Αποτελέσματα live αναζήτησης

Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Ιανουαρίου 2021

5 Ιανουάριος 2021
Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις μηνός Ιανουαρίου 2021
H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Για την αναπαραγωγή χρειάζεστε άδεια από τον δημιουργό

Ευχόμαστε σε όλες και όλους καλή και δημιουργική χρονιά, με υγεία και δύναμη.

Παραθέτουμε για την ενημέρωσή σας τις σημαντικότερες φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις του μηνός Ιανουαρίου 2021.

Σημείωση: Για την ενημέρωσή σας μετά τη δημοσίευση του παρόντος, αλλά και τις υποχρεώσεις που υφίστανται κατά τη 1η Φεβρουαρίου 2021, παρακαλούμε όπως ανατρέχετε στο ημερολόγιο προθεσμιών του κόμβου που μπορείτε να προσπελάσετε από την κεντρική μας σελίδα, ή απευθείας από εδώ, επιλέγοντας τον μήνα που επιθυμείτε.
 

Επισημάνσεις:

Κατά τον μήνα Ιανουάριο, εκτός από τις συνήθεις υποχρεώσεις, υπάρχουν και οι παρακάτω για τις οποίες πρέπει να δοθεί προσοχή:

i. έως τις 5.1.2021 πραγματοποιείται η υποβολή δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων αναστολών συμβάσεων εργασίας από επιχειρήσεις - εργοδότες και τους εργαζομένους τους για τον μήνα Δεκέμβριο, πληττόμενων και κλειστών με εντολή δημόσιας αρχής επιχειρήσεων, βάσει Κ.Α.Δ.,

ii. έως τις 6.1.2021 πραγματοποιείται η υποβολή δηλώσεων από τους μισθωτές ακινήτων, για την αποδοχή δήλωσης μείωσης του μισθώματος κατά 40% για τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο 2020 από τους εκμισθωτές (δηλώσεις Covid),

iii. έως τις 10.1.2021 πραγματοποιείται η εγγραφή στο Μητρώο Καλλιτεχνών δημιουργών και επαγγελματιών της Τέχνης και του Πολιτισμού, για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020,

iv.  έως τις 10.1.2021 πραγματοποιείται η υποβολή του εντύπου Ε13 στο Π.Σ. Εργάνη από τους υπόχρεους εργοδότες, για μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα κατά την έννοια του άρθ. 2 του Κ.Ο.Κ. (ν. 2696/1999), που χρησιμοποιείται ήδη ή θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά, έως και την 20η.12.2020, για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων από εργαζόμενό τους,

v. έως τις 11.1.2021 πραγματοποιείται η υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω εφαρμογής στο TAXISnet, για την ένταξη στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης χειμερινής περιόδου 2020-2021,

vi. έως τις 14.1.2021 πραγματοποιείται η καταχώρηση του IBAN στον διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ για την επιστροφή στους λογαριασμούς ασφαλισμένων, ποσών που προέκυψαν από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2019,

vii. έως τις 15.1.2021 πραγματοποιείται η υποβολή Α.Π.Δ. Νοεμβρίου 2020 για επιχειρήσεις-εργοδότες δραστηριοποιούμενες στον κλάδο των τουριστικών καταλυμάτων (είτε ως κύρια είτε ως δευτερεύουσα δραστηριότητα) δωδεκάμηνης λειτουργίας και καταβολή των εργατικών εισφορών των εργαζομένων τους, που εντάχθηκαν στο Μηχανισμό «Συν-Εργασία» για τη ίδια μισθολογική περίοδο,

viii. έως τις 15.1.2021 πραγματοποιείται η υποβολή στο ΠΣ Εργάνη εξαμηνιαίων εκθέσεων δραστηριότητας μέσω των ειδικών εντύπων «Απολογιστικές Εκθέσεις ΙΓΕΕ» και «Απολογιστικές Εκθέσεις ΕΠΑ»,

ix. έως τις 15.1.2021 πραγματοποιείται η υποβολή δήλωσης καταβολής φόρου εισοδήματος αμοιβαίων κεφαλαίων και φόρου εισοδήματος εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου προηγούμενου εξαμήνου,

x. έως τις 15.1.2021 πραγματοποιείται η απόδοση οφειλόμενων τελών χαρτοσήμου επί δανείων κινούμενων ως τρεχούμενων δοσοληπτικών λογαριασμών για φορολογικό έτος που έληξε στις 30.6 του προηγούμενου έτους,

xi. έως τις 15.1.2021 πραγματοποιείται η υποβολή αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης Α21 για τη χορήγηση επιδόματος παιδιού του προηγούμενου έτους,

xii. έως τις 15.1.2021 πραγματοποιείται η υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής (5) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά κατά τους μήνες Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο 2020,

xiii. έως τις 20.1.2021 πραγματοποιείται η υποβολή δήλωσης, καταβολής του φόρου από τους εγγεγραμμένους στα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47β και 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α. (Πληρωμές M.O.S.S.), τριμήνου Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος προηγούμενου έτους,

xiv. έως τις 20.1.2021 και ώρα 15.00 πραγματοποιείται η υποβολή αίτησης χρηματοδότησης (μη επιστρεπτέα επιχορήγηση) για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής,

xv. έως τις 28.1.2021 πραγματοποιείται η κατάθεση δικαιολογητικών για τη χορήγηση έκτακτης επιδότησης στις επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων και στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που διαθέτουν κατά περίπτωση, τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης (Δ.Χ.), ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων τουριστικά λεωφορεία, καθώς και τουριστικά τρένα του άρθρου 30 του ν. 2636/1998,

xvi. έως τις 29.1.2021 πραγματοποιείται η υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου, για τους εκμεταλλευτές σκαφών παράκτιας αλιείας, μήκους μέχρι δώδεκα (12) μέτρων μεταξύ καθέτων, τους σπογγαλιείς, τους εκμεταλλευτές σκαφών στη λίμνη των Ιωαννίνων και τους εκμεταλλευτές ιππήλατων οχημάτων, για το προηγούμενο εξάμηνο,

xvii. έως τις 29.1.2021 πραγματοποιείται η υποβολή δήλωσης μεταβολής μικρών επιχειρήσεων για τη μετάταξη στο απαλλασσόμενο καθεστώς του άρθ. 39 του Κ.Φ.Π.Α. (ν.2859/2000),

xviii. έως τις 29.1.2021 πραγματοποιείται η υποβολή δήλωσης μεταβολής αγροτών, για την υποχρεωτική μετάταξή τους στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., ή την προαιρετική μετάταξή τους στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α.,

xix. έως τις 29.1.2021 πραγματοποιείται η υποβολή από εκμισθωτές ακινήτων δήλωσης Covid για την διόρθωση λαθών ή παραλείψεων, ή και Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας μηνών Μαρτίου έως και Αυγούστου 2020, προκειμένου να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις δηλώσεων, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης από την Α.Α.Δ.Ε.,

xx. έως τις 29.1.2021 πραγματοποιείται η υποβολή στο Taxisnet, καταστάσεων συμφωνητικών που καταρτίστηκαν εντός του έτους 2020,

xxi. έως τις 31.1.2021 πραγματοποιείται η υποβολή αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση καταβολής οφειλών ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.),

xxii. έως τις 31.1.2021 πραγματοποιείται η αποστολή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φυσικού φακέλλου αίτησης και δικαιολογητικών για τη χορήγηση απαλλαγής από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων του άρθ. 15 του ν.3091/2002, για ορισμένες περιπτώσεις νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, για το έτος 2020 και συγκεκριμένων περιπτώσεων για τα έτη 2012 έως και 2019,

xxiii. έως τις 31.1.2021 πραγματοποιείται η υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη του εντύπου Ε11 (γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας),

xxiv. έως τις 31.1.2021 πραγματοποιείται η υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου α) για συμφωνίες μίσθωσης, αρχικές ή τροποποιητικές, λόγω σιωπηρής παράτασης αυτών ή λόγω μεταβολής του όρου της συμφωνίας που αφορά στο ποσό του μισθώματος, οι οποίες ήταν σε ισχύ μέχρι και την 12η Ιουνίου 2020 και δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά δήλωση, β) μισθώσεων οι οποίες έχουν συναφθεί πριν την 1.1.2014, για τις οποίες δεν υπήρχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης και ήταν σε ισχύ στις 12.6.2020 και γ) περιπτώσεων που συμφωνίες μίσθωσης, για τις οποίες έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά ή έχει κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ. δήλωση, έχουν λυθεί μέχρι τις 12.6.2020 (δήλωση ημερομηνίας λύσης),

xxv. έως τις 31.1.2021 πραγματοποιείται η υποβολή στη πλατφόρμα e-services.gfc.gr αίτησης και απαιτούμενων δικαιολογητικών κινηματογραφικής περιόδου Σεπτέμβριος 2019-Μάιος 2020, για τη λήψη ενίσχυσης κινηματογράφων και

xxvi. έως τις 31.1.2021 πραγματοποιείται η υποβολή αίτησης στον e-ΕΦΚΑ για αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοτελώς απασχολούμενων και αγροτών, για το έτος 2021.

 

Υποχρεώσεις μηνός Ιανουαρίου 2021

3 Ιανουαρίου 2021

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 3 Ιαν. 2021 Υποβολή υπεύθυνης δήλωσης οικονομικών στοιχείων εργαζομένων στο ΠΣ Εργάνη, από τις επιχειρήσεις - εργοδότες που εντάχθηκαν στον μηχανισμό «Συν-εργασία» τον Δεκέμβριο 2020 (Β' φάση)

5 Ιανουαρίου 2021

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 5 Ιαν. 2021 Υποβολή δηλώσεων και ορθών επαναλήψεων αναστολών συμβάσεων εργασίας από επιχειρήσεις - εργοδότες και τους εργαζομένους τους για τον μήνα Δεκέμβριο, πληττόμενων και κλειστών με εντολή δημόσιας αρχής επιχειρήσεων, βάσει Κ.Α.Δ.

6 Ιανουαρίου 2021

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 6 Ιαν. 2021 Υποβολή δηλώσεων από τους μισθωτές ακινήτων, για την αποδοχή δήλωσης μείωσης του μισθώματος κατά 40% για τον μήνα Οκτώβριο 2020 από τους εκμισθωτές (δηλώσεις Covid)

 2. 6 Ιαν. 2021 Υποβολή δηλώσεων από τους μισθωτές ακινήτων, για την αποδοχή δήλωσης μείωσης του μισθώματος κατά 40% για τον μήνα Νοέμβριο 2020 από τους εκμισθωτές (δηλώσεις Covid)

10 Ιανουαρίου 2021

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 10  Ιαν. 2021 Εγγραφή στο Μητρώο Καλλιτεχνών δημιουργών και επαγγελματιών της Τέχνης και του Πολιτισμού, για τη λήψη αποζημίωσης ειδικού σκοπού μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2020

 2. 10  Ιαν. 2021 Υποβολή στο Π.Σ. Εργάνη εντύπου 4.1 «Δήλωση εξ αποστάσεως εργασίας Έντυπο Ειδικού Σκοπού του άρθρου 4 παρ. 2 της Π.Ν.Π. 11-03-20» για τον μήνα Δεκέμβριο 2020

 3. 10  Ιαν. 2021 Υποβολή εντύπου Ε13 στο Π.Σ. Εργάνη από τους υπόχρεους εργοδότες, για μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα κατά την έννοια του άρθ. 2 του Κ.Ο.Κ. (ν. 2696/1999), που χρησιμοποιείται ήδη ή θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά, έως και την 20η-12-2020, για τη μεταφορά ή διανομή προϊόντων και αντικειμένων από εργαζόμενό τους

11 Ιανουαρίου 2021

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 11 Ιαν. 2021 Υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω εφαρμογής στο TAXISnet, για την ένταξη στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης χειμερινής περιόδου 2020-2021

 2. 11 Ιαν. 2021 Υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και στοιχείων παραστατικών για τη λήψη επιδόματος θέρμανσης περιόδου 2020-2021

 3. 11 Ιαν. 2021 Απόδοση υπέρ Δήμων ή Κοινοτήτων δικαιώματος υδροληψίας μηνός Δεκεμβρίου

Φ.Π.Α.

 1. 11 Ιαν. 2021 Υποβολή δήλωσης στην αρμόδια Τελωνειακή αρχή από πρόσωπο που πραγματοποιεί ενδοκοινοτική απόκτηση καινούργιου μεταφορικού μέσου

14 Ιανουαρίου 2021

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 14 Ιαν. 2021 Καταχώρηση του IBAN στον διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ για την επιστροφή στους λογαριασμούς ασφαλισμένων, ποσών που προέκυψαν από την εκκαθάριση των ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2019

15 Ιανουαρίου 2021

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 15 Ιαν. 2021 Υποβολή στο ΠΣ Εργάνη εξαμηνιαίων εκθέσεων δραστηριότητας μέσω των ειδικών εντύπων «Απολογιστικές Εκθέσεις ΙΓΕΕ» και «Απολογιστικές Εκθέσεις ΕΠΑ»

 2. 15 Ιαν. 2021 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης φόρου χρηματιστηριακών συναλλαγών μηνός Δεκεμβρίου

 3. 15 Ιαν. 2021 Υποβολή δήλωσης καταβολής φόρου εισοδήματος αμοιβαίων κεφαλαίων προηγούμενου εξαμήνου

 4. 15 Ιαν. 2021 Υποβολή δήλωσης καταβολής φόρου εισοδήματος εταιρειών επενδύσεων χαρτοφυλακίου προηγούμενου εξαμήνου

 5. 15 Ιαν. 2021 Απόδοση οφειλόμενων τελών χαρτοσήμου επί δανείων κινούμενων ως τρεχούμενων δοσοληπτικών λογαριασμών για φορολογικό έτος που έληξε στις 30.6 του προηγούμενου έτους

 6. 15 Ιαν. 2021 Αίτηση-υπεύθυνη δήλωση Α21 για τη χορήγηση επιδόματος παιδιού του προηγούμενου έτους

 7. 15 Ιαν. 2021 Υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη χορήγηση επιστρεπτέας προκαταβολής (5) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «myBusinessSupport» από τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά κατά τους μήνες Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο 2020

Διαβίβαση στοιχείων

 1. 15 Ιαν. 2021 Διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε., στοιχείων προηγούμενου έτους από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με τη χρήση καρτών πληρωμών, ιδρύματα πληρωμών, Ελληνικά Ταχυδρομεία, Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. και Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών

Φ.Π.Α.

 1. 15 Ιαν. 2021 Υποβολή έκτακτης δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου μηνός Δεκεμβρίου

Α.Π.Δ. e-ΕΦ.Κ.Α.

 1. 15 Ιαν. 2021 Υποβολή Α.Π.Δ. Νοεμβρίου 2020 για επιχειρήσεις-εργοδότες δραστηριοποιούμενες στον κλάδο των τουριστικών καταλυμάτων (είτε ως κύρια είτε ως δευτερεύουσα δραστηριότητα) δωδεκάμηνης λειτουργίας και καταβολή των εργατικών εισφορών των εργαζομένων τους, που εντάχθηκαν στο Μηχανισμό «Συν-Εργασία» για τη ίδια μισθολογική περίοδο

18 Ιανουαρίου 2021

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 18 Ιαν. 2021 Υποβολή και πληρωμή χρηματικού ποσού 35% επί του μικτού κέρδους εταιρειών παροχής υπηρεσιών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, που είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη μέλη της Ε.Ε. και του Ε.Ο.Χ. μηνός Δεκεμβρίου

20 Ιανουαρίου 2021

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 20 Ιαν. 2021 Αποστολή από τους Παρόχους Υπηρεσιών Πληρωμών, στοιχείων συναλλαγών που έχουν εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για το μήνα Δεκέμβριο

 2. 20 Ιαν. 2021 Υποβολή Δηλώσεων Βραχυχρόνιας Διαμονής, για αναχωρήσεις μισθωτών ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν κατά τον προηγούμενο μήνα

 3. 20 Ιαν. 2021 Υποβολή δήλωσης απόδοσης του ειδικού φόρου τηλεοπτικών διαφημίσεων μηνός Δεκεμβρίου

 4. 20 Ιαν. 2021 Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης (μη επιστρεπτέα επιχορήγηση) για την ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που λειτουργούν στην Περιφέρεια Αττικής (έως 20.1.2021 και ώρα 15:00)

Διαβίβαση στοιχείων

 1. 20 Ιαν. 2021 Διαβίβαση στην Α.Α.Δ.Ε., στοιχείων προηγούμενου μηνός από πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία

Φ.Π.Α.

 1. 20 Ιαν. 2021 Υποβολή δήλωσης, καταβολής του φόρου από τους εγγεγραμμένους στα ειδικά καθεστώτα των άρθρων 47β και 47γ του Κώδικα Φ.Π.Α. (Πληρωμές M.O.S.S.), τριμήνου Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος προηγούμενου έτους

26 Ιανουαρίου 2021

Παρακρατούμενοι φόροι

 1. 26 Ιαν. 2021 Υποβολή δήλωσης και απόδοσης του ειδικού φόρου πολυτελείας για τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα

Φ.Π.Α.

 1. 26 Ιαν. 2021 Υποβολή ανακεφαλαιωτικού πίνακα ενδοκοινοτικών παραδόσεων αγαθών και παροχών υπηρεσιών - αποθεμάτων στη διάθεση συγκεκριμένου πελάτη σε άλλο κ-μ και αποκτήσεων αγαθών και λήψεων υπηρεσιών, για συναλλαγές που αφορούν τον προηγούμενο μήνα

28 Ιανουαρίου 2021

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 28 Ιαν. 2021 Κατάθεση δικαιολογητικών για τη χορήγηση έκτακτης επιδότησης στις επιχειρήσεις τουριστικών γραφείων και στις Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που διαθέτουν κατά περίπτωση, τουριστικά λεωφορεία δημόσιας χρήσης (Δ.Χ.), ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης πόλεων τουριστικά λεωφορεία, καθώς και τουριστικά τρένα του άρθρου 30 του ν. 2636/1998

29 Ιανουαρίου 2021

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 29 Ιαν. 2021 Απόδοση από τον δανειοδοτούμενο της εισφοράς επί των χορηγήσεων σε συνάλλαγμα από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα του εξωτερικού, που λήφθηκαν μέσα στον προηγούμενο μήνα

 2. 29 Ιαν. 2021 Καταβολή Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (2% υπέρ Ε.Δ.Ο.Ε.Α.Π.) και υποβολή Αναλυτικής Κατάστασης Ειδικής Εισφοράς Διαδικτύου (Α.Κ.Ε.Ε.Δ.) επί των αμοιβών των υπηρεσιών διαφήμισης ή προβολής ή εν γένει προώθησης πωλήσεων προϊόντων ή διάθεσης υπηρεσιών που τελούνται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο μέσω διαδικτύου, για την τιμολογημένη δαπάνη του προηγούμενου μήνα

 3. 29 Ιαν. 2021 Υποβολή δήλωσης μεταβολής μικρών επιχειρήσεων για τη μετάταξη στο απαλλασσόμενο καθεστώς του άρθ. 39 του Κ.Φ.Π.Α. (ν.2859/2000)

 4. 29 Ιαν. 2021 Υποβολή δήλωσης μεταβολής αγροτών, για την υποχρεωτική μετάταξή τους στο κανονικό καθεστώς Φ.Π.Α., ή την προαιρετική μετάταξή τους στο ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α.

 5. 29 Ιαν. 2021 Υποβολή από εκμισθωτές ακινήτων δήλωσης Covid για την διόρθωση λαθών ή παραλείψεων, ή και Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας μηνών Μαρτίου έως και Αυγούστου 2020, προκειμένου να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις δηλώσεων, κατόπιν σχετικής ειδοποίησης από την Α.Α.Δ.Ε.

 6. 29 Ιαν. 2021 Υποβολή στο Taxisnet, καταστάσεων συμφωνητικών που καταρτίστηκαν εντός του έτους 2020

Δήλωση intrastat

 1. 29 Ιαν. 2021 Υποβολή στατιστικής δήλωσης Intrastat μηνός Δεκεμβρίου

Φ.Π.Α.

 1. 29 Ιαν. 2021 Υποβολή έκτακτης περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. και καταβολής του φόρου, για τους εκμεταλλευτές σκαφών παράκτιας αλιείας, μήκους μέχρι δώδεκα (12) μέτρων μεταξύ καθέτων, τους σπογγαλιείς, τους εκμεταλλευτές σκαφών στη λίμνη των Ιωαννίνων και τους εκμεταλλευτές ιππήλατων οχημάτων, για το προηγούμενο εξάμηνο

 2. 29 Ιαν. 2021 Υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α. (χρεωστικής - μηδενικής - πιστωτικής) για επιχειρήσεις με διπλογραφικά βιβλία, μηνός Δεκεμβρίου προηγούμενου έτους

 3. 29 Ιαν. 2021 Υποβολή δήλωσης Φ.Π.Α. (χρεωστικής - μηδενικής - πιστωτικής) για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία ημερολογιακού τριμήνου Οκτωβρίου, Νοεμβρίου, Δεκεμβρίου προηγούμενου έτους

31 Ιανουαρίου 2021

Λοιπές υποχρεώσεις

 1. 31 Ιαν. 2021 Υποβολή αίτησης για υπαγωγή σε ρύθμιση καταβολής οφειλών ασφαλιστικών εισφορών εργοδοτών στο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών (Τ.Ε.Α.Υ.Φ.Ε.)

 2. 31 Ιαν. 2021 Αποστολή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φυσικού φακέλλου αίτησης και δικαιολογητικών για τη χορήγηση απαλλαγής από τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων του άρθ. 15 του ν.3091/2002, για ορισμένες περιπτώσεις νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, για το έτος 2020 και συγκεκριμένων περιπτώσεων για τα έτη 2012 έως και 2019

 3. 31 Ιαν. 2021 Ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε11 (γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας)

 4. 31 Ιαν. 2021 Καταβολή Τέλους Πλοίων Αναψυχής και Ημερόπλοιων (ΤΕ.Π.Α.Η.) για τα πλοία αναψυχής και επαγγελματικά τουριστικά ημερόπλοια που η παραμονή τους στα ελληνικά χωρικά ύδατα πραγματοποιηθεί κατά τον επόμενο μήνα

 5. 31 Ιαν. 2021 Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας μέσω διαδικτύου α) για συμφωνίες μίσθωσης, αρχικές ή τροποποιητικές, λόγω σιωπηρής παράτασης αυτών ή λόγω μεταβολής του όρου της συμφωνίας που αφορά στο ποσό του μισθώματος, οι οποίες ήταν σε ισχύ μέχρι και την 12η Ιουνίου 2020 και δεν έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά δήλωση, β) μισθώσεων οι οποίες έχουν συναφθεί πριν την 1.1.2014, για τις οποίες δεν υπήρχε υποχρέωση υποβολής δήλωσης και ήταν σε ισχύ στις 12.6.2020 και γ) περιπτώσεων που συμφωνίες μίσθωσης, για τις οποίες έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά ή έχει κατατεθεί στη Δ.Ο.Υ. δήλωση, έχουν λυθεί μέχρι τις 12.6.2020 (δήλωση ημερομηνίας λύσης)

 6. 31 Ιαν. 2021 Υποβολή στη πλατφόρμα e-services.gfc.gr αίτησης και απαιτούμενων δικαιολογητικών κινηματογραφικής περιόδου Σεπτέμβριος 2019-Μάιος 2020, για τη λήψη ενίσχυσης κινηματογράφων

 7. 31 Ιαν. 2021 Υποβολή αίτησης στον e-ΕΦΚΑ για αλλαγή ασφαλιστικής κατηγορίας ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοτελώς απασχολούμενων και αγροτών, για το έτος 2021

 


Αργίες Δημοσίου έτους 2021
 

Πρωτοχρονιά Παρασκευή 1 Ιανουαρίου
Άγια Θεοφάνεια Τετάρτη 6 Ιανουαρίου
Καθαρά Δευτέρα Δευτέρα 15 Μαρτίου
Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Πέμπτη 25 Μαρτίου
Μεγάλη Παρασκευή Παρασκευή 30 Απριλίου
Μεγάλο Σάββατο και εργατική Πρωτομαγιά Σάββατο 1 Μαΐου
Κυριακή του Πάσχα Κυριακή 2 Μαΐου
Δευτέρα του Πάσχα Δευτέρα 3 Μαΐου
Αγίου Πνεύματος Δευτέρα 21 Ιουνίου
Κοίμηση της Θεοτόκου Κυριακή 15 Αυγούστου
Επέτειος του Όχι Πέμπτη 28 Οκτωβρίου
Χριστούγεννα Σάββατο 25 Δεκεμβρίου
Δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων Κυριακή 26 Δεκεμβρίου
Πρωτοχρονιά επόμενου έτους Σάββατο 1 Ιανουαρίου 2022


Σημείωση
:
Το ημερολόγιο προθεσμιών του κόμβου και το μηνιαίο άρθρο «Σημαντικές φορολογικές και λοιπές υποχρεώσεις», καταρτίζονται βάσει των προθεσμιών που τίθενται από την ισχύουσα νομοθεσία, αποφάσεις, εγκυκλίους, δελτία τύπου, ανακοινώσεις φορέων, κ.λπ., για τις υποχρεώσεις που απορρέουν απ’ αυτά. Παρακαλούμε πολύ όπως ελέγχετε για παρείσφρηση λαθών στις υποχρεώσεις και τις καταληκτικές ημερομηνίες που αναγράφονται σ' αυτά και για τυχόν αλλαγές προθεσμιών που έχουν πραγματοποιηθεί μεταγενέστερα της σύνταξής τους.


 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης