Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πτωχευτικό δίκαιο για δανειολήπτες

28 Οκτώβριος 2009
  • Ακόμη και τη διαγραφή του δανείου για όσους δανειολήπτες αποδεδειγμένα αδυνατούν να το αποπληρώσουν προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση.
Πτωχευτικό δίκαιο για δανειολήπτες

Προβλέπει ακόμα και διαγραφή μη επαγγελματικών δανείων σε εξαιρετικές περιπτώσεις

Ακόμη και τη διαγραφή του δανείου για όσους δανειολήπτες αποδεδειγμένα αδυνατούν να το αποπληρώσουν προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση.

Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι σε περίπτωση που κάποιος αδυνατεί να εξυπηρετήσει τις οφειλές του από μη επαγγελματική δραστηριότητα και δεν συμφωνήσει με την τράπεζα για τη ρύθμισή τους έχει το δικαίωμα να προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Το δικαστήριο εάν κρίνει ότι επαρκούν τα εισοδήματά του μπορεί να επιβάλει ρύθμιση με τριετή περίοδο χάριτος. Εάν τα εισοδήματά του δεν είναι επαρκή για την πλήρη εξόφληση, το δικαστήριο έχει τη δυνατότητα να προσδιορίσει μία μηνιαία δόση, μέσω της οποίας σε διάστημα 3 - 5 ετών ο οφειλέτης θα καταβάλει τουλάχιστον το 10% του δανείου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως μακροχρόνια ανεργία ή σοβαρά προβλήματα υγείας, το δικαστήριο μπορεί να αποφασίσει ακομη και τη διαγραφή του δανείου. Επίσης, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει ρυθμίσεις για την αποτροπή εκπλειστηριασμού της πρώτης κατοικίας εξαιτίας οφειλών από στεγαστικό δάνειο. Το νομοσχέδιο που αναρτήθηκε από χθες το βράδυ στην ιστοσελίδα www. opengov. gr/ypoaθα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση έως τις 4 Νοεμβρίου.

Πηγή Κέρδος


Για το ίδιο θέμα "Το βήμα" αναφέρει:


Δίχτυ ασφαλείας για νοικοκυριά σε απόγνωση

Με νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας που ρυθμίζει τις οφειλές των υπερχρεωμένων καταναλωτών στις τράπεζες εισάγεται και στην Ελλάδα ο θεσμός της πτώχευσης ιδιωτών που ισχύει σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες

Το πρώτο νομοσχέδιο με το οποίο ρυθμίζει τα χρέη των υπερχρεωμένων καταναλωτών- που κινδυνεύουν να χάσουν τα σπίτια τους- έδωσε χθες σε δημόσια συζήτηση η υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας κυρία Λούκα Κατσέλη. Επί της ουσίας εισάγεται και στην Ελλάδα ο θεσμός της πτώχευσης ιδιωτών που ισχύει σε όλες τις ευρωπαϊκές και αναπτυγμένες χώρες του κόσμου.

Η δημόσια διαβούλευση ορίστηκε ως την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου. Το νομοσχέδιο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα www.opengov.gr/ypoan και σύμφωνα με τον κυβερνητικό σχεδιασμό αναμένεται να ψηφιστεί από τη Βουλή ως τις 20 Νοεμβρίου. Στην επιστολή προς κάθε ενδιαφερόμενο, που συνοδεύει το νομοσχέδιο, η κυρία Κατσέλη ζητεί τη συμβολή οποιουδήποτε φορέα, παράγοντα ή πολίτη « για την προαγωγή της δημόσιας πολιτικής στον τόπο μας ». Ολοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις προτάσεις και τα σχόλιά τους.

Το νομοσχέδιο αφορά φυσικά πρόσωπα, δηλαδή υπερχρεωμένους καταναλωτές, και ρυθμίζει χρέη τα οποία δεν προέρχονται από την άσκηση επαγγελματικήςδραστηριότητας και « χρέη που προέρχονται από περιορισμένη σε έκταση επαγγελματική δραστηριότητα που δεν προσδίδει στον οφειλέτη την εμπορική ιδιότητα ». Για να ενταχθεί ένας υπερχρεωμένος καταναλωτής στις διατάξεις αυτού του νόμου «είναι η οριστική ή επαπειλούμενη μη δόλια μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του». Και η απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη του- σύμφωνα με τις διατάξεις αυτού του νόμου- μπορεί να γίνει μόνο μία φορά.

Μία από τις βασικές προϋποθέσεις για να υπαχθεί ένας οφειλέτης στις ρυθμίσεις του νόμου είναι η αποτυχία εξωδικαστικού συμβιβασμού. Συγκεκριμένα το άρθρο 2 αναφέρει ότι «προϋπόθεση για την υποβολή αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου ρύθμισης και απαλλαγής από τα χρέη αποτελεί η πραγματοποίηση εκ μέρους του οφειλέτη κατά το τελευταίο εξάμηνο πριν από την υποβολή της αίτησης προσπάθειας για την επίτευξη εξωδικαστικού συμβιβασμού με τους πιστωτές, η οποία να αποδεικνύεται εγγράφως» και φυσικά να έχει αποβεί άκαρπη. Αρμόδιο δικαστήριο για τη διαδικασία ρύθμισης είναι το Ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο οφειλέτης έχει την κύρια κατοικία του.

Στο άρθρο 4 αναφέρεται λεπτομερώς το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών. Ειδικότερα για την έναρξη της διαδικασίας απαλλαγής από τα χρέη ο οφειλέτης καταθέτει αίτηση στον γραμματέα του κατά τόπον αρμόδιου Ειρηνοδικείου. Και με την κατάθεση της αίτησης ή εντός 15 ημερών από την υποβολή της ο οφειλέτης πρέπει να προσκομίσει:

* Βεβαίωση Συνηγόρου του Καταναλωτή, Ενωσης Καταναλωτών, δικηγόρου ή άλλου δημόσιου ή ιδιωτι κού φορέα που συντρέχει τους καταναλωτές σε ζητήματα υπερχρέωσης, από την οποία να προκύπτει ότι επιχειρήθηκε εξωδικαστικός συμβιβασμός και για ποιους λόγους απέτυχε.

* Κατάσταση της υπάρχουσας περιουσίας και των εισοδημάτων του οφειλέτη από την εργασία του, κατάσταση των πιστωτών, με τα πλήρη στοιχεία και τις διευθύνσεις τους και των απαιτήσεών τους, ποιο είναι το κεφάλαιο και οι τόκοι του, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του οφειλέτη για την ακρίβεια των παραπάνω στοιχείων. Οι τράπεζες είναι υποχρεωμένες σε διάστημα οκτώ εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση σε αυτές της αίτησης του οφειλέτη να παραδώσουν αναλυτική κατάσταση των οφειλών του.

* Σχέδιο διευθέτησης οφειλών, σύμφωνο με τα συμφέροντα των πιστωτών, την περιουσία, τα έσοδα και την οικογενειακή κατάσταση του οφειλέτη.

Επίσης η διαδικασία εξέτασης της αίτησης ρύθμισης ή απαλλαγής από τα χρέη αναστέλλεται ώσπου να εκδοθεί η απόφαση του δικαστηρίου που να επιβεβαιώνει το σχέδιο διευθέτησης των οφειλών. Η απόφαση αυτή εκδίδεται το αργότερο μέσα σε τέσσερις μήνες από την υποβολή της αίτησης.

Από την πλευρά του ο οφειλέτης κοινοποιεί αντίγραφα της αίτησης, της κατάστασης της υπάρχουσας περιουσίας και των εισοδημάτων του οφειλέτη και του σχεδίου διευθέτησης των οφειλών στους πιστωτές, με την πρόσκληση του δικαστηρίου να λάβουν θέση εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός μηνός για το προτεινόμενο σχέδιο διευθέτησης των οφειλών. Μόλις κοινοποιηθεί η αίτηση στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας αναστέλλονται αυτοδικαίως όλα τα ατομικά καταδιωκτικά μέτρα των πιστωτών κατά του οφειλέτη προς ικανοποίηση ή εκπλήρωση των απαιτήσεών τους.

Αν στο σχέδιο συγκατατίθενται περισσότεροι από τους μισούς πιστωτές, με απαιτήσεις που υπερβαίνουν το ήμισυ του συνολικού ποσού των απαιτήσεων, το πτωχευτικό δικαστήριο, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη ή κάποιου από τους πιστωτές, υποκαθιστά τη συγκατάθεση πιστωτή που αντιτίθεται στον συμβιβασμό, αφού προηγηθεί ακρόαση αυτού, στην οποία εκθέτει τους λόγους για τους οποίους αρνείται να συγκατατεθεί.
Θέλετε να δείτε τα σχόλια; Η προβολή των σχολίων απαιτεί την ενεργοποίηση των cookies, επιλογή η οποία έχει απενεργοποιηθεί απο εσάς.
Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies πατώντας εδώ και να επιτρέψετε την προβολή των σχολίων σε κάθε άρθρο.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης