Αποτελέσματα live αναζήτησης

Δημοσιεύθηκαν όλες οι αποφάσεις για τις παρατάσεις των δηλώσεων, myData, και του μητρώου πραγματικών δικαιούχων

1 Ιανουάριος 2021
Δημοσιεύθηκαν όλες οι αποφάσεις για τις παρατάσεις των δηλώσεων, myData, και του μητρώου πραγματικών δικαιούχων

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ οι αποφάσεις για τις παρατάσεις που είχαν ανακοινωθεί

α) Παρατάσεις προθεσμιών για  Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος ΦΠ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31η Δεκεμβρίου 2020 - Δήλωση Covid κλπ

β) myDATA: Από 1.4.2021 η έναρξη της υποχρεωτικής διαβίβασης παραστατικών στην πλατφόρμα

γ) Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων: Παράταση ημερομηνίας καταχώρισηςΟι αποφάσεις αναλυτικά :

Α. 1302/2020 Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.

➤  Α.1300/2020 Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1138/2020 κοινής απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.)» (Β' 2470), όπως ισχύει.

➤  Α.1301/2020 Παράταση της προθεσμίας υποβολής, των δηλώσεων πληροφοριακών στοιχείων, που ορίζεται στην παρ. 8 του άρθρου 11 της υπό στοιχεία ΠΟΛ.1162/2018 (Β' 3579) απόφαση του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε.

149392 ΕΞ 2020 Τροποποίηση της υπό στοιχεία 67343/ΕΞ 2019/19.6.2019 «Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων 20 και 21 του ν. 4557/2018» (Β' 2443) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει.
Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης