευρώ είναι σημαντικό για τον ενεργειακό τομέα. Στις αγορές ενέργειας της ΕΕ, ο ρόλος του ευρώ έχει αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Όσον αφορά τις συμβάσεις φυσικού αερίου, το μερίδιό του αυξήθηκε από 38 % σε 64 %. Πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί σε εκκολαπτόμενες αγορές, για παράδειγμα για το υδρογόνο, καθώς και σε στρατηγικές αγορές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπου η ΕΕ κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως. Θέλουμε επίσης να ενισχύσουμε τον ρόλο του ευρώ στη χρηματοδότηση βιώσιμων επενδύσεων, ιδίως ως του νομίσματος για τα πράσινα ομόλογα.»

Ιστορικό

Η ανακοίνωση της Επιτροπής του Δεκεμβρίου 2018 για την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου του ευρώ καθόρισε ορισμένες βασικές δράσεις για την ενίσχυση του καθεστώτος του ευρώ. Η εν λόγω ανακοίνωση συνοδευόταν από σύσταση σχετικά με τον διεθνή ρόλο του ευρώ στην ενέργεια και στη συνέχεια ακολούθησαν πέντε τομεακές διαβουλεύσεις σχετικά με το ρόλο του ευρώ στις αγορές συναλλάγματος, στον ενεργειακό τομέα, στις αγορές πρώτων υλών, στο εμπόριο γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και στον τομέα των μεταφορών.

Για περισσότερες πληροφορίες

Ανακοίνωση της Επιτροπής

Ανακοίνωση του Δεκεμβρίου 2018 με τίτλο «Προς έναν ισχυρότερο διεθνή ρόλο του ευρώ»

Σύσταση σχετικά με τον διεθνή ρόλο του ευρώ στην ενέργεια

Τομεακές διαβουλεύσεις σχετικά με το ρόλο του ευρώ στις αγορές συναλλάγματος, στον ενεργειακό τομέα, στις αγορές πρώτων υλών, στο εμπόριο γεωργικών προϊόντων και τροφίμων και στον τομέα των μεταφορών.

Επικαιροποίηση της νομοθεσίας θωράκισης για τη στήριξη της έναρξης ισχύος της συμφωνίας με το Ιράν για τα πυρηνικά

Ερωτήσεις και απαντήσεις

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης