Αποτελέσματα live αναζήτησης

25.500 φορολογικοί έλεγχοι θα διενεργηθούν το 2021 από τη Γ.Δ. Φορολογικής Διοίκησης της ΑΑΔΕ

Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2021. από τη Γ.Δ.Φ.Δ.

25.500 φορολογικοί έλεγχοι θα διενεργηθούν το 2021 από τη Γ.Δ. Φορολογικής Διοίκησης της ΑΑΔΕ

30 Δεκέμβριος 2020
25.500 φορολογικοί έλεγχοι θα διενεργηθούν το 2021 από τη Γ.Δ. Φορολογικής Διοίκησης της ΑΑΔΕ
  • Καθορισμός του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2021. από τη Γ.Δ.Φ.Δ.Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η καθιερωμένη απόφαση  της ΑΑΔΕ (Α.1288/2020) για τον καθορισμό του αριθμού φορολογικών ελέγχων που θα διενεργηθούν κατά το έτος 2021.

Το έτος 2021 θα διενεργηθούν είκοσι τρεις χιλιάδες (23.000) πλήρεις και μερικοί φορολογικοί έλεγχοι από τις ελεγκτικές Υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.).

Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το εβδομήντα τοις εκατό (70%) θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας. Ποσοστό τουλάχιστον εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ελέγχων του προηγούμενου εδαφίου, θα αφορούν καταρχήν σε ελέγχους της τελευταίας τριετίας για τις οποίες έχει λήξει η προθεσμία υποβολής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Πέραν του αριθμού των φορολογικών ελέγχων που ορίζονται ως άνω, το έτος 2021 θα διενεργηθούν από τις ως άνω ελεγκτικές υπηρεσίες δύο χιλιάδες πεντακόσιοι (2.500) έλεγχοι για τη διαπίστωση της ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώσεων των φορολογιών κεφαλαίου.


Δείτε την απόφαση στο φορολογικό αρχείο του κόμβουWant to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης