Αποτελέσματα live αναζήτησης

Με δικό τους χαρτί ή παρακράτηση της αστυνομικής ταυτότητας η χορήγηση μεγάλου όγκου φωτοαντιγράφων στους πολίτες από τις εφορίες

5 Ιανουάριου 2021 Σχόλια
Με δικό τους χαρτί ή παρακράτηση της αστυνομικής ταυτότητας η χορήγηση μεγάλου όγκου φωτοαντιγράφων στους πολίτες από τις εφορίες


Ύστερα από σχετικό ερώτημα της ΑΑΔΕ προς το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σχετικά με την δαπάνη αναπαραγωγής φωτοαντιγράφων εγγράφων, με το έγγραφο Δ. ΟΡΓ. Δ 1000087 ΕΞ 04-01-2021 επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 5 «Πρόσβαση σε έγγραφα» του ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», ορίζεται ότι «Το δικαίωμα των παρ. 1 και 2 ασκείται: α) με μελέτη του εγγράφου στο κατάστημα της υπηρεσίας, ή β) με χορήγηση αντιγράφου, εκτός αν η αναπαραγωγή τούτου μπορεί να βλάψει το πρωτότυπο. Η σχετική δαπάνη αναπαραγωγής βαρύνει τον αιτούντα, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά...».

Επειδή, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 5, δεν υφίσταται γενική οδηγία ή κανονιστική πράξη που να προσδιορίζει τον τρόπο τιμολόγησης της δαπάνης αναπαραγωγής εγγράφου, για το οποίο έχει υποβληθεί αίτημα χορήγησης αντιγράφου του στους υπόχρεους φορείς του άρθρου 1 του εν λόγω νόμου και να εξειδικεύει τον τρόπο είσπραξης του κατά περίπτωση ποσού, οι φορείς, επομένως και οι υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) δύνανται να ακολουθούν τις οδηγίες που έχουν δοθεί με το ΔΙΣΚΠΟ/Φ.16/18287/11.8.2000 έγγραφο του τέως Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠΕΣΔΔΑ), σύμφωνα με τις οποίες, όταν ο όγκος των αιτούμενων αντιγράφων συνεπάγεται εύλογο κόστος για την υπηρεσία:
αα) Η πρακτική που μπορεί να εφαρμοστεί είναι η προσκόμιση του χαρτιού που θα χρησιμοποιηθεί για την αναπαραγωγή από τον ενδιαφερόμενο.
ββ) Όσον αφορά την παραπομπή των συναλλασσόμενων πολιτών για παραγωγή φωτοαντιγράφων σε ιδιώτες με την παρακράτηση του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας, αποτελεί μια πρακτική που μπορεί να ακολουθείται, εφόσον εξασφαλίζεται η ακεραιότητα του εγγράφου.

Με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 4727/2020 καθορίζεται ρητά ότι η πρόσβαση στα έγγραφα, όπως προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, αφορά και στα ηλεκτρονικά έγγραφα και μπορεί να ασκηθεί και με χρήση Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών- ΤΠΕ (μελέτη του ηλεκτρονικού εγγράφου ή χορήγηση αντιγράφου ηλεκτρονικού εγγράφου).

Στο απαντητικό έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπογραμμίζεται η σπουδαιότητα των διατάξεων του ν. 4727/2020 «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» και γίνεται ιδιαίτερη μνεία της παρ. 5 του άρθρου 13 και των άρθρων 59-74 αυτού.Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης