Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πως θα φορολογηθούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων για το 2020 και το 2021 - Σε ποιες περιπτώσεις θα έχουν όφελος από τη μείωση των ενοικίων λόγω covid

8 Ιανουάριου 2021 Σχόλια
Πως θα φορολογηθούν οι ιδιοκτήτες ακινήτων για το 2020 και το 2021 - Σε ποιες περιπτώσεις θα έχουν όφελος από τη μείωση των ενοικίων λόγω covid
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 19 λεπτά
  • Πως θα φορολογηθούν τα φυσικά πρόσωπα ιδιοκτήτες ακινήτων για το 2020 και το 2021 - Τι χάνουν - Τι κερδίζουν


 

Επιμέλεια

Επιστημονική ομάδα TAXHEAVEN


► Τα τελικά αποτελέσματα της μείωσης των ενοικίων λόγω covid-19 αναφορικά με τις απώλειες για τους ιδιοκτήτες, θα φανούν οριστικά με την εκκαθάριση του φόρου για το έτος 2020. Πιο συγκεκριμένα, μετά την υποβολή της δήλωσης φόρου για το φορολογικό έτος 2020 θα δουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων πόσες ήταν πραγματικά οι απώλειες σε συνάρτηση πάντοτε με τα μέτρα που ελήφθησαν. Για το έτος 2021, βάσει των εξαγγελιών της κυβέρνησης (δείτε αναλυτικά εδώ), σε περιπτώσεις υψηλών εισοδημάτων από ακίνητα, φαίνεται πως υπάρχουν και οφέλη για ορισμένους ιδιοκτήτες, ωστόσο θα μπορούμε να αποκρυσταλλώσουμε άποψη αφού δούμε πως θα εξελιχθεί η πορεία της πανδημίας στη χώρα μας με ό,τι αυτό συνεπάγεται από πλευράς μέτρων στήριξης.

Ας δούμε εν τάχει τις ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στη φορολόγηση των μισθωμάτων για τους εκμισθωτές, καθώς και τις διατάξεις εκείνες που ρυθμίζουν τη φορολογική μεταχείριση των μειωμένων ποσών λόγω covid-19.

■ Η φορολογική κλίμακα για το φορολογικό έτος 2020 (παρ. 4 του άρθρου 40 του Κ.Φ.Ε.)

Κλιµάκιο εισοδήµατος (ευρώ) Φορολογικός συντελεστής % Φόρος κλιµακίου (ευρώ) Σύνολο
Εισοδήµατος Φόρου
(ευρώ) (ευρώ)
12.000,00 15% 1.800,00 12.000,00 1.800,00
23.000,00 35% 8.050,00 35.000,00 9.850,00
Υπερβάλλον 45%
 

 

 ■  Μειώσεις λόγω έκπτωσης δαπανών (παρ. 3 άρθρου 39 Κ.Φ.Ε.)

«3. Οι ακόλουθες δαπάνες εκπίπτουν με τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α) Αν ο εκμισθωτής ή ο παραχωρών είναι φυσικό πρόσωπο εκπίπτει ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) για δαπάνες επισκευής, συντήρησης, ανακαίνισης ή άλλες πάγιες και λειτουργικές δαπάνες του ακινήτου».
 

■ Εισφορά αλληλεγγύης

Σύμφωνα με τις νέες  διατάξεις του άρθρου 298 του ν. 4738/2020 (βλ. σχετική εγκύκλιο Ε.2204/2020) η εισφορά αλληλεγγύης για το εισόδημα από ακίνητα δε θα επιβληθεί κατά το φορολογικό έτος 2020. Το 2021, εάν δεν αλλάξει το καθεστώς, το εισόδημα από ακίνητα επιβαρύνεται κανονικά με εισφορά αλληλεγγύης.

■ Δε συνιστά εισόδημα το μη εισπραχθέν μίσθωμα

Σύμφωνα με τις παρ. 1 και 2 του 13 του ν. 4690/2020 ισχύουν τα εξής:
1. Στο άρθρο 72 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) προστίθεται παρ. 42 ως εξής:

«42. Δεν συνιστά εισόδημα και δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος και ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43 Α του Κ.Φ.Ε. το ποσό του μισθώματος που δεν εισπράχθηκε ή δεν εισπράττεται κατ’ επιταγή νόμου στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, για όλους τους μήνες που ίσχυσε ή θα ισχύσει το μέτρο μειωμένης καταβολής επί του μηνιαίου μισθώματος σε ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%)».

2. α. Τα φυσικά πρόσωπα της παρ. 42 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), εφόσον εισέπραξαν μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%) ή εφόσον εισέπραξαν, κατόπιν συμφωνίας, μειωμένο μίσθωμα κατά τουλάχιστον τριάντα τοις εκατό (30%), σύμφωνα με διατάξεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, έχουν δικαίωμα έκπτωσης ποσού ίσου με ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί του εξήντα τοις εκατό (60%) των μισθωμάτων των μηνών αυτών λογιζομένων πριν την ως άνω μείωση, από οφειλές με καταληκτική ημερομηνία καταβολής προς τη φορολογική αρχή από τις 31.7.2020 και μετά, πλην των οφειλών από ρυθμίσεις ή διευκολύνσεις τμηματικής καταβολής, οφειλών υπέρ αλλοδαπού δημοσίου και από ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων.
Στα ως άνω φυσικά πρόσωπα, τα οποία από τον μήνα Νοέμβριο 2020 και εφεξής, εισπράττουν μειωμένο μίσθωμα κατά σαράντα τοις εκατό (40%), σύμφωνα με διατάξεις στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19, αντί της έκπτωσης του προηγούμενου εδαφίου καταβάλλεται στον τραπεζικό λογαριασμό, που έχει γνωστοποιηθεί στη διαδικτυακή πύλη www.aade.gr της Α.Α.Δ.Ε. στο περιβάλλον TAXISnet, ποσό ίσο με το ήμισυ της μείωσης των μισθωμάτων των μηνών αυτών σε βάρος των πιστώσεων του ΑΛΕ 2910601058 «Πιστώσεις για δράσεις που σχετίζονται με την υλοποίηση μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού» του ΕΦ 1023-711-0000000 «Γενικές Κρατικές Δαπάνες» του Υπουργείου Οικονομικών.
β. Το ποσό της περ. α΄ που καταβάλλεται στους λογαριασμούς των δικαιούχων, δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, δεν υπόκειται σε οποιονδήποτε φόρο, τέλος, εισφορά ή άλλη κράτηση υπέρ του Δημοσίου, συμπεριλαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43A του ν. 4172/2013, είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν δεσμεύεται και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.
 

γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., δύναται να καθορίζονται οι ειδικότερες διαδικαστικές προϋποθέσεις, η διασταύρωση των στοιχείων, η διαδικασία καταβολής και κάθε άλλο θέμα για την εφαρμογή του παρόντος».


 

■ Αφορολόγητο το ήμισυ της μείωσης των μισθωμάτων που θα λάβουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων για τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο

Με το άρθρο 54 του ν.4758/2020 ορίζεται ότι το ποσό της επιστροφής του ημίσεος της μείωσης των μισθωμάτων, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις στο πλαίσιο αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COV1D-19, είναι αφορολόγητο, ανεκχώρητο και ακατάσχετο στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν δεσμεύεται, και δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τους Ο.Τ.Α., τα νομικά πρόσωπα των τελευταίων, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα πιστωτικά ιδρύματα.

Το ποσό που θα λάβουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων για τη μείωση των μισθωμάτων αφορά τις μειώσεις μισθώματος μηνός Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου.

 


► Φορολογία για το 2020 - Παραδείγματα

Στα ακόλουθα παραδείγματα γίνεται η παραδοχή ότι από το μήνα Μάρτιο έως τον Δεκέμβριο του 2020 υπήρξε μείωση στο ενοίκιο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 68Α) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α' 83). Επίσης, γίνεται η παραδοχή ότι η προαιρετική μείωση του ενοικίου για τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020 ήταν στο 30%, ενώ σύμφωνα με τις διατάξεις θα μπορούσε να είχε συμφωνηθεί και μεγαλύτερη μείωση. Τέλος,τα ποσά των φόρων που τυχόν συμψηφίστηκαν μέσω της διαδικασίας που αναφέρθηκε ανωτέρω, προστέθηκαν στη στήλη «Ποσό επιδότησης». Τέλος, θυμίζουμε ότι, ειδικά για το φορολογικό έτος 2020 απαλλάσσονται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α τα εισοδήματα από ακίνητα.


  Παράδειγμα 1ο με μηνιαίο ενοίκιο 500 ευρώ


 

 
Κανονικό ενοίκιο άνευ μείωσης Ενοίκιο από μισθωτή Έκπτωση Επιδότηση κράτους ποσοστό Πόσο επιδότησης
ΙΑΝ 500,00 500,00 0% 0% 0,00
ΦΕΒ 500,00 500,00 0% 0% 0,00
ΜΑΡ 500,00 300,00 40% 20% 60,00
ΑΠΡ 500,00 300,00 40% 20% 60,00
ΜΙΑ 500,00 300,00 40% 20% 60,00
ΙΟΥ 500,00 300,00 40% 20% 60,00
ΙΟΥΛ 500,00 300,00 40% 20% 60,00
ΑΥΓ 500,00 300,00 40% 20% 60,00
ΣΕΠ 500,00 350,00 30% 20% 60,00
ΟΚΤ 500,00 350,00 30% 20% 60,00
ΝΟΕ 500,00 300,00 40% 50% 100,00
ΔΕΚ 500,00 300,00 40% 50% 100,00

 

 

 

 

 

 
Σύνολα 6.000,00 4.100,00
 

 
680,00


 

1 2 3 4 5 6 = 1-3-4+5
Ετήσιο εισόδημα Μείωση 5% Φόρος Εισφ. Αλληλ. Επιδότηση από το κράτος Καθαρό ποσό
Άνευ Covid - 6.000,00 5.700,00 855,00 -
 
5.145,00
Πραγματικό - 4.100,00 3.895,00 584,25 0,00 680,00 4.195,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Επιβάρυνση -949,25

 

 

 

 

 

 
Όφελος από την κατάργηση της εισφορά αλληλεγγύης το 2020 0,00

 

 

 

 

 

 

 

 
Τελική  Επιβάρυνση -949,25

 

 Παράδειγμα 2ο με μηνιαίο ενοίκιο 700 ευρώ

 


 
Κανονικό ενοίκιο άνευ μείωσης Ενοίκιο από μισθωτή Έκπτωση Επιδότηση κράτους ποσοστό Πόσο επιδότησης
ΙΑΝ 700,00 700,00 0% 0% 0,00
ΦΕΒ 700,00 700,00 0% 0% 0,00
ΜΑΡ 700,00 420,00 40% 20% 84,00
ΑΠΡ 700,00 420,00 40% 20% 84,00
ΜΙΑ 700,00 420,00 40% 20% 84,00
ΙΟΥ 700,00 420,00 40% 20% 84,00
ΙΟΥΛ 700,00 420,00 40% 20% 84,00
ΑΥΓ 700,00 420,00 40% 20% 84,00
ΣΕΠ 700,00 490,00 30% 20% 84,00
ΟΚΤ 700,00 490,00 30% 20% 84,00
ΝΟΕ 700,00 420,00 40% 50% 140,00
ΔΕΚ 700,00 420,00 40% 50% 140,00

 

 

 

 

 

 
Σύνολα 8.400,00 5.740,00
 

 
952,00


 

1 2 3 4 5 6 = 1-3-4+5
Ετήσιο εισόδημα Μείωση 5% Φόρος Εισφ. Αλληλ. Επιδότηση από το κράτος Καθαρό ποσό
8.400,00 7.980,00 1.197,00 -
 
7.203,00
5.740,00 5.453,00 817,95 - 952,00 5.874,05

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Επιβάρυνση -1.328,95

 

 

 

 

 

 
Όφελος από την κατάργηση της εισφορά αλληλεγγύης το 2020 0,00

 

 

 

 

 

 

 

 
Τελική  Επιβάρυνση -1.328,95

 
 Παράδειγμα 3ο με μηνιαίο ενοίκιο 1000 ευρώ


 


 
Κανονικό ενοίκιο άνευ μείωσης Ενοίκιο από μισθωτή Έκπτωση Επιδότηση κράτους ποσοστό Πόσο επιδότησης
ΙΑΝ 1.000,00 1.000,00 0% 0% 0,00
ΦΕΒ 1.000,00 1.000,00 0% 0% 0,00
ΜΑΡ 1.000,00 600,00 40% 20% 120,00
ΑΠΡ 1.000,00 600,00 40% 20% 120,00
ΜΙΑ 1.000,00 600,00 40% 20% 120,00
ΙΟΥ 1.000,00 600,00 40% 20% 120,00
ΙΟΥΛ 1.000,00 600,00 40% 20% 120,00
ΑΥΓ 1.000,00 600,00 40% 20% 120,00
ΣΕΠ 1.000,00 700,00 30% 20% 120,00
ΟΚΤ 1.000,00 700,00 30% 20% 120,00
ΝΟΕ 1.000,00 600,00 40% 50% 200,00
ΔΕΚ 1.000,00 600,00 40% 50% 200,00

 

 

 

 

 

 
Σύνολα 12.000,00 8.200,00
 

 
1360,00


 

1 2 3 4 5 6 = 1-3-4+5
Ετήσιο εισόδημα Μείωση 5% Φόρος Εισφ. Αλληλ. Επιδότηση από το κράτος Καθαρό ποσό
12.000,00 11.400,00 1.710,00 -
 
10.290,00
8.200,00 7.790,00 1.168,50 - 1.360,00 8.391,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Επιβάρυνση -1.898.50

 

 

 

 

 

 
Όφελος από την κατάργηση της εισφορά αλληλεγγύης το 2020 0,00

 

 

 

 

 

 

 

 
Τελική  Επιβάρυνση -1.898,50

 

 Παράδειγμα 4ο με μηνιαίο ενοίκιο 1200 ευρώ

 


 
Κανονικό ενοίκιο άνευ μείωσης Ενοίκιο από μισθωτή Έκπτωση Επιδότηση κράτους ποσοστό Πόσο επιδότησης
ΙΑΝ 1.200,00 1.200,00 0% 0% 0,00
ΦΕΒ 1.200,00 1.200,00 0% 0% 0,00
ΜΑΡ 1.200,00 720,00 40% 20% 144,00
ΑΠΡ 1.200,00 720,00 40% 20% 144,00
ΜΙΑ 1.200,00 720,00 40% 20% 144,00
ΙΟΥ 1.200,00 720,00 40% 20% 144,00
ΙΟΥΛ 1.200,00 720,00 40% 20% 144,00
ΑΥΓ 1.200,00 720,00 40% 20% 144,00
ΣΕΠ 1.200,00 840,00 30% 20% 144,00
ΟΚΤ 1.200,00 840,00 30% 20% 144,00
ΝΟΕ 1.200,00 720,00 40% 50% 240,00
ΔΕΚ 1.200,00 720,00 40% 50% 240,00

 

 

 

 

 

 
Σύνολα 14.400,00 9.840,00
 

 
1632,00


 

1 2 3 4 5 6 = 1-3-4+5
Ετήσιο εισόδημα Μείωση 5% Φόρος Εισφ. Αλληλ. Επιδότηση από το κράτος Καθαρό ποσό
14.400,00 13.680,00 2.388,00 -
 
12.012,00
9.840,00 9.348,00 1.402,20 - 1.632,00 10.069,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Επιβάρυνση -1.942,20

 

 

 

 

 

 
Όφελος από την κατάργηση της εισφορά αλληλεγγύης το 2020 0,00

 

 

 

 

 

 

 

 
Τελική  Επιβάρυνση -1.942,20

 

 Παράδειγμα 5ο με μηνιαίο ενοίκιο 1500 ευρώ

 


 
Κανονικό ενοίκιο άνευ μείωσης Ενοίκιο από μισθωτή Έκπτωση Επιδότηση κράτους ποσοστό Πόσο επιδότησης
ΙΑΝ 1.500,00 1.500,00 0% 0% 0,00
ΦΕΒ 1.500,00 1.500,00 0% 0% 0,00
ΜΑΡ 1.500,00 900,00 40% 20% 180,00
ΑΠΡ 1.500,00 900,00 40% 20% 180,00
ΜΙΑ 1.500,00 900,00 40% 20% 180,00
ΙΟΥ 1.500,00 900,00 40% 20% 180,00
ΙΟΥΛ 1.500,00 900,00 40% 20% 180,00
ΑΥΓ 1.500,00 900,00 40% 20% 180,00
ΣΕΠ 1.500,00 1.050,00 30% 20% 180,00
ΟΚΤ 1.500,00 1.050,00 30% 20% 180,00
ΝΟΕ 1.500,00 900,00 40% 50% 300,00
ΔΕΚ 1.500,00 900,00 40% 50% 300,00

 

 

 

 

 

 
Σύνολα 18.000,00 12.300,00
 

 
2040,00


 

1 2 3 4 5 6 = 1-3-4+5
Ετήσιο εισόδημα Μείωση 5% Φόρος Εισφ. Αλληλ. Επιδότηση από το κράτος Καθαρό ποσό
18.000,00 17.100,00 3.585,00 -
 
14.415,00
12.300,00 11.685,00 1.752,75 - 2.040,00 12.587,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Επιβάρυνση -1.827,75

 

 

 

 

 

 
Όφελος από την κατάργηση της εισφορά αλληλεγγύης το 2020 0

 

 

 

 

 

 

 

 
Τελική  Επιβάρυνση -1.827,75

 


 Παράδειγμα 6ο με μηνιαίο ενοίκιο 2000 ευρώ

 

Ποσό ενοικίου το μήνα 2000,00
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Κανονικό ενοίκιο άνευ μείωσης Ενοίκιο από μισθωτή Έκπτωση Επιδότηση κράτους ποσοστό Πόσο επιδότησης
ΙΑΝ 2.000,00 2.000,00 0% 0% 0,00
ΦΕΒ 2.000,00 2.000,00 0% 0% 0,00
ΜΑΡ 2.000,00 1.200,00 40% 20% 240,00
ΑΠΡ 2.000,00 1.200,00 40% 20% 240,00
ΜΙΑ 2.000,00 1.200,00 40% 20% 240,00
ΙΟΥ 2.000,00 1.200,00 40% 20% 240,00
ΙΟΥΛ 2.000,00 1.200,00 40% 20% 240,00
ΑΥΓ 2.000,00 1.200,00 40% 20% 240,00
ΣΕΠ 2.000,00 1.400,00 30% 20% 240,00
ΟΚΤ 2.000,00 1.400,00 30% 20% 240,00
ΝΟΕ 2.000,00 1.200,00 40% 50% 400,00
ΔΕΚ 2.000,00 1.200,00 40% 50% 400,00

 

 

 

 

 

 
Σύνολα 24.000,00 16.400,00
 

 
2720,00


 

1 2 3 4 5 6 = 1-3-4+5
Ετήσιο εισόδημα Μείωση 5% Φόρος Εισφ. Αλληλ. Επιδότηση από το κράτος Καθαρό ποσό
24.000,00 22.800,00 5.580,00 -
 
18.420,00
16.400,00 15.580,00 3.053,00 - 2.720,00 16.067,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Επιβάρυνση -2.353,00

 

 

 

 

 

 
Όφελος από την κατάργηση της εισφορά αλληλεγγύης το 2020 78,76

 

 

 

 

 

 

 

 
Τελική  Επιβάρυνση -2.274,24

 

 Παράδειγμα 7ο με μηνιαίο ενοίκιο 5000 ευρώ

 


 
Κανονικό ενοίκιο άνευ μείωσης Ενοίκιο από μισθωτή Έκπτωση Επιδότηση κράτους ποσοστό Πόσο επιδότησης
ΙΑΝ 5.000,00 5.000,00 0% 0% 0,00
ΦΕΒ 5.000,00 5.000,00 0% 0% 0,00
ΜΑΡ 5.000,00 3.000,00 40% 20% 600,00
ΑΠΡ 5.000,00 3.000,00 40% 20% 600,00
ΜΙΑ 5.000,00 3.000,00 40% 20% 600,00
ΙΟΥ 5.000,00 3.000,00 40% 20% 600,00
ΙΟΥΛ 5.000,00 3.000,00 40% 20% 600,00
ΑΥΓ 5.000,00 3.000,00 40% 20% 600,00
ΣΕΠ 5.000,00 3.500,00 30% 20% 600,00
ΟΚΤ 5.000,00 3.500,00 30% 20% 600,00
ΝΟΕ 5.000,00 3.000,00 40% 50% 1.000,00
ΔΕΚ 5.000,00 3.000,00 40% 50% 1.000,00

 

 

 

 

 

 
Σύνολα 60.000,00 41.000,00
 

 
6800,00


 

1 2 3 4 5 6 = 1-3-4+5
Ετήσιο εισόδημα Μείωση 5% Φόρος Εισφ. Αλληλ. Επιδότηση από το κράτος Καθαρό ποσό
60.000,00 57.000,00 19.750,00 -
 
40.250,00
41.000,00 38.950,00 11.627,50 - 6.800,00 36.172,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Επιβάρυνση -4.077,50

 

 

 

 

 

 
Όφελος από την κατάργηση της εισφορά αλληλεγγύης το 2020 1.257,75

 

 

 

 

 

 

 

 
Τελική  Επιβάρυνση -2.819,75

 


■ Αποτελέσματα ανά κλιμάκιο μηνιαίου ενοικίου

 

Μηνιαίο ενοίκιο Ετήσιο καθαρό εισόδημα χωρίς μειώσεις covid μετά φόρων Ετήσιο  καθαρό εισόδημα μετά από μειώσεις λόγω covid μετά φόρων + επιδότηση από το κράτος Επιβάρυνση Ωφέλεια από κατάργηση εισφ. Αλληλ. Τελική ετήσια επιβάρυνση
300 3,087.00 2,517.45 -569.55 0.00 -569.55
400 4,116.00 3,356.60 -759.40 0.00 -759.40
500 5,145.00 4,195.75 -949.25 0.00 -949.25
600 6,174.00 5,034.90 -1,139.10 0.00 -1,139.10
700 7,203.00 5,874.05 -1,328.95 0.00 -1,328.95
800 8,232.00 6,713.20 -1,518.80 0.00 -1,518.80
900 9,261.00 7,552.35 -1,708.65 0.00 -1,708.65
1,000 10,290.00 8,391.50 -1,898.50 0.00 -1,898.50
1,200 12,012.00 10,069.80 -1,942.20 0.00 -1,942.20
1,500 14,415.00 12,587.25 -1,827.75 0.00 -1,827.75
1,700 16,017.00 14,016.95 -2,000.05 27.35 -1,972.70
2,000 18,420.00 16,067.00 -2,353.00 78.76 -2,274.24
2,500 22,425.00 19,483.75 -2,941.25 164.45 -2,776.80
3,000 26,430.00 22,900.50 -3,529.50 344.50 -3,185.00
3,500 29,945.00 26,317.25 -3,627.75 539.25 -3,088.50
4,000 33,380.00 29,734.00 -3,646.00 751.40 -2,894.60
5,000 40,250.00 36,172.50 -4,077.50 1,257.75 -2,819.75
6,000 47,120.00 42,227.00 -4,893.00 1,831.50 -3,061.50
7,000 53,990.00 48,281.50 -5,708.50 2,415.75 -3,292.75
8,000 60,860.00 54,336.00 -6,524.00 3,000.00 -3,524.00
9,000 67,730.00 60,390.50 -7,339.50 3,660.90 -3,678.60
10,000 74,600.00 66,445.00 -8,155.00 4,362.00 -3,793.00
Για το έτος 2021 τα παραδείγματα έχουν γίνει με την παραδοχή ότι οι μειώσεις θα συνεχίσουν μόνο για τους δύο πρώτους μήνες του έτους σύμφωνα με τα όσα έχουν ανακοινωθεί μέχρι σήμερα (δείτε αναλυτικά εδώ)

Βοηθητικοί πίνακες


 


 
Αναστολή πληρωμής Αποζημίωση ιδιοκτητών
Περίοδος Ποσοστό επί του ενοικίου Φυσικά πρόσωπα *** Νομικά πρόσωπα ***
Ιανουαρίου 2021 * 100% 80% 60%
Φεβρουαρίου 2021 ** 80% 60% 40%


* Λιανεμπόριο, εστίαση, πολιτισμός, αθλητισμός, γυμναστήρια, τουρισμός, μεταφορές, κομμωτήρια, κέντρα αισθητικής, βιβλιοπωλεία και  επιχειρήσεις που κατά την εβδομάδα από 4.1.2021 έως 11.1.2021 παραμένουν κλειστές με κρατική εντολή. Συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιχειρήσεις του λιανεμπορίου, ανεξαρτήτως εάν λειτουργούν με υπηρεσίες ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού εμπορίου με παράδοση κατ’ οίκον, οι επιχειρήσεις της εστίασης, ανεξαρτήτως εάν λειτουργούν με διανομή προϊόντων ή/και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα.

** Επιχειρήσεις που παρέμειναν κλειστές με κρατική εντολή κατά την περίοδο των εορτών, όπως και οι επιχειρήσεις που θα είναι κλειστές με κρατική εντολή την την εβδομάδα από 4.1.2021 έως 11.1.2021, αλλά και οι επιχειρήσεις των κλάδων του τουρισμού και των μεταφορών.

*** Επί του συμφωνημένου μισθώματος.

Παράδειγμα:

 

Έστω ότι το μίσθωμα είναι 1.000,00 (εκμισθωτής φυσικό ή νομικό πρόσωπο)


 
Ποσό μισθώματος που πρέπει Αποζημίωση ιδιοκτητών από το κράτος
Περίοδος να καταβληθεί από το μισθωτή Φυσικά πρόσωπα Νομικά πρόσωπα
Ιανουάριος 2021 0 800 600
Φεβρουάριος 2021 200 600 400


 


 

  Παράδειγμα 1ο με μηνιαίο ενοίκιο 500 ευρώ


 
Κανονικό ενοίκιο άνευ μείωσης Ενοίκιο από μισθωτή Έκπτωση μισθωτή Επιδότηση κράτους ποσοστό Πόσο επιδότησης
ΙΑΝ 500,00 0 100% 80% 400,00
ΦΕΒ 500,00 100 80% 60% 300,00
ΜΑΡ 500,00 500 0% 0% 0,00
ΑΠΡ 500,00 500 0% 0% 0,00
ΜΙΑ 500,00 500 0% 0% 0,00
ΙΟΥ 500,00 500 0% 0% 0,00
ΙΟΥΛ 500,00 500 0% 0% 0,00
ΑΥΓ 500,00 500 0% 0% 0,00
ΣΕΠ 500,00 500 0% 0% 0,00
ΟΚΤ 500,00 500 0% 0% 0,00
ΝΟΕ 500,00 500 0% 0% 0,00
ΔΕΚ 500,00 500 0% 0% 0,00

 

 

 

 

 

 
Σύνολα 6000,00 5100,00
 

 
700,00


 

1 2 3 4 5 6 = 1-3-4+5
Ετήσιο εισόδημα Μείωση 5% Φόρος εισοδ. Εισφ. Αλληλ. Επιδότηση από το κράτος (αφορολόγητη) Καθαρό ποσό που θα εισπράξει ο ιδιοκτήτης
6.000,00 5.700,00 855,00 0,00
 
5.145,00
5.100,00 4.845,00 726,75 0,00 700,00 5.073,25

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Επιβάρυνση -71,75

 

 Παράδειγμα 2ο με μηνιαίο ενοίκιο 700 ευρώ

 


 
Κανονικό ενοίκιο άνευ μείωσης Ενοίκιο από μισθωτή Έκπτωση μισθωτή Επιδότηση κράτους ποσοστό Πόσο επιδότησης
ΙΑΝ 700,00 0 100% 80% 560,00
ΦΕΒ 700,00 140 80% 60% 420,00
ΜΑΡ 700,00 700 0% 0% 0,00
ΑΠΡ 700,00 700 0% 0% 0,00
ΜΙΑ 700,00 700 0% 0% 0,00
ΙΟΥ 700,00 700 0% 0% 0,00
ΙΟΥΛ 700,00 700 0% 0% 0,00
ΑΥΓ 700,00 700 0% 0% 0,00
ΣΕΠ 700,00 700 0% 0% 0,00
ΟΚΤ 700,00 700 0% 0% 0,00
ΝΟΕ 700,00 700 0% 0% 0,00
ΔΕΚ 700,00 700 0% 0% 0,00

 

 

 

 

 

 
Σύνολα 8400,00 7140,00
 

 
980,00


 

1 2 3 4 5 6 = 1-3-4+5
Ετήσιο εισόδημα Μείωση 5% Φόρος εισοδ. Εισφ. Αλληλ. Επιδότηση από το κράτος (αφορολόγητη) Καθαρό ποσό που θα εισπράξει ο ιδιοκτήτης
8.400,00 7.980,00 1.197,00 0,00
 
7.203,00
7.140,00 6.783,00 1.017,45 0,00 980,00 7.102,55

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Επιβάρυνση -100,45

 
 Παράδειγμα 3ο με μηνιαίο ενοίκιο 1000 ευρώ

 


 
Κανονικό ενοίκιο άνευ μείωσης Ενοίκιο από μισθωτή Έκπτωση μισθωτή Επιδότηση κράτους ποσοστό Πόσο επιδότησης
ΙΑΝ 1000,00 0 100% 80% 800,00
ΦΕΒ 1000,00 200 80% 60% 600,00
ΜΑΡ 1000,00 1000 0% 0% 0,00
ΑΠΡ 1000,00 1000 0% 0% 0,00
ΜΙΑ 1000,00 1000 0% 0% 0,00
ΙΟΥ 1000,00 1000 0% 0% 0,00
ΙΟΥΛ 1000,00 1000 0% 0% 0,00
ΑΥΓ 1000,00 1000 0% 0% 0,00
ΣΕΠ 1000,00 1000 0% 0% 0,00
ΟΚΤ 1000,00 1000 0% 0% 0,00
ΝΟΕ 1000,00 1000 0% 0% 0,00
ΔΕΚ 1000,00 1000 0% 0% 0,00

 

 

 

 

 

 
Σύνολα 12000,00 10200,00
 

 
1400,00


 

1 2 3 4 5 6 = 1-3-4+5
Ετήσιο εισόδημα Μείωση 5% Φόρος εισοδ. Εισφ. Αλληλ. Επιδότηση από το κράτος (αφορολόγητη) Καθαρό ποσό που θα εισπράξει ο ιδιοκτήτης
12.000,00 11.400,00 1.710,00 0,00
 
10.290,00
10.200,00 9.690,00 1.453,50 0,00 1.400,00 10.146,50

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Επιβάρυνση -143,50

 

 Παράδειγμα 4ο με μηνιαίο ενοίκιο 1200 ευρώ

 


 
Κανονικό ενοίκιο άνευ μείωσης Ενοίκιο από μισθωτή Έκπτωση μισθωτή Επιδότηση κράτους ποσοστό Πόσο επιδότησης
ΙΑΝ 1200,00 0 100% 80% 960,00
ΦΕΒ 1200,00 240 80% 60% 720,00
ΜΑΡ 1200,00 1200 0% 0% 0,00
ΑΠΡ 1200,00 1200 0% 0% 0,00
ΜΙΑ 1200,00 1200 0% 0% 0,00
ΙΟΥ 1200,00 1200 0% 0% 0,00
ΙΟΥΛ 1200,00 1200 0% 0% 0,00
ΑΥΓ 1200,00 1200 0% 0% 0,00
ΣΕΠ 1200,00 1200 0% 0% 0,00
ΟΚΤ 1200,00 1200 0% 0% 0,00
ΝΟΕ 1200,00 1200 0% 0% 0,00
ΔΕΚ 1200,00 1200 0% 0% 0,00

 

 

 

 

 

 
Σύνολα 14400,00 12240,00
 

 
1680,00


 

1 2 3 4 5 6 = 1-3-4+5
Ετήσιο εισόδημα Μείωση 5% Φόρος εισοδ. Εισφ. Αλληλ. Επιδότηση από το κράτος (αφορολόγητη) Καθαρό ποσό που θα εισπράξει ο ιδιοκτήτης
14.400,00 13.680,00 2.388,00 36,96
 
11.975,04
12.240,00 11.628,00 1.744,20 0,00 1.680,00 12.175,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ωφέλεια 200,76

 
 Παράδειγμα 5ο με μηνιαίο ενοίκιο 1500 ευρώ

 


 
Κανονικό ενοίκιο άνευ μείωσης Ενοίκιο από μισθωτή Έκπτωση μισθωτή Επιδότηση κράτους ποσοστό Πόσο επιδότησης
ΙΑΝ 1500,00 0 100% 80% 1.200,00
ΦΕΒ 1500,00 300 80% 60% 900,00
ΜΑΡ 1500,00 1500 0% 0% 0,00
ΑΠΡ 1500,00 1500 0% 0% 0,00
ΜΙΑ 1500,00 1500 0% 0% 0,00
ΙΟΥ 1500,00 1500 0% 0% 0,00
ΙΟΥΛ 1500,00 1500 0% 0% 0,00
ΑΥΓ 1500,00 1500 0% 0% 0,00
ΣΕΠ 1500,00 1500 0% 0% 0,00
ΟΚΤ 1500,00 1500 0% 0% 0,00
ΝΟΕ 1500,00 1500 0% 0% 0,00
ΔΕΚ 1500,00 1500 0% 0% 0,00

 

 

 

 

 

 
Σύνολα 18000,00 15300,00
 

 
2100,00


 

1 2 3 4 5 6 = 1-3-4+5
Ετήσιο εισόδημα Μείωση 5% Φόρος εισοδ. Εισφ. Αλληλ. Επιδότηση από το κράτος (αφορολόγητη) Καθαρό ποσό που θα εισπράξει ο ιδιοκτήτης
18.000,00 17.100,00 3.585,00 112,20
 
14.302,80
15.300,00 14.535,00 2.687,25 55,77 2.100,00 14.656,98

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ωφέλεια 354,18

 

 Παράδειγμα 6ο με μηνιαίο ενοίκιο 2000 ευρώ

 


 
Κανονικό ενοίκιο άνευ μείωσης Ενοίκιο από μισθωτή Έκπτωση μισθωτή Επιδότηση κράτους ποσοστό Πόσο επιδότησης
ΙΑΝ 2000,00 0 100% 80% 1.600,00
ΦΕΒ 2000,00 400 80% 60% 1.200,00
ΜΑΡ 2000,00 2000 0% 0% 0,00
ΑΠΡ 2000,00 2000 0% 0% 0,00
ΜΙΑ 2000,00 2000 0% 0% 0,00
ΙΟΥ 2000,00 2000 0% 0% 0,00
ΙΟΥΛ 2000,00 2000 0% 0% 0,00
ΑΥΓ 2000,00 2000 0% 0% 0,00
ΣΕΠ 2000,00 2000 0% 0% 0,00
ΟΚΤ 2000,00 2000 0% 0% 0,00
ΝΟΕ 2000,00 2000 0% 0% 0,00
ΔΕΚ 2000,00 2000 0% 0% 0,00

 

 

 

 

 

 
Σύνολα 24000,00 20400,00
 

 
2800,00


 

1 2 3 4 5 6 = 1-3-4+5
Ετήσιο εισόδημα Μείωση 5% Φόρος εισοδ. Εισφ. Αλληλ. Επιδότηση από το κράτος (αφορολόγητη) Καθαρό ποσό που θα εισπράξει ο ιδιοκτήτης
24.000,00 22.800,00 5.580,00 316,00
 
18.104,00
20.400,00 19.380,00 4.383,00 162,36 2.800,00 18.654,64

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ωφέλεια 550,64

 

 Παράδειγμα 7ο με μηνιαίο ενοίκιο 5000 ευρώ

 


 
Κανονικό ενοίκιο άνευ μείωσης Ενοίκιο από μισθωτή Έκπτωση μισθωτή Επιδότηση κράτους ποσοστό Πόσο επιδότησης
ΙΑΝ 5000,00 0 100% 80% 4.000,00
ΦΕΒ 5000,00 1000 80% 60% 3.000,00
ΜΑΡ 5000,00 5000 0% 0% 0,00
ΑΠΡ 5000,00 5000 0% 0% 0,00
ΜΙΑ 5000,00 5000 0% 0% 0,00
ΙΟΥ 5000,00 5000 0% 0% 0,00
ΙΟΥΛ 5000,00 5000 0% 0% 0,00
ΑΥΓ 5000,00 5000 0% 0% 0,00
ΣΕΠ 5000,00 5000 0% 0% 0,00
ΟΚΤ 5000,00 5000 0% 0% 0,00
ΝΟΕ 5000,00 5000 0% 0% 0,00
ΔΕΚ 5000,00 5000 0% 0% 0,00

 

 

 

 

 

 
Σύνολα 60000,00 51000,00
 

 
7000,00


 

1 2 3 4 5 6 = 1-3-4+5
Ετήσιο εισόδημα Μείωση 5% Φόρος εισοδ. Εισφ. Αλληλ. Επιδότηση από το κράτος (αφορολόγητη) Καθαρό ποσό που θα εισπράξει ο ιδιοκτήτης
60.000,00 57.000,00 19.750,00 2.601,00
 
37.649,00
51.000,00 48.450,00 15.902,50 1.959,75 7.000,00 40.137,75

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ωφέλεια 2.488,75


 

 
Αποτελέσματα ανά κλιμάκιο μηνιαίου ενοικίου

 

Μηνιαίο ενοίκιο Ετήσιο καθαρό εισόδημα χωρίς μειώσεις covid μετά φόρων Ετήσιο  καθαρό εισόδημα μετά από μειώσεις λόγω covid, μετά φόρων + επιδότηση από το κράτος Επιβάρυνση / Ωφέλεια
300 3.087,00 3.043,95 -43,05
400 4.116,00 4.058,60 -57,40
500 5.145,00 5.073,25 -71,75
600 6.174,00 6.087,90 -86,10
700 7.203,00 7.102,55 -100,45
800 8.232,00 8.117,20 -114,80
900 9.261,00 9.131,85 -129,15
1.000 10.290,00 10.146,50 -143,50
1.200 11.975,04 12.175,80 200,76
1.500 14.302,80 14.656,98 354,18
1.700 15.854,64 16.256,04 401,40
2.000 18.104,00 18.654,64 550,64
2.500 21.824,00 22.534,00 710,00
3.000 25.481,00 26.396,00 915,00
3.500 28.625,50 30.199,27 1.573,77
4.000 31.634,00 33.612,60 1.978,60
5.000 37.649,00 40.137,75 2.488,75
6.000 43.613,00 46.650,50 3.037,50
7.000 49.457,00 53.120,80 3.663,80
8.000 55.301,00 59.488,20 4.187,20
9.000 61.145,00 65.855,60 4.710,60
10.000 66.989,00 72.223,00 5.234,00


 

 Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης