Αποτελέσματα live αναζήτησης

Brexit και GDPR: Ελεύθερα μπορούν να συνεχίσουν να διαβιβάζονται τα προσωπικά δεδομένα μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ από 1.1.2021 για τη διάρκεια καθορισμένης περιόδου

Brexit και GDPR: Ελεύθερα μπορούν να συνεχίσουν να διαβιβάζονται τα προσωπικά δεδομένα μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ από 1.1.2021 για τη διάρκεια καθορισμένης περιόδου
  • Αρχή Προστασίας Δεδομένων: Ενημέρωση για παράταση μεταβατικής περιόδου


ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
www.dpa.gr

 
Σύμφωνα με το άρθρο FINPROV.1OA της Συμφωνίας Εμπορίου και Συνεργασίας ΕΕ – ΗΒ (https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership/future-partnership/draft-eu-uk-trade-and-cooperation-agreement_en), η διαβίβαση προσωπικών δεδομένων από την ΕΕ και τον ΕΟΧ προς το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα θεωρείται διαβίβαση προς τρίτη χώρα κατά τη διάρκεια της καθορισμένης περιόδου και, ως εκ τούτου, δεν θα απαγορεύεται από τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Η καθορισμένη περίοδος (specified period) αρχίζει την 1.1.2021 και λήγει είτε (1) την ημερομηνία κατά την οποία η Επιτροπή θα εκδώσει απόφαση επάρκειας για το Ηνωμένο Βασίλειο, σύμφωνα με το άρθρο 45 παρ. 3 ΓΚΠΔ, ή (2) τέσσερις μήνες μετά την έναρξη της καθορισμένης περιόδου, η οποία παρατείνεται κατά δύο μήνες, εκτός εάν αντιτεθεί σε αυτό είτε η ΕΕ είτε το Ηνωμένο Βασίλειο. Η Συμφωνία ΕΕ – ΗΒ περιλαμβάνει επίσης διατάξεις που ενδέχεται να τερματίσουν την προκαθορισμένη περίοδο, εάν το Ηνωμένο Βασίλειο τροποποιήσει το νομικό πλαίσιο προστασίας δεδομένων που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2021, εκτός εάν η ΕΕ συμφωνήσει με τις τροποποιήσεις αυτές.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω διατάξεων, τα προσωπικά δεδομένα μπορούν να συνεχίσουν να διαβιβάζονται ελεύθερα μεταξύ της ΕΕ και του ΗΒ από την 1η Ιανουαρίου 2021, για τη διάρκεια της καθορισμένης περιόδου.

Παρατίθεται σύνδεσμος του ICO για σχετική ενημέρωση:
https://ico.org.uk/about-the-ico/news-and-events/news-and-blogs/2020/12/ico-statement-in-response-to-uk-governments-announcement-on-the-extended-period-for-personal-data-flows-that-will-allow-time-to-complete-the-adequacy-process/»

Βλ. επίσης σχετικό ενημερωτικό σημείωμα του EΣΠΔ διαθέσιμο στο
https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/files/file1/edpb_informationnote_20201215_transferstoukaftertransitionperiod_updated20210113_en.pdf

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης