Πρακτικές επιθετικού (διασυνοριακού) φορολογικού σχεδιασμού - Υποχρεώσεις των λογιστών - Νόμος 4714/2020 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'- Οδηγία DAC6

BDO Tax Report

9 Ιανουάριος 2021
Taxheaven.grΧριστίνα Καλογεροπούλου
Νομική Σύμβουλος

Κωνσταντίνος Νιφορόπουλος
Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής


Οι υποχρεώσεις των «ενδιάμεσων» (λογιστών, συμβούλων, δικηγόρων, τραπεζών, κ.λπ.) σύμφωνα με την Οδηγία 2018/822/ΕΕ («DAC6») σχετικά με τις δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις.

Η πρωταρχική ευθύνη γνωστοποίησης βαρύνει τον «ενδιάμεσο». Ως ενδιάμεσος ορίζεται κάθε πρόσωπο που καταρτίζει, διαθέτει στην αγορά, οργανώνει ή διαχειρίζεται την εφαρμογή μιας δηλωτέας διασυνοριακής ρύθμισης. Ο όρος αυτός είναι ευρύς και περιλαμβάνει τους λογιστές, συμβούλους, δικηγόρους, τράπεζες κ.λπ.

Δείτε αναλυτικά:


O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.