Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΕΦΕΕΑ: Επιστολή σχετικά με την ανάγκη επίλυσης θεμάτων του λογιστικού κλάδου

ΕΦΕΕΑ: Επιστολή σχετικά με την ανάγκη επίλυσης θεμάτων του λογιστικού κλάδου
© Taxheaven - H εικόνα προστατεύεται από τον νόμο περι πνευματικής ιδιοκτησίας - Δείτε περισσότερα στους όρους χρήσης

ΕΦΕΕΑ
ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 42-46 ΑΘΗΝΑ
Τ.Κ. 104 34
ΤΗΛ.: 210 8224111-210 8834483
FAX: 210 8834484
http://www.efeea.gr


Απ. Αναγ. Πρωτ. Αθηνών 3352/18.10.1990 - Αρ. Κατ. 17619/19.12.1990

Αθήνα 29/12/2020

Ανοιχτή επιστολή προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς

Του αντιπροέδρου της Ε.Φ.Ε.Ε.Α. Νίκου Κούβαρη


Τα τελευταία χρόνια μεγάλες αλλαγές, έχουν σημειωθεί σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας μας, όπου έχουν μεταβάλει τον τρόπο σχεδιασμού και λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας. Αρκετές από αυτές τις μεταβολές αφορούν τον τρόπο σχεδιασμού λειτουργίας των διαφόρων επαγγελμάτων που συνδέονται με την οικονομική δραστηριότητα. Ένα από τα σημαντικότερα επαγγέλματα είναι αυτό του λογιστή- φοροτεχνικού, ενώ παράλληλα είναι σαφής η αναγκαιότητα του. Ειδικότερα ,επειδή οι αλλαγές στα φοροτεχνικά και λογιστικά νομοθετήματα είναι πολυάριθμες και καθημερινές, ο ρόλος του θεωρείται σημαντικός για τους πολίτες και για τις επιχειρήσεις. Με τον τρόπο αυτό αυξάνονται οι καθημερινές τους δραστηριότητες, ενώ, επίσης, καλούνται να αφιερώσουν μεγαλύτερο χρόνο. Τα πρώτα ιδιωτικά λογιστικά γραφεία στην Ελλάδα αναγνωρίζονται επίσημα το 1920 ως «γραφεία συντάξεως φορολογικών δηλώσεων, με το Ν.1944/1920. Η «τάξη» των Λογιστών στην Ελλάδα άρχισε να δημιουργείται από την δεκαετία του '20. Στο μεταξύ άλλων, συνέτεινε και η φορολογική μεταρρύθμιση του Ελευθερίου Βενιζέλου (1909-1919). Κατά την περίοδο 1920-1939 δημιουργήθηκε, λοιπόν, η τάξη των λογιστών, η οποία προχώρησε στην ίδρυση σωματείων ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΊΛΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ ΤΟΥ ΚΛΆΔΟΥ.

Με την καθιέρωση του Ελληνικού Λογιστικού Σχεδίου το 1980 αρχίζουν να εμφανίζονται και τα πρώτα λογιστικά προγράμματα μηχανογράφησης. Σύμφωνα με το άρθρο 48, παράγραφος 1 του Νόμου 1041 του 1980 (Ν 1041/1980), «Το Γενικό Λογιστικό Σχέδιο αποτελεί σύστημα κανόνων ταξινομήσεως των λογιστικών μεγεθών, του οποίου σκοπός είναι η τυποποίηση των οικονομικών μονάδων της Χώρας τηρούμενων λογαριασμών, η καθ'ενιαίο τρόπο λειτουργία και συλλειτουργία αυτών, η βάση παραδεδεγμένων αρχών και μεθόδων αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων, η σύνταξη και δημοσίευση τυποποιημένων ισολογισμών, αποτελεσμάτων και ο εν γένει σχεδιασμός της λογιστικής σε εθνική κλίμακα».

Έτσι, με την εξέλιξη των λογισμικών προγραμμάτων μηχανογράφησης λογιστικών εργασιών, της πληροφορικής αλλά και με την εξέλιξη της τεχνολογίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών ο χρόνος για τις λογιστικές καταχωρήσεις μειώθηκε αισθητά, αυξάνοντας παράλληλα την ορθότητα και την ακρίβεια των λογιστικών αποτελεσμάτων σε σχέση με το χειρόγραφο τρόπο και δίνοντας την δυνατότητα στους λογιστές να μπορούν να εξάγουν ευκολότερα τα λογιστικά δεδομένα.

Ο λογιστής-φοροτεχνικός λοιπόν καλείται να μπορεί να διαχειριστεί όλες τις εφαρμογές εκείνες ώστε να δώσει πλήρη ενημέρωση αρχικά στο Υπουργείο Οικονομικών, μέσω του συστήματος της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) ή Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) (TAXISNET) (ΕΡΓΑΝΗ) και να είναι σε θέση να συμπληρώνει όλα τα έντυπα που απαιτούνται ορθά δηλαδή να παρέχεται η πλήρη εικόνα της επιχείρησης, αλλά και των μεμονωμένων φορολογουμένων ώστε να επιβάλλονται και να εισπράττονται οι κατάλληλοι κατά περίπτωση φόροι. Ακόμα θα πρέπει να δημοσιοποιεί στο διαδίκτυο μέσω της ιστοσελίδας του Γενικού Εμπορικού Μητρώου ( Γ.Ε.ΜΗ.) όλα τα στοιχεία που αφορούν την επιχείρηση (καταστατικό, γενική συνέλευση, ισολογισμό κλπ). Ο νόμος 4152/2013 τεύχος Α/ΦΕΚ 107, υπoπαράγραφος Η2 επιφέρει την τροποποίηση του Ν 2515/1997 και του Π.Δ. 340/1998 και φέρνει πολλές αλλαγές στο επάγγελμα του λογιστή - φοροτεχνικού σε σχέση με τις άδειες των λογιστών-φοροτεχνικών που πλέον ονομάζονται επαγγελματικές ταυτότητες, καθώς και από τέσσερις τάξεις, μένουν μόνο οι Α'ΚΑΙ Β'. Ο παραπάνω νόμος τροποποιεί επίσης τις προϋποθέσεις χορήγησης της ταυτότητας Α' και Β' τάξης και το περιεχόμενο της επαγγελματικής δραστηριότητας.

Μία από τις θετικότερες και πιο πρόσφατες αλλαγές στον κλάδο είναι η δημιουργία του Κώδικα Δεοντολογίας Λογιστών Φοροτεχνικών. (Κώδικας Δεοντολογίας Λογιστών - Φοροτεχνικών αριθμ. 57088 /ΔΙΟΕ-1033/18.12.2013 ΦΕΚ Β' 3314/24-12-2013). Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας επεξεργάστηκε αυτό το σχέδιο κώδικα σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Επαγγελματικής Δεοντολογίας της διεθνούς Ομοσπονδίας Λογιστών (International Federation of Accountants). Για τον λόγο αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική η ανάλυση στη συνέχεια των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του κώδικα δεοντολογίας.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας των Λογιστών-Φοροτεχνικών οι θεμελιώδεις αρχές ασκήσεως του επαγγέλματος είναι (Άρθρο 3):

• Ακεραιότητα
• Αντικειμενικότητα
• Επαγγελματική επάρκεια και δέουσα προσοχή
• Εχεμύθεια
• Επαγγελματική συμπεριφορά
• Κοινωνική υπευθυνότητα

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) από την ίδρυση της το 1994 έχει ξεκινήσει μαζί με τις ενώσεις της πανελλαδικά, ενημέρωση μέχρι και σήμερα προς όλα τα κόμματα και έχουν ενημερώσει για τον Κλάδο μας ότι πρέπει να είναι αμιγής, κατοχυρωμένος, με την διαρκή εξειδικευμένη επιμόρφωση ακόμη και με δημόσιους πόρους και κυρίως «καθαρός» από τους χιλιάδες πάρεργα απασχολούμενους που δηλώνουν «Λογιστές».

Στηρίζουμε την άποψη ότι πρέπει να υιοθετηθούν αποτελεσματικά μέτρα για την εξάλειψη ή μείωση του φαινομένου της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής για να μπορέσει η ελληνική οικονομία να ξεπεράσει την οικονομική κρίση με τις λιγότερες συνέπειες και τα οποία θα είναι και τα μοναδικά , διότι οι πολίτες και οι επιχειρήσεις δεν αντέχουν τους ήδη υπάρχοντες φόρους, πολύ δε περισσότερο την επιβολή νέων. Η ελληνική οικονομία χρειάζεται ενίσχυση της ρευστότητας και η επιβολή νέων φόρων κατά των δικαίων και αδίκων δεν βοηθά προς την κατεύθυνση αυτή αλλά αντίθετα δημιουργεί μη επιθυμητά διλήμματα. Θα πρέπει να αντιληφθούν όλοι όσοι αποφασίζουν ή προτείνουν μέτρα για την παραοικονομία και την φοροδιαφυγή ότι είναι μονόδρομος η οριοθέτηση του επαγγέλματος μας ως προς το ποιοι και πως θα ασκούν και η προφύλαξη αυτών που το ασκούν νομίμως.

Δεν είμαστε αντίθετοι στο να αναλάβουμε τις ευθύνες που μας αναλογούν σε ένα πλήρως διάφανο νομικό πλαίσιο άσκησης του επαγγέλματος , που θα περιέχει ξεκάθαρες υποχρεώσεις και θα κατοχυρώνει τα επαγγελματικά μας δικαιώματα, που θα διαμορφωθεί εξ ανάγκης στα πλαίσια των Οδηγιών της Ε.Ε.. Θα πρέπει επίσης να καταλάβουν όλοι οι διοικούντες ότι η πάταξη ή η μείωση της φοροδιαφυγής και της εισφοροδιαφυγής είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με την ουσιαστική κατοχύρωση του επαγγέλματός μας. Το τελευταίο διάστημα η ασταμάτητη νομοθέτηση νέων διατάξεων, οι ατελείωτες τροποποιήσεις τους, οι ασάφειες, η μη κωδικοποίησή τους, τα στενά χρονικά περιθώρια προσαρμογής που προβλέπουν και η έλλειψη της δυνατότητας μεταγενέστερων διορθώσεων, καθιστούν την καθημερινότητα αφόρητη, απελπιστική και αγχωτική.

Οι Λογιστές - Φοροτεχνικοί έχουν επωμισθεί όλο το βάρος των δηλωτικών υποχρεώσεων που έχουν προκύψει από την αρχή των μέτρων κατά του κορωνοϊού, με αναρίθμητους νόμους, αποφάσεις, τροποποιήσεις, ερμηνείες, πράξεις νομοθετικού περιεχομένου και πέραν όλων αυτών, εργασία που ξεπερνά τα όρια της ανθρώπινης αντοχής, όλες τις ημέρες της εβδομάδας, ακόμα και σαββατοκύριακα και αργίες, για να μπορούν οι πολίτες και επιχειρήσεις να λάβουν μέρος στα μέτρα, με έντυπα που πρέπει να υποβληθούν μόνο σε συγκεκριμένες και σύντομες ημερομηνίες.

Όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας, οι δημόσιες υπηρεσίες στα πλαίσια προστασίας υγείας των δημοσίων υπαλλήλων, είναι κλειστές για το κοινό και υπολειτουργούν λόγω ελλείψεως προσωπικού, εξυπηρετώντας μόνο εξ' αποστάσεως και τις περισσότερες φορές για πολύ απλές εργασίες που θα έπρεπε να ολοκληρώνονταν άμεσα, να απαιτείται πολύ περισσότερος χρόνος για να εκτελεστούν. Ως εκ τούτου, οι πολίτες μη έχοντας που αλλού να απευθυνθούν, προσφεύγουν στους Λογιστές - Φοροτεχνικούς για να διεκπεραιώσουν κάθε είδους συναλλαγή με το δημόσιο, ακόμη και αν δεν αφορούν καθαρά φορολογικές και εργασιακές υποχρεώσεις. Μεταφέρουν μάλιστα την δική τους οργή και αγανάκτηση, που βλέπουν έκπληκτοι να αποκλείονται από τα μέτρα στήριξης. Μάλιστα δεν παραλείπουν να καταλογίσουν σε πολλές περιπτώσεις ευθύνες στους λογιστές, οι οποίοι όμως ούτε τους ανήκουν, ούτε τους αναλογούν.

Σημειώνουμε ότι αυτό που κυκλοφορεί και έχει γίνει «της μόδας», η εύκολη προτροπή πολλών υπηρεσιών αλλά και τραπεζικών υπαλλήλων, «πήγαινε στο λογιστή σου, αυτός ξέρει και μπορεί». Ο κλάδος μας έχει επωμιστεί όλο το βάρος των εργασιών του Δημοσίου. Διαπιστώνουμε ασάφειες σε αποφάσεις και νόμους και αντιμετωπίζουμε δυσκολία στο να λάβουμε διευκρινήσεις. Για νομοτεχνικές παραλείψεις των Διοικητικών εφαρμοστικών αποφάσεων επί των νομοθετικών πράξεων με ενίοτε αντιφατικές και ασαφείς συχνά ερμηνευτικές οδηγίες, ,οι οποίες έρχονται με καθυστέρηση. Έχουμε εντοπίσει αρκετές φορές αστοχίες των ψηφιακών πληροφοριακών συστημάτων και ηλεκτρονικών πλατφορμών.

Αδυνατούμε να κατανοήσουμε γιατί δεν μπήκε στη συζήτηση η πρόταση μας για την ανάγκη θέσπισης και λειτουργίας ειδικής «ομάδας παρατηρητηρίου» από την αγορά, με συμμετοχή σε αυτή πρωτίστως Λογιστών-Φοροτεχνικών της πράξης, αφού πλέον σε όποιο μέτρο στήριξης και υλοποίησης πολιτικών μέσων των πολλαπλών εφαρμογών, βρίσκεται και θα βρίσκεται συνεχώς ο Λογιστής-Φοροτεχνικός.

Αναφερόμενοι στην προστασία της υγείας μας, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι η προστασία αυτή δεν μπορεί να είναι μονόπλευρη ή προνομιακή. Γιατί παρά τα συνεχόμενα αιτήματα μας, εν μέσω καραντίνας πολλοί συνάδελφοι αντιμετώπισαν προβλήματα υγείας, ενώ άλλοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με την αστυνομία προσπαθώντας απλά να κάνουν την δουλειά τους, καθώς το έντυπο Α, σύμφωνα με τους αστυνομικούς ελέγχους, δεν τους κάλυπτε για την μετακίνηση στους πελάτες τους, όχι για επιπόλαιο λόγο, άλλα για φορολογικές εργασίες που παρά την καραντίνα και τα μέτρα, δεν πήραν ποτέ παράταση. Ακόμα περισσότερος χρόνος χάνεται λόγω των αναγκαίων μέτρων που πρέπει να λαμβάνονται υποχρεωτικά για την διασφάλιση της υγείας μας, των εργαζομένων και των πελατών στα γραφεία μας, λόγω του κορωνοιού, χωρίς καμία, όπως προαναφέραμε, κρατική οδηγία ή κάλυψη, παρ' όλες τις επανειλημμένες επιστολές μας.

Για όλα αυτά που έχουν συμβεί και εξακολουθούν να συμβαίνουν και ως αναγνώριση από έργο που προσέφεραν με αυτοθυσία και αυταπάρνηση οι συνάδελφοι Λογιστές-Φοροτεχνικοί που κλήθηκαν σε αυτή την δύσκολη περίοδο να φέρουν σε πέρας όλα αυτά, προς εξυπηρέτηση του κράτους και των πολιτών, αψηφώντας τους κινδύνους και παραμένοντας στα γραφεία τους, απαιτούμε αυτά που ουσιαστικά θα έπρεπε να είναι αυτονόητα.

• Νομοθετική διάταξη που να προβλέπει ως «ανωτέρα βία» γεγονότα ασθένειας ή εγκυμοσύνης αλλά και απευκταίες περιπτώσεις θανάτου Λογιστών - Φοροτεχνικών. Στις περιπτώσεις ασθένειας του λογιστή - φοροτεχνικού να προβλεφθεί παράταση υποβολής όλων των δηλώσεων των εντολέων - πελατών του, που εξυπηρετούν μέσω των κωδικών του ΟΕΕ και των εξουσιοδοτήσεων του Taxis, για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ασθένειας του λογιστή - φοροτεχνικού ή μέχρι νέας εξουσιοδότησης σε περίπτωση θανάτου. 

• Αναγκαία τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 6 της απόφασης Α.1138/2020 και ορισμός μηδενικών ορίων ακαθαρίστων εσόδων για τα ηλεκτρονικά βιβλία (myDATA): Είναι καθολικό αίτημα των Λογιστών - Φοροτεχνικών και της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) και οι θέσεις αυτές που βασίζονται σε προβλέψεις διατάξεων νόμων βρίσκουν σύμφωνες τις 49 Ενώσεις σε όλη τη Χώρα που εκπροσωπεί η ΠΟΦΕΕ.

• Το έτος 2021 να είναι έτος πιλοτικής εφαρμογής των ηλεκτρονικών βιβλίων και να ισχύει η μη επιβολή προστίμων για εύλογο χρονικό διάστημα, όχι μικρότερο του έτους, σε περίπτωση τροποποιητικών ή εκπροθέσμων δηλώσεων μετά την πιλοτική εφαρμογή των λογιστικών αρχείων ΑΑΔΕ. Σε κάθε περίπτωση προτείνεται η πλήρης εφαρμογή να αρχίσει μετά την κρίση του Κορωναιού

• Ειδικά υγειονομικά πρωτόκολλα - Λειτουργία λογιστικών - φοροτεχνικών γραφείων

Παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις της Ομοσπονδίας μας στα αρμόδια Υπουργεία, δυστυχώς δεν έχουν δοθεί ακόμα σαφείς οδηγίες για τα ακόλουθα θέματα που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας των Λογιστικών Γραφείων:

• Τον ασφαλή τρόπο χειρισμού των εισερχόμενων παραστατικών πελατών (ή και μετρητών), εφόσον αυτά δεν μπορούν να σταλούν με ηλεκτρονικά μέσα.

• Τι θα συμβεί με τις υποχρεώσεις των πελατών ενός λογιστικού γραφείου σε περίπτωση κρούσματος, εφόσον το προσωπικό του γραφείου θα πρέπει να μπει σε καραντίνα, το γραφείο να παραμείνει κλειστό για απολύμανση και ως εκ τούτου δεν θα μπορεί να λειτουργήσει για ένα χρονικό διάστημα στο οποίο ενδεχομένως να λήξουν ορισμένες δηλωτικές υποχρεώσεις.

• Με ποια βεβαίωση μπορούν να μετακινούνται οι πελάτες στα γραφεία μας (ως έσχατη λύση και εφ' όσον δεν μπορεί να γίνει εξυπηρέτηση εξ' αποστάσεως), χωρίς να υπάρχει κίνδυνος να τους επιβληθεί πρόστιμο 300€ για άσκοπη μετακίνηση.

• Το υπουργείο Υγείας και ο ΕΟΔΥ να ορίσουν ειδικά υγειονομικά πρωτόκολλα λειτουργίας των γραφείων παροχής λογιστικών - φοροτεχνικών υπηρεσιών.

• Να εκδίδονται έγκαιρα και χωρίς ασάφειες και κενά οι Υπουργικές και λοιπές αποφάσεις ,έτσι ώστε να μην πέφτουμε θύματα της κάθε διαφορετικής ερμηνείας.

• Ρεαλιστικές προθεσμίες υποχρεώσεων που δεν θα συμπεριληφθούν μη-εργάσιμες ημέρες και ώρες για την υποβολή τους, σε συστήματα που θα λειτουργούν απρόσκοπτα, σε όλες τις ώρες και τις ημέρες.

• Κανένα πρόστιμο σε περίπτωση υποβολής εκπρόθεσμης τροποποιητικής (διορθωτικής) δήλωσης (με ανάλογη εφαρμογή της διάταξης του ΦΠΑ και παρακρατούμενων φόρων) στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, και γενικά όλων των δηλωτικών υποχρεώσεων τελών και φόρων εφόσον η σχετική αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα.

• Καθιέρωση ενός ακατάσχετου λογαριασμού και χωρίς έξοδα παρακράτησης, ανά Επιχείρηση ο οποίος θα σχετίζεται αποκλειστικά με την χρήση τερματικού μηχανήματος POS και λοιπών ηλεκτρονικών συναλλαγών. Ταυτόχρονη επιδότηση προμήθειας και συντήρησης τερματικών μηχανών POS, με μηδενικό κόστος συναλλαγών για ηλεκτρονική τραπεζική. Χρήζει ιδιαίτερης προσοχής ή δέσμευση λογαριασμών όταν υπάρχουν εργαζόμενοι, κινδυνεύει η κάθε οντότητα να γίνει πηγή χρεών και προστίμων. (γιατί θα δυσκολεύεται να πληρώσει ή και να αποζημιώσει προσωπικό να αποδώσει ΕΦΚΑ & φυσικά να αγοράσει εμπορεύματα για να επιβιώσει). 

• Άμεση στελέχωση των υπηρεσιών ηλεκτρονικής υποστήριξης των υπουργείων εργασίας ,κοινωνικών υπηρεσιών και ανάπτυξης , ξεχωριστά για κάθε πλατφόρμα, με σκοπό την επαρκή βοήθεια στους λογιστές.

• Όχι στις νέες πλατφόρμες για υποβολές όμοιων στοιχείων που μπορούν να αντληθούν αυτοματοποιημένα και να αποσταλούν μεταξύ Υπουργείων.

• Ανθρώπινες συνθήκες και ωράρια εργασίας και εξασφάλιση του θεμελιώδους δικαιώματος στην υγεία (ασθένεια, εγκυμοσύνη, κτλ) . Νομοθετική διάταξη που να προβλέπει ως << ανωτέρα βία>> γεγονότα ασθένειας ή εγκυμοσύνης αλλά και απευκταίες περιπτώσεις θανάτου Λογιστών- Φοροτεχνικών.

• Η προθεσμία και το χρονικό διάστημα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων να είναι ανάλογη με τα συστήματα των εφαρμογών του Taxisnet όταν θα είναι έτοιμα και ολοκληρωμένα και για να μπορούν να υποβληθούν στο διάστημα διαθέσιμου χρόνου- 3 μηνών.

• Καθιέρωση ενδεικτικού ελάχιστου κόστους για όλες τις εργασίες του Λογιστή-Φοροτεχνικού.

• Υλοποίηση της περαιτέρω οικονομικής ενίσχυσης του κλάδου.

• Διευθέτηση του χρόνου τιμολόγησης υπηρεσιών από τους Λογιστές-Φοροτεχνικούς. Να γίνεται στα πλαίσια ετήσιας περιόδου, γιατί αποτελούν συνεχιζόμενες υπηρεσίες που ολοκληρώνονται στο τέλος της διαχειριστικής περιόδου.

• Είναι απαραίτητη η άμεση καθιέρωση της ηλεκτρονικής υπογραφής, η οποία θα συμβάλλει σημαντικά στην ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών και στην εμπέδωση της θεσμικής εμπιστοσύνης μεταξύ επιχειρήσεων, λογιστικών γραφείων και φορολογικών αρχών. Μπορεί να γίνει άμεσα με τον ίδιο τρόπο που δόθηκε στους Συμβολαιογράφους και τους Εκτελωνιστές. Θα πρέπει να περιλαμβάνει και τους υπαλλήλους των γραφείων μας.

• Άμεσα νομοθέτηση της πρότασης του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας (Ο.Ε.Ε) για τις αλλαγές στον νόμο του Λογιστή-Φοροτεχνικού που περιλαμβάνει πληθώρα αλλαγών που απαιτούνται στην σύγχρονη εποχή αλλά και λειτουργία των οργάνων του σε επίπεδο πειθαρχικού, αλλά και τις απαιτούμενες διορθωτικές κινήσεις του κώδικα δεοντολογίας Λογιστών-Φοροτεχνικών.

• Ο εξουσιοδοτούμενος Λογιστής-όπως εμφανίζεται στο σύστημα του Taxinet - και οι υπάλληλοί του να μην χρειάζονται επιπλέον εξουσιοδοτήσεις θεωρημένες από Κ.Ε.Π για ενέργειες στο όνομα των πελατών τους μέσα στα πλαίσια της κατάργησης της γραφειοκρατίας. Αυτό σημαίνει ότι η παροχή εξουσιοδότησης σε κάποιο Λογιστικό Γραφείο θα γίνεται και θα αναιρείται μέσω ηλεκτρονικής υπηρεσίας της ΑΑΔΕ. Με αυτό τον τρόπο θα ελέγχεται η ευθύνη του προσερχόμενου στις Υπηρεσίες, όπου σήμερα ζητούν χειρόγραφες εξουσιοδοτήσεις.

• Μέριμνα πρέπει να ληφθεί, όπως συμβαίνει στο νομικό κλάδο, όπου νομοθετείται ένα χρονικό διάστημα υποχρεωτικής άδειας και στους Λογιστές-Φοροτεχνικούς κατά την διάρκεια του καλοκαιριού.

• Η επαναφορά και υλοποίηση της πάγιας θέσης και του κλάδου των Λογιστών-Φοροτεχνικών, αλλά και του Ο.Ε.Ε , όπως διατυπώθηκε και αναλύθηκε στη συζήτηση της Επιτροπής Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής για το ασυμβίβαστο του διπλού ρόλου και έργου των Ελεγκτικών Εταιριών, (ελεγκτές οικονομικών καταστάσεων, σύμβουλοι επιχειρήσεων, Λογιστική-Φορολογική επίβλεψη βάσει εταιριών συμφερόντων των ελεγκτικών). Η Π.Ο.Φ.Ε.Ε διαμήνυσε παλαιότερα και συνεχίζει να διαμηνύει ότι «η δυνατότητα» να δραστηριοποιούνται και να προσφέρουν Λογιστικές-Φοροτεχνικές υπηρεσίες μέοω συνδεδεμένων εταιρειών δεν βρίσκει σύμφωνο τον κλάδο των Λογιστών-Φοροτεχνικών ο οποίος, μέσω των θεσμικών του οργάνων, θα παλέψει για την αλλαγή αυτής της κατάστασης.

• Αντιμετώπιση του παράνομου φαινομένου, (σε βάρος του νόμιμου και συνεπούς Λογιστή- Φοροτεχνικού), όπου μετά την κατάργηση διαδικαστικού περιεχομένου εγκυκλίων και διοικητικών λύσεων που είχαν δοθεί στις ΔΟΥ, ανοίγουν λογιστικά γραφεία και κάνουν έναρξη πρόσωπα χωρίς να προσκομίζουν την επαγγελματική ταυτότητα από το Ο.Ε.Ε. Άμεση επαναφορά της καταργηθείσας διαταγής (ΔΕΣ 1178660 ΕΞ 19.12.2012)

• Την ένταξη των Λογιστικών-Φοροτεχνικών γραφείων σε προγράμματα του ΕΣΠΑ ενόψει της λειτουργίας των ηλεκτρονικών βιβλίων και στην γενικότερη προσπάθεια πλήρους ηλεκτρονικοποίησης των διαδικασιών της διοίκησης, με στόχο την αναβάθμιση των μηχανογραφικών συστημάτων τους, καθώς επίσης και των υποδομών των γραφείων.

• Την έκπτωση του 25% των ασφαλιστικών εισφορών μέχρι την λήξη της πανδημίας.

• Την έκπτωση 40% των μισθωμάτων κάθε Λογιστικού-Φοροτεχνικού γραφείου.

Μετά από 100 χρόνια που υφίσταται το επάγγελμα και οι ποικίλες αλλαγές που έχουν γίνει σε όλους τους τομείς της καθημερινότητας μας, έχουν μεταβάλλει τον τρόπο σχεδιασμού της λειτουργίας της οικονομικής δραστηριότητας , αυξάνοντας της καθημερινές μας δραστηριότητες. Πιστεύουμε, τα παραπάνω προβλήματα να επιλυθούν άμεσα από τους αρμόδιους φορείς και να συμπεριληφθούν τα προβλήματα αυτά, στα επόμενα νομοσχέδια που θα κατατεθούν στην Βουλή για ψήφιση από τα αρμόδια Υπουργεία και να λάβουν σοβαρά υπόψιν τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο κλάδος. Από εδώ και στο εξής, δεν θα γίνονται δεκτά τα θετικά σχόλια των Υπουργών χωρίς να έχουν επιλύσει τα άνωθεν προβλήματα που παραθέσαμε.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης