Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΑΠΕ: Διευκρινίσεις ΥΠΕΝ για νέες αιτήσεις χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης από 1.1.2021 - Ειδικές διατάξεις για Ενεργειακές Κοινότητες

30 Δεκέμβριος 2020
ΑΠΕ: Διευκρινίσεις ΥΠΕΝ για νέες αιτήσεις χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης από 1.1.2021 - Ειδικές διατάξεις για Ενεργειακές Κοινότητες


Σύμφωνα με νέα εγκύκλιο του ΥΠΕΝ με την οποία δίνονται διευκρινίσεις επί του άρθρου 160 «Ανταγωνιστικές διαδικασίες Α.Π.Ε. - Τροποποίηση του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 και του άρθρου 2 του ν. 4513/2018» του ν.4759/2020, του άρθρου 135 του ν.4685/2020 και λοιπών θεμάτων, φωτοβολταϊκός σταθμός που θα λάβει οριστική προσφορά σύνδεσης κατόπιν αιτήσεως που θα έχει υποβληθεί στον αρμόδιο διαχειριστή από την 01.01.2021 (νέα αίτηση) και εφεξής ή κατόπιν αιτήσεως που θα έχει καταστεί πλήρης από την 01.01.2021 και εφεξής, με την επιφύλαξη των αναφερομένων κατωτέρω, μπορεί να ενταχθεί σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης και να συνάψει Σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης μόνο μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του ν.4414/2016.
Οι παραπάνω ημερομηνίες μετατίθενται κατά ένα (1) έτος σε περίπτωση αιτήσεων για φ/β σταθμούς που αναπτύσσονται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Συνεπώς φωτοβολταϊκός σταθμός που αναπτύσσεται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και ο οποίος θα λάβει οριστική προσφορά σύνδεσης μετά από αίτηση που θα υποβληθεί στον αρμόδιο διαχειριστή από την 01.01.2022 (νέα αίτηση) και εφεξής ή κατόπιν αιτήσεως που θα καταστεί πλήρης από την 01.01.2022 και εφεξής, μπορεί να ενταχθεί σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης και να συνάψει Σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης μόνο μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του ν.4414/2016.

Οι φωτοβολταϊκοί σταθμοί του Ειδικού Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις της παρ. 3 του άρθρου 14 του ν. 3468/2006 εξαιρούνται από τα ανωτέρω.

Τα ανωτέρω δεν ισχύουν επίσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που αναπτύσσονται από Ε.Κοιν. στις οποίες: 
• συμμετέχουν Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' ή Β' βαθμού ή
• έχουν περισσότερα από εξήντα (60) μέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον τα πενήντα (50) είναι φυσικά πρόσωπα.

Πληρότητα αίτησης για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης

Σε ότι αφορά στην περιβαλλοντική αδειοδότηση απαραίτητο δικαιολογητικό είναι η υποβολή του εγγράφου περιβαλλοντικής αδειοδότησης (βεβαίωση απαλλαγής ή απόφασης υπαγωγής σε ΠΠΔ) ή να προκύπτει ότι έχουν παρέλθει είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή σχετικού αιτήματος απαλλαγής στην αρμόδια υπηρεσία.
Σε ότι αφορά στην αγροτική γη, απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα προβλεπόμενα στην ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74123/2971/30.07.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Αγροτική Γη Υψηλής Παραγωγικότητας), τα οποία έχουν εξειδικευτεί και στην υπ'αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/87950/3470/23.12.2020 διευκρινιστική εγκύκλιο.
Προκειμένου μία αίτηση να χαρακτηριστεί πλήρης, θα πρέπει να έχουν υποβληθεί τα στοιχεία κυριότητας ή νόμιμης χρήσης της έκτασης όπου εγκαθίσταται ο σταθμός. Ειδικά η έγκριση επέμβασης σε δημόσιες εκτάσεις που διέπονται από τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας δύναται να μην προσκομιστεί κατά το στάδιο της αίτησης για χορήγηση οριστικής προσφοράς αλλά κατά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης.

Ειδικές διατάξεις για Ενεργειακές Κοινότητες (Ε.Κοιν.)

Έως την 01.07.2021, και ειδικά για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έως την 01.07.2022, ισχύουν τα οριζόμενα στην παρ. 3α του άρθρου 7 του ν.4414/2016, δηλαδή ότι οι Ενεργειακές Κοινότητες (Ε.Κοιν.) απαγορεύεται να συνάπτουν Συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, για συνολική εγκατεστημένη ισχύ ή μέγιστη ισχύ παραγωγής άνω των δέκα οκτώ (18) μεγαβάτ (MW).
Στην περίπτωση που μέχρι την 01.07.2021 το ανωτέρω όριο των δέκα οκτώ (18) μεγαβάτ (MW) δεν καλυφθεί από κάποια Ενεργειακή Κοινότητα, αυτή μπορεί, κατά το χρονικό διάστημα από 01.07.2021 έως και 31.12.2021, να συνάψει, μέχρι δύο (2) Συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης, εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του ν.4414/2016, για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που έχουν συνολική εγκατεστημένη ισχύ μέχρι και ένα (1) μεγαβάτ (MW), χωρίς να ξεπεράσει το όριο των δέκα οκτώ (18) μεγαβάτ, και για τους οποίους έχει υποβληθεί πλήρες αίτημα στον αρμόδιο διαχειριστή πριν την 01.01.2021.
Στην περίπτωση που μέχρι την 01.07.2022 το ανωτέρω όριο των δέκα οκτώ (18) μεγαβάτ (MW) δεν καλυφθεί από κάποια Ενεργειακή Κοινότητα, αυτή μπορεί, κατά το χρονικό διάστημα από 01.07.2022 έως και 31.12.2022, να συνάψει, μέχρι δύο (2) Συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης, εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του ν.4414/2016, για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που αναπτύσσονται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και έχουν συνολική εγκατεστημένη ισχύ μέχρι και ένα (1) μεγαβάτ (MW), χωρίς να ξεπεράσει το όριο των δέκα οκτώ (18) μεγαβάτ, και για τους οποίους έχει υποβληθεί πλήρες αίτημα στον αρμόδιο διαχειριστή πριν την 01.01.2022.

Ειδικά Ε.Κοιν. στις οποίες:
• συμμετέχουν Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α' ή Β' βαθμού ή
• έχουν περισσότερα από εξήντα (60) μέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον τα πενήντα (50) είναι φυσικά πρόσωπα
δεν εφαρμόζονται τα ανωτέρω και ισχύει ότι έως τις 31.12.2021 απαγορεύεται να συνάπτουν Συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, για συνολική εγκατεστημένη ισχύ ή μέγιστη ισχύ παραγωγής άνω των δέκα οκτώ (18) μεγαβάτ (MW) και έως τις 31.12.2022 για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που αναπτύσσονται στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας απαγορεύεται να συνάπτουν Συμβάσεις λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, για συνολική εγκατεστημένη ισχύ ή μέγιστη ισχύ παραγωγής άνω των δέκα οκτώ (18) μεγαβάτ (MW).

Βλέπε νέα εγκύκλιο ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/125699/4613/30.12.2020 από το αρχείο του κόμβου όπου ρυθμίζονται και τα ακόλουθα θέματα:

- Ενέργειες Διαχειριστών (ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ /ΑΔΜΗΕ ΑΕ)
- Ενέργειες ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ και ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ (ως Διαχειριστή ΜΔΝ)
- Ένταξη των φωτοβολταϊκών σταθμών σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης μόνο μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών

Ενεργειακές Κοινότητες (Ε.Κοιν.) του άρθρου 160 του ν.4759/2020
- Περιγραφή του Κριτηρίου
- Χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης
- Σύναψη σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης.

Κοινά Αιτήματα του άρθρου 135 του ν.4685/2020
Λοιπά Θέματα


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης